รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นยุวอาสาสมัคร

รหัส ยุว.อสม เขต จังหวัด ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล ออกใบประกาศ
10954400616510 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 การีมะห์ ซาแม ออกใบประกาศ
10954400616509 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 นาซีฮะห์ เจะแมง ออกใบประกาศ
10954400616508 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 นัสรอ ฮาเตะ ออกใบประกาศ
10954400616507 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 อันวารี ซาลัง ออกใบประกาศ
10954400616506 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 ซีตีพาตีเมาะ วาจี ออกใบประกาศ
10954400616505 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 อัฎฮียะห์ ลือบากะลูติง ออกใบประกาศ
10954400616504 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 นูรนาดา สาและรี ออกใบประกาศ
10954400616503 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 นิสตีฟา มามะ ออกใบประกาศ
10954400616502 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 อนัส ดาฮายะ ออกใบประกาศ
10954400616501 12 ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ 1095440061 การีมี ซาแม ออกใบประกาศ
10481902996402 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 วิรันดา สาระ ออกใบประกาศ
10481902996402 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 สกุลทิพย์ มนุโย ออกใบประกาศ
10481902996402 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 เอกสิทธิ์ คณานันท์ ออกใบประกาศ
10481902996402 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 ธนภัทร ดวงศรีจันทร์ ออกใบประกาศ
10481902996402 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 ภัคจิรา บุญศรี ออกใบประกาศ
10481902996402 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 สัญหณัฐ ชอบด่านกลาง ออกใบประกาศ
10481902996402 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 พลเทพ บำรุงจีน ออกใบประกาศ
10481902996402 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 อธิป อุติลา ออกใบประกาศ
10481903186410 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 ปาลิตา จิตมาตย์ ออกใบประกาศ
10481903186409 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 สิริวิมล โกพล ออกใบประกาศ
10481903186408 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 ขวัญข้าว คำภักดี ออกใบประกาศ
10481903186407 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 วรรณิกา เบญจมาศ ออกใบประกาศ
10481903186406 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 จิรวัฒน์ งามเทียน ออกใบประกาศ
10481903186405 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 ชัยชนะ ปิยะราช ออกใบประกาศ
10481903186404 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 ดนัย จิตมาตย์ ออกใบประกาศ
10481903186403 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 นิดติยา นามวุฒิ ออกใบประกาศ
10481903186402 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 กุลกันยา มณีปกรณ์ ออกใบประกาศ
10481903316410 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 อัยดา ธน.มุล ออกใบประกาศ
10481903316409 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 กัญญาวีร์ มิถานนท์ ออกใบประกาศ
10481903316408 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 กรรณิการ์ จันทร์กลิ่น ออกใบประกาศ
10481903316407 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 วรินยุพา บัวชุม ออกใบประกาศ
10481903316406 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 ชาลิสา บัวชุม ออกใบประกาศ
10481903316405 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 เปมิกา พรชัย ออกใบประกาศ
10481903186401 8 นครพนม บ้านโพนสาวเอ้ 1048190318 ปรียาภัทร มูลโคตร ออกใบประกาศ
10954400636409 12 ยะลา บ้านด่านสันติราษฎร์ 1095440063 ทิพย์ชนินทร์ เชื้อวังคำ ออกใบประกาศ
10954400636408 12 ยะลา บ้านด่านสันติราษฎร์ 1095440063 กุลจิรา กรไกรกุลวงศ์ ออกใบประกาศ
10954400636407 12 ยะลา บ้านด่านสันติราษฎร์ 1095440063 ณัชชา ศรสิริแสงทอง ออกใบประกาศ
10954400636406 12 ยะลา บ้านด่านสันติราษฎร์ 1095440063 ธัญวรัตน์ ยุ่งนาค ออกใบประกาศ
10481902996402 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 ณัฐฐาวรีย์ วงค์คำหูม ออกใบประกาศ
10481903346410 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 วัชรพล เยี่ยมเจริญ ออกใบประกาศ
10481903346409 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 วิทวัส ยอดสุบรร ออกใบประกาศ
10481903346408 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 อดิศร นิตะโคตร ออกใบประกาศ
10481903346407 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 นาตาลี จิตมาตย์ ออกใบประกาศ
10481903256510 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 พิชามญช์ คำมูล ออกใบประกาศ
10481902996501 8 นครพนม บ้านโคกกลาง 1048190299 กัญญาลักษณ์ บัวสาย ออกใบประกาศ
10481903986501 8 นครพนม บ้านเสาเล้า 1048190398 พัชรพร พนาราบ ออกใบประกาศ
10481903316404 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 ทิพรดา ธน.กุล ออกใบประกาศ
10481903316403 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 ปรียารัตน์ อินทรพรหม ออกใบประกาศ
10481903346406 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 สาริตา จิตมาตย์ ออกใบประกาศ
10481903346405 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 นันทิดา เหลื่อมเภา ออกใบประกาศ
10481903346404 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 พิชญา ไตรวงค์ย้อย ออกใบประกาศ
10481903346403 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 พีรวิชญ์ จิตมาตย์ ออกใบประกาศ
10481903346402 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 พัชรพรรณ ปานนอก ออกใบประกาศ
10481903346401 8 นครพนม บ้านนาบัว 1048190334 กฤษฏา จันทะวงค์ ออกใบประกาศ
10481903316402 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 พิมระภัทร มิตยะโค ออกใบประกาศ
10481903256409 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 นริศรา หลงรัก ออกใบประกาศ
10481903256408 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 ลักขณา อินทโร ออกใบประกาศ
10481903256407 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 จิรวดี งามเลิศพินิจ ออกใบประกาศ
10481903256406 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 ธัญยชนก ภารเขจร ออกใบประกาศ
10481903256405 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 สุนิษา ศรีหาโคตร ออกใบประกาศ
10481903256404 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 ศิริพัตร วิโย ออกใบประกาศ
10481903926401 8 นครพนม บ้านภูกระแต 1048190392 ธนพล บุญเทียม ออกใบประกาศ
10481903256403 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 ศศิวิมล แสนคำ ออกใบประกาศ
10481903256402 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 ปพิชญา พลโลก ออกใบประกาศ
10481903256401 8 นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1048190325 จักรพงศ์ ศรีหาโคตตร ออกใบประกาศ
10481903316401 8 นครพนม บ้านโคกหินแฮ่ 1048190331 ปัญณรส วงค์ฝ่ายแดง ออกใบประกาศ
10563202246419 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 มิณฑิตา ดวงสม ออกใบประกาศ
10563202466420 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ปวีย์รดา เขียวคำปัน ออกใบประกาศ
10563202466419 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 สายธาร ทองสกุล ออกใบประกาศ
10563202466418 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ปิยธิดา สายคำ ออกใบประกาศ
10563202466417 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 วิภาดา คำลือ ออกใบประกาศ
10563202466416 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ซุ่ยส่วน แซ่อัง ออกใบประกาศ
10563202466415 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ปรเมศวร์ เขียวคำปัน ออกใบประกาศ
10563202466414 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ณัฐรัฐ ดีน้อย ออกใบประกาศ
10563202466413 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 จิรายุ เขียวคำปัน ออกใบประกาศ
10563202466412 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ณัฐญาณ ศรีทอง ออกใบประกาศ
10563202466411 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 พลศักดิ์ อินกลม ออกใบประกาศ
10563202246418 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 จตุพรชัย สมเป็ง ออกใบประกาศ
10563202246417 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 ณัฐกรณ์ ใจวงค์ ออกใบประกาศ
10563202246416 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 หิรัญภูมิ์ สมาน ออกใบประกาศ
10563202246415 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 วริทธิ์ธร มอยบุญ ออกใบประกาศ
10563202246414 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 ชนม์นิภา ภาชนนท์ ออกใบประกาศ
10563202246413 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 พิมพิกา แสนศรีใจ ออกใบประกาศ
10563202246412 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 ยลรดี หม้อศรีชัย ออกใบประกาศ
10563202246411 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 อริสรา แซ่จ๋าว ออกใบประกาศ
10563202446420 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ภูรินทร์ ธิไชยวงค์ ออกใบประกาศ
10563202446419 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ศรัณย์ จันทบูรณ์ ออกใบประกาศ
10563202446418 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 เมธากรณ์ บัวเขียว ออกใบประกาศ
10563202446417 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ณภัทร เป็งบังวัน ออกใบประกาศ
10563202446416 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 จีรวัศน์ แก้วใน ออกใบประกาศ
10563202446415 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ชยพล คำวัง ออกใบประกาศ
10563202446414 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ศาตนันท์ ทองพึ่ง ออกใบประกาศ
10563202446413 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 สุธีธิดา แจขจัด ออกใบประกาศ
10563202446412 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 กฤษกร วิเสษ ออกใบประกาศ
10563202446411 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 พิศลยา สุขพิทักษ์ ออกใบประกาศ
10954400636405 12 ยะลา บ้านด่านสันติราษฎร์ 1095440063 ด.ช.ณัฐภัค ยุ่งนาค ออกใบประกาศ
10954400636403 12 ยะลา บ้านด่านสันติราษฎร์ 1095440063 จิราพร ขยายวงศ์ ออกใบประกาศ
10954400636402 12 ยะลา บ้านด่านสันติราษฎร์ 1095440063 กานต์ธิดา เขียดนุ้ย ออกใบประกาศ
72950144126510 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 ซูไรยานี เจ๊ะนิ ออกใบประกาศ
72950144126509 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 คูซัยม๊ะ ดอเล๊าะ ออกใบประกาศ
72950144126508 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 อัมรูน ยูโซ๊ะ ออกใบประกาศ
72950144126507 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 อารีนา มะแซ ออกใบประกาศ
72950144126506 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 นัจร์ดีย์ เจ๊ะหมาด ออกใบประกาศ
72950144126505 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 ฟิรดาวส์ เจ๊ะมะ ออกใบประกาศ
72950144126504 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 บัดรู มอลอ ออกใบประกาศ
72950144126503 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 ฮัสวาณีย์ มูซอ ออกใบประกาศ
72950144126502 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 นูรไอนี โพธิ์สว่าง ออกใบประกาศ
72950144126501 12 ยะลา ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 7295014412 อัสลัม เฮงบารู ออกใบประกาศ
10954400636401 12 ยะลา บ้านด่านสันติราษฎร์ 1095440063 ภัทรวดี ศรีวิหค ออกใบประกาศ
10954400596409 12 ยะลา บ้านจาเราะปะไต 1095440059 กูรรอตูอัยนีย์ แปแนะ ออกใบประกาศ
10536903316406 2 อุตรดิตถ์ ลับแลพิทยาคม 1053690331 นางสาวสิริพร ปัญเปียง ออกใบประกาศ
10536903316405 2 อุตรดิตถ์ ลับแลพิทยาคม 1053690331 อนงค์พร สามงามมี ออกใบประกาศ
10536903316404 2 อุตรดิตถ์ ลับแลพิทยาคม 1053690331 กวินธิดา ปลาดอนไพร ออกใบประกาศ
10536903316403 2 อุตรดิตถ์ ลับแลพิทยาคม 1053690331 ทิพรัตน์ คำแสน ออกใบประกาศ
10536903316402 2 อุตรดิตถ์ ลับแลพิทยาคม 1053690331 ณิชากานต์ หลวงริด ออกใบประกาศ
10536903316401 2 อุตรดิตถ์ ลับแลพิทยาคม 1053690331 สิริพร ปัญเปียง ออกใบประกาศ
10536901176408 2 อุตรดิตถ์ น้ำพร้าสามัคคี 1053690117 นรีกานต์ อินปาจร ออกใบประกาศ
10536901176407 2 อุตรดิตถ์ น้ำพร้าสามัคคี 1053690117 จุฑามาส สิงษาลา ออกใบประกาศ
10536901176406 2 อุตรดิตถ์ น้ำพร้าสามัคคี 1053690117 ณัฐกานต์ ปัญญาคำ ออกใบประกาศ
10536901176405 2 อุตรดิตถ์ น้ำพร้าสามัคคี 1053690117 กรินทร์ จินดามืด ออกใบประกาศ
10536901176404 2 อุตรดิตถ์ น้ำพร้าสามัคคี 1053690117 ภูวนิดา หล้าติ๊บ ออกใบประกาศ
10536901176403 2 อุตรดิตถ์ น้ำพร้าสามัคคี 1053690117 ลลิตา เนาว์ประโคน ออกใบประกาศ
10536901176402 2 อุตรดิตถ์ น้ำพร้าสามัคคี 1053690117 จิรัชญา รัตนกุล ออกใบประกาศ
10536901176401 2 อุตรดิตถ์ น้ำพร้าสามัคคี 1053690117 ชยากร นันใจ ออกใบประกาศ
10536901276402 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลาอนุสรณ์ 1 1053690127 กัญญ์พิชชา เพียรหาผล ออกใบประกาศ
10536901276401 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลาอนุสรณ์ 1 1053690127 วิชญาพร แปงการิยา ออกใบประกาศ
10536900246410 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 พิษณุพงษ์ นารเรศ ออกใบประกาศ
10536900246409 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 เนตรนภา อ่อนวัน ออกใบประกาศ
10536900246408 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 ชลทิพย์ ครุธผาสุข ออกใบประกาศ
10536900246407 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 ปริณดา แจ้งกระจ่าง ออกใบประกาศ
10536900246406 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 สถาพร ปราบสมรชัย ออกใบประกาศ
10536900246405 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 สราวุธ ยศสม ออกใบประกาศ
10536900246404 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 วิมลวัลย์ เกิดศรี ออกใบประกาศ
10536900246403 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 นิติกานต์ บัวโต ออกใบประกาศ
10536900246402 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 อรุณทิพย์ สังฆพร ออกใบประกาศ
10536900246401 2 อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 1053690024 ปัทมวรรณ เพ็ชรภูมี ออกใบประกาศ
10231501166510 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 กานต์ธิดา ดีไพล ออกใบประกาศ
10231500886501 6 ตราด ชุมชนบ้านตากแว้ง 1023150088 ฐิติมา ชุมชอบ ออกใบประกาศ
10231500766503 6 ตราด บ้านตาหนึก 1023150076 ด.ญ.ธารารัตน์ ใจซื่อ ออกใบประกาศ
10231500646420 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 ธนทัต สืบนุช ออกใบประกาศ
10231500646419 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 ภัคพล แสงอุไร ออกใบประกาศ
10231500646418 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 เตชพัฒน์ ประดลชอบ ออกใบประกาศ
10231500646417 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 ธัญญารัตน์ อังกุโร ออกใบประกาศ
10231500646416 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 พิน มิน ออกใบประกาศ
10231500646415 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 พิมพ์พุทธ สุขประเสริฐ ออกใบประกาศ
10231500646414 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 จิรัชยา ศรีกุล ออกใบประกาศ
10231500646413 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 อมลวรรณ หีบไธสง ออกใบประกาศ
10231500646412 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 กัญญาพัชร กิจอักษร ออกใบประกาศ
10231500646411 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 มณีวรรณ ห่างภัย ออกใบประกาศ
10231501306413 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 สุภักตราภรณ์ สอนปลั่ง ออกใบประกาศ
10231501306412 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 ฟ้า รืม ออกใบประกาศ
10231501306411 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 นภาพร เจริญคงคา ออกใบประกาศ
10231501306410 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 ศิริพร ศรีขจร ออกใบประกาศ
10231501306409 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 ศศิธร จันทร์เกตุ ออกใบประกาศ
10231501306408 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 ปรียา ผมงาม ออกใบประกาศ
10231501306407 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 พรปวีณ์ อำนวย ออกใบประกาศ
10231501306406 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 นฤมล กิมเฮง ออกใบประกาศ
10231501306405 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 บุษญา จริตงาม ออกใบประกาศ
10231501306404 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 ผกาวรรณ รัตนวาร ออกใบประกาศ
10231500446410 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 หทัยภัทร สกลไชย ออกใบประกาศ
10231500446409 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 ณัฐวดี เชื้อสูง ออกใบประกาศ
10231500446408 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 วรณัฐดา ปลื้มจิต ออกใบประกาศ
10231500446407 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 ณัฐทิตา แสงนิล ออกใบประกาศ
10231500446406 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 ชวัลลักษณ์ สุวรรณเอี่ยม ออกใบประกาศ
10231500446405 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 ภัทราพร เนตรสีทอง ออกใบประกาศ
10231500446404 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 ธิดารัตน์ นาคน้อย ออกใบประกาศ
10231500446403 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 สุทธิดา ห้องเหวียน ออกใบประกาศ
10231500446402 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 ณัฏฐ์รชา รุ่งเรือง ออกใบประกาศ
10231500446401 6 ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง 1023150044 สุทาตา กิตติมณีมาศ ออกใบประกาศ
10481904906402 8 นครพนม สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1048190490 ปัณฑิตา อ่อนประทุม ออกใบประกาศ
10481904906401 8 นครพนม สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1048190490 ศรัณยา อรรคสังข์ ออกใบประกาศ
10497300446410 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 กชพรรณ อรรคศรี ออกใบประกาศ
10497300446409 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 ณัฐณิชา เนาคำแพง ออกใบประกาศ
10497300446408 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 กชพร อรรคศรี ออกใบประกาศ
10497300446407 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 ปริยฉัตร คำปัน ออกใบประกาศ
10497300446406 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 ณัฐณิชชา คำจันทร์ ออกใบประกาศ
10497300446405 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 ธนภัทร ทองกาล ออกใบประกาศ
10497300446404 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 สกลกร มูลพรหม ออกใบประกาศ
10497300446403 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 ธิติมา ทองโสม ออกใบประกาศ
10497300446402 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 รินลภัทร นิลนามะ ออกใบประกาศ
10497300446401 10 มุกดาหาร บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1049730044 เปรมิกา ลิ้มวัฒนา ออกใบประกาศ
10497300126412 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 สุภารัตน์ คำมุงคุณ ออกใบประกาศ
10497300126411 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 สุมาส เบญมาตย์ ออกใบประกาศ
10497300126410 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 ธนเกียรติ บางทราย ออกใบประกาศ
10497300126409 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 พลอยไพลิน รูปงาม ออกใบประกาศ
10497300126408 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 พนิชา ตามบุญ ออกใบประกาศ
10497300126407 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 อิติรัตน์ ว่องไว ออกใบประกาศ
10497300126406 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 นฤมล มุขรักษ์ ออกใบประกาศ
10497300126405 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 ปิยะนุช บางทราย ออกใบประกาศ
10497300126404 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 กิตตินันท์ คำมุงคุณ ออกใบประกาศ
10497300126403 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 เสาวลักษณ์ รูปงาม ออกใบประกาศ
10497300126402 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 กันยาวีร์ ทิพย์เมธาพร ออกใบประกาศ
10497300126401 10 มุกดาหาร บ้านนาตะแบง1 1049730012 จิดาภา แซ่อ่อง ออกใบประกาศ
10335308856401 10 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษวิทยาลัย 1033530885 จิตรทิวา สารบุตร ออกใบประกาศ
10302005976501 9 นครราชสีมา บ้านวังโพธิ์ 1030200597 พัชรกันย์ กวดนอก ออกใบประกาศ
10377502166502 10 อำนาจเจริญ บ้านเหล่าขวาว 1037750216 ศุภิสรา ลอยหา ออกใบประกาศ
10377502166501 10 อำนาจเจริญ บ้านเหล่าขวาว 1037750216 อัยรินทร์ ช่อแก้ว ออกใบประกาศ
10854600936506 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 พลวัต แซ่ลิ้ม ออกใบประกาศ
10302005906508 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา 1030200590 เบญจมาศ ประทุมชาติ ออกใบประกาศ
10915600626502 12 สตูล ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) 1091560062 ชารีญ่า กายอ ออกใบประกาศ
104754062965755 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลธิชา เกตวงษา ออกใบประกาศ
104754062965754 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อมิตา ชุมเพ็ง ออกใบประกาศ
104754062965753 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัญญ์วรา มาตะรักษ์ ออกใบประกาศ
104754062965752 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชญาอร ศรีเกื้อกลิ่น ออกใบประกาศ
10302005986501 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านเหลื่อม 1030200598 รุ่งไพริน เงินทอง ออกใบประกาศ
10400504196502 7 ขอนแก่น บ้านดู่ใหญ่ 1040050419 ธีรภัทร รวดทรง ออกใบประกาศ
10400501036506 7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 ฉัตรระวี เส็งนา ออกใบประกาศ
10400501036505 7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 พิชญุตม์ ผาพันธ์ ออกใบประกาศ
10400504196501 7 ขอนแก่น บ้านดู่ใหญ่ 1040050419 น้ำฝน ไชยเวียน ออกใบประกาศ
10400509726505 7 ขอนแก่น บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 1040050972 พรนภัส ขุนดินพิทักษ์ ออกใบประกาศ
10400501036504 7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 โสภาพรรณ คงสถิตย์ ออกใบประกาศ
10400501036503 7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 กัลยกร ศรีพวงมาลัย ออกใบประกาศ
10400501036502 7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 ณัฐธิดา มหานาม ออกใบประกาศ
10400501036501 7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 ปริญญาพร แสนสะท้าน ออกใบประกาศ
10400509726504 7 ขอนแก่น บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 1040050972 ปิยะ หนองผือ ออกใบประกาศ
10400509726503 7 ขอนแก่น บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 1040050972 พรนัชชา ตีประติ้ว ออกใบประกาศ
10400509726502 7 ขอนแก่น บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 1040050972 วิชุฎา วงเวียน ออกใบประกาศ
10400509726501 7 ขอนแก่น บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 1040050972 ปวรวรรณ ดนตรี ออกใบประกาศ
10915600636506 12 สตูล บ้านทุ่งไหม้ 1091560063 นริณทิพย์ ยังนิ่ง ออกใบประกาศ
10915600636505 12 สตูล บ้านทุ่งไหม้ 1091560063 มูบีน สำเร ออกใบประกาศ
10915600636504 12 สตูล บ้านทุ่งไหม้ 1091560063 นิศารัตน์ สำเร ออกใบประกาศ
10915600636503 12 สตูล บ้านทุ่งไหม้ 1091560063 ฮูดา สำเร ออกใบประกาศ
10915600636502 12 สตูล บ้านทุ่งไหม้ 1091560063 นูรีน โส๊ะเต่ง ออกใบประกาศ
10915601466511 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 นัซมีย์ ดวงตา ออกใบประกาศ
10915601466510 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 นิสรีน เตาวะโต ออกใบประกาศ
10915601466509 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 ซุนนะฮ์ นิยมเดชา ออกใบประกาศ
10915601466508 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 อามาลีนา แดหวัน ออกใบประกาศ
10915601466507 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 สุวรรณี มารีกัน ออกใบประกาศ
10915601466506 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 อารยา สหัสบดิน ออกใบประกาศ
10915601466505 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 ฮุสนา ปาละวัล ออกใบประกาศ
10915601466504 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 มารีซ๊ะ ทาลา ออกใบประกาศ
10915601466503 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 ณัฐธิดา หมีนพราน ออกใบประกาศ
10915601466502 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 นัสรียา กาเส็มส๊ะ ออกใบประกาศ
