รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นยุวอาสาสมัคร

รหัส ยุว.อสม เขต จังหวัด ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล
104754062963368 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรรัช คำอ่อน
104754062963366 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัญรดี รอนไพรี
104754062963365 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภวัฒน์ จรัสสัน
104754062963364 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิชญาพร ทรัพย์บ้านใหม่
104754062963363 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัญชนก ศรีวรขาน
104754062963361 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรารัตน์ พรรณลี
104754062963360 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิดาภา เสมเสวตร์ เสมเสวตร์
104754062963359 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร สุระ
104754062963358 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นพัช เคะนะอ่อน
104754062963357 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิรวิชญ์ ศรีเทียน
104754062963356 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชญธิดา ปิตะแสง
10475400086309 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 สุทธิพงษ์ ยงษาคำ
104754062963355 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปุณยนุช สุวรรณมงคล
263846301 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 26384 ภัทราภรณ์ ศิริกุล
10584201226311 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 คำอุ่ง -
10584201226310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 สิรินทิพย์ วีระสกุลไกล
10584201226309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 แสงคำ -
10584201226308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 บุณยาพร สุวรรณบริสุทธิ์
10584201226307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 ชนาธิป จิรวัชรโภคิน
10584201226306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 มิ้น -
10584201226305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 พนิดา ประภากรเนตร
10584201226304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 ธัญสรณ์ รักษ์วัฒนธรรม
10584201226303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 อรพรรณ อมรชัยเลิศ
10584201226302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 อนวัช พรนราพัชรกุล
10584201226301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 ฉวีวรรณ เวชกิจ
10584200636310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ธีธัช เกิดพนา
10584200636309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ศิวัช จันต๊ะวัน
10584200636308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ภูริชญา ยะมะโน
10584200636307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 เอกณัฏฐ์ ยะมะโน
10584200636306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ภัคพงษ์ ยะมะโน
10584200636305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ปพิชญา ใจฟู
10584200636304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ญามณี อุปการะ
10584200636303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 กฤตพจน์ เปี้ยหล้า
10584200636302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ศรีมูล ไม่มีชื่อสกุล
10584200636301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 กรวิชญ์ กันธิมา
104754062963354 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฐิติมา คงทน
10584201236306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 วริยา ธรรมมีแสง
104754062963353 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัชราดา อุปคิ
104754062963347 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกพร สดใส
10584200376310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ขวัญ เจริญสุข
10584200376309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 อาณกร แซ่ย่าง
10584200376308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 เคน นายข่า
10584200376307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 วีรภัทร์ กรุดเพชร
104754062963346 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กฤติยาณี คำประกายกุล
10584200376306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ปภินวิทย์ เลาว้าง
104754062963345 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรวิชญ์ วงษาเนาว์
10584200376305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ปิยะนุช เลายี่ป๋า
10584200376304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ปนัดดา ธีระขจรกุล
10584200376303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 กฤติยา กู่ละ
10584200376302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 จิราภรณ์ ธรรมเจริญศรี
10584200376301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 วริษฐา แซ่เจ๋า
10584201236305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 เกวลิน ไพรเติมแต่ง
10584201236304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 ปาริฉัตร จิตต์ณัฐฐิตา
10584201236303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 ณัฐวรรณ ชื่นชม
104754062963344 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิธยาภรณฺ์ พองดวง
104754062963343 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มนุชาธิป การุญ ฦาชา
104754062963342 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูวิชัย ขันบรรจง
10584201236302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 พิรมกรณ์ หว่างไม
104754062963341 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปานิตา ลาดำ
10584201236301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 กฤษกร คำถา
104754062963340 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฉัตรทิพย์ คนขยัน
104754062963339 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรประภา นรสาร
10475400156308 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 อารยา สายอุราช
104754062963338 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญชนก พรมลา
104754062963337 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุพร สิมลี
104754062963336 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วชิรญาณ์ อึ้งเส็ง
104754062963335 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัญญาณัฐ ดันมีแก้ว
10475400156307 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ออมสิน แสนบรรดิษฐ์
104754062963334 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนากานต์ ทิพมณี
104754062963333 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราภรณ์ ตันเสนา
104754062963332 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นฤดล หงษ์รักษา
104754062963331 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิวิมล กลยณีย์
104754062963330 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรปรียา ขจรจิต
104754062963329 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กฤษณ์นภา นาโควงค์
104754062963328 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วันวิสา พาสันเทียะ
104754062963327 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วันวิสา พาสันเทียะ