10915601466501 12 สตูล บ้านวังปริง 1091560146 พัชรพร หลีบังสา ออกใบประกาศ
10915600606505 12 สตูล บ้านดาหลำ 1091560060 นุดดีนา ติงหวัง ออกใบประกาศ
10915600606504 12 สตูล บ้านดาหลำ 1091560060 กชนันท์ ใสโอ่ง ออกใบประกาศ
10915600606503 12 สตูล บ้านดาหลำ 1091560060 ซูฮ่าหนา ปองแท้ ออกใบประกาศ
10772801456502 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1077280145 พัชรวิน ชาวพม่า ออกใบประกาศ
10772801456501 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1077280145 ภาวิณี รอดสว่าง ออกใบประกาศ
10915600636501 12 สตูล บ้านทุ่งไหม้ 1091560063 อัสนา นันทกูล ออกใบประกาศ
10425203856505 8 เลย บ้านท่าสวรรค์ 1042520385 ปิ่นมณี ประเพียรศรี ออกใบประกาศ
10425203836510 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 วรัญญา ลีตน ออกใบประกาศ
10425203836509 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 ทิฆัมพร คำศรี ออกใบประกาศ
10425203836508 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 ธนะรัชต์ พรหมอุดม ออกใบประกาศ
10425203836507 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 ชิดชนก อุประ ออกใบประกาศ
10425203836506 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 จิระนันท์ พลพวก ออกใบประกาศ
10425203856504 8 เลย บ้านท่าสวรรค์ 1042520385 รัชญาพร พรมน้อย ออกใบประกาศ
10425203836505 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 พรพรรณ เพ็ญลุน ออกใบประกาศ
10425203836504 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 อนุสรา หาทรัพย์ ออกใบประกาศ
10425203836503 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 อรจิรา ชัยสอน ออกใบประกาศ
10425203836502 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 นันท์พิพัฒน์ โสมาศรี ออกใบประกาศ
10397602986502 8 หนองบัวลำภู บ้านหนองทุ่ม 1039760298 ภควดี มะเนตร ออกใบประกาศ
10425203836501 8 เลย บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1042520383 กิตติธร เพชรพันธ์ ออกใบประกาศ
10425203856503 8 เลย บ้านท่าสวรรค์ 1042520385 ปภาวรินทร์ สาลีศรี ออกใบประกาศ
10425203856502 8 เลย บ้านท่าสวรรค์ 1042520385 นัดธิดา ศรีบุรินทร์ ออกใบประกาศ
10425203856501 8 เลย บ้านท่าสวรรค์ 1042520385 พันนิศา สุปัญญา ออกใบประกาศ
10302012226509 9 นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา 1030201222 ณัฐพัชร์ รัตนพันธ์ ออกใบประกาศ
10302012226508 9 นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา 1030201222 นันทิดา พลายงาม ออกใบประกาศ
10302007676502 9 นครราชสีมา วัดวชิราลงกรณวราราม 1030200767 ปิยะธิดา เปลี่ยนทอง ออกใบประกาศ
10302012226507 9 นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา 1030201222 หยาดนภา ชีไธสง ออกใบประกาศ
10302012186505 9 นครราชสีมา บ้านโนนเพชรพิทยาคม 1030201218 ชนิกานต์ ดอกไธสง ออกใบประกาศ
10302012236509 9 นครราชสีมา บ้านละหานสามัคคี 1030201223 อนันตชัย แก้วสุข ออกใบประกาศ
10302012186504 9 นครราชสีมา บ้านโนนเพชรพิทยาคม 1030201218 ปราณปรียา มาบกลาง ออกใบประกาศ
10302012186503 9 นครราชสีมา บ้านโนนเพชรพิทยาคม 1030201218 อริศรา บัวแก้ว ออกใบประกาศ
10302012186502 9 นครราชสีมา บ้านโนนเพชรพิทยาคม 1030201218 ธันวาพร ทองขาว ออกใบประกาศ
10302012236508 9 นครราชสีมา บ้านละหานสามัคคี 1030201223 อริตา ทองทิพย์ ออกใบประกาศ
10302012236507 9 นครราชสีมา บ้านละหานสามัคคี 1030201223 ธนวุฒิ วิสุทธิชาติ ออกใบประกาศ
10302012236506 9 นครราชสีมา บ้านละหานสามัคคี 1030201223 กันยารัตน์ แสนสำอางค์ ออกใบประกาศ
10302012236505 9 นครราชสีมา บ้านละหานสามัคคี 1030201223 สิงหา อุดเต็ม ออกใบประกาศ
10302012236504 9 นครราชสีมา บ้านละหานสามัคคี 1030201223 สุชาดา ทองเชื้อ ออกใบประกาศ
10302012236503 9 นครราชสีมา บ้านละหานสามัคคี 1030201223 ชญานุช กลั่นเพชรพะเนาว์ ออกใบประกาศ
10302012236502 9 นครราชสีมา บ้านละหานสามัคคี 1030201223 พงศกร เต็งไธสง ออกใบประกาศ
10302012236501 9 นครราชสีมา บ้านละหานสามัคคี 1030201223 สิปปภาส คูสังข์ ออกใบประกาศ
10302012226506 9 นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา 1030201222 วิภาวดี จงกลกลาง ออกใบประกาศ
10302012226505 9 นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา 1030201222 ชุติพงษ์ พลเพ็ง ออกใบประกาศ
10302005906507 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา 1030200590 อริสา คำกอง ออกใบประกาศ
10302005906506 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา 1030200590 พิมพิลา โชติขุนทด ออกใบประกาศ
10302012226504 9 นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา 1030201222 ประภัสสราภรณ์ แป้นกลาง ออกใบประกาศ
10302012226503 9 นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา 1030201222 พาขวัญ ดีแล ออกใบประกาศ
10302005906505 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา 1030200590 มาติกา ประเสริฐ ออกใบประกาศ
10302005906504 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา 1030200590 ชนิตรา โพธิ์นอก ออกใบประกาศ
10302012226502 9 นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา 1030201222 ภานุวัฒน์ พลายงาม ออกใบประกาศ
10302005906503 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา 1030200590 วิลัยลักษณ์ หาญนอก ออกใบประกาศ
10302005906502 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา 1030200590 อินอร อินทสอน ออกใบประกาศ
10302012226501 9 นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา 1030201222 ธัญญารัตน์ จงเพียร ออกใบประกาศ
10302007956509 9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 ณัฐวดี กาญจนาภา ออกใบประกาศ
10302012526514 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 ไอยดา บุญเชิด ออกใบประกาศ
10302012526513 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 มุกรัมภา โพนยาง ออกใบประกาศ
10302004966510 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 นภัสสร เซ็นกลาง ออกใบประกาศ
10302004966509 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 เจษฎา พูนเกิดมะเริง ออกใบประกาศ
10302012526512 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 ธีรนาฏ เดสันเทียะ ออกใบประกาศ
10302012526511 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 อรรถภิญญา ปกสันเทียะ ออกใบประกาศ
10302012526510 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 สุธิตา เบาสูงเนิน ออกใบประกาศ
10302004966508 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 วิชญาดา รอดกลาง ออกใบประกาศ
10710201406513 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 พีรพล อินชะเง้อ ออกใบประกาศ
10240701666504 6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 สหรัฐ เดชศักดา ออกใบประกาศ
10240701666503 6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 วิวัฒน์ชัย ดิษาภิรมย์ ออกใบประกาศ
10943001596501 12 ปัตตานี บ้านอินทนิล 1094300159 อานีตา ดอเลาะ ออกใบประกาศ
10436604916506 8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 1043660491 สุนันทา สองเมือง ออกใบประกาศ
10436604916505 8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 1043660491 ยุวดี ปะนามะโส ออกใบประกาศ
10943001636507 12 ปัตตานี บ้านละหารยามู 1094300163 นาซิม โต๊ะตาหยง ออกใบประกาศ
10943001446501 12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 นูรอิซซาตี สะลาเม๊า ออกใบประกาศ
10943001636506 12 ปัตตานี บ้านละหารยามู 1094300163 อัสนีดา สามะลาแล ออกใบประกาศ
10302012526508 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 ณัฐวดี ไทยสันเทียะ ออกใบประกาศ
10302012526507 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 อาริสา ฉอสันเทียะ ออกใบประกาศ
10302005906501 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา 1030200590 อนุภาพ เกิดแย้ม ออกใบประกาศ
10302007956508 9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 จีตพัฒน์ หอมกระเเจะ ออกใบประกาศ
10302007956507 9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 ธนกฤต คำภา ออกใบประกาศ
10302007956506 9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 ดลวรรณ เจียมอยู่ ออกใบประกาศ
10302007956505 9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 กฤตพร โชว์สูงเนิน ออกใบประกาศ
10302004966507 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 ชลพร มูลละออง ออกใบประกาศ
10302004966506 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 ณฐพร วงษ์สวัสดิ์ ออกใบประกาศ
10302012526506 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 พิมพ์ผกา หอมจันทึก ออกใบประกาศ
10302004966505 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 พีรวิชญ์ คิดสงวน ออกใบประกาศ
10302004966504 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 จิรวัฒน์ สร้างกลาง ออกใบประกาศ
10302012526505 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 ณัชชา คอนพุดซา ออกใบประกาศ
10302012526504 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 พลอยลัดดา อินอ่อน ออกใบประกาศ
10302004966503 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 ธนพล คงพลปาน ออกใบประกาศ
10302012526503 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 เพ็ญพิชชา แก่นพุดซา ออกใบประกาศ
10214702176509 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 วรวรรธน์ คนดี ออกใบประกาศ
10397602986501 8 หนองบัวลำภู บ้านหนองทุ่ม 1039760298 ศิรภัสสร ศรีพันธ์ดร ออกใบประกาศ
10436604916504 8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 1043660491 สาริกา อุปฮาด ออกใบประกาศ
10436604916503 8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 1043660491 พุทธรักษา แพงปานคำ ออกใบประกาศ
10436604686508 8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 ธารารัตน์ สาวงนาม ออกใบประกาศ
10436604686507 8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 กันติยา น้อยบุตร ออกใบประกาศ
10436604686506 8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 ธันยมัย ภักดีวุฒิ ออกใบประกาศ
10436604686505 8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 สุมิตรา อินทะ ออกใบประกาศ
10436604686504 8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 ศิริพร บัวทิพย์ ออกใบประกาศ
10436604686503 8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 นภัสรพี กัลยา ออกใบประกาศ
10436604916502 8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 1043660491 จันทราพร ผิวทอง ออกใบประกาศ
10436604686502 8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 นราทิพย์ มากมูล ออกใบประกาศ
10436604686501 8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 ธมณวรรญ พันธ์ขาม ออกใบประกาศ
10240701666502 6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 ภัทรชลิดาภรณ์ เกตุแก้ว ออกใบประกาศ
10115700696501 6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 วิทวัฒน์ วิทเวทย์ ออกใบประกาศ
10954400596508 12 ยะลา บ้านจาเราะปะไต 1095440059 ซัลวา หะยีอาเซน ออกใบประกาศ
10954400596507 12 ยะลา บ้านจาเราะปะไต 1095440059 ต่วนนัซมี เจ๊ะนิ ออกใบประกาศ
10954400596506 12 ยะลา บ้านจาเราะปะไต 1095440059 อัรฟานี ซียง ออกใบประกาศ
10954400596405 12 ยะลา บ้านจาเราะปะไต 1095440059 กฤษณา โสจ่า ออกใบประกาศ
10954400596404 12 ยะลา บ้านจาเราะปะไต 1095440059 นูรฟิตรียะฮ์ สะมะแอ ออกใบประกาศ
10240702816504 6 ฉะเชิงเทรา วัดหินดาษ 1024070281 ณิชพิมพ์ เกตุแก้ว ออกใบประกาศ
10240702816503 6 ฉะเชิงเทรา วัดหินดาษ 1024070281 อุษณีย์ ลี้สุวรรณ ออกใบประกาศ
10240702816502 6 ฉะเชิงเทรา วัดหินดาษ 1024070281 ณัฏฐ์ณิชา เจริญธรรม ออกใบประกาศ
10710201406512 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 ศรัญญา อรภักดี ออกใบประกาศ
10710201406511 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 จีรนันท์ พันจุ้ย ออกใบประกาศ
10710201406510 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 วิธาน อ่องนก ออกใบประกาศ
10710201406509 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 สหฤทัย ใจผ่อง ออกใบประกาศ
10710201406508 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 ปลายฟ้า เชิดแสง ออกใบประกาศ
10710201406507 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 พัชริตา ชูราศรี ออกใบประกาศ
10302004966502 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 กัญญาณัฐ ต๊ะพันธ์ ออกใบประกาศ
10302004966501 9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 ภัคจิรา กาญจนธวัช ออกใบประกาศ
10617000346403 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 นเรศ สุขขี ออกใบประกาศ
10617000346403 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 ณัฐกมล จีนเฮี๊ยะ ออกใบประกาศ
10617000346403 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 ณัฐณิชา สมปอง ออกใบประกาศ
10617000346403 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 แวอัลวา ศรีสะสุด ออกใบประกาศ
10617000346403 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 ชลธิตา ทวีกสิกรรม ออกใบประกาศ
10617000346403 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 อรพินท์ อัตถบูรณ์ ออกใบประกาศ
10617000346403 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 อัจฉรา วันเห่า ออกใบประกาศ
10617000346403 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 อรปรียา จินดาพาณิชย์ ออกใบประกาศ
10617000346403 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 ชนม์ชนก เหล่าอินทร์ ออกใบประกาศ
10617000346502 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 สุพิชญา กิ่มเกิด ออกใบประกาศ
10617000346401 3 อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ 1061700034 กิตติศักดิ์ สุมังสะ ออกใบประกาศ
10515102126415 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 อดิศร แววคุ้ม ออกใบประกาศ
10515102126415 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 วรวิทย์ มณีเกี๋ยง ออกใบประกาศ
10515102126415 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 กนกพล เจริญศรี ออกใบประกาศ
10515102126415 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 กมลชนก อำมาตย์ ออกใบประกาศ
10515102126415 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 อาภาสิริ เมืองเย็น ออกใบประกาศ
10515102126415 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 หวันยี่หวา ลุงนะ ออกใบประกาศ
10515102236501 1 ลำพูน บ้านเหมืองลึก 1051510223 ลานนา เลอ กัม ออกใบประกาศ
10515102596510 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 ฎรินรัตน์ สุต๋า ออกใบประกาศ
10515102596509 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 เบญจมาภรณ์ คำอ่อน ออกใบประกาศ
10515102596508 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 อินทิมา นภัสวรรณ ออกใบประกาศ
10515102596507 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 ธีราพร ติ๊บแก้ว ออกใบประกาศ
10515102596506 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 ญาณิศา สุภา ออกใบประกาศ
10515102596505 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 ชญานิน อุ่นเรือน ออกใบประกาศ
10515102596504 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 พัชริดา อุ่นเมืองใจ ออกใบประกาศ
10515102596503 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 ชนกนันท์ ก้างวงค์ ออกใบประกาศ
10000000086501 1 ลำพูน สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน 1000000008 ธีรธรรม เตชฤทธ์ ออกใบประกาศ
10515102596502 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 น้ำเพชร ห้วยลึก ออกใบประกาศ
10515102596501 1 ลำพูน สามัคคีศรีวิชัย 1051510259 บูรณี เงินจี ออกใบประกาศ
10515102126415 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 ชิดชนก ไชยมงคล ออกใบประกาศ
10515102126415 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 ภัทรวริทร์ อุปัญญ์ ออกใบประกาศ
10954400596403 12 ยะลา บ้านจาเราะปะไต 1095440059 อิบรอฮีม มะอีซา ออกใบประกาศ
10515102126514 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 มาลีวรรณ ก้อนตั้ง ออกใบประกาศ
10515102126513 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 ภัทรวริทร์ อุปัญญ์ ออกใบประกาศ
10515102126512 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 ชิดชนก ไชยมงคล ออกใบประกาศ
10954400596402 12 ยะลา บ้านจาเราะปะไต 1095440059 พรทิพย์ รักเมือง ออกใบประกาศ
10954400596401 12 ยะลา บ้านจาเราะปะไต 1095440059 นูรฮายาตี มะดาฮู ออกใบประกาศ
10220600886412 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 ดรีม สุวรรณราช ออกใบประกาศ
10220600886411 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 รุ่งตะวัน มะในแพง ออกใบประกาศ
10220600886410 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 ไซ เซง ออกใบประกาศ
10220600886409 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 แดน วิท ออกใบประกาศ
10220600886408 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 ปพิชญา มะโนทัย ออกใบประกาศ
10220600886407 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 ชนิภรณ์ เสร็จกิจ ออกใบประกาศ
10220600886406 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 รจนา ชอม ออกใบประกาศ
10220600886405 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 บุพกร สายหยุด ออกใบประกาศ
10220600886404 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 กมลรัตน์ จิกนอก ออกใบประกาศ
10220600886403 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 ชนนิกานต์ บุญลาภ ออกใบประกาศ
10220600886402 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 พิศฌากมล คงสวน ออกใบประกาศ
10220600886401 6 จันทบุรี บ้านโชคดี 1022060088 ภัคจิรา พลใบ ออกใบประกาศ
10726302486501 5 สุพรรณบุรี บ้านห้วยเจริญ 1072630248 มาลิษา ช่ออัญชัญ ออกใบประกาศ
10726302496510 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 อัครพล ศรีนาค ออกใบประกาศ
10726302496509 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 ธัญญา แก้วศรีงาม ออกใบประกาศ
10726302496508 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 สุรดา วงษ์สุวรรณ ออกใบประกาศ
10726302496507 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 เขมิกา บุญเรืองรอด ออกใบประกาศ
10726302496506 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 วณิชา เสือแดง ออกใบประกาศ
10726302496505 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 ศวัสกร เจริญสุข ออกใบประกาศ
10726302496504 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 ธีรพงศ์ สงวนพันธุ์ ออกใบประกาศ
10726302496503 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 พันธ์วริศ ปานอินทร์ ออกใบประกาศ
10726302496502 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 จักรกฤษณ์ นาคอิ่ม ออกใบประกาศ
10726302496501 5 สุพรรณบุรี วัดพังม่วง 1072630249 กิตติศักดิ์ เสือป่า ออกใบประกาศ
10915600796501 12 สตูล เพียงหลวง ๔ 1091560079 เด็กชายอัฎฐวุธ นักรำ ออกใบประกาศ
10943001636505 12 ปัตตานี บ้านละหารยามู 1094300163 ฮาราฟ บือแน ออกใบประกาศ
10200801736501 6 ชลบุรี วัดบ้านงิ้ว 1020080173 พีรยา ทรัพย์ศิริ ออกใบประกาศ
10214702176508 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 กัลยามาศ พานทอง ออกใบประกาศ
10214702176507 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 ณภัทร ใหม่เมธี ออกใบประกาศ
10214702176506 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 สุธิษา ศิลาทอง ออกใบประกาศ
10214702176505 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 ภัทรธราวดี โลมรัตน์ ออกใบประกาศ
10710204066517 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 กนกวรรณ ทิมเทศ ออกใบประกาศ
10772800396507 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยน้ำพุ 1077280039 วรรณวิภา อุดมศิลป์ ออกใบประกาศ
10772800396506 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยน้ำพุ 1077280039 เปรมณัฐ โคคำลา ออกใบประกาศ
10214702176504 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 ปาริฉัตร ดีดสี ออกใบประกาศ
10214702176503 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 จรรยพร แก้วคำ ออกใบประกาศ
10214702176502 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 สิริพักตร์ ผันพักตร์ ออกใบประกาศ
10214702176501 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 มาริษา ดวงงาม ออกใบประกาศ
10214702136510 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 นวพรรษ บุตรดีภักดิ์ ออกใบประกาศ
10214702136509 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 นราวิชญ์ วงษ์หมื่น ออกใบประกาศ
10214702136508 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 ยุทธนา หมื่นสา ออกใบประกาศ
10214702136507 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 อริสา มีนิล ออกใบประกาศ
10214702136506 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 เพ็ญธิชา ประทุมเมธ ออกใบประกาศ
10214702136505 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 อภิญญา จีนประโคน ออกใบประกาศ
10214702136504 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 นันทพร เพ็ชรเย็น ออกใบประกาศ
10214702136503 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 รัตนาภรณ์ กลิ่นเลิศ ออกใบประกาศ
10214702136502 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 ณัฐธิดา โยธานันท์ ออกใบประกาศ
10214702136501 6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1021470213 ทรรศยา กิตติดนัย ออกใบประกาศ
210101226501 6 ระยอง วัดมาบข่า 21010122 พรณภา การดี ออกใบประกาศ
10214700456521 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ภิญญดา รัตนคุณ ออกใบประกาศ
10214700456520 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ปุณณชัย ดียั่งยืน ออกใบประกาศ
10214700456519 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 พิมพ์รวี แซ่ตั้ง ออกใบประกาศ
10214700456518 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 กานต์รวี กฤษกวี ออกใบประกาศ
10214700456517 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ภูริชญา ยินดี ออกใบประกาศ
10214700456516 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ปราชญ์ปกรณ์ รวงผึ้ง ออกใบประกาศ
10214700456515 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 อรปรียา ค้ำชู ออกใบประกาศ
10214700456514 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 จิรัชญา ฟุ้งโล้ ออกใบประกาศ
10214700456513 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 จิดาภา สมประสงค์ ออกใบประกาศ
10214700456512 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 บุษยา คลิศปภัสสร ออกใบประกาศ
10214700486510 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 รักษิณา พวงสุข ออกใบประกาศ
10214700486509 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 วรกมล หนูชูแก้ว ออกใบประกาศ
10214700486508 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 ธีรพัฒน์ หาญเสมอ ออกใบประกาศ
10214700486507 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 ธนภรณ์ สมคิด ออกใบประกาศ
10214700486506 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 กิตติศักดิ์ มีสบาย ออกใบประกาศ
10214700486505 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 ดารุณี บรรโล ออกใบประกาศ
10214700486504 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 ศิวัชญา วงศ์สูง ออกใบประกาศ
10214700456511 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 กฤติกัณฑ์ อร่ามดวง ออกใบประกาศ
10214700456510 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ธนิดา ดีหมั่น ออกใบประกาศ
10214700486503 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 กมลชนก บุญอนันต์ ออกใบประกาศ
10214700456509 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 บุญญศา รังสิเวทางค์ ออกใบประกาศ
10214700456508 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 พิชญาภา มาลัย ออกใบประกาศ
10214700486502 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 สุพิชฌา กระดังบาย ออกใบประกาศ
10214700456507 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 เปมิกา พูลเกษม ออกใบประกาศ
10214700456506 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 มนัญญา พิพัฒน์ธนาพร ออกใบประกาศ
10214700456505 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 สุรพงษฺ์ เก่งเรือ ออกใบประกาศ
10214700486501 6 ระยอง วัดหนองกันเกรา 1021470048 อทิตา ธรรมโชติ ออกใบประกาศ
10214700346508 6 ระยอง วัดท่าเรือ 1021470034 อริสรา อินพึ่ง ออกใบประกาศ
10214700346507 6 ระยอง วัดท่าเรือ 1021470034 กชพรรณ ลีวรรณ์ ออกใบประกาศ
10214700346506 6 ระยอง วัดท่าเรือ 1021470034 ช่อลดา ยิ้มเยื้อน ออกใบประกาศ
10214700346505 6 ระยอง วัดท่าเรือ 1021470034 ปาริฉัตร นามวงค์ ออกใบประกาศ
10214700346504 6 ระยอง วัดท่าเรือ 1021470034 พิมชนก งามญาติ ออกใบประกาศ
10214700346503 6 ระยอง วัดท่าเรือ 1021470034 สิรินทรา แก้วกลัด ออกใบประกาศ
10214700346502 6 ระยอง วัดท่าเรือ 1021470034 วรรณนภา นามงาม ออกใบประกาศ
10214700346501 6 ระยอง วัดท่าเรือ 1021470034 สุรัตสวดี รื่นรมย์ ออกใบประกาศ
30211001026501 6 ระยอง มัธยมตากสินระยอง 3021100102 สุธาสินี สุขคุ้ม ออกใบประกาศ
10214700456504 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 อริศรา มุกดาสนิท ออกใบประกาศ
10214700456503 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 อภิสรา แก่นจันทร์หา ออกใบประกาศ
10214700456502 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 นนทวัฒน์ สถิตย์กสิกรรม ออกใบประกาศ
10214700456501 6 ระยอง วัดพลงช้างเผือก 1021470045 นิษาชล หาญชัย ออกใบประกาศ
10240701666501 6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 สาริกา บัวพันธ์ ออกใบประกาศ
10710200876505 5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 วินวิน ไม่มีนามสกุล ออกใบประกาศ
10710200876504 5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 กัญญา ไม่มีนามสกุล ออกใบประกาศ
10710200876503 5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 นภัสสร ชุติฐิติวุฒิ ออกใบประกาศ
10710200876502 5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 อรกช อิศรภักดี ออกใบประกาศ
10710200876501 5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 จิตตินี ไม่มีนามสกุล ออกใบประกาศ
10943001636504 12 ปัตตานี บ้านละหารยามู 1094300163 ซูนีตา มะลี ออกใบประกาศ
10726302726504 5 สุพรรณบุรี วัดสัปรสเทศ 1072630272 ปพิชญา พวงบุบผา ออกใบประกาศ
10726302726503 5 สุพรรณบุรี วัดสัปรสเทศ 1072630272 แก้วลัดดา สระทองเรียม ออกใบประกาศ
10726302726502 5 สุพรรณบุรี วัดสัปรสเทศ 1072630272 ณัฏฐณิชา บัวบาน ออกใบประกาศ
10726302726501 5 สุพรรณบุรี วัดสัปรสเทศ 1072630272 ปนัสยา แห้วหาญ ออกใบประกาศ
10943001636503 12 ปัตตานี บ้านละหารยามู 1094300163 อารีนา เจะเลาะ ออกใบประกาศ
10710200766509 5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 สุวภัทร เล็กประเสริฐ ออกใบประกาศ
10710200766508 5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 วิมล ชยณัฐสกุล ออกใบประกาศ
10710200766507 5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 กิตติพัทธ์ ทวีกาญประเสริฐ ออกใบประกาศ
10710200826509 5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 ธันัญญา บุญมา ออกใบประกาศ
10710200826508 5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 นรภัทร ทองสิน ออกใบประกาศ
10710200826507 5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 พริมรตา ไชยวงศ์ ออกใบประกาศ
10710200826506 5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 พิชยา บัวแดง ออกใบประกาศ
10710200826505 5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 ภคพร ภูอ่อน ออกใบประกาศ
10710200826504 5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 รัตติกาล จินดาฟอง ออกใบประกาศ
10710200766506 5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 ปฐวี บุรพา ออกใบประกาศ
10710201406506 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 อภินัทธ์ เสมทับ ออกใบประกาศ
10710201406505 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 บัณฑิตา ธิตะเชียง ออกใบประกาศ
10710201406504 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 สงกรานต์ แสงอรุณ ออกใบประกาศ
10710201406503 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 ฐิติกานต์ แก้วจำรัส ออกใบประกาศ
10710201406502 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 นุชนาฎ มาลัย ออกใบประกาศ
10710201406501 5 กาญจนบุรี วัดกระต่ายเต้น 1071020140 นัสนีญ ใบมะหาด ออกใบประกาศ
10772800396505 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยน้ำพุ 1077280039 ธรรมรัตน์ อ่อนละมุล ออกใบประกาศ
10772800396504 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยน้ำพุ 1077280039 พัชราภา เผือกทอง ออกใบประกาศ
10772800396503 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยน้ำพุ 1077280039 จันทิมา เปลี่ยนแปลง ออกใบประกาศ
10772800396502 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยน้ำพุ 1077280039 กุลภรณ์ สิงห์สี ออกใบประกาศ
10846405006512 11 สุราษฎร์ธานี บ้านพัฒนา 1084640500 วรนุช อุทุมพร ออกใบประกาศ
10772800396501 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยน้ำพุ 1077280039 มัลลิกา ยอดทอง ออกใบประกาศ
10302007956504 9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 สุพัตรา เที่ยงธรรม ออกใบประกาศ
10710204066516 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ศรันย์พร ทองเชื้อ ออกใบประกาศ
10710204066515 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ทิพรัตน์ ศรีโปดก ออกใบประกาศ
10710204066514 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ชยาศิส มาลัย ออกใบประกาศ
10710204066513 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 พัฒนา พรมศร ออกใบประกาศ
10710201816510 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 ณิชาภัสร์ มั่งลิ้ม ออกใบประกาศ
10710201816509 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 กมลชนก อภัยชา ออกใบประกาศ
10710204066512 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ขวัญพร ทองเชื้อ ออกใบประกาศ
10710201816508 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 นรีกานต์ โพธิ์ศรีทอง ออกใบประกาศ
10710201816507 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 วิภาวดี บัวบาน ออกใบประกาศ
10710201816506 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 นพศุตม์ รักอักษร ออกใบประกาศ
10710201816505 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 ปุณณวิช ชัยสุวรรณ์ ออกใบประกาศ
10710201816504 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 วันชนะ คุ้มถนอม ออกใบประกาศ
10710201816503 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 แสนดี อ่อนน้อม ออกใบประกาศ
10710201816502 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 สโรชา ไพสี ออกใบประกาศ
10710201816501 5 กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง 1071020181 ภูษณิษา เล้าอรุณ ออกใบประกาศ
10772800226510 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 ศิรินทิพย์ จี๋พิมาย ออกใบประกาศ
10772801506510 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 สรวิทย์ ทองแย้ม ออกใบประกาศ
10772801506509 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 ชวัลกร ธรรมเนียมหวาน ออกใบประกาศ
10772800226509 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 ปวรวรรณ พระยาครุฑ ออกใบประกาศ
10772800226508 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 กมลมาศ พลายงาม ออกใบประกาศ
10772801506508 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 กาณธิดา ยอดเพชร ออกใบประกาศ
10772800226507 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 รัชนี ศรีจันทร์ ออกใบประกาศ
10772801506507 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 วรรณณิษา ดอกไม้ขาว ออกใบประกาศ
10772800226506 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 สุมาลี ทองคำ ออกใบประกาศ
10772801506506 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 วรดา เปลี่ยนวงศ์ ออกใบประกาศ
10772800226505 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 วัชริศ ม่วงคุ้ม ออกใบประกาศ
10772801506505 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 กนกพร เกลี้ยงมลทิน ออกใบประกาศ
10772801506504 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 ณฐพร พิณทอง ออกใบประกาศ
10772800226504 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 อรษา โตทอง ออกใบประกาศ
10302012526502 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 ปานวาด บุญเชิด ออกใบประกาศ
10302012526501 9 นครราชสีมา บ้านเจริญผล 1030201252 นิศา ตอนสันเทียะ ออกใบประกาศ
10302007956502 9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 ธัญรัตน์ รักดี ออกใบประกาศ
10772800226503 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 เชาวลิต เรืองโรจน์ ออกใบประกาศ
10772800226502 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 สุวิจักขณ์ เหมือนวาด ออกใบประกาศ
10772800226501 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสือ 1077280022 ศิวัช จวบนก ออกใบประกาศ
10772801506503 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 นริศ สังข์ทวี ออกใบประกาศ
10772801506502 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 หัฏฐกร เหลี่ยมสีจันทร์ ออกใบประกาศ
10704803186510 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 มลฤดี ทองลาย ออกใบประกาศ
10704802956511 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 ณัฐฐินันท์ เชื่อมาก ออกใบประกาศ
10704803186509 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 เจ วารี ออกใบประกาศ
10704803186508 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 วรณัน ฉู ออกใบประกาศ
10772800696510 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 ศิรินทรา คชพันธ์ ออกใบประกาศ
10772801506501 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 1077280150 วรัญญู คลังบ้านงิ้ว ออกใบประกาศ
10772800696509 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 กุสุมา ดิษยิ้ม ออกใบประกาศ
10772800696508 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 พลสิทธ์ ใจกรุณา ออกใบประกาศ
10772800696507 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 นลินญา ดิษยิ้ม ออกใบประกาศ
10772800696506 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 อรุชา หอมหวาน ออกใบประกาศ
10772800696505 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 สุชาติ สายจันทะคาม ออกใบประกาศ
10704802956510 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 ปณิฏฐา อินทอง ออกใบประกาศ
10704802956509 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 กฤษฎา จันทรงกลด ออกใบประกาศ
10704803186507 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 ณิชนันท์ เสมศรี ออกใบประกาศ
10704803186506 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 กชวรรณ ไม่ปรากฎ ออกใบประกาศ
10704802956508 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 ริศรา ดาสาลี ออกใบประกาศ
10772800696504 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 อัญชลี แสงหิรัญ ออกใบประกาศ
10704803186505 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 สินไหม ใจเมือง ออกใบประกาศ
10704802956507 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 ณัฐฐินันท์ เชื่อมาก ออกใบประกาศ
10704803186504 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 ปลิตา จะบุ้ง ออกใบประกาศ
10704803186503 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 นิชา ทองดี ออกใบประกาศ
10704803186502 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 ปุณยาพร พาชู ออกใบประกาศ
10704803186501 5 ราชบุรี สินแร่สยาม 1070480318 ณัฏฐิกา มงคล ออกใบประกาศ
10772800696503 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 สกาวรัตน์ แสงหิรัญ ออกใบประกาศ
10704802956506 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 ณัฐธิดา นิ่มเชิงคะ ออกใบประกาศ
10704802956505 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 เจนจิรา จันทร์ฉาย ออกใบประกาศ
10704802956504 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 สุภาพร บุญชู ออกใบประกาศ
10710200766505 5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 อภิชาติ ผลิปัญญา ออกใบประกาศ
10710200746510 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 คณาพร นพรัตน์ธำรง ออกใบประกาศ
10710200746509 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 ณภัทราภรณ์ พลหาญ ออกใบประกาศ
10710200746508 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 พิมพ์ชนก วิยาสิงห์ ออกใบประกาศ
10710200746507 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 ณัชชานันท์ ทวีขจรชัยกุล ออกใบประกาศ
10710200746506 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 ณิชคุณ พวงประเสริฐ ออกใบประกาศ
10710200746505 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 สุรพัศ กิตติวงศ์หงส์ ออกใบประกาศ
10710200746504 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 วรยศ อักคราพร ออกใบประกาศ
10710200746503 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 ทักษพร เชิดแสง ออกใบประกาศ
10710200746502 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 กาญจนา ตรีอุษามณี ออกใบประกาศ
10710200746501 5 กาญจนบุรี บ้านนามกุย 1071020074 ธีรภัทร ทรัพย์เจริญ ออกใบประกาศ
10710200826503 5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 กัญญาภัค เหมือนช้าง ออกใบประกาศ
10943001636502 12 ปัตตานี บ้านละหารยามู 1094300163 นัศรูน แวนิ ออกใบประกาศ
10846405006511 11 สุราษฎร์ธานี บ้านพัฒนา 1084640500 ชญานิศ ศรีรุ่งเรือง ออกใบประกาศ
10846401876508 11 สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส 1084640187 เบญญาภา บุญโกย ออกใบประกาศ
10846401876507 11 สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส 1084640187 อรปรียา เนียมจีน ออกใบประกาศ
10846401876506 11 สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส 1084640187 อภัสสร เนียมจีน ออกใบประกาศ
10846401876505 11 สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส 1084640187 อารยา แขวงถลาง ออกใบประกาศ
10846401876504 11 สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส 1084640187 ไชยวัฒน์ ศรีสุวรรณเมฆ ออกใบประกาศ
10846401876503 11 สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส 1084640187 นพรุจ แสงเดช ออกใบประกาศ
10846405016501 11 สุราษฎร์ธานี บ้านพัฒนา 2 1084640501 กมลรส เมโธ ออกใบประกาศ
10846401876502 11 สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส 1084640187 ภานุพงศ์ กรทิพย์ ออกใบประกาศ
10846401876501 11 สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส 1084640187 อัญชิสา สุดเส้ง ออกใบประกาศ
10710200826502 5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 ซานินา ไฮเดอร์ ออกใบประกาศ
10710200826501 5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 ณิชนันท์ คำแก้ว ออกใบประกาศ
10710200766504 5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 พีรยุทธ กันตวิชญ์วงค์ ออกใบประกาศ
10710200766503 5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 ทิพากร ขจรเชิดชูเกียรติ ออกใบประกาศ
10710200766502 5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 สุรชาติ ชุติศรณ์สกุล ออกใบประกาศ
10710200726510 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 ชุติมน ลาภบังเกิด ออกใบประกาศ
10710200726509 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 กนกพร ปิติจำเริญ ออกใบประกาศ
10710200726508 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 สุมิตรา สิงห์แก้ว ออกใบประกาศ
10710200766501 5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 ณรงค์ศักดิ์ บุรพา ออกใบประกาศ
10710200726507 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 ธนดล เดชสาร ออกใบประกาศ
10710200726506 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 สิรวิชญ์ เจียมสุขใจ ออกใบประกาศ
10710200726505 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 ฉัตรดนัย ธีระจารี ออกใบประกาศ
10710200726504 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 จันทณัฏฐ์ ผ่องใส ออกใบประกาศ
10710200726503 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 ธนโชติ กิจจากรทรัพย์ ออกใบประกาศ
10710200666510 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 ฟ้ารุ่ง ไม่มีนามสกุล ออกใบประกาศ
10710200666509 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 วาสนา ไม่มีนามสกุล ออกใบประกาศ
10710200666508 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 สุวัชชา เดือนกอง ออกใบประกาศ
10710200666507 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 กาญจนา จันทร์แปลง ออกใบประกาศ
10710200666506 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 ภัทรนันท์ เกตกรณ์ ออกใบประกาศ
10710200636511 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 ตรัยรัตน์ มากกอง ออกใบประกาศ
10710200636510 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 ูภูบดินทร์ บางเชย ออกใบประกาศ
10710200726502 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 ธนกร ใข่ม่วง ออกใบประกาศ
10584201336501 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 อธิติญา วนา ออกใบประกาศ
10302000076502 9 นครราชสีมา บ้านหนองโคบาล 1030200007 อรธิชา หาทอง ออกใบประกาศ
10302000076501 9 นครราชสีมา บ้านหนองโคบาล 1030200007 วรรณภา ซาตัน ออกใบประกาศ
10302006056502 9 นครราชสีมา บ้านหนองปรือโป่ง 1030200605 สุภารัตน์ บุญทด ออกใบประกาศ
10710200636509 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 ณัฏฐชา ชลิตาธิติพันธ์ ออกใบประกาศ
10710200666505 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 ินิรดา ในหล้า ออกใบประกาศ
10710200636508 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 ณัฐชา นิรมลไพบูลย์ ออกใบประกาศ
10710200636507 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 ดวงพร ศรีเจริญ ออกใบประกาศ
10710200636506 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 ณัฐธยาน์ วิเศษสิงห์ ออกใบประกาศ
10710200666504 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 กันตา สุทธิประกอบกิจ ออกใบประกาศ
10943001636501 12 ปัตตานี บ้านละหารยามู 1094300163 นูรซอลีฮะ สะมะแอ ออกใบประกาศ
10943001606510 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 นูรตัสนีม สาและ ออกใบประกาศ
10943001606509 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 ดานีน กูบู ออกใบประกาศ
10710200726501 5 กาญจนบุรี วัดหินดาด 1071020072 สุทธิรักษ์ คลายเพชร ออกใบประกาศ
10710200666503 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 นีรนุช ญาติสมบูรณ์ ออกใบประกาศ
10710200666502 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 พิมพ์วิภา ไกรกัลยากฤต ออกใบประกาศ
10710200666501 5 กาญจนบุรี บ้านอูล่อง 1071020066 พิชญา แสนทอง ออกใบประกาศ
10710200636505 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 วาทิยา พงษ์พรนิรุทธิ์ ออกใบประกาศ
10710200636504 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 มินตรา เผ่าพันธ์แปลก ออกใบประกาศ
10710200636503 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 อโยธยา เอกอาภรณ์ไพศาล ออกใบประกาศ
10710200636502 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 ณัฐธยาน์ วิเศษสิงห์ ออกใบประกาศ
10710200636501 5 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี 1071020063 อัญรินทร์ จากผา ออกใบประกาศ
10196002366501 4 สระบุรี บ้านซับสนุ่น 1019600236 สุนิดา พลเมือง ออกใบประกาศ
10143104266505 4 พระนครศรีอยุธยา มหาราช "ประชานิมิต" 1014310426 อภินันท์ แสงอ่อน ออกใบประกาศ
10143104266504 4 พระนครศรีอยุธยา มหาราช "ประชานิมิต" 1014310426 ณัฐธพงศ์ พาพล ออกใบประกาศ
10143104266503 4 พระนครศรีอยุธยา มหาราช "ประชานิมิต" 1014310426 ณัฐวุฒิ จันทร์ระยับ ออกใบประกาศ
10143104266502 4 พระนครศรีอยุธยา มหาราช "ประชานิมิต" 1014310426 ปภาวดี อาวรณ์ ออกใบประกาศ
10143104266501 4 พระนครศรีอยุธยา มหาราช "ประชานิมิต" 1014310426 อุทัยวรรณ เฉลยสังข์ ออกใบประกาศ
10156700806501 4 อ่างทอง วัดศรีกุญชร 1015670080 สระพงษ์ สร้อยเพชร ออกใบประกาศ
10602202316510 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 กิตติกานต์ ประกอบเพ็ชร ออกใบประกาศ
10602202316509 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 ชนะพล เสริมทรัพย์ ออกใบประกาศ
10602202316508 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 กฤษติกร อินทร์อนันท์ ออกใบประกาศ
10602202316507 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 พัทธดลย์ พุทละ ออกใบประกาศ
10602202316506 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 นภัสกร อุทะลา ออกใบประกาศ
10602202316505 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 สุวพิชชา น้ำเที่ยง ออกใบประกาศ
10602202316504 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 จันทรา มารัตน์ ออกใบประกาศ
10602202316503 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 ฐิติกาญจน์ พุ่มรัตน์ ออกใบประกาศ
10602202316502 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 รุจิวรรณ กระเป๋าทอง ออกใบประกาศ
10602202316501 3 นครสวรรค์ วัดลาดทิพยรส 1060220231 จันทกานต์ ดวงสว่าง ออกใบประกาศ
10602202386510 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 ณัฐดนัย บุญทันเรือง ออกใบประกาศ
10602202386509 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 ธนภัทร ศรีจันทร์ดี ออกใบประกาศ
10602202386508 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 พิลาวรรณ มหายศ ออกใบประกาศ
10602202386507 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 สุชานุช สุขทัศน์ ออกใบประกาศ
10347110956401 10 อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 1034711095 อัครวัฒน์ จงตระการสมบัติ ออกใบประกาศ
10602202386506 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 วรบรรณ ช่างทอง ออกใบประกาศ
10602202386505 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 วศิน ก้อนคำ ออกใบประกาศ
10602202386504 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 วีรภัทร บุญทันเรือง ออกใบประกาศ
10602202386503 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 พิมพ์ลภัส เมรทอง ออกใบประกาศ
10602202386502 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 วรัมพร ไตรสกุล ออกใบประกาศ
10602202386501 3 นครสวรรค์ วัดหนองตะโก 1060220238 ชาคริยา สง่างาม ออกใบประกาศ
10602202546510 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 ฟ้าใส ชูศรีประเสรฺฐ ออกใบประกาศ
10602202546509 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 ธนดล ลุ่มล่า ออกใบประกาศ
10602202546508 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 ชนินทร์ พยัคกูล ออกใบประกาศ
10602202546507 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 นนทกร ทาสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
10602202546506 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 พิชญ์ติยะ อุราเอี่ยม ออกใบประกาศ
10602202546505 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 ก้องภพ เพ็งมา ออกใบประกาศ
10602202546504 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 ชานน นาคแท้ ออกใบประกาศ
10602202546503 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 วินัย สดวกดี ออกใบประกาศ
10602202546502 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 พชรพล สิทธ์ทพย์ ออกใบประกาศ
10602202546501 3 นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง 1060220254 ศุภเสก จันทร์ประสิทธิ์ ออกใบประกาศ
10653604246510 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 ณัฐพงษ์ ฉิมแบน ออกใบประกาศ
10653604246509 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 ชัยพฤกษ์ ทาเจิง ออกใบประกาศ
10653604246508 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 ศรศักดิ์ ศรีชัย ออกใบประกาศ
10653604246507 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 นิธิกร สีเขื่อนแก้ว ออกใบประกาศ
10653604246506 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 นรบดี ไกรศรี ออกใบประกาศ
10653604246505 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 ศวิตา คำพรม ออกใบประกาศ
10653604246504 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 ฐิติพร สอนพวง ออกใบประกาศ
10653604246503 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 อริสา จอมศรี ออกใบประกาศ
10653604246502 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 สุภัสสรา เสาโกมุท ออกใบประกาศ
10653604246501 2 พิษณุโลก วัดคันโช้ง 1065360424 วรรณปภา ทองพลับ ออกใบประกาศ
10673804146505 2 เพชรบูรณ์ บ้านหนองไผ่ 1067380414 สุพิชญา คำบัวโคตร ออกใบประกาศ
43256501 2 เพชรบูรณ์ บ้านหนองไผ่ 4325 นภสร ขันทอง ออกใบประกาศ
10673804146504 2 เพชรบูรณ์ บ้านหนองไผ่ 1067380414 ธนภรณ์ เชื้อนาค ออกใบประกาศ
10673804146503 2 เพชรบูรณ์ บ้านหนองไผ่ 1067380414 พิมพ์ชนก พันธ์พูล ออกใบประกาศ
10673804146502 2 เพชรบูรณ์ บ้านหนองไผ่ 1067380414 ภัทรศรี ธนะสินธุ์ ออกใบประกาศ
10673804146501 2 เพชรบูรณ์ บ้านหนองไผ่ 1067380414 มณีรัตน์ บุญประกอบ ออกใบประกาศ
10536902346501 2 อุตรดิตถ์ บ้านนาไร่เดียว 1053690234 มณฑิรา ประสุนิง ออกใบประกาศ
10653604376507 2 พิษณุโลก บ้านพัฒนาดงน้อย 1065360437 ภัศมัย สังวรณ์ ออกใบประกาศ
10653604376506 2 พิษณุโลก บ้านพัฒนาดงน้อย 1065360437 เรรุกา จันทเสน ออกใบประกาศ
10653604376505 2 พิษณุโลก บ้านพัฒนาดงน้อย 1065360437 ศิริยา สอนศิริ ออกใบประกาศ
10653604376504 2 พิษณุโลก บ้านพัฒนาดงน้อย 1065360437 ภัทรพร เพชรกล่ำ ออกใบประกาศ
10653604376503 2 พิษณุโลก บ้านพัฒนาดงน้อย 1065360437 วรัชญา ประดับบุตร ออกใบประกาศ
10653604376502 2 พิษณุโลก บ้านพัฒนาดงน้อย 1065360437 ขวัญกมล ขจิตภาพิมล ออกใบประกาศ
10653604376501 2 พิษณุโลก บ้านพัฒนาดงน้อย 1065360437 จันทร์ธิดา พงษ์เจริญ ออกใบประกาศ
10646203596552 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 นิพพิชฌาน์ นาคทรัพยื ออกใบประกาศ
10646203596551 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 อัครภูมิ เฉลิมวิริยะสกุล ออกใบประกาศ