104754062963326 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กศิญานันท์ เถาว์อ้วน
104754062963325 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อินทุอร อนันตภูมิ
104754062963324 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จุฑาภรณ์ ประกิ่ง
104754062963323 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาวดี สุขเกิด
104754062963322 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วนิดา มหาวงศ์
104754062963321 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นัทกานต์ สมบูรณ์
104754062963320 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาวดี สุขเกิด
10475400086308 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ประภัสสร ทองออน
104754062963319 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุวิดา สีอุคุ
104754062963318 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 คุณากร ติยะบุตร
104754062963317 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณภัชชา พูลทวี
104754062963316 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุมิตตา เหลาแตว
104754062963315 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลลักษณ์ ไชยตะมาตร์
104754062963314 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัสกร ผ่านสุวรรณ
104754062963313 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาณิตา เเวววงค์
104754062963312 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภิณวิช เพชรไปล่
104754062963311 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวัตร พิศสุวรรณ
104754062963310 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ บุญเอิบ
104754062963309 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิริญา จันทชิต
104754062963308 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ วงศ์สิงห์
104754062963307 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร บินศรี
104754062963306 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชมพูนุช แก้วกิ่ง
104754062963305 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จารุวัฒน์ ปัญญาประชุม
104754062963304 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิร​ภั​ทร์​ คันทะสิทธิ์
104754062963303 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นฤมล นาคีย์
104754062963302 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรนันท์ แก้วอ่อน
104754062963301 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลนิภา คนเพียร
104754062963300 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภินดา ไชยกว้าง
104754062963299 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตน์ติกานต์ จารุพันธ์
104754062963298 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีรภัทร์ วงษาเนาว์
104754062963297 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณิภา บุพศิริ
104754062963296 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูมิพัฒน์ ศูนย์จันทร์
104754062963295 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทราวุธ นารถโคตร
104754062963294 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นลธชัย บุตรราช
104754062963293 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พันกร ฮังชัย
104754062963292 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ยศกร ไชยตะมาตย์
10347105096310 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ณรงค์ฤทธิ์ ไนยเนตร
10347105096309 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 นันต์ธิดา มามั่ง
10347105096308 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ฟ้ารุ่ง เรืองอ่อน
10347105096307 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 จินจุฑา เฉลิมชัย
10347105096306 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 นิภาธร บุญมา
10347105096305 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 รุ้งลดา โกตา
10347105096304 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ศศิธร ไปเจอะ
10347105096303 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ญาณิศา เบิกบาล
10347105096302 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ปนัดดา วะโนปะ
10347105096301 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 กิ่งแก้ว ปัสสาคำ
104754062963291 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 บุศรากร เชื้อพันธุ์
104754062963290 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราภรณ์ บุญทศ
104754062963289 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชนก พันธ์ชัย
104754062963288 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชาธร คำอ่อน
104754062963287 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารยา โคนพันธ์
104754062963286 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุ่งไพลิน อินทร์ลับ
104754062963285 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุรงค์ ราชิวงค์
104754062963284 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุณิสา ธิวะโต
104754062963283 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวุฒิ โคตรวงค์
104754062963282 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เอมวลี วดีศิริศักดิ์
104754062963281 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัดดา ทรงหาคำ
104754062963280 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัญญารัตน์ ชานุชิต
104754062963279 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา สอนสมนึก
104754062963278 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มินธิลา วะเกิดเป้ม
104754062963277 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิภาวี ช้างแก้ว
104754062963276 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัคจิรา นนตะแสน
104754062963275 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัคจิรา มาตราช
104754062963274 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มุทิตา อนันติ
104754062963273 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฉัตรฤดี ฮาดทักษ์วงศ์
104754062963272 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุ่งทิวา พรมชัย
104754062963271 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนัชชา มหาชัย
104754062963270 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัทดา มาลาเสร็จ
104754062963269 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 แพรวตะวัน ท้าวนาง
104754062963268 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันธิชา บรรจงค์
104754062963267 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นราวิชญ์ มะเสนัย
104754062963266 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมผกา คงดำ
104754062963265 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นนทิชา พรมภา
104754062963264 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัทดา มาลาเสร็จ
104754062963263 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ การุญ
104754062963262 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูรินท์ อ้อยรักษา
104754062963261 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันธิชา บรรจงค์
104754062963260 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรรณพร ปัญญาประชุม