10646203596550 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ธัญกานต์ ท้วมทอง ออกใบประกาศ
10646203596549 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ศิริจรรยา ท้วมทอง ออกใบประกาศ
10646203596548 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 วิษณุพงค์ แก้วมี ออกใบประกาศ
10646203596547 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ปริยากร รักเลิศ ออกใบประกาศ
10646203596546 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ทินภัทร ฟองภู่ ออกใบประกาศ
10646203596545 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 พิชชาพร สระแก้ว ออกใบประกาศ
10646203596544 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 พฤทธิพล เธียรสิทธิพร ออกใบประกาศ
10646203596543 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ธีริศรา เถื่อนถ้ำ ออกใบประกาศ
10646203596542 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ณัฐจิราภา พรมมี ออกใบประกาศ
10646203596541 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 กมลรัตน์ ศรีวัง ออกใบประกาศ
10646203596540 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 พิชชาภา สระแก้ว ออกใบประกาศ
10646203596539 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 วริสรา แก้วหิน ออกใบประกาศ
10646203596538 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 จิรัชญา วันสอน ออกใบประกาศ
10646203596537 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ธนาภา ทองจันทร์ ออกใบประกาศ
10646203596536 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 อนุสรา ปานเพชร ออกใบประกาศ
10646203596535 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ธารารัตน์ เขียวเรือง ออกใบประกาศ
10646203596534 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ทัยไท พุ่มเรือง ออกใบประกาศ
10646203596533 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 พรนัชชา คำปัน ออกใบประกาศ
10646203596532 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ทัยไท พุ่มเรือง ออกใบประกาศ
10646203596531 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 อดิเทพ ขู่เข็ญ ออกใบประกาศ
10673806036511 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 จิรนาฎ พลบท ออกใบประกาศ
10646203596530 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 นัทธพงศ์ นิ่มมณี ออกใบประกาศ
10646203596529 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 อริสรา พึ่ง​เรือง​ ออกใบประกาศ
10646203596528 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ปาณิสรา รุ่งเรือง ออกใบประกาศ
10646203596527 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 อนุกูล ศรีสว่าง ออกใบประกาศ
10646203596526 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ธนาภร นาคทรัพย์ ออกใบประกาศ
10673802036502 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านโคกปรง 1067380203 เจษฎา ภูพันนา ออกใบประกาศ
10646203596525 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ภูริชญา ถาปาวงศ์ ออกใบประกาศ
10646203596524 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ศิวัช มานนท์ ออกใบประกาศ
10646203596523 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 เบญจวรรณ ทองดี ออกใบประกาศ
10673806036510 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 นพมาศ สาระรัตน์ ออกใบประกาศ
10673806036509 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 ศศิกานต์ ฟ้าบัง ออกใบประกาศ
10673806036508 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 ญดาพร ทองอุที ออกใบประกาศ
10673802036501 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านโคกปรง 1067380203 เจษฎา ภูพันนา ออกใบประกาศ
10673806036507 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 วรรณพร ทุมชะ ออกใบประกาศ
10673806036505 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 ดวงดาลัด ศิริการ ออกใบประกาศ
10673806036504 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 วิภารัตน์ พลล้ำ ออกใบประกาศ
10673806036503 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 ปาริชาต มาแก้ว ออกใบประกาศ
10673806036502 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 นันทนา คำภูมี ออกใบประกาศ
10673806036501 2 เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม 1067380603 พัชรินทร์ มงคล ออกใบประกาศ
10646203596522 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 กัญญาลักษณ์ การุณ ออกใบประกาศ
10646203596521 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 พรนัชชา คำปัน ออกใบประกาศ
10646203596519 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 บุษกร โคตรภักดี ออกใบประกาศ
10646203596517 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 รัตนา นครใหญ่ ออกใบประกาศ
10646203596516 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 รัตนา นครใหญ่ ออกใบประกาศ
10646203596515 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 พิชชาภา สระเเก้ว ออกใบประกาศ
10302006056501 9 นครราชสีมา บ้านหนองปรือโป่ง 1030200605 สุภัสสร วันทะมาต ออกใบประกาศ
10515102806501 1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 พาคินทร์ ไวยวารี ออกใบประกาศ
10584200536502 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 ด.ญ.ศุภกานต์ ศรีสุดาวงศ์ ออกใบประกาศ
10646203596514 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 อริสรา พึ่งเรือง ออกใบประกาศ
10646203596513 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ปาริชาต โพธิ์ทา ออกใบประกาศ
10646203596512 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ปวีณ์ธิดา พันโชติ ออกใบประกาศ
10646203596511 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ปาริชาต โพธิ์ทา ออกใบประกาศ
10646203596510 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 อดิเทพ ขู่เข็ญ ออกใบประกาศ
10646203596509 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 วริศรา อภิรพงศ์ ออกใบประกาศ
10646203596508 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 ปาริชาต โพธิ์ทา ออกใบประกาศ
10646203596507 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 รติมา เอี่ยมอ่อน ออกใบประกาศ
10646203596506 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 วรรณชนก ศรีบุระ ออกใบประกาศ
10646203596505 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 สโรชา ศรีบุระ ออกใบประกาศ
10646203596504 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 กัญญาลักษณ์ การุณ ออกใบประกาศ
10646203596503 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 กฤษกร เกตุขาว ออกใบประกาศ
10646203596502 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 กัญญาลักษณ์ การุณ ออกใบประกาศ
10646203596501 2 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม 1064620359 กฤษกร เกตุขาว ออกใบประกาศ
10543901196501 1 แพร่ บ้านห้วยอ้อย 1054390119 ฐิติรัตน์ จันทร์ต๊ะนาเขตร์ ออกใบประกาศ
10543900726513 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 เกรียงศักดิ์ ดวงจันทร์ ออกใบประกาศ
10543901016513 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 ธนพร กวางอิน ออกใบประกาศ
10543901016512 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 โชติกานต์ สุทธคุณ ออกใบประกาศ
10543901016511 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 ณัฐภูมินทร์ ทะสุมา ออกใบประกาศ
10543900726512 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 จิณพล โชคลาภ ออกใบประกาศ
10543901466512 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 กัลยรัตน์ ขันทะรักษ์ ออกใบประกาศ
10543901466511 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 ชลรภัทร สุดจำ ออกใบประกาศ
10543901466510 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 นภัสวรรณ ห่อทอง ออกใบประกาศ
10543901466509 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 สรัญพิชชา วงค์ปัญญา ออกใบประกาศ
10543901466508 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 วรภพ จินการ ออกใบประกาศ
10543900726511 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 สิทธิชัย สิงห์รัตนพันธุ์ ออกใบประกาศ
10543900726510 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 ธนภัทร กระสันต์ ออกใบประกาศ
10543900726509 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 ภคพล ดวงจันทร์ ออกใบประกาศ
10543902976510 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 เกตุชนก เกตุสำโรง ออกใบประกาศ
10543900726508 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 วริยา แก้วกัน ออกใบประกาศ
10543900726507 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 บุษยมาศ วงค์ธีระวัฒน์ ออกใบประกาศ
10543902976509 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 นวพร ใจกุม ออกใบประกาศ
10543900726506 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 อธิชา ชูติพงศ์ ออกใบประกาศ
10543900726505 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 วรัญญา บุญปา ออกใบประกาศ
10543902976508 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 กวินธิดา อินทะอุด ออกใบประกาศ
10543900726504 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 กมลวรรณ เงาะหวาน ออกใบประกาศ
10543902976507 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 ชลทิภา แปงใจ ออกใบประกาศ
10543900726503 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 เมธาวี กิตติวงศ์วาน ออกใบประกาศ
10543900726502 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 อภัสนันท์ วงศ์สุพรรณ ออกใบประกาศ
10543902976506 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 สุนิศา แซ่อุ่ย ออกใบประกาศ
10543900726501 1 แพร่ บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1054390072 ธัญธร ฉลวย ออกใบประกาศ
10543902976505 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 จีรภัทร กุมารแก้ว ออกใบประกาศ
10543902976504 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 กรรธิกา เรือนศักดิ์ ออกใบประกาศ
10543901016510 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 ณัฏฐณิชา เป่าทอง ออกใบประกาศ
10543901016509 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 นันทิดา เสือเพชร ออกใบประกาศ
10543901016508 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 นันทิดา เสือเพชร ออกใบประกาศ
10543901016507 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 ชนกวนัน อุดด้วง ออกใบประกาศ
10543901016506 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 พรพรรณ ปัญญาไว ออกใบประกาศ
10543901016505 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 อรวรรณ กมลรัตน์ ออกใบประกาศ
10543901016504 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 ประภาวรินทร์ ชุบทอง ออกใบประกาศ
10543901016503 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 เนตรชนก ใจถี ออกใบประกาศ
10543901016502 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 วิชุดา ศรีนอก ออกใบประกาศ
10543902976503 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 กรรธิกา เรือนศักดิ์ ออกใบประกาศ
10543901016501 1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 แพรวรินทร์ มิวันเปี้ย ออกใบประกาศ
10543902976502 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 กชกร อยู่คง ออกใบประกาศ
10543902976501 1 แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 1054390297 กชพร ทิพย์โพธิ์ ออกใบประกาศ
10543902036501 1 แพร่ บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1054390203 กัญญาณัฐ ขันต่อ ออกใบประกาศ
10543901466507 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 ณัฐพร ละกว้าน ออกใบประกาศ
10543901466506 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 ณฐพล บุญทิพย์ ออกใบประกาศ
10620404616401 3 กำแพงเพชร โกสัมพีวิทยา 1062040461 ธนวัฒน์ แสงสว่าง ออกใบประกาศ
10543901466505 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 ณัฏฐธิดา สะเอียบคง ออกใบประกาศ
10543901466504 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 นันทิญา บางแช่ม ออกใบประกาศ
10543901466503 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 กรนิภา สะเอียบคง ออกใบประกาศ
10543901466502 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 จีราภรณ์ อินประดิษฐ์ ออกใบประกาศ
10543901466501 1 แพร่ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1054390146 จีรนันท์ อินประดิษฐ์ ออกใบประกาศ
10543902986507 1 แพร่ โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 1054390298 นิชานันท์ แก้วมา ออกใบประกาศ
10543902986506 1 แพร่ โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 1054390298 ธนวรรธน์ แสนปวงคำ ออกใบประกาศ
10543902986505 1 แพร่ โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 1054390298 ชนากานต์ จันซอ ออกใบประกาศ
10543902986504 1 แพร่ โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 1054390298 มลทิรา สำรวมจิต ออกใบประกาศ
10543902986503 1 แพร่ โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 1054390298 วรรณิดา ชูก้าน ออกใบประกาศ
10543902986502 1 แพร่ โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 1054390298 ภานุพงษ์ วังกาวรรณ์ ออกใบประกาศ
10543902986501 1 แพร่ โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 1054390298 วุฒิชัย อินทร์ชู ออกใบประกาศ
10543900736527 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ภาคภูมิ ฝากฝัง ออกใบประกาศ
10543900736526 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 กนต์ธีร์ ปินคำ ออกใบประกาศ
10543900736525 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ธนัญชนก บัวบาน ออกใบประกาศ
10543900736524 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 อักษราภัค เกตุวีระพันธ์ุ ออกใบประกาศ
10543900736523 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 พิชญาพัชญ์ เพิ่มพูล ออกใบประกาศ
10543900736522 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ธนชาติ กำปนาด ออกใบประกาศ
10543900736521 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ชนินทร์ โทอรัญ ออกใบประกาศ
10543900736520 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ภัทรพงษ์ ฝักฝ่าย ออกใบประกาศ
10543900736519 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ธนกฤต กอบสาริกรณ์ ออกใบประกาศ
10543900736518 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ณัฐพงศ์ ขุนเงิน ออกใบประกาศ
10543900736517 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ณัฐนิช แสนเมืองมา ออกใบประกาศ
10543900736516 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ธมนวรรณ เอกสวัสคิ์ ออกใบประกาศ
10543900736515 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 นันทกานต์ คำปันจะ ออกใบประกาศ
10543900736514 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ขวัญชนก เนียมแดง ออกใบประกาศ
10543900736513 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ณัฐธิดา สมปานแก้ว ออกใบประกาศ
10543900736512 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 จิรันธนิน สุขสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
10543900736511 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 สุธิตา บุญศิริกร ออกใบประกาศ
10543900736510 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ณัฐธิดา ข้ามเขา ออกใบประกาศ
10543900736506 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 คณภรณ์ วงศ์มณี ออกใบประกาศ
10543900736505 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ฌัฐพร แสนเมืองมา ออกใบประกาศ
10543900736504 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 วชิรวิทย์ ชืดชม ออกใบประกาศ
10543900736503 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 นพรุจ เฟื่องทอง ออกใบประกาศ
10543900736502 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 นพกร ชุ่มเชิง ออกใบประกาศ
10543900736501 1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 คณาธิป ฝากฝัง ออกใบประกาศ
10943001606508 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 อับดุลมูฮัยมิน หัศนี ออกใบประกาศ
10326506946410 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 ชาญสิทธิ์ สาระสีงาม ออกใบประกาศ
10326506946409 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 ปิยฉัตร ดีชอบ ออกใบประกาศ
10326506946408 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 พงศกร ดีสุข ออกใบประกาศ
10326506946407 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 ปัญญพร สร้างสวน ออกใบประกาศ
10326506946406 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 กนิษฐา ยิ่งเจนจบ ออกใบประกาศ
10326506946405 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 ศิราณี สังสมานันท์ ออกใบประกาศ
10326506946404 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 พรกนก จุดาบุตร ออกใบประกาศ
10326506946403 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 ภัทรวดี สุขประสพ ออกใบประกาศ
10326506946402 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 ธัญญา สมภูงา ออกใบประกาศ
10326506946401 9 สุรินทร์ บ้านอำปึล 1032650694 มัลลิกา สมานมิตร ออกใบประกาศ
10731802686502 5 นครปฐม ศาลาตึกวิทยา 1073180268 ิอัชนโชติ ทับทิมแก้ว ออกใบประกาศ
11261000036501 4 นครนายก อัจฉริยะสามภาษา 1126100003 สุขวิช สุขแาว ออกใบประกาศ
10122301666501 4 นนทบุรี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1012230166 ปูริดา จิราธนะธร ออกใบประกาศ
10501310166501 1 เชียงใหม่ อมก๋อยวิทยาคม 1050131016 ชนันภรณ์ ทาฝั้น ออกใบประกาศ
10515102126511 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 ภัทรวริทร์ อุปัญญ์ ออกใบประกาศ
10515102126510 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 อดิศร แววคุ้ม ออกใบประกาศ
10515102126508 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 ชิดชนก ไชยมงคล ออกใบประกาศ
10515102126506 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 มาลีวรรณ ก้อนตั้ง ออกใบประกาศ
10515102126504 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 กมลชนก อำมาตย์ ออกใบประกาศ
10515102126503 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 หวันยิหวา ลุงนะ ออกใบประกาศ
10515102126502 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 วรวิทย์ มณีเกี๋ยง ออกใบประกาศ
10515102126501 1 ลำพูน บ้านดอยแก้ว 1051510212 ชิดชนก ไชยมงคล ออกใบประกาศ
10943001606507 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 ฟาติณ กอตอ ออกใบประกาศ
10943001606506 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 ฟาอีฟ กะจิเจ๊ะแย ออกใบประกาศ
10943001606505 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 อิลฮัม มะลี ออกใบประกาศ
10943001606504 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 นูรุลจัยด้าอ์ บิลร่าหมาน ออกใบประกาศ
10943001606503 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 นูรฟาเดียร์ อาเย๊าะแซ ออกใบประกาศ
10943001606502 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 ญีณาน ดอลี ออกใบประกาศ
10943001606501 12 ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน 1094300160 ฟารีดา สตาปอ ออกใบประกาศ
10915601226509 12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 นันทิพัฒ ไชยณรงค์ ออกใบประกาศ
10915601226508 12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 ธนภัทร เสียมไหม ออกใบประกาศ
10915601226507 12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 อามาลีน่า เจ๊ะบ่าว ออกใบประกาศ
10915601226506 12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 เกตลัดดา สู่สม ออกใบประกาศ
10915601226505 12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 อธิภัทร หมานเศษ ออกใบประกาศ
10915601226504 12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 สุรชาติ เจ๊ะบ่าว ออกใบประกาศ
10915601226503 12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 สิราวรรณ สู่สม ออกใบประกาศ
10915601226501 12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 นฤนันท์ ชายพ่อ ออกใบประกาศ
20000000356503 4 นนทบุรี ธนัชพร มังกรแก้ว ออกใบประกาศ
10107200596502 13 กรุงเทพมหานคร เตรียมอุดมศึกษา 1010720059 เปรม ณรงค์ตะณุพล ออกใบประกาศ
10107200596501 13 กรุงเทพมหานคร เตรียมอุดมศึกษา 1010720059 ปริญญ์ ณรงค์ตะณุพล ออกใบประกาศ
14101009006502 13 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1410100900 ศวนีย์ เจริญพรประเสริฐ ออกใบประกาศ
14561027006508 1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุภนิดา โยธา ออกใบประกาศ
10115701616505 6 สมุทรปราการ ราชวินิตบางแก้ว 1011570161 ธนินทร์อิชฌน์ สิทธิวรรณธนะ ออกใบประกาศ
10115701616504 6 สมุทรปราการ ราชวินิตบางแก้ว 1011570161 อรุณศรี ใหญ่สูงเนิน ออกใบประกาศ
10115701616503 6 สมุทรปราการ ราชวินิตบางแก้ว 1011570161 โยษิตา เพิ่มพูน ออกใบประกาศ
10115701616502 6 สมุทรปราการ ราชวินิตบางแก้ว 1011570161 จีรวรรณ ธนวัฒนพงศ์ ออกใบประกาศ
10497300316410 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 ปริศนา บรรดิษฐ ออกใบประกาศ
10497300316409 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 ภัสสร รุ่งโรจน์ ออกใบประกาศ
10497300316408 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 จิรนันท์ วาปี ออกใบประกาศ
10497300316407 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 ศิรินภา สาแก้ว ออกใบประกาศ
10497300316406 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 ณัฐฐาวีรนุช ดีดวงพันธ์ ออกใบประกาศ
10497300316405 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 ศิริวรรณ ใจทัศน์ ออกใบประกาศ
10497300316404 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 อรพิมล วารินทร์ ออกใบประกาศ
10497300316403 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 ภัทรธิดา ดีดวงพันธ? ออกใบประกาศ
10497300316402 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 วันวิสา ดีดวงพันธ์ ออกใบประกาศ
10497300316401 10 มุกดาหาร บ้านโคกขามเลียน 1049730031 นาตาลี ศรีลิต ออกใบประกาศ
10475400016301 8 สกลนคร สกลราชวิทยานุกูล 1047540626 ชิรัญจ์ศิริ แพงทรัพย์ ออกใบประกาศ
10543900086510 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 ขวัญหทัย วิใจยา ออกใบประกาศ
10543900086509 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 นภัสสร อินประถม ออกใบประกาศ
10543900086508 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 กรกต แก้วมณี ออกใบประกาศ
10543900086507 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 อภิชญา สิบน้อย ออกใบประกาศ
10543900086506 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 กิตติพัทธ์ ปั้นบัว ออกใบประกาศ
10543900086505 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 วีรชน จันทะวงศ์ ออกใบประกาศ
10543900086504 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 อังศนา พิลึก ออกใบประกาศ
10543900086503 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 ศุภัชญา ไชยชาติ ออกใบประกาศ
10543900086502 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 กนกพร ชรทา ออกใบประกาศ
10543900086501 1 แพร่ บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 1054390008 สุทธิภาภรณ์ ตอบกลาง ออกใบประกาศ
10772800696502 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 พงศกร คงคาหลวง ออกใบประกาศ
10772800696501 5 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองบัว 1077280069 สุวิชาดา พลับใหญ่ ออกใบประกาศ
10563200546506 1 พะเยา บ้านศาลา 1056320054 สุภาพร สิงห์อ้อย ออกใบประกาศ
10704802956503 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 แก้วตา อิสระเสนีย์ ออกใบประกาศ
10704802956502 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 วรินธร จันทร์อินทรีย์ ออกใบประกาศ
10704802956501 5 ราชบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1070480295 อริษา ชมชื่น ออกใบประกาศ
10240702816501 6 ฉะเชิงเทรา วัดหินดาษ 1024070281 กฤติญา สว่างแก้ว ออกใบประกาศ
11211000466501 6 ระยอง กำเนิดวิทย์ 1121100046 ณัฐพงษ์ ทุ่งปรือ ออกใบประกาศ
10543900046510 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 หัสดาภรณ์ ประสมสวย ออกใบประกาศ
10543900046509 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 จิรัชยา น้ำแก้ว ออกใบประกาศ
10543900046508 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 พรอนงค์ ยาสุปิ ออกใบประกาศ
10543900046507 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 ณัฐนันท์ ปะสุตัง ออกใบประกาศ
10543900046506 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 ธัญรดี วงค์ดาว ออกใบประกาศ
10543900046505 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 พริมลดา อิทธิภิญโญ ออกใบประกาศ
10543900046504 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 ภวัต จันทวงค์ ออกใบประกาศ
10543900046503 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 ธีรภัทร อยู่คง ออกใบประกาศ
10543900046502 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 สุพิชชา ข่มอาวุธ ออกใบประกาศ
10543900046501 1 แพร่ วัดต้นไคร้ 1054390004 ปพิชญา กันต๊ะกวาง ออกใบประกาศ
10000000706502 11 พังงา สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพังงา 1000000070 นวพล เพ็ชทูล ออกใบประกาศ
20000000146501 9 นครราชสีมา สุรนารีวิทยา 1030201356 จิรัชญา จำเดิมสุข ออกใบประกาศ
10277402946409 6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 ปภาวรินท์ เจริญคง ออกใบประกาศ
10726301016501 5 สุพรรณบุรี อนุบาลด่านช้าง 1072630101 ชาลิสา แกว่นเขตวิทย์ ออกใบประกาศ
14561027006507 1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ลลิตา เจนจบ ออกใบประกาศ
20000000526502 2 เพชรบูรณ์ ธิดารัตน์ งอมสันเทียะ ออกใบประกาศ
14101009006501 13 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1410100900 ธนพล โพธิพล ออกใบประกาศ
10000000376502 13 กรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1000000037 ธีระศักดิ์ เรืองสา ออกใบประกาศ
10000000376501 13 กรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1000000037 กนก รัตนเรืองรักษ์ ออกใบประกาศ
10107200616504 13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 ศรัณยา สามี ออกใบประกาศ
10107201486502 13 กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1010720148 คณัสวรรณ แสงประสิทธิ์ ออกใบประกาศ
10107201486501 13 กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1010720148 กรรญณัฐธ์ เรืองพรสุวรรณ ออกใบประกาศ
10584200836501 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยขาน 1058420083 ขวัญจิรา วรรณตาธนกฤต ออกใบประกาศ
14561027006506 1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พัชรพล เครือเทียนทอง ออกใบประกาศ
14561027006505 1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พรปวีณ์ ทองสุข ออกใบประกาศ
14561027006504 1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ฐานิตา บุญก่อสร้าง ออกใบประกาศ
14561027006503 1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วิภาวดี ไชยชนะ ออกใบประกาศ
14561027006502 1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชนิกา เข่งแก้ว ออกใบประกาศ
14561027006501 1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ธนพงศ์ ระงับภัย ออกใบประกาศ
10220600956508 6 จันทบุรี บ้านท่าขาหย่าง 1022060095 ชยุตพงศ์ แก้วผลึก ออกใบประกาศ
10220600956507 6 จันทบุรี บ้านท่าขาหย่าง 1022060095 กัญญารัตน์ หอมสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
10220600956506 6 จันทบุรี บ้านท่าขาหย่าง 1022060095 อภิสิทธิ์ ศิลารัตน์ ออกใบประกาศ
10220600956505 6 จันทบุรี บ้านท่าขาหย่าง 1022060095 ธนัชญา เจริญลาภ ออกใบประกาศ
10220600956504 6 จันทบุรี บ้านท่าขาหย่าง 1022060095 อาทิตย์ สวัสดิภาพ ออกใบประกาศ
10220600956503 6 จันทบุรี บ้านท่าขาหย่าง 1022060095 ธนภัทร สมพันธ์ ออกใบประกาศ
10220600956502 6 จันทบุรี บ้านท่าขาหย่าง 1022060095 อินทิรา ฉายแสง ออกใบประกาศ
10220600956501 6 จันทบุรี บ้านท่าขาหย่าง 1022060095 ละอองดาว ศรีวิพัฒน์ ออกใบประกาศ
10231500316418 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 แน็ต สะเดิง ออกใบประกาศ
10231500316417 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ศุขรัตติกาล์ บ้วคลี่ ออกใบประกาศ
10231500316416 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 สุพร มด ออกใบประกาศ
10231500316415 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ออย เมา ออกใบประกาศ
10231500316414 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 วริศรา จีนาพัตร ออกใบประกาศ
10231500316413 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ขวัญฟ้า แสงจันทร์ ออกใบประกาศ
10231500316412 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 วา ปาน ออกใบประกาศ
10231500316411 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 กันยา ปานเงิน ออกใบประกาศ
10231500316410 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ปนัดดา จงเจริญ ออกใบประกาศ
10231501266409 6 ตราด เขาน้อยวิทยาคม 1023150126 วรัชยาน์ วัฒโนรี ออกใบประกาศ
10231501266408 6 ตราด เขาน้อยวิทยาคม 1023150126 วิชญาภร เศษนิยม ออกใบประกาศ
10231501266407 6 ตราด เขาน้อยวิทยาคม 1023150126 กชกร ตามชัยภูมิ ออกใบประกาศ
10231501326402 6 ตราด ประณีตวิทยาคม 1023150132 ภาวิณี บุญลอย ออกใบประกาศ
10231500476410 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 เหมิ่ง เลียด ออกใบประกาศ
10231501326401 6 ตราด ประณีตวิทยาคม 1023150132 เสาวรส พนมเครือวงษ์ ออกใบประกาศ
10231501266406 6 ตราด เขาน้อยวิทยาคม 1023150126 นันทิชา พ่วงแพ ออกใบประกาศ
10231501266405 6 ตราด เขาน้อยวิทยาคม 1023150126 ปุลยวี นามผล ออกใบประกาศ
10231501246401 6 ตราด ตราดสรรเสริญวิทยาคม 1023150124 พัชนิดา มั่นคง ออกใบประกาศ
10231500286402 6 ตราด อนุบาลตราด 1023150028 นันท์นภัส พรมจักี ออกใบประกาศ
10231500286401 6 ตราด อนุบาลตราด 1023150028 วริศรา แสนยศ ออกใบประกาศ
10231501306403 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 พรปวีณ์ อำนวยพงษ์ ออกใบประกาศ
10231501306402 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 ฟ้า รืม ออกใบประกาศ
10231501306401 6 ตราด เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1023150130 ฟ้า รืม ออกใบประกาศ
10231501266404 6 ตราด เขาน้อยวิทยาคม 1023150126 กัลยา แนวพนา ออกใบประกาศ
10231501266403 6 ตราด เขาน้อยวิทยาคม 1023150126 กัลยา แนวพนา ออกใบประกาศ
10231501266402 6 ตราด เขาน้อยวิทยาคม 1023150126 พิชาภรณ์ ศาสนกิจ ออกใบประกาศ
10231501266401 6 ตราด เขาน้อยวิทยาคม 1023150126 นันท์สุดา ทองปาน ออกใบประกาศ
10231500766402 6 ตราด บ้านตาหนึก 1023150076 ธิดารัตน์ อาชาในย ออกใบประกาศ
10231501226401 6 ตราด ตราษตระการคุณ 1023150122 ศศิ แจ้งเขว้า ออกใบประกาศ
10231500766401 6 ตราด บ้านตาหนึก 1023150076 ธิดารัตน์ ใจซื่อ ออกใบประกาศ
10231500476409 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 ศุภนิดา โภคพิพัฒน์ ออกใบประกาศ
10231500476408 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 กนกวรรณ ผดุงผล ออกใบประกาศ
10231500476407 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 ลักขณา มูเนียะ ออกใบประกาศ
10231500476406 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 สุรีม โต๊บ ออกใบประกาศ
10231500476405 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 นิตา สาน ออกใบประกาศ
10231500476404 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 จันทร์ฉาย ลือสมัย ออกใบประกาศ
10231500476403 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 อัญมณี สุทธิอาจ ออกใบประกาศ
10231500476402 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 ไซรัฐ มูเนียะ ออกใบประกาศ
10231500476401 6 ตราด บ้านห้วงพัฒนา 1023150047 สุรี โต๊บ ออกใบประกาศ
10335307916401 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530791 กัญญาพัชร หนองหงอก ออกใบประกาศ
10335301236409 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530123 จิรัฐติกาล คำด้วง ออกใบประกาศ
10335301236408 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530123 วรัญชลี บุตศรีเมือง ออกใบประกาศ
10335301236407 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530123 กนกกาญน์ เหลาศรี ออกใบประกาศ
10335301236406 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530123 ทิยากร เมืองจันทร์ ออกใบประกาศ
10335301236405 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530123 ภัสสร เมืองจันทร์ ออกใบประกาศ
10335301236404 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530123 อรัญญา สมพงษ์ ออกใบประกาศ
10335301236403 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530123 นลินทิพย์ บริยัง ออกใบประกาศ
10335301236402 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530123 ชาลี บุญวงค์ ออกใบประกาศ
10335301236401 10 ศรีสะเกษ บ้านเขวา 1033530123 อรัญญา สมพงษ์ ออกใบประกาศ
10335307906410 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 สมศักดิ์ สีหาบุตร ออกใบประกาศ
10335307906409 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 ธนากร อ่อนสี ออกใบประกาศ
10335307906408 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 สโรชา โสดามุข ออกใบประกาศ
10335307906407 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 พิมพ์ลภัส บัวไข ออกใบประกาศ
10335307906406 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 วรรณ คำแสน ออกใบประกาศ
10335307906405 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 พิมพ์กุล พงษ์ฉัตรธนพัต ออกใบประกาศ
10335307906404 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 ธนันชัย ละเมียด ออกใบประกาศ
10335307906403 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 อาทิตย์ อ่อนตา ออกใบประกาศ
10335307906402 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 ติลณภัทร มะเดื่อ ออกใบประกาศ
10335307906401 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1033530790 ธนากร ไชยโคตร ออกใบประกาศ
10115701616501 6 สมุทรปราการ ราชวินิตบางแก้ว 1011570161 กุญช์ชญา อวยจินดา ออกใบประกาศ
10823300116405 11 พังงา บ้านตากแดด 1082330011 ณภัทรวลัญชน์ นุ่นทอง ออกใบประกาศ
10823300116404 11 พังงา บ้านตากแดด 1082330011 เกริกไกรวัลย์ ชูแก้ว ออกใบประกาศ
10823300116403 11 พังงา บ้านตากแดด 1082330011 ชลธิชา ชูอินทร์ ออกใบประกาศ
10823300116402 11 พังงา บ้านตากแดด 1082330011 พัชรพร อดทน ออกใบประกาศ
10823300116401 11 พังงา บ้านตากแดด 1082330011 โทน พม่า ออกใบประกาศ
10823301316401 11 พังงา อนุบาลทับปุด 1082330131 ธนัชพร คำเอียด ออกใบประกาศ
10823301866401 11 พังงา ทุ่งมะพร้าววิทยา 1082330186 อธิพัฒน์ จารึก ออกใบประกาศ
10115701666507 6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 เจนจิรา ศาสตร์สมบูรณ์ ออกใบประกาศ
10115701666506 6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 นฤมล พรรณา ออกใบประกาศ
10115701666505 6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ภาคิน ศิริดี ออกใบประกาศ
10115701666504 6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ขวัญชนก อินประเสริฐ ออกใบประกาศ
10115701666503 6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ชนิสรา สีสำลี ออกใบประกาศ
10115701666502 6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 พงศธร โชติชัย ออกใบประกาศ
10115701666501 6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ศิรินทิพย์ พรมประดิษฐ์ ออกใบประกาศ
10400511316501 7 ขอนแก่น น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1040051131 ณัฐวุฒิ ดงเจริญ ออกใบประกาศ
10000000676503 11 นครศรีธรรมราช สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1000000067 อัมรินทร์ เสนแก้ว ออกใบประกาศ
10905503846510 12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 กุลรษา สังข์ทอง ออกใบประกาศ
10905503846509 12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 กนกพร สุวรรณรัตน์ ออกใบประกาศ
10905503846508 12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 ชวัลลักษณ์ เพ็ญแก้ว ออกใบประกาศ
10905503846507 12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 นันทิกานต์ ศรีหะรัญ ออกใบประกาศ
10905503846506 12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 ณิสาลักษณ์ คงประเทศ ออกใบประกาศ
10905503846505 12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 พัชรดา แจ้งโรจน์ ออกใบประกาศ
10905503846504 12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 ศศิวรรณ หนูวงศ์ ออกใบประกาศ
10905503846503 12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 กานดา บุญชู ออกใบประกาศ
10905503846501 12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 ปิยะวรรณ หนูโยม ออกใบประกาศ
10400511866515 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 มธุฤทัย ประสมบูรณ์ ออกใบประกาศ
10400511866514 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 มณิสรา เทศสีหา ออกใบประกาศ
10915600606402 12 สตูล บ้านดาหลำ 1091560060 วรัญญา หมาดน้ง ออกใบประกาศ
10915600606401 12 สตูล บ้านดาหลำ 1091560060 รอซี สานิง ออกใบประกาศ
10915601686401 12 สตูล พิมานพิทยาสรรค์ 1091560168 กัญญา เล๊ะสัน ออกใบประกาศ
10536903176501 2 อุตรดิตถ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1053690317 ศราวุธ ตะโค้ ออกใบประกาศ
10115701586505 6 สมุทรปราการ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ 1011570158 เพชรลัดดา เเดงศรี ออกใบประกาศ
10115701586504 6 สมุทรปราการ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ 1011570158 พัชราภา พรมมี ออกใบประกาศ
10400511866513 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 อินทิรา แก้วแซง ออกใบประกาศ
10115701586403 6 สมุทรปราการ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ 1011570158 พิมพ์ลดา แย้มฉาย ออกใบประกาศ
10115701586402 6 สมุทรปราการ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ 1011570158 ชลทิฌา คำมนตรี ออกใบประกาศ
10400511866512 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ญานะวดี เที่ยงธรรม ออกใบประกาศ
10400511866511 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 สุพัตรา ทศศะ ออกใบประกาศ
10400511866510 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ปาริชาติ บุตรจันทร์ ออกใบประกาศ
10400511866509 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ศศิธร ชูศร ออกใบประกาศ
10400511866508 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ธนิสสะรา แก้วเกตุ ออกใบประกาศ
10361008076501 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อวิทยา 1036100807 รับขวัญ เย็นทรวง ออกใบประกาศ
10400511866507 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ชนัญธิดา พรสี่ ออกใบประกาศ
10400511866506 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 อนิสา นามบุดดี ออกใบประกาศ
10400511866505 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 วันวิสา วุฒิสาร ออกใบประกาศ
10000000676502 11 นครศรีธรรมราช สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1000000067 สิทธิโชค ทับเพชร ออกใบประกาศ
10400511866504 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 อาภัสรา ขอดวงกลาง ออกใบประกาศ
10400511866503 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ชนาพร ถึงปัดชา ออกใบประกาศ
10000000116504 7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 ธนกฤต ใจแน่น ออกใบประกาศ
10400511866502 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 เมษนีย์ ปานเรือนแสน ออกใบประกาศ
10347111036401 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานีศรีวนาลัย 1034711103 บารมี ศรีถม ออกใบประกาศ
10563202726311 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 วิไลภพ เตวิน ออกใบประกาศ
10400511866501 7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 คณาธิปกรณ์ นามทะจัก ออกใบประกาศ
10107200616503 13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 สุรนันท์ แซ่ลี ออกใบประกาศ
10335303286411 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 รวีนิภา กตะศิลา ออกใบประกาศ
10335303286410 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 พิชญาภา พรหมจรรย์ ออกใบประกาศ
10335303286409 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 ศุภณัฐ รุ่งแจ้ง ออกใบประกาศ
10335303286408 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 ทักษิณา ศิริสาร ออกใบประกาศ
10335303286407 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 เบญญาภา คูหา ออกใบประกาศ
10335303286406 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 กันยา นิระบุตร ออกใบประกาศ
10335303286404 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 นัญธิดา เทวาพร ออกใบประกาศ
10335303286403 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 กนกนรัตน์ หล่าบุตรศรี ออกใบประกาศ
10335303286402 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 อัญชิษฐา พลาโส ออกใบประกาศ
10335303286401 10 ศรีสะเกษ เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 ณัฐวดี เสเนส ออกใบประกาศ
10335306946405 10 ศรีสะเกษ บ้านตาแบน 1033530694 สมปรารถนา ทุมดวง ออกใบประกาศ
10335306946404 10 ศรีสะเกษ บ้านตาแบน 1033530694 วรรณิดา พาลี ออกใบประกาศ
10335306946403 10 ศรีสะเกษ บ้านตาแบน 1033530694 อรพิมล สิงหาเวช ออกใบประกาศ
10335306946402 10 ศรีสะเกษ บ้านตาแบน 1033530694 จิรัชญา หาญสู้ ออกใบประกาศ
10335306946401 10 ศรีสะเกษ บ้านตาแบน 1033530694 ธันยากานต์ กระมล ออกใบประกาศ
10335307936419 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 กิตติรัตน์ เมืองจันทร์ ออกใบประกาศ
10335307936418 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 จิรายุทธ ไชยภา ออกใบประกาศ
10335307936417 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 ณรงกรณ์ ศรีชัยมูล ออกใบประกาศ
10335307936416 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 ธาวิน แก้วจุฬาศรี ออกใบประกาศ
10335307936415 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 ปัญญาลาภ คุณเลิศ ออกใบประกาศ
10335307936414 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 รัฐภูมิ โวหาร ออกใบประกาศ
10335307936413 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 ศุภเสกข์ อุมาลี ออกใบประกาศ
10335307936412 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 สมพล พรมศักดิ์ ออกใบประกาศ
10335307936411 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 เจนจิรา สมบัติ ออกใบประกาศ
10335307936410 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 ธนัญญา ศรีเภา ออกใบประกาศ
10335307936409 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 พรรณิภา สิงห์โท ออกใบประกาศ
10335307936408 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 ศุจิรา บุตรดาศรี ออกใบประกาศ
10335307936407 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 สุดารัตน์ วิเศษ ออกใบประกาศ
10335307936406 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 อนัญญา ศิลาเลิศ ออกใบประกาศ
10335307936405 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 อธิวัฒน์ ชนละไพ ออกใบประกาศ
10335307936404 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 อนุพงษ์ บางประดง ออกใบประกาศ
10335307936403 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 นภัสกร โคมขาว ออกใบประกาศ
10335307936402 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 ภัคจิรา แก้วสอาด ออกใบประกาศ
10335307936401 10 ศรีสะเกษ บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1033530793 วรรณวลี เซาะลอ ออกใบประกาศ
10335307926410 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 กนกกร ชัยสุวรรณ ออกใบประกาศ
10335307926409 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 จุฬาลักษณ์ ดีเลิศ ออกใบประกาศ
10335307926408 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 มิ่งขวัญ แจ้งสว่าง ออกใบประกาศ
10335307926407 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 เบ็ญจมาศ โสพัฒน์ ออกใบประกาศ
10335307926406 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 พัชราวดี สุภาที ออกใบประกาศ
10335307926405 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 วิลาวัณย์ ห้าวหาญ ออกใบประกาศ
10335307926404 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 ศศิธร สุพรมพิมพ์ ออกใบประกาศ
10335307926403 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 ปิยาอร แมนรัมย์ ออกใบประกาศ
10335307926402 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 ปาริตา แจ้งสว่าง ออกใบประกาศ
10335307926401 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาคูณ 1033530792 ณัฐณิชา ผู้มีสัตย์ ออกใบประกาศ
10335307896413 10 ศรีสะเกษ อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1033530789 ชลธิชา ธงไชย ออกใบประกาศ
10335307896412 10 ศรีสะเกษ อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1033530789 พรนิมิตร ผางทุม ออกใบประกาศ
10335307896411 10 ศรีสะเกษ อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1033530789 ฉัตรชัย ก้านเกษ ออกใบประกาศ
10335307966420 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 ธวัฒชัย เขียวศรี ออกใบประกาศ
10335307966419 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 อภินันท์ นัติพันธ์ ออกใบประกาศ
10335307966418 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 ปัณฑิตา จินาวัลย์ ออกใบประกาศ
10335307966417 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 ปรัชญาทรรศ พันธ์นาม ออกใบประกาศ
10335307966416 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 จักรพล ไหลลิน ออกใบประกาศ
10335307966415 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 ก้องกิดากร เชิญผึ้ง ออกใบประกาศ
10335307966414 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 ศศิภัสสร ระเบียบ ออกใบประกาศ
10335307966413 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 วิพาภรณ์ พลเทพ ออกใบประกาศ
10335307966412 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 จิรภิญญา รัตนพันธ์ ออกใบประกาศ
10335307966411 10 ศรีสะเกษ บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1033530796 สุรศักดิ์ สุดประเสริฐ ออกใบประกาศ
10335306016410 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 ณัฏณิชา คำโสภา ออกใบประกาศ
10335306016409 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 เกศแก้ว เสาเวียง ออกใบประกาศ
10335301626402 10 ศรีสะเกษ บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1033530162 ภัทรธิดา เพียรสมบัติ ออกใบประกาศ
10335301626401 10 ศรีสะเกษ บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1033530162 กนกวรรณ สารมะโน ออกใบประกาศ
10335304796402 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองจิก 1033530479 กัญญาภรณ์ ใจกัด ออกใบประกาศ
10335304796401 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองจิก 1033530479 ณัฐวุฒิ ภูขะมัง ออกใบประกาศ
10846405776501 11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 ณัฐวุฒิ เขตรัตน์ ออกใบประกาศ
10107200616502 13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 ซาฟีอ๊ะ เปาะจิ ออกใบประกาศ
10347104586401 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านโนนแดง 1034710458 กนกรัตน์ คุณสมบัติ ออกใบประกาศ
10347107776411 10 อุบลราชธานี บ้านโนนแดง 1034710777 ชลันธร คำประวัติ ออกใบประกาศ
10347107776410 10 อุบลราชธานี บ้านโนนแดง 1034710777 รุ่งวิภา ปะถะมา ออกใบประกาศ
10347107776409 10 อุบลราชธานี บ้านโนนแดง 1034710777 สิริกร คงวงศ์ ออกใบประกาศ
10347107776408 10 อุบลราชธานี บ้านโนนแดง 1034710777 พน​ั​ช​กร วร​โคตร​ ออกใบประกาศ
10347107776407 10 อุบลราชธานี บ้านโนนแดง 1034710777 จริยา แสนโคตร ออกใบประกาศ
10347107776406 10 อุบลราชธานี บ้านโนนแดง 1034710777 ปาริฉัตร​ พิมพ์​ใส ออกใบประกาศ
10347103006410 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 ณัฎฐธิดา สมบูรณ์ ออกใบประกาศ
10347103006409 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 ปรียาภรณ์ ศิริบูรณ์ ออกใบประกาศ
10347103006408 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 ธีรศักดิ์ พุ่มจันทรื ออกใบประกาศ
10347103006407 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 รุ่งฤทัย งานพันธ์ ออกใบประกาศ
10347103006406 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 วิศรุจน์ อินทร์สำราญ ออกใบประกาศ
10347103006405 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 วีรภัทร อัตราช ออกใบประกาศ
10347103006404 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 พชรดนัย พรมดี ออกใบประกาศ
10347103006403 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 ชัยวัฒน์ โพธ์กระสังข์ ออกใบประกาศ
10347103006402 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 สุภาพร แสงหัวช้าง ออกใบประกาศ
10347103006401 10 อุบลราชธานี บ้านแสนสุข 1034710300 ศันสนีย์ สอดส่อง ออกใบประกาศ
10347107776405 10 อุบลราชธานี บ้านโนนแดง 1034710777 สุภัสสร ทวามั่น ออกใบประกาศ
10347107776404 10 อุบลราชธานี บ้านโนนแดง 1034710777 ปนัดดา บุญไพโรจน์ ออกใบประกาศ
10347107776402 10 อุบลราชธานี บ้านโนนแดง 1034710777 ปภาวิท นิธิวรรธนะ ออกใบประกาศ
10347111336401 10 อุบลราชธานี สะพือวิทยาคาร 1034711133 พรชัย หาระสาร ออกใบประกาศ
10347100026402 10 อุบลราชธานี มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ 1034710002 ณลิลญภา การะเกษ ออกใบประกาศ
10347100026401 10 อุบลราชธานี มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ 1034710002 ด.ญ​ หฤท​ช​นัน​ กาลพัน​ธ​า​ ออกใบประกาศ
10347111086410 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 จิราพร สุวรรณวิสุทธิ์ ออกใบประกาศ
10347111086409 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 นุชธิวา คำมั่น ออกใบประกาศ
10347111086408 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 สุดารัตน์ คงทน ออกใบประกาศ
10347111086407 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 วรกานต์ ชาวเขา ออกใบประกาศ