104754062963259 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อมรเทพ บุตรศรี
104754062963258 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ไอรดา นาโควงค์
104754062963257 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐชาวดี โฮมป่า
104754062963256 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จุฬาลักษณ์ ในพิมาย
104754062963255 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีรภัทร วะชุม
104754062963254 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัจฉราพร แก่นกุล
104754062963253 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพัฒตรา ปะระทัง
104754062963252 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิกานต์ ดวงเคน
104754062963251 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 บุศรากร เชื้อพันธุ์
104754062963250 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทัศวี ผานคำ
104754062963249 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตนาวดี อุพันศรี
104754062963248 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ อุปพงษ์
104754062963247 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนดล ล้นหลาม
104754062963246 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรกนก ลีคำงาม
104754062963245 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิทธิโชค จันที
104754062963244 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เอกราช บุตรรักษ์
104754062963243 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กริชชัย ทองอันตัง
104754062963242 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภกฤษณ์ โรจนวัชร์
104754062963241 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรธิตา เทพวงษา
104754062963240 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นาวิน วรรณวนากร
104754062963239 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุภธิษณ์ ศรีชาติ
104754062963238 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรณัฐ ปาละลี
104754062963237 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วันฉัตร แข็งขันธ์
104754062963236 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีริศรา อุปรีย์
104754062963235 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพิกา สอนสมนึก
104754062963234 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สกลวรรธน์ สิงห์ทอง
104754062963233 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิรวิชญ์ ยงบรรทม
104754062963232 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลเนตร อุทธา
104754062963231 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลเนตร อุทธา
104754062963230 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทรชุอร นาโควงค์
104754062963229 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 น้ำทิพย์ ขันติยู
104754062963228 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุจิรา สัตถาผล
104754062963227 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินท์ นรสาร
104754062963226 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อิสรภาพ ลีทา
104754062963225 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัลยา เชี่ยวชาญ
104754062963224 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เจนจิรา อุสาพรหม
10475400156306 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 จักรพงศ์ นัยวัฒน์
104754062963223 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ตุลยา ดวงมาลา
104754062963222 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิชาพัชร์ ทรายมูล
104754062963221 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศากานต์ แสนสุข
104754062963220 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรวัฒน์ ผลมะม่วง
104754062963219 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขจรศักดิ์ เดชดา
104754062963218 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิวิมล อนุสรณ์
104754062963217 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วนิดา แสนมะฮุง
104754062963216 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ออมทรัพย์ พิมพ์ชัย
104754062963215 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัครสิทธิ์ เมืองสูง
104754062963214 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรรณพ สุวรรณเทน
104754062963213 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตนาพร ไชยตมาตย์
104754062963212 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิชฌานี เหลาแตว
104754062963211 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฎฐณิชา ปุราทะกา
104754062963210 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัณพิชชา ศรีลาราช
104754062963209 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พีรภัทร์ โคตะมะ
104754062963208 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณฐพรรณ เมชบุตร
104754062963207 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นารีรัตน์ ประเสริฐสังข์
104754062963206 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา ภารดิลก
104754062963205 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรวัฒน์ ศรีสุข
104754062963204 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เพลงพิณ ภูรัพพา
104754062963203 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุภาวดี หนูดา
104754062963202 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาวดี สอนวงษา
104754062963201 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทราภรณ์ เจริญพืช
104754062963200 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทิชา อินทรีย์
104754062963199 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา ภารดิลก
104754062963198 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภินดา ไชยกว้าง
104754062963197 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อันดา เครือหมื่น
104754062963196 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทักษิณาวัฒน์ ชัยมุงคุณ
104754062963195 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรนันท์ การุญ
104754062963194 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนภัทร โมตา
104754062963193 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศา ทินรัตน์
104754062963192 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปพิชญา ปิมปาตัน
104754062963191 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชัยธวัช บาลไพร
104754062963190 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุจิตตรา ชาสงวน
104754062963189 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เบญจพร ป้องทอง
104754062963188 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พีระศิลป์ สอนสมนึก
104754062963187 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนัชชา มหาชัย
104754062963186 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยธิดา ทะวงค์ศรี
104754062963185 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ประภัสสร ถาวรศักดิ์
104754062963184 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณ์ธิดา ไร่วิบูลย์
104754062963183 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรวี สิมศิริวัฒน์