10347111086406 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 ปวีณา ศิริเทพ ออกใบประกาศ
10347111086405 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 พรมนัส ภูอ่อน ออกใบประกาศ
10347111086404 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 อฑิตยา ชื่นชม ออกใบประกาศ
10347111086403 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 นิชชานันท์ วงษ์ลอย ออกใบประกาศ
10347111086402 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 บุญยาพร แสวงผล ออกใบประกาศ
10347111086401 10 อุบลราชธานี หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1034711108 อังศุมาลี อินทราช ออกใบประกาศ
10000000676501 11 นครศรีธรรมราช สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1000000067 จตุพล จันทร์มล ออกใบประกาศ
10000000656501 11 ชุมพร สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชุมพร 1000000065 ธีรพงศ์ สุขชุม ออกใบประกาศ
10000000706501 11 พังงา สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพังงา 1000000070 อัสมา จำเนียร ออกใบประกาศ
10861102856401 11 ชุมพร สอาดเผดิมวิทยา 1086110285 อมรรัตน์ คล้ายอักษร ออกใบประกาศ
10277402946508 6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 ณัฐณิชา เพ็ชรประกอบ ออกใบประกาศ
10277402946507 6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 นภัทร อินทร์สุข ออกใบประกาศ
10277402946506 6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 ภัทราพร พันธุ์เเตง ออกใบประกาศ
10277402946505 6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 อภิชญา มนสีมา ออกใบประกาศ
10277402946504 6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 กรวรรณ เย็นอารมย์ ออกใบประกาศ
10277402946503 6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 จินต์จุฑา เดชผิว ออกใบประกาศ
10277402946502 6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 ฑิฆัมพร โสดาราม ออกใบประกาศ
10277402946501 6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 ชิติพัทธ์ ขอมดำดิน ออกใบประกาศ
10107200616501 13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 วิลัลดา มณีสม ออกใบประกาศ
10000000116503 7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 กฤษดา เงินโม้ ออกใบประกาศ
10846405776506 11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 พิชญาภัค เมืองจีน ออกใบประกาศ
10846405776505 11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 สุกัญญา วิเท่ห์ ออกใบประกาศ
10846405776504 11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 วิมลศิริ ตุลพันธ์ ออกใบประกาศ
10115701586401 6 สมุทรปราการ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ 1011570158 วรัฏฐญา วระสิงห์ ออกใบประกาศ
10846405776503 11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 จุฑามาศ คงดำ ออกใบประกาศ
10000000116502 7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 เทพรัตน์ โยมะบุตร ออกใบประกาศ
10846405776502 11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 พริบพันดาว เทือกสุบรรณ ออกใบประกาศ
10000000116402 7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 เดชมนตรี จักราช ออกใบประกาศ
10475406226402 8 สกลนคร บ้านสะพานสาม 1047540622 ศิวลา ธนะกลม ออกใบประกาศ
10475406226401 8 สกลนคร บ้านสะพานสาม 1047540622 เอื้ออังกูร เดือยพิมพ์ ออกใบประกาศ
10620404506401 3 กำแพงเพชร วังแขมวิทยาคม 1062040450 ศุภวิชญ์ ศรีสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
10620404416402 3 กำแพงเพชร บ่อแก้ววิทยา 1062040441 วิรดา เพลงสันเทียะ ออกใบประกาศ
10620404416401 3 กำแพงเพชร บ่อแก้ววิทยา 1062040441 วาสินี เจริญศิลป์ ออกใบประกาศ
10454506676410 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 อนุชา อุปถัมภ์ ออกใบประกาศ
10454506676409 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 ปัณฑิตา เนืองนันท์ ออกใบประกาศ
10454506676408 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 ยุทธนา เข็มอุทา ออกใบประกาศ
10454506676407 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 สุรีรัตน์ คิดสม ออกใบประกาศ
10454506676406 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 ปิยะวัฒน์ สังข์บัวดง ออกใบประกาศ
10454506676405 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 กรวิชญ์ สาสอน ออกใบประกาศ
10454506676404 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 กรีศักดิ์ ศรีสุข ออกใบประกาศ
10454506676403 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 วรเดช แก้วม่วง ออกใบประกาศ
10454506676402 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 ปภาวรินทร์ ละออ ออกใบประกาศ
10454506676401 7 ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1045450667 เบญจพร สอนดี ออกใบประกาศ
10454506746410 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 เกศรินทร์ ยอดภิรมย์ ออกใบประกาศ
10454506746409 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 นภัสกร สุขมะณี ออกใบประกาศ
10454506746408 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 พรพรรณ เมินหา ออกใบประกาศ
10454506746407 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 เพียงออ สุขสีดา ออกใบประกาศ
10454506746406 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 มนัสนันท์ ชุมเดช ออกใบประกาศ
10454506746405 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 รัฐศาสตร์ เมืองจันทร์ ออกใบประกาศ
10454506746404 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 ศุภชีพ บ่อชน ออกใบประกาศ
10454506746403 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 สิรินดา โสภา ออกใบประกาศ
10454506746402 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 สุจิตรา จันทร์เพชร ออกใบประกาศ
10454506746401 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองยาง 1045450674 สลิลทิพย์ แสงคำ ออกใบประกาศ
10454506766425 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 ขวัญวริน กมลเลิศ ออกใบประกาศ
10454506766424 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 ปรีชญาน์ แยบยนต์ ออกใบประกาศ
10454506766423 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 จิรานันท์ สร้อยสระคู ออกใบประกาศ
10454506766422 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 พิชญาภา โพธิ์เงิน ออกใบประกาศ
10454506766421 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 พิชญาภา ดวงแก้ว ออกใบประกาศ
10454506766420 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 ธมนวรรณ นาคพิมาย ออกใบประกาศ
10454506766419 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 พิจิตตรา ปัสสา ออกใบประกาศ
10454506766418 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 ดวงกมล จันทร์เสนา ออกใบประกาศ
10454506766417 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 เยาวภา พลแสน ออกใบประกาศ
10454506766416 7 ร้อยเอ็ด ยางคำวิทยา 1045450676 ปนัดดา นาคหมื่นไวย์ ออกใบประกาศ
10454506666411 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 กิตติพัฒน์ อุดอามาตย์ ออกใบประกาศ
10454506666410 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 วัชรวัฒน์ มาสา ออกใบประกาศ
10454506666409 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 นัทธพงษ์ โสระมัคร ออกใบประกาศ
10454506666408 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 พิชญา แสงจำรูญ ออกใบประกาศ
10454506666407 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 กรกัญญา สิทธิศรีจันทร์ ออกใบประกาศ
10454506666406 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 กรกัญญา สิทธิศรีจันทร์ ออกใบประกาศ
10454506666405 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 พิมพ์วิภา เชื้อไทย ออกใบประกาศ
10454506666404 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 ธาราพร ทาสนาม ออกใบประกาศ
10454506666403 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 พงษ์ไผ่ สุทธิสนธิ์ ออกใบประกาศ
10454506666402 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 อภิเชษฐ์ วังดอกไม้ ออกใบประกาศ
10454506666401 7 ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหมากยาง 1045450666 อิทธิพงษ์ สัตตัง ออกใบประกาศ
10454506766415 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766414 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766413 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766412 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766411 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766410 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766409 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766408 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766407 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766406 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766405 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766404 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766403 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766402 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506766401 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450676 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506726402 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450672 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506726401 7 ร้อยเอ็ด บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1045450672 พัชรินทร์ สังข์วงค์ ออกใบประกาศ
10454506776405 7 ร้อยเอ็ด บ้านเหล่าข้าว 1045450677 ธเนตร พางาม ออกใบประกาศ
10454506776404 7 ร้อยเอ็ด บ้านเหล่าข้าว 1045450677 ณัฐธิดา โพธิ์แก้ว ออกใบประกาศ
10454506776403 7 ร้อยเอ็ด บ้านเหล่าข้าว 1045450677 สิริญญา เอื้อเฟื้อ ออกใบประกาศ
10454506776402 7 ร้อยเอ็ด บ้านเหล่าข้าว 1045450677 ธัญชนก ยุวะวาสน์ ออกใบประกาศ
10454506776401 7 ร้อยเอ็ด บ้านเหล่าข้าว 1045450677 กานต์พู สำโรงแสง ออกใบประกาศ
10454507206410 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 กาญจนาพร นาโพธิ์ ออกใบประกาศ
10454507206409 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 พรยมล เขวาลำธาร ออกใบประกาศ
10454507206408 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 ศิริรัตน์ แซ่ฉั่ว ออกใบประกาศ
10454507206407 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 สรวิชญ์ ดอกบัวกลาง ออกใบประกาศ
10454507206406 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 อวัชกร โมฆรัตน์ ออกใบประกาศ
10454507206405 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 รุ้งนภา ปะวะภูตา ออกใบประกาศ
10454507206404 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 ยิ่งลักษณ์ เทินไธสง ออกใบประกาศ
10454507206403 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 สุวินัย แสนเสนยา ออกใบประกาศ
10454507206402 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 ธนโชติ เสนาฤทธิ์ ออกใบประกาศ
10454507206401 7 ร้อยเอ็ด บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1045450720 พยัคฆ์ โพธิสาย ออกใบประกาศ
10454506686405 7 ร้อยเอ็ด บ้านโพนทอง 1045450668 ธนกฤต สกุลเดช ออกใบประกาศ
10454506686404 7 ร้อยเอ็ด บ้านโพนทอง 1045450668 นวพร กมล ออกใบประกาศ
10454506686403 7 ร้อยเอ็ด บ้านโพนทอง 1045450668 ณิชากร สังสิมมา ออกใบประกาศ
10454506686402 7 ร้อยเอ็ด บ้านโพนทอง 1045450668 พิชยา โทขันธ์ ออกใบประกาศ
10454506686401 7 ร้อยเอ็ด บ้านโพนทอง 1045450668 ธัญญาภรณ์ หลงชล ออกใบประกาศ
10454507216410 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 คฑาวุธ แก่นนาคำ ออกใบประกาศ
10454507216409 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 ณัฐพงษ์ เกษสำอาง ออกใบประกาศ
10454507216408 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 สัณหเจต ทุมรินทร์ ออกใบประกาศ
10454507216407 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 ธนกฤต แสนเสนยา ออกใบประกาศ
10454507216406 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 มาริสา อำนวยเนตร ออกใบประกาศ
10454507216405 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 นิภาพร จรบุรมย์ ออกใบประกาศ
10454507216404 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 ปิยะภรณ์ หนึ่งชนะ ออกใบประกาศ
10454507216403 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 อริยะ หาญอาษา ออกใบประกาศ
10454507216402 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 ณัฐวุฒิ ละครล้ำ ออกใบประกาศ
10454507216401 7 ร้อยเอ็ด บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 1045450721 ชลธิชา วินทะไชย ออกใบประกาศ
10454508196401 7 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรีวิทยาคม 1045450819 กัญญาภัค บุญเฉลียว ออกใบประกาศ
10454507476422 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 ศศิภา ศาลาน้อย ออกใบประกาศ
10454507476421 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 อภิชญา ศรีอาพันธ์ ออกใบประกาศ
10454507476420 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 ธิวรัญภรณ์ ปัญญาณิธวิชญารัก ออกใบประกาศ
10454507476419 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 พรสุดา จันทร์ประทักษ์ ออกใบประกาศ
10454507476418 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 ธิญาพร อุธาดร ออกใบประกาศ
10454507476417 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 ปุณยาพร นาคบุญมา ออกใบประกาศ
10454507476416 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 พีรวุฒิ แก้วแสนไชย ออกใบประกาศ
10454507476415 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 กานต์ธิดา พลพิลา ออกใบประกาศ
10454507476414 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 ปานระพี อินทิสอน ออกใบประกาศ
10454507476413 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 นันท์นภัส เทพชมพู ออกใบประกาศ
10454507476412 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 ศิริญญา บุญเข็ม ออกใบประกาศ
10454507476411 7 ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ 1045450747 พัชรพร จันทร์ประทักษ์ ออกใบประกาศ
10475401256415 8 สกลนคร ชุมชนบ้านมาย 1047540125 ลักษณารีย์ คำผุย ออกใบประกาศ
10475401256414 8 สกลนคร ชุมชนบ้านมาย 1047540125 ชนาภัทร อุประ ออกใบประกาศ
10475401256413 8 สกลนคร ชุมชนบ้านมาย 1047540125 ประภาวรินธ์ แพไธสง ออกใบประกาศ
10475401256412 8 สกลนคร ชุมชนบ้านมาย 1047540125 อรนภา ธาตุไพบูลย์ ออกใบประกาศ
10475401256411 8 สกลนคร ชุมชนบ้านมาย 1047540125 ลดาวัลย์ แก้วจันทร์เพ็ง ออกใบประกาศ
10000000116501 7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 ประสพโชค สมวงษา ออกใบประกาศ
104754062964751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐหทัย บุตรโคษา ออกใบประกาศ
10620404546402 3 กำแพงเพชร เรืองวิทย์พิทยาคม 1062040454 อรัญญา อำภาพันธุ์ ออกใบประกาศ
10620404546401 3 กำแพงเพชร เรืองวิทย์พิทยาคม 1062040454 ณัฐฐิณี ตาทิพย์ ออกใบประกาศ
10335306016408 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 ประภาวรินทร์ ลีลาศ ออกใบประกาศ
10335306016407 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 ธนชา โตมร ออกใบประกาศ
10335303546402 10 ศรีสะเกษ บ้านโต่งโต้น 1033530354 บัณพร คมพิมาย ออกใบประกาศ
10335303546401 10 ศรีสะเกษ บ้านโต่งโต้น 1033530354 วัชราภรณ์ พรมทา ออกใบประกาศ
10823300496410 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 ณัฐเวทย์ แซ่หลี ออกใบประกาศ
10823300496409 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 กนกวรรณ ธรรมศิริไพบูลย์ ออกใบประกาศ
10823300496408 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 ลภัสสินี กุศล ออกใบประกาศ
10823300496407 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 สขิลา พรหมวงศ์ ออกใบประกาศ
10823300496406 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 ภิชญาภา เกศณรายณื ออกใบประกาศ
10823300496405 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 นภัสสร เกิดช่อ ออกใบประกาศ
10823300496404 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 ธิดารัตน์ ตันสกุล ออกใบประกาศ
10823300496403 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 ปริยาภัทร ทองสุนาท ออกใบประกาศ
10823300496402 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 รมิตา ทองขาว ออกใบประกาศ
10823300496401 11 พังงา คุระบุรี 1082330049 อรกัญญา โททอง ออกใบประกาศ
10823301546411 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 อมรรัตน์ หนูแก้ว ออกใบประกาศ
10823301546410 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 บวรฉัตร แก้วประดิษฐ์ ออกใบประกาศ
10823301546409 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 ภวัต เพ็ชรไทย ออกใบประกาศ
10823301546408 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 พชรพล ทองนิ่ม ออกใบประกาศ
10823301546407 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 ฟ้าฤทัย พลายม่วง ออกใบประกาศ
10823301546406 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 ศิรภัสสร เนื้ออ่อน ออกใบประกาศ
10823301546405 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 กัธลีย์ญา ไพรยาฮก ออกใบประกาศ
10823301546404 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 กัธลีย์ญา ไพรยาฮก ออกใบประกาศ
10823301546403 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 ออมทรัพย์ ศรีวิเชียร ออกใบประกาศ
10823301546402 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 ฐิติวัฒน์ เพชรโยธา ออกใบประกาศ
10823301546401 11 พังงา บ้านพอแดง 1082330154 กฤษดา เกตุแก้ว ออกใบประกาศ
10823301776410 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 หนึ่งฤทัย ไกรรักษ์ ออกใบประกาศ
10823301776409 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 ภัทรวัต เววิชัยโก ออกใบประกาศ
10823301776408 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 ดวงพร สิงหราช ออกใบประกาศ
10823301776407 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 ปัญญา รอดอุปการ ออกใบประกาศ
10823301776406 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 ธัญพิชชา หัสจรรย์ ออกใบประกาศ
10823301776405 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 พรหมพร สามทิศ ออกใบประกาศ
10823301776404 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 ดาราวรรณ ทิพย์รงค์ ออกใบประกาศ
10823301776403 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 ขวัญกมล ตนคลัง ออกใบประกาศ
10823301776402 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 ณัฐพล ทวิชศรี ออกใบประกาศ
10823301776401 11 พังงา กะปงพิทยาคม 1082330177 ณัฐพงศ์ ราชรักษ์ ออกใบประกาศ
104301546401 8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 10430154 ธีรเทพ ชาดา ออกใบประกาศ
10436604916401 8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 1043660491 ณัฐวรรณ บรรดาศักดิ์ ออกใบประกาศ
10436604936402 8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 นิทิกร บุรมศรี ออกใบประกาศ
10436604406409 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 อุรัสยา อินทพงษ์ ออกใบประกาศ
10436604406408 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 ธิดารักษ์ สายเนตร์ ออกใบประกาศ
10436604406407 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 ชนะชัย วรรณสิทธิ์ ออกใบประกาศ
10436604406406 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 ปาราเมศ มูลตุ่น ออกใบประกาศ
10436604406405 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 อภิลักษณ์ สอนกอง ออกใบประกาศ
10436604406404 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 ชลธิชา จันทกาญจน์ ออกใบประกาศ
10436604406403 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 ชลลดา จันทกาญจน์ ออกใบประกาศ
10584200036413 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 กมลวร บุรีรัตน์ ออกใบประกาศ
10436604406402 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 ชิดชนก รัตนมงคล ออกใบประกาศ
10436604406401 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 ภูริวัฒน์ มูลทิพย์ ออกใบประกาศ
10854600936405 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 เกริกชัย รวยสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
10854600936404 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 อริสา ผดุงการวิจิตร ออกใบประกาศ
10854600936403 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 ปุณยวี ประพฤติดี ออกใบประกาศ
10854600936402 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 เบญจวรรณ​ ภากร​ ออกใบประกาศ
10854600936401 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 ศุภานิช เศรษฐกิจ ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภานุวัฒน์ วงษ์ตาแพง ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุดารัตน์ อุสาพรหม ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรัชยา โพธิ์เเสนศรี ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลธิชา เกตวงษา ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นพมาศ เฉิดวาสนา ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูมินทร์ มาตจินดา ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภวรรณ การุญ ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สถาพร​ พลศักดิ์​ ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปรเมษฐ์ ชูศรีสิทธิ์ ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พนิดา ดอกสี ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปริฉัตร สุขเจริญพงษ์กุล ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิประภา เพชรคง ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญดาว แมดมิ่งเหง้า ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิตรภาณุ อินทรสอาด ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัฐวุฒิ นาคบุตร ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐณิชา สุวรรณโพธิ์ศรี ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มนัสนันท์ พิมพา ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปฏิพล ทองดา ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพิชญา วงศรีลา ออกใบประกาศ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชาดา ขวาแก้ว ออกใบประกาศ
10475400156315 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 พิชาดา ขวาแก้ว ออกใบประกาศ
10563200496315 1 พะเยา บ้านร่องห้า 1056320049 นฤมล แผ่นทอง ออกใบประกาศ
10563201086310 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 โยษิตา ไกลถิ่น ออกใบประกาศ
10563201086309 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ธนัชญา สถานโรจน์ ออกใบประกาศ
10563201086308 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 กมลลักษณ์ วงศ์ราษฎร์ ออกใบประกาศ
10563201086307 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ปวรา ไกลถิ่น ออกใบประกาศ
10563201086306 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ถิรพร ใหญ่ผา ออกใบประกาศ
10563201086305 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 วรรณิษา ปาระแสง ออกใบประกาศ
10563201086304 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ศุภธิดา จันธิมา ออกใบประกาศ
10563201086303 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 อาภัสรา อุดทังไข ออกใบประกาศ
10563201086302 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ศศิฉาย วงค์ใจ ออกใบประกาศ
10563201086301 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 นุสรา ทนันชัย ออกใบประกาศ
10563201176310 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 เกสรา สุขธนสมบัติ ออกใบประกาศ
10563201176309 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ธัญธารีย์ สุริผัด ออกใบประกาศ
10563201176308 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ปาณรพี ธิดา ออกใบประกาศ
10563201176307 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ณัฐวัชร คำมา ออกใบประกาศ
10563201176306 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 สิรินดา ศรีคำ ออกใบประกาศ
10563201176305 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ธนภร ศิริเพิ่มสิน ออกใบประกาศ
10563201176304 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ปฐมาวดี สุทธวงค์ ออกใบประกาศ
10563201176303 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 อนันต์ เมืองมูล ออกใบประกาศ
10563201176302 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 สุปรียา อินอุ่นโชติ ออกใบประกาศ
10563201176301 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 สาธิตา พ่วงแพ ออกใบประกาศ
10563201166310 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 ปิยฉัตร อิ่นคำ ออกใบประกาศ
10563201166309 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 กมลพรรณ ทองสด ออกใบประกาศ
10563201166308 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 นภาพร อิ่นคำ ออกใบประกาศ
10563201166307 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 กัญยารัตน์ สร้อยพวง ออกใบประกาศ
10563201166306 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 ธิดารัตน์ อิ่นคำ ออกใบประกาศ
10563201166305 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 ปวิชญา อิ่นคำ ออกใบประกาศ
10563201166304 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 วนัชพร อิ่นคำ ออกใบประกาศ
10563201166303 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 สุกัญญา นาสิงทอง ออกใบประกาศ
10563201166302 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 สิริรัตน์ ออกใบประกาศ
10563201166301 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 เนตรนภา อิ่นคำ ออกใบประกาศ
10563201186310 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ฑีฆวัฒน์ เสนาพันธ์ ออกใบประกาศ
10563201186309 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ชาญธนัช วงศ์ศรีเทพ ออกใบประกาศ
10563201186308 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 นรพนธ์ กมลขันธ์ ออกใบประกาศ
10563201186307 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 วรรณวิสา จำปาคำ ออกใบประกาศ
10563201186306 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 จิรัชญา ภูกองไชย ออกใบประกาศ
10563201186305 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ณัฐธิชา แสงหล้า ออกใบประกาศ
10563201186304 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ทิฆัมพร บรรดาศักดิ์ ออกใบประกาศ
10563201186303 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 นลินี ปิยะวงศ์ ออกใบประกาศ
10563201186302 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ชลดา พนม ออกใบประกาศ
10563201186301 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 กิตติยา จันโสภา ออกใบประกาศ
10563202576322 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 กานต์สินี เข็มทอง ออกใบประกาศ
10563202576321 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ปิยวัฒน์ ฉ้ตรคำ ออกใบประกาศ
10563202576320 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 พัทรศยา สิงห์ลี ออกใบประกาศ
10563202576319 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ภัททิยา รวมสุข ออกใบประกาศ
10563202576318 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ณัฐจิราภา อภิพรภูริพัฒน์ ออกใบประกาศ
10563202576317 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 เยาวพา สิมมาลา ออกใบประกาศ
10563202576316 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ณัฐณิชา ฮ่องลึก ออกใบประกาศ
10563202576315 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ฐิตากร ปวงคำมา ออกใบประกาศ
10563202576314 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ธัชพงศ์ ปิงสุแสน ออกใบประกาศ
10563202576313 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ปกป้อง พิกุลทอง ออกใบประกาศ
10563202576312 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 สุธินันท์ กิ่งแก้ว ออกใบประกาศ
10563202576311 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 สุกานดา รองสำลี ออกใบประกาศ
10563202716310 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ชนพล ก๋องยศ ออกใบประกาศ
10563202716309 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ธันยบูรณ์ ชมคำ ออกใบประกาศ
10563202716308 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ญาดา ไชยะ ออกใบประกาศ
10563202716307 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 เสฎฐวุฒิ ตันคำมูล ออกใบประกาศ
10563202716306 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ชยานนท์ รักษาดี ออกใบประกาศ
10563202716305 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ภากรณ์ สลีท้าว ออกใบประกาศ
10563202716304 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 จิรัชญา ซุนพัง ออกใบประกาศ
10563202716303 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ศิวกร ขัติคำ ออกใบประกาศ
10563202716302 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ปภาศิริรัตน์ ชัยยะ ออกใบประกาศ
10563202716301 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ณัฐพร มยุลา ออกใบประกาศ
10563202726313 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 ณัฐริกา ใจแก้ว ออกใบประกาศ
10563202726312 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 วิสิษฐ์พัฒน์ ศรีสง่า ออกใบประกาศ
10563202726308 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 สพัชฌา ธะนะ ออกใบประกาศ
10563202726307 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 ศิราวรรณ อินทะนิน ออกใบประกาศ
10563202726306 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 ฐิติวรรณ ผาคำ ออกใบประกาศ
10563202726305 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 โกเมนทร์ หมั่นค้า ออกใบประกาศ
10563202726304 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 ธนกฤต ดีจิต ออกใบประกาศ
10563202726303 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 พงศ์ภัค ปุกคำ ออกใบประกาศ
10563202726301 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 กรรณิการ์ แก้วสกุล ออกใบประกาศ
104754062964750 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วงศกร หวายนำ ออกใบประกาศ
104754062964749 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรัตติกาล ชาญนะชา ออกใบประกาศ
104754062963748 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กวิสรา เหล่าพุทธา ออกใบประกาศ
104754062963747 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัญเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ออกใบประกาศ
104754062963746 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภัทรา ไวยพิมพ์ ออกใบประกาศ
104754062963745 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฤทัยพัชร์ สกุลทอง ออกใบประกาศ
104754062963744 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เอกราช บุตรรักษ์ ออกใบประกาศ
104754062963743 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิสิทธิ์ สุวรรณรงค์ ออกใบประกาศ
104754062963742 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัญชิษฐา คำมะภา ออกใบประกาศ
104754062963741 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 หยาดทิพย์ สุขทวี ออกใบประกาศ
104754062963740 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรรณวิภา พันธุกาง ออกใบประกาศ
104754062963739 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540629 วรกาญจน์ ขุนวิชิต ออกใบประกาศ
104754062963738 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รมล ยศตะโคตร ออกใบประกาศ
104754062963737 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูริตา แถมสมดี ออกใบประกาศ
104754062963736 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราภา นวลสีอ่อน ออกใบประกาศ
104754062963735 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ กรพันธ์ ออกใบประกาศ
104754062963734 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณภัทร ช่วยรักษา ออกใบประกาศ
104754062963733 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณธิดา สิทธิวงศ์ ออกใบประกาศ
104754062963732 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กุลปริยา คันธะโฮม ออกใบประกาศ
104754062963731 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิรภพ อ้อยรักษา ออกใบประกาศ
104754062963730 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิทธิโชค แก้วบัณฑิต ออกใบประกาศ
104754062963729 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุจิรา มาตราช ออกใบประกาศ
104754062963728 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พนัชกร ขวาละคร ออกใบประกาศ
104754062963727 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นัธวดี ไชยศรี ออกใบประกาศ
104754062963726 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มุทิตา ประกิ่ง ออกใบประกาศ
104754062963725 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนพร พรหมพินิจ ออกใบประกาศ
104754062963724 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิศรา ไชยศรีหา ออกใบประกาศ
104754062963723 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฐิติรัตน์ ลอยหา ออกใบประกาศ
104754062963722 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศา เสริมแก้ว ออกใบประกาศ
104754062963721 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา วันสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
104754062963720 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนันญา ปฏิโชติ ออกใบประกาศ
104754062963719 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มณีรัตน์ นาอุดม ออกใบประกาศ
104754062963718 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรพจน์ ไชยตะมาตย์ ออกใบประกาศ
104754062963717 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพัฒตรา นาโควงค์ ออกใบประกาศ
10475400156314 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ธนากร เกตวงษา ออกใบประกาศ
10475400156313 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 อาริสา อุสาพรหม ออกใบประกาศ
104754062963716 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐหทัย บุตรโคษา ออกใบประกาศ
104754062963715 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรัณญู การุณ ออกใบประกาศ
10475400156312 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ปฏิภาณ เกษร ออกใบประกาศ
104754062963714 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร ไชยเสนา ออกใบประกาศ
104754062963713 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เตชิน ศรีวิเชียร ออกใบประกาศ
104754062963712 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เจษฎากร ไชยวาน ออกใบประกาศ
104754062963711 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรายุ นำนาผล ออกใบประกาศ
104754062963710 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิชญา การุญ ออกใบประกาศ
104754062963709 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐนันท์ หลงทอน ออกใบประกาศ
104754062963708 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐณิชา บุญลี ออกใบประกาศ
104754062963707 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุรพร สอนสมนึก ออกใบประกาศ
104754062963706 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวิชญ์ เทพวงษา ออกใบประกาศ
104754062963705 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวิชญ์ เทพวงษา ออกใบประกาศ
104754062963704 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกวรรณ โคนพันธ์ ออกใบประกาศ
10584200096310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 นันทพร ชมงานดี ออกใบประกาศ
10584200096309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 ณิชกานต์ บ่อชวะ ออกใบประกาศ
10584200096308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 นารีรัตน์ เลอะมู ออกใบประกาศ
10584200096307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 สโรชา รัศมีอรุณรุ่ง ออกใบประกาศ
10584200096306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 ภาวิน กรีฉวี ออกใบประกาศ
10584200096305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 ศิวพร จันทร์ศรีวรกุล ออกใบประกาศ
10584200096304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 นัฐณิชา ฤดีพรพรรณ ออกใบประกาศ
10584200096303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 รัชชานนท์ รัตนย่อมงามดี ออกใบประกาศ
10584200096302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 ธนสิงห์ ธนาสารทรัพย์ ออกใบประกาศ
10584200096301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 อภิชญา ประยูรยุทธนา ออกใบประกาศ
104754062963703 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สืบสกุล แสงวงศ์ ออกใบประกาศ
104754062963702 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุธีรพัฒน์ กุนาง ออกใบประกาศ
104754062963701 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพิชชา เกตวงษา ออกใบประกาศ
104754062963700 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุภารัตน์ ไก่ษะเเก้ว ออกใบประกาศ
104754062963699 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุ​ว​ภัทร​ ภู​วงค์​ษา​ ออกใบประกาศ
104754062963698 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อดิเทพ จองบุดดี ออกใบประกาศ
104754062963697 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อธิปัตย์ อนุสรณ์ ออกใบประกาศ
104754062963696 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภัสรา บุตรจันทร์ ออกใบประกาศ
104754062963695 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิปรียา เจริญไชย ออกใบประกาศ
104754062963694 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิสิทธิ์ สุวรรณรงค์ ออกใบประกาศ
104754062963693 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรณัฐ ทองหน่อหล้า ออกใบประกาศ
104754062963692 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารียา วุธศรี ออกใบประกาศ
104754062963691 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เข็มอัปสร พองดวง ออกใบประกาศ
104754062963690 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เจษฎา ลาดำ ออกใบประกาศ
104754062963689 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เช็มอัปสร พองดวง ออกใบประกาศ
104754062963688 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เปรมปรีดา จุ้ยเรือง ออกใบประกาศ
104754062963687 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เมธาริน ขอมีกลาง ออกใบประกาศ
104754062963686 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิวาภรณ์ ปั้นทอง ออกใบประกาศ
104754062963685 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิรภัสสร บรรพเเสง ออกใบประกาศ
104754062963684 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิภากร แก้วดี ออกใบประกาศ
104754062963683 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วันจันทร์ ทองฟู ออกใบประกาศ
104754062963682 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วงศกร หวายนำ ออกใบประกาศ
104754062963681 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุ่งอรุณ โยตะสิงห์ ออกใบประกาศ
104754062963680 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัชนก วีระธรรมนูญ ออกใบประกาศ
104754062963679 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัชกร อินทะสร้อย ออกใบประกาศ
104754062963678 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มิ่งขวัญ โหนกขุนทด ออกใบประกาศ
104754062963677 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูวิชัย ขันบรรจง ออกใบประกาศ
104754062963676 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูมิธรรม พุทธิไสย ออกใบประกาศ
104754062963675 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูตะวัน ประทุมวงศ์ ออกใบประกาศ
104754062963674 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภานุเดช เดชป้อง ออกใบประกาศ
104754062963673 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทราภรณ์ เจริญพืช ออกใบประกาศ
104754062963672 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทรวรรณ สมสอาด ออกใบประกาศ
104754062963671 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัณฑิรา น้อยเหลือง ออกใบประกาศ
104754062963670 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภคิน ปัดชาสุวรรณ ออกใบประกาศ
104754062963669 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พุทธรักษา ภูอวด ออกใบประกาศ
104754062963668 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์สุข ทองฟู ออกใบประกาศ
104754062963667 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชนก นรสาร ออกใบประกาศ
10475400156311 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 พิมชนก มุนสาโคตร ออกใบประกาศ
104754062963666 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัทธ์ธีรา ซ้ายสุพรรณ ออกใบประกาศ
104754062963665 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราภรณ์ วะลัยศรี ออกใบประกาศ
104754062963664 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรหมพิริยะ มาหินกอง ออกใบประกาศ
104754062963663 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรชนก เเสนมะฮุง ออกใบประกาศ
104754062963662 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พนัชกร ขวาละคร ออกใบประกาศ
104754062963661 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พชรพล แซ่โฟ่ง ออกใบประกาศ
104754062963660 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ผัสสพร พรหมหากุล ออกใบประกาศ
104754062963659 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปณิตา ประสมกล้า ออกใบประกาศ
104754062963658 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 บุณยานุช กลยนี ออกใบประกาศ
104754062963657 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 น้ำเพชร โยตะสิงห์ ออกใบประกาศ
104754062963656 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิตชนันท์ ภูละคร ออกใบประกาศ
104754062963655 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นาวี วรรณวนากร ออกใบประกาศ
104754062963654 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นัธวดี ไชยศรี ออกใบประกาศ
104754062963653 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัชวรรธน์ วิสิทธิ์ภัทรพล ออกใบประกาศ
104754062963652 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธรรมิกา วงค์สีดา ออกใบประกาศ
104754062963651 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวิชญ์ ศรีลาราช ออกใบประกาศ
104754062963650 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทัศน์พล พลธิราช ออกใบประกาศ
104754062963649 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทัพไท เพ็ชราชัย ออกใบประกาศ
104754062963648 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทวีศักดิ์ ขลิบศรี ออกใบประกาศ
104754062963647 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ดาริกา ถานทองดี ออกใบประกาศ
104754062963646 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ด.ญ.จิราพรรณ พ่อไชยราช ออกใบประกาศ
104754062963645 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ด.ญ.จิราพรรณ พ่อไชยราช ออกใบประกาศ
104754062963644 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิศรา ไชยศรีหา ออกใบประกาศ
104754062963643 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวุฒิ ตะนัน ออกใบประกาศ
104754062963642 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวดี ปรีเปรม ออกใบประกาศ
104754062963641 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐพงษ์ เมืองมุงคุณ ออกใบประกาศ
104754062963640 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐนรี จันทร์มาลา ออกใบประกาศ
104754062963639 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณธิดา สิทธิวงศ์ ออกใบประกาศ
104754062963638 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฐิติรัตน์ ลอยหา ออกใบประกาศ
104754062963637 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศา โชติพินิจพันธ์ ออกใบประกาศ
104754062963636 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณินท์ ดวงดี ออกใบประกาศ
104754062963635 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชวกร วภักดิ์เพชร ออกใบประกาศ
104754062963634 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลิสา คนคล่อง ออกใบประกาศ
104754062963633 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนันญา ปฏิโชติ ออกใบประกาศ
104754062963632 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนันญา ปฏิโชติ ออกใบประกาศ
104754062963631 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนกวนันท์ โลหะสาร ออกใบประกาศ
104754062963630 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราภา กันดี ออกใบประกาศ
104754062963629 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราพร อินทรีย์ ออกใบประกาศ
104754062963628 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรัตติกาล ชาญนะชา ออกใบประกาศ
104754062963627 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรภิญญา นาโควงค์ ออกใบประกาศ
104754062963626 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จรรยพร น้อยกลิ่น ออกใบประกาศ
104754062963625 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชญ์สินี การุญ ออกใบประกาศ
104754062963624 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมญาดา โพธิ์เสือ ออกใบประกาศ
104754062963623 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพรรณ แสงวงค์ ออกใบประกาศ
104754062963622 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาณิศา ขำเส็ง ออกใบประกาศ
104754062963621 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาณิศา ขำเส็ง ออกใบประกาศ
104754062963620 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภฤกษ์ เศษท้าว ออกใบประกาศ
104754062963619 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราภรณ์ ทีคร ออกใบประกาศ
104754062963618 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัญญาณัฐ แสนสุข ออกใบประกาศ
104754062963617 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธรรณ์ยธร สุริวรรณ์ ออกใบประกาศ
104754062963616 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันญาภรณ์ ฤทธิ์โยธี ออกใบประกาศ
104754062963615 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธารีรัตน์ บิดร ออกใบประกาศ
104754062963613 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 แพรชมพู คำผาเยือง ออกใบประกาศ
104754062963612 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิชญา ธานะราช ออกใบประกาศ
104754062963611 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กฤษฏิ์ ท้าวนาง ออกใบประกาศ
104754062963609 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วนารัตน์ คำชมภู ออกใบประกาศ
104754062963608 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทกานต์ ตุ่นกลิ่น ออกใบประกาศ
104754062963607 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิยะดา ชัยปัญหา ออกใบประกาศ
104754062963606 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อนุชา บัวพรหม ออกใบประกาศ
104754062963605 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนดา ถาทุมมา ออกใบประกาศ
10335307436309 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 กันต์สินี ปวงสุข ออกใบประกาศ
10335307436308 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ลัทธพล ขันติวงษ์ ออกใบประกาศ
10335307436307 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 จิระพันธ์ ศรีโพนดวน ออกใบประกาศ
10335307436306 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ภัทรลัดดา สิงห์เขาภู ออกใบประกาศ
10335307436305 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 กฤติกาญจน์ บุญพามา ออกใบประกาศ
10335307436304 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ธิดาวัลย์ พิมพ์ทอง ออกใบประกาศ
10335307436303 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 อริสา ชาทอน ออกใบประกาศ
10335307436302 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ฑิฆัมพร โสภี ออกใบประกาศ
10335307436301 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 พิริยากร บุญเลิศ ออกใบประกาศ
104754062963604 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 คฑาวุธ พรหมหากุล ออกใบประกาศ
104754062963603 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญภิรมพร แพงดวงแก้ว ออกใบประกาศ
104754062963602 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กันยาพร อินต๊ะวัน ออกใบประกาศ
104754062963601 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กวิสรา เหล่าพุทธา ออกใบประกาศ
104754062963600 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กฤติยาณี คำประกายกุล ออกใบประกาศ
104754062963599 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรวรินท์ โกษาแสง ออกใบประกาศ
104754062963598 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลชนก พูนศรี ออกใบประกาศ
104754062963597 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีรภัทร เเก้วกัณหา ออกใบประกาศ
104754062963596 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปานตะวัน ศิริเวช ออกใบประกาศ
104754062963595 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิตชนันท์ ภูละคร ออกใบประกาศ
104754062963594 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ผัสสพร พรหมหากุล ออกใบประกาศ
104754062963593 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ไอรินทร์ กันสิงห์ ออกใบประกาศ
104754062963592 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิตชนันท์ ภูละคร ออกใบประกาศ
104754062963591 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กองปราบ ทับพิลา ออกใบประกาศ
104754062963590 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นวพร ศักดิ์ทรัพย์สิริ ออกใบประกาศ
104754062963589 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุวภัทร ปัญญาประชุม ออกใบประกาศ
104754062963588 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุภารัตน์ ไก่ษะเเก้ว ออกใบประกาศ
104754062963587 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิษณามดี เรียมแสน ออกใบประกาศ