104754062963182 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาภากรณ์ รักสนิท
104754062963181 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จันทร์​ทรา​ สลับสี
104754062963180 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยะพร โพนชัยยา
104754062963179 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พีระศิลป์ สอนสมนึก
104754062963178 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 แพรวตะวัน ท้าวนาง
104754062963177 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กษมา นาหมื่นหงษ์
10475400156305 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ณัธฐริณี แมดมิ่งเหง้า
104754062963176 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยะพร โพนชัยยา
104754062963175 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ยุภาพร บุญลี
104754062963174 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ยุภาพร บุญลี
104754062963173 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อุษามณี ส้มแป้น
104754062963172 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิดาภา มูลตองคะ
104754062963171 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นนทิชา พรมภา
10475400086306 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 จุฑามาศ สายสุด
10475400086305 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 นนทิชา พรมภา
104754062963170 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ดารินทร์ อุ่นจางวาง
104754062963169 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ลลนา นามสมบัติ
104754062963168 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีรภัทร พลศักดิ์ขวา
104754062963167 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อนาวิล สวัสดี
104754062963166 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ดารินทร์ อุ่นจางวาง
104754062963165 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นลินรัตน์ โคตรพันธ์
104754062963164 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรจิตร บัวลา
104754062963163 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปฏิภาณ วรรณคีรี
104754062963162 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นัธวดี ไชยศรี
104754062963161 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุจิรา​ มาตราช
104754062963160 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิชญาพร ชาแสน
104754062963159 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาดา อุดมพร
10475400086304 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 จุฑามาศ สายสุด
104754062963158 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรวัฒน์ ผลมะม่วง
104754062963157 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ ภูแช่มโชติ
104754062963156 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วราภรณ์ ข่วงทิพย์
104754062963155 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรภัค สกลธนากร
104754062963154 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นลินี ราตรี
10326502686312 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 กวิน ชะนูรัมย์
10326504246320 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ธนกิจ ยืนยิ่ง
10326504246319 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 สิทธิอัมพร มีโชค
10326504246318 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ธนกิจ ยืนยิ่ง
10326504246317 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ธนวิฃญ์ ใจกล้า
10326504246316 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 วีรภัทร วงเวียน
10326504246315 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ปัญยาวุธ ผิวมุข
10326504246314 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 วิลาสินี ดวงศรี
10326504246313 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ณภัทร คูชิตา
10326504246312 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ปาริชาติ ผลอินทร์
10326504246311 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ทัดดาว บุญสุข
10326504246310 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 อดิเทพ สงนางรอง
10326504246309 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 นัทธิญา ยองขอด
10326504246308 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 รักชาติ ดอกไม้เทศ
10326504246307 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ธีรพัฒน์ หลาดชัย
10326502686311 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 บัณฑิตา โสนาพูน
104754062963153 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกวรรณ สิทธิสังข์
104754062963152 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชัญญา จันดากุล
104754062963151 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิรุชา ถานทองดี
104754062963150 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เพลลพิณ ภูรัพพา
104754062963149 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรวัฒน์ ศรีสุข
104754062963148 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 โสภิตนภา อุสาพรหม
104754062963147 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญฤทัย พูลทอง
104754062963146 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พชิตา โลนุช
104754062963145 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปานตะวัน ภูวะกง
104754062963144 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทพงศ์ ต้อยจัตุรัส
104754062963143 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นภาพร กลยณีย์
104754062963142 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มนัสนันท์ คอมแพงจันทร์
104754062963141 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สมฤดี กลยณีย์
104754062963140 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จักรพงษ์ มูนนัน
10475400086303 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 สลิลทิพย์ ชุมปัญญา
104754062963139 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัดดา ชุมนวล
104754062963138 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ระพีพัฒน์ ทิพสุวรรณ
104754062963137 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรายุทธ ศรีสุทัศน์
104754062963136 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชยานันท์ รวยทรัพย์
104754062963135 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อลิสรา นัยนิตย์
104754062963134 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฐิติรัตน์ ลอยหา
104754062963133 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชินวัตร พัสดร
104754062963132 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชินวัตร พัสดร
104754062963131 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิภาวรรณ พิชายคำ
104754062963130 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เตชินท์ อินดา
104754062963129 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฑิตยา การุญ
104754062963128 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วริศรา สีนูเดช
104754062963127 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เอกราช การุญ
104754062963126 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชินวัตร พัสดร