104754062963586 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เป็นเอก การุญ ออกใบประกาศ
104754062963585 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา ชาแสน ออกใบประกาศ
104754062963584 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิญาดา กล้าหาญ ออกใบประกาศ
104754062963583 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศริญญา ศรีนา ออกใบประกาศ
104754062963582 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา โยธาไพร ออกใบประกาศ
104754062963581 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิญาดา กล้าหาญ ออกใบประกาศ
104754062963580 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรีลดา อัมวงศ์ ออกใบประกาศ
104754062963579 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สันต์ภพ คำทะเนตร ออกใบประกาศ
104754062963578 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรภัทร ตันเสนา ออกใบประกาศ
104754062963577 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิลาลินี ระดมบุญ ออกใบประกาศ
104754062963576 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พจมาน โคตรวิชัย ออกใบประกาศ
104754062963575 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อดิเทพ จองบุดดี ออกใบประกาศ
104754062963574 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปพิชญา มายอด ออกใบประกาศ
104754062963573 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาทิตยา กองพันธ์ ออกใบประกาศ
104754062963572 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญชนก ประกิ่ง ออกใบประกาศ
104754062963571 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาทิติยา นาวารี ออกใบประกาศ
104754062963570 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จินยานนท์​ ยศตะโคตร ออกใบประกาศ
104754062963569 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณฐพรรณ เมชบุตร ออกใบประกาศ
104754062963568 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัยรฎา จันทร์มาลา ออกใบประกาศ
104754062963567 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริยากร แสนภูวา ออกใบประกาศ
104754062963566 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จันทร์ประภา แสนบรรดิษฐ ออกใบประกาศ
104754062963565 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัลยา ดาบุตร ออกใบประกาศ
104754062963564 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภารดา พลชัยทา ออกใบประกาศ
104754062963563 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรรยา ดวงคุณ ออกใบประกาศ
104754062963562 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อิศริยา แดงลีท่า ออกใบประกาศ
104754062963561 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จันจิรา บุตราช ออกใบประกาศ
104754062963560 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตติกาญ ลาคำ ออกใบประกาศ
104754062963559 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อมรรัตน์ พรหมดา ออกใบประกาศ
104754062963558 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณนิภา คำพวง ออกใบประกาศ
104754062963557 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชยพล พระพล ออกใบประกาศ
104754062963556 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิวรา นาโควงค์ ออกใบประกาศ
104754062963555 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิราวรรณ สีคราม ออกใบประกาศ
10475400086324 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ยุวนันท์ เชื้อดวงผุย ออกใบประกาศ
104754062963554 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปกรณ์ ชมภูหลง ออกใบประกาศ
104754062963553 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐริกา ลากุล ออกใบประกาศ
104754062963552 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิทวัส พุทธคม ออกใบประกาศ
104754062963551 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรทิพย์ ทองอุบล ออกใบประกาศ
104754062963550 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวุฒิ ละดาศรี ออกใบประกาศ
104754062963549 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูวดล ศิริบุตร ออกใบประกาศ
104754062963548 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนาโชค จันทพันธุ์ ออกใบประกาศ
104754062963547 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เกียรติศักดิ์ ปัตฆาต ออกใบประกาศ
104754062963546 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พุทธิพงศ์ วงค์อาษา ออกใบประกาศ
104754062963545 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทีฆทัศน์ รัตนตรัย ออกใบประกาศ
104754062963544 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐพงษ์ เมืองมุงคุณ ออกใบประกาศ
104754062963543 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารยา มานะโพน ออกใบประกาศ
104754062963542 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชุติมา วันดี ออกใบประกาศ
104754062963541 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร จักรเสน ออกใบประกาศ
104754062963540 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตนาพร คณาโรจน์ ออกใบประกาศ
104754062963539 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทิพาพร เปาวะนา ออกใบประกาศ
104754062963537 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิชานันท์ งอยภูธร ออกใบประกาศ
104754062963536 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ลักษิกา พันธุ์ไชย ออกใบประกาศ
104754062963535 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัดชา ชนะพันธ์ ออกใบประกาศ
10475400086323 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ภคภรณ์ จันภูธร ออกใบประกาศ
104754062963534 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา วันสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
104754062963533 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา วันสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
104754062963532 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยมน ไชยา ออกใบประกาศ
104754062963531 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ลลิตา มะโนภัย ออกใบประกาศ
104754062963530 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกพร แสงมณี ออกใบประกาศ
104754062963529 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกวรรณ เชื้อคมตา ออกใบประกาศ
104754062963528 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยาภรณ์ อุปครราช ออกใบประกาศ
104754062963527 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราภรณ์ ฮ่มป่า ออกใบประกาศ
10475400086322 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ชมพูนุช เสาร์ทอง ออกใบประกาศ
104754062963525 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นรินทร์รัตน์ วงค์คำพระ ออกใบประกาศ
104754062963524 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุกัญญา สมสุพรรณ์ ออกใบประกาศ
10617000776310 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 กิตติชัย เชิดโฉม ออกใบประกาศ
10617000776309 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 รัชชานนท์ เขียวสนั่น ออกใบประกาศ
10617000776308 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ปภาดา มุกเย ออกใบประกาศ
10617000776307 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 จันทรรัตน์ ชมภูระย้า ออกใบประกาศ
10475400086321 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 อรุโณทัย ศรีวิชัย ออกใบประกาศ
10617000776306 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ธิวาพร สุดศรี ออกใบประกาศ
10617000776305 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 เกตนิภา ทุคหิต ออกใบประกาศ
10617000776304 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ธิดาวรรณ สุขเกษม ออกใบประกาศ
10617000776303 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ธนารักษ์ ชาติงาม ออกใบประกาศ
10617000776302 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ธวัชชัย สุขเกษม ออกใบประกาศ
10617000776301 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ปิยวัฒน์ ชมภูระย้า ออกใบประกาศ
10617002226315 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 สุรีพร เอ่ยไฉน ออกใบประกาศ
10617002226314 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 รัชชานนท์ ศิริพิณ ออกใบประกาศ
10617002226313 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ปิยโชติ ภูสถิตย์ ออกใบประกาศ
10617002226312 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ธราธิป มั่นคง ออกใบประกาศ
10617002226311 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ชุติกาญจน์ ไม้สนธิ์ ออกใบประกาศ
10617002226310 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 เพชรรดา ขวัญงาม ออกใบประกาศ
10617002226309 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 อริสรา แก้วมะณี ออกใบประกาศ
10617002226308 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 มัทนา ภุมรินทร์ ออกใบประกาศ
10617002226307 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 พัชชา โตใหญ่ ออกใบประกาศ
10617002226306 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ฑิฆัมพร ไทยขำ ออกใบประกาศ
10617002226305 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ณัฎฐธิดา เล้าการนา ออกใบประกาศ
10617002226304 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ปิยศักดิ์ ภูสถิตย์ ออกใบประกาศ
10617002226303 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 มีชัย อ่ำทุ่งพงษ์ ออกใบประกาศ
10617002226302 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 จารุวัฒน์ คำมัน ออกใบประกาศ
10617002226301 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 สุทธิพงศ์ ไทยขำ ออกใบประกาศ
10617001996303 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1061700199 รัชชานนท์ ชาญตะบะ ออกใบประกาศ
10617001996302 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1061700199 วนิดา รื่นรวย ออกใบประกาศ
10617001996301 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1061700199 ชัยวัฒน์ สุภา ออกใบประกาศ
10475400086320 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 เปรมฤดี ศรีกุลกิจ ออกใบประกาศ
104754062963523 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นภาภรณ์ ไกรษรวงค์ ออกใบประกาศ
10475400086319 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ปนัดดา ศรีสุทัศน์ ออกใบประกาศ
104754062963520 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พุฒิพงษ์ ประพันธ์ ออกใบประกาศ
10475400086318 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 อริสรา วงศ์มีแก้ว ออกใบประกาศ
10475400086317 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 กรรณิกา ตะสายวา ออกใบประกาศ
10475400086316 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 สุภัทรา ลิภา ออกใบประกาศ
10475400086315 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 วรภพ กลยณีย์ ออกใบประกาศ
104754062963519 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลทิพย์ ศูนย์จันทร์ ออกใบประกาศ
104754062963518 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาลิสา กลยนีย์ ออกใบประกาศ
10563202466310 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ปวีย์รดา เขียวคำปัน ออกใบประกาศ
10563202466309 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 สายธาร ทองสกุล ออกใบประกาศ
10563202466308 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ปิยธิดา สายคำ ออกใบประกาศ
10563202466307 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 วิภาดา คำลือ ออกใบประกาศ
10563202466306 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ซุ่ยส่วน แซ่อัง ออกใบประกาศ
104754062963517 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ใบเฟิร์น พวงยอด ออกใบประกาศ
10563202466305 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ปรเมศวร์ เขียวคำปัน ออกใบประกาศ
10563202466304 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 พัชรพล ภวัตชานิธิกาญ ออกใบประกาศ
10563202466303 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 นิติธร ภวัตชานิธิกาญ ออกใบประกาศ
10563202466302 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ธิดาวรรณ จำอินทร์ ออกใบประกาศ
10563202466301 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 นภัสสร มีสา ออกใบประกาศ
10563202376311 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 พรปวีณ์ โกจะกัง ออกใบประกาศ
10563202286313 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 พิมพ์นิภา จันทร์ต๊ะนาง ออกใบประกาศ
10563202286312 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 นพธีรา ใหม่จันตา ออกใบประกาศ
10563202286311 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 สิรินทรา สายเครือวงค์ ออกใบประกาศ
10563202286310 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ธนภรณ์ ป๊อกบุญเรือง ออกใบประกาศ
10563202286309 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ณัฎฐธิดา สุรินแก้ว ออกใบประกาศ
10563202286308 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ณฎฐกานต์ ยง ออกใบประกาศ
10563202286306 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 สุชานาฎ สารบรรณ์ ออกใบประกาศ
10563202376310 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 นภัสวรรณ แซ่ลี ออกใบประกาศ
10563202376309 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 ศิวกร มาหล้า ออกใบประกาศ
10563202376308 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 มัทธ์ธนันท์ ใจมิภักดิ์ ออกใบประกาศ
10563202376307 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 กนกวรรณ แซ่ลี ออกใบประกาศ
10563202376306 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 กัญญากร ใจปรีชาวัฒนากุล ออกใบประกาศ
10563202376305 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 วรกานต์ แซ่โฟ่ง ออกใบประกาศ
10563202286305 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 กวิสรา แสนสองเมือง ออกใบประกาศ
10563202376304 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 อรษา ปรานวิโรจน์ ออกใบประกาศ
10563202376303 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 สกลพัชร ใจอักษร ออกใบประกาศ
10563202376302 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 นพณัฐ มะรังษี ออกใบประกาศ
104754062963516 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริพร พิศสุวรรณ ออกใบประกาศ
10563202376301 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 ชัยอนันต์ นาถาดทอง ออกใบประกาศ
10563202286304 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ณัฎฐนันท์ ยง ออกใบประกาศ
10563202286303 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ขวัญหทัย กันทะเนตร ออกใบประกาศ
10563202286302 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 เป็นสิริ ปิงวงค์ ออกใบประกาศ
10563202286301 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ณิชกมล ตั๋นคำแดง ออกใบประกาศ
10563202336324 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 วริศรา ธรรมยืน ออกใบประกาศ
10563202336323 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 ธัญวรัตน์ คำปัน ออกใบประกาศ
10563202336322 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 นฤเทพ เหมยน้อย ออกใบประกาศ
10563202336321 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 กันต์พงศ์ เชื้อเมืองพาน ออกใบประกาศ
10563202336319 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 เนตรชนก แป้นประโคน ออกใบประกาศ
10563202336318 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 ชนัญธิดา อิ่นแก้วมูล ออกใบประกาศ
10563202336317 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 ชยามร ปัญญาคำ ออกใบประกาศ
10563202336316 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 พิชญาพรรณ จาสม ออกใบประกาศ
10563202336315 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 เพ็ญพิชชา โลจันทร์ติ๊ ออกใบประกาศ
10563202246310 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 ยลรดี หม้อศรีชัย ออกใบประกาศ
10563202246309 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 พิมพิกา แสนศรีใจ ออกใบประกาศ
10563202246308 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 หิรัญภูมิ์ สมาน ออกใบประกาศ
10563202246307 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 ณัฐกรณ์ ใจวงค์ ออกใบประกาศ
10563202246306 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 ชนม์นิภา ภาชนนท์ ออกใบประกาศ
10563202246305 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 อริสรา แซ่จ๋าว ออกใบประกาศ
10563202246304 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 วริทธิ์ธร มอยบุญ ออกใบประกาศ
10563202246303 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 จตุพรชัย สมเป็ง ออกใบประกาศ
10563202246302 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 พรนภัส เรืองกิจ ออกใบประกาศ
10563202246301 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 รัตนากร คำอ้าย ออกใบประกาศ
10563202266316 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 กรกนก ปิงหมื่น ออกใบประกาศ
10563202266315 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ปฏิพัทกรณ์ ไชยประเสริฐ ออกใบประกาศ
10563202266314 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ปาณิศา ชิดปทุม ออกใบประกาศ
10563202266313 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 นพรัตน์ ทนุ ออกใบประกาศ
10563202266312 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 นิรุชา วงศ์ใส ออกใบประกาศ
10563202266311 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ตุลยา ทะนันใจ ออกใบประกาศ
10563202266310 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 กิ่งกาญจน์ จันทร์นา ออกใบประกาศ
10563202266309 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ปวีณ สุทพัฒน์แก้ว ออกใบประกาศ
10563202266308 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 กุลนาถ มาละ ออกใบประกาศ
10563202266307 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 กัญญาณัฐ ทะนันใจ ออกใบประกาศ
10563202266306 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 พิชญาพร ดินรมรันย์ ออกใบประกาศ
10563202266305 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ธันยากร ท่อนคำ ออกใบประกาศ
10563202266304 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 จิรดนัย ใจจุมปู ออกใบประกาศ
10563202266303 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 อัญมณี ทรัพย์มามูล ออกใบประกาศ
10563202266302 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ธมนวรรณ ภักดี ออกใบประกาศ
10563202266301 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 พรรณวษา ภิมุข ออกใบประกาศ
10563202306309 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 ฐิติวันต์ นามตื้อ ออกใบประกาศ
10563202306308 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 ปริชญา สุพรรณ์ทอง ออกใบประกาศ
10563202306307 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 จรรยมณฑ์ จินาเฟย ออกใบประกาศ
10563202306306 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 บวรลักษณ์ ดอกไม้จีน ออกใบประกาศ
10563202306305 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 สิรินันท์ โยธา ออกใบประกาศ
10563202306304 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 ชุติกาญจน์ ดอกไม้จีน ออกใบประกาศ
10563202306303 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 ชัชวาล อุติ๊บ ออกใบประกาศ
10563202306302 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 นริสรา ธิขาว ออกใบประกาศ
10563202306301 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 กัณฐิกา มาเมืองกล ออกใบประกาศ
10563202256311 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 ศุภณัฐ ใจยะคำ ออกใบประกาศ
10563202256310 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 จิราพัชร กัณจะณะ ออกใบประกาศ
10563202256309 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 สุทัตตา อินต๊ะปัญโญ ออกใบประกาศ
10563202256308 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 พัฒนาภรณ์ ศรีใจป้อ ออกใบประกาศ
10563202256307 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 ธัญทิพย์ ก๋าใจ ออกใบประกาศ
10563202256306 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 นันท์นภัส กุลทชาต ออกใบประกาศ
10563202256305 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 จิรัชญา สุขสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
10563202256304 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 กุลิสรา ใจจม ออกใบประกาศ
10563202256303 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 นลินญา สุกใส ออกใบประกาศ
10563202256302 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 พิชชาพร สุจิธรรม ออกใบประกาศ
10563202256301 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 หทัยกาญจน์ ป๊อกบุญเรือง ออกใบประกาศ
10563202446310 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ภูรินท์ ธิไชยวงค์ ออกใบประกาศ
10563202446309 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ชยพล คำวัง ออกใบประกาศ
10563202446308 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 สุธีธิดา แจขจัด ออกใบประกาศ
10563202446307 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 กฤษกร วิเสษ ออกใบประกาศ
10563202446306 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 พิศลยา สุขพิทักข์ ออกใบประกาศ
10563202446305 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ธัญพิชชา ธรรมใจ ออกใบประกาศ
10563202446304 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 นิรชา แซ่เตีย ออกใบประกาศ
10563202446303 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 จิรวัศน์ แก้วใน ออกใบประกาศ
10563202446302 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ชิษณุพงศ์ ชัยสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
10563202446301 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 นุชญดา เขียวปัน ออกใบประกาศ
10563202356312 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ธนิสร คำอ้าย ออกใบประกาศ
10563202356311 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 รุ่งรัศมี อัฐปัน ออกใบประกาศ
10563202356310 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ปาริฉัตร เทพสืบ ออกใบประกาศ
10563202456310 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 จิรัชยา วรรณปานไพร ออกใบประกาศ
10563202456309 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 สุพรรษา ใจมั่น ออกใบประกาศ
10563202356309 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ศิรินทิพย์ ธรรมจักร ออกใบประกาศ
10563202456308 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 วราพร ใจมูลมั่ง ออกใบประกาศ
10563202456307 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 มนัญชยา มือกล้า ออกใบประกาศ
10563202356308 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ศิริฤดี ปัญสุวรรณ ออกใบประกาศ
10563202456306 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 กัญญาภัทร ก๋าใจ ออกใบประกาศ
10563202456305 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 ศิริดารัตน์ ปัญญาวงค์ ออกใบประกาศ
10563202356307 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ศิริฤทัย ปัญสุวรรณ ออกใบประกาศ
10563202456304 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 เผ่าเพชร สาใจ ออกใบประกาศ
10563202456303 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 มนัสนันท์ บัวดอกปุ๊ด ออกใบประกาศ
10563202456302 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 ภัทรปภา ทองทิพย์ ออกใบประกาศ
10563202456301 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 สมัชญา คงย้อย ออกใบประกาศ
10563202356306 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ชนินาถ ไชยหมู ออกใบประกาศ
10563202356305 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 เพ็ญพิชชา ก๋าใจ ออกใบประกาศ
10563202356304 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 อรวรรณ วงศ์สุวรรณ ออกใบประกาศ
10563202356303 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 สุจิรา หนูใจ ออกใบประกาศ
10563202356302 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 พรไพลิน เดชคำเมืองมูล ออกใบประกาศ
10563202356301 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ชนาภา พงค์เสน่ห์ ออกใบประกาศ
10563202436330 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 เจษฎา โกสาวัง ออกใบประกาศ
10563202436329 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 บรรณวิชญ์ เครือวัลย์ ออกใบประกาศ
10563202436328 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 สลิลทิพย์ ใจยะสม ออกใบประกาศ
10563202436326 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 สโรชา สวายคำ ออกใบประกาศ
10563202436325 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 จันทร์