104754062963125 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วริศรา สีนูเดช
104754062963124 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทิยา ไชยตะมาตย์
104754062963123 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทิยา ไชยตะมาตย์
104754062963122 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภาณุมาศ วรดี
104754062963121 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วริ​ศ​รา​ สีนู​เดช​
104754062963120 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรายุทธ ศิลารักษ์
104754062963119 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชินวัตร พัสดร
104754062963118 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา อันสุข
104754062963117 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิโรรัตน์ นิวงษา
104754062963116 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุธาทิพย์ อิดอ่อน
104754062963115 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฝนแก้ว ศรีผุย
104754062963114 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิชากร จำเริญพูล
104754062963113 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริธิดา จิกจักร์
104754062963112 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิธร วัดแพนลำ
104754062963111 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริธิดา จิกจักร์
10475400156304 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 รัชฎาภา การุญ
104754062963110 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศรายุทธ แสงพรมชารี
104754062963109 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาวดี วรรณทุ
104754062963108 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูริภัทร์ พานาดา
104754062963107 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เบญญา ฉัตรมงคล
104754062963106 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัสสร สองสุวรรณ
10335306016306 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 ประภาวรินทร์ ลีลาศ
10335306016305 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 อารียา มณีวงค์
10335306016304 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 พนิดา หอมเหย
10335306016303 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 จันทร์ทิรา โตมร
10335306016302 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 อนันดา ดูสันเทียะ
10335306016301 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 ณัฐชาภรณ์ กองโคตร
10335302696301 10 ศรีสะเกษ บ้านเปี่ยมตะลวก 1033530269 ณิชากานต์ ไชยพงษ์
10335302676301 10 ศรีสะเกษ บ้านระกา 1033530267 เพย์ตั้น เพรส
10335304266301 10 ศรีสะเกษ บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1033530426 ธัญพิชชา อินทฤทธิ์
104754062963105 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เขมเทพ แต่งงาม
10335306266306 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ธีมากรณ์ สาลีพรม
10335306266305 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ทิพวรรณ โพธิ์แสน
104754062963104 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทัศน์พล พลธิราช
10335306266304 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ทิพวรรณ โพธิ์แสน
10335306266303 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ทิพวรรณ โพธิ์แสน
10335307196302 10 ศรีสะเกษ บ้านน้ำเกลี้ยง 1033530719 โชคชัย คำแพง
10335307196301 10 ศรีสะเกษ บ้านน้ำเกลี้ยง 1033530719 มนัสนั คชเดช
10335306266302 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ลลิตา โพธิ์แสน
10335306266301 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 กิตติกวิน สงพิมพ์
104754062963103 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภาวัฒ วังศรี
10335307316310 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 มณีรัตน์ บุญส่ง
10335307316309 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 วนิดา จันทาทิพย์
10335307316308 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 ธนกร เชื้อทอง
104754062963102 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุธีรพัฒน์ กุนาง
10335307316307 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 ปาณิตา มารยาท
104754062963101 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรนันท์ พรหมคำบุตร
10335307316306 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 วนิษา บุษบา
10335307316305 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 นาตยา มานวม
104754062963100 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุรพร สอนสมนึก
10335307316304 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 เพ็ญพิชชา เพิ่มพูล
10335307316303 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 ณิชาพร ทองสมบัติ
10335307316302 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 ธีระภัทร คำคะเณ
10475406296399 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรชนก เเสนมะฮุง
10335307316301 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 จิระภัทร หาญโก่ย
10475406296398 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราพร นามมุงคุณ
10475406296397 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรณัฐ ทองหน่อหล้า
10475406296396 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชนก นรสาร
10475406296395 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารียา วุธศรี
10475406296394 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ นิลเขต
10475406296393 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณิภา ลาสแดง
10475406296392 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รสิกา ติยะบุตร
10475406296391 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐณิชา บุญลี
10475406296390 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนกวนันท์ โลหะสาร
10475406296389 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณ​ิ​ภา​ ลาส​แดง​
10475406296388 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สร้อยนภา เกตภูเขียว
10475406296387 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรพร ครุฑสุวรรณ
10475406296386 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐริกา จำปาจันทร์
10475406296385 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กุลสตรี ภูละคร
10475406296384 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริธิดา จิกจักร์
10475406296383 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชชาพร ต้อยจัตุรัส
10475406296382 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัชนัญญา ปิตะแสง
10475406296381 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนกนันท์ สกุลโพน
10475406296380 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุรพร อุปพงศ์
10475406296379 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวดี รัตนประยูร
10475406296378 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐนิชา วงษ์ศรีงาม
10475406296377 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิตยา ภิญโญ
10475406296376 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มัลลิกา ตามล
10475406296375 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวันรัตน์ วงศิลปชัย
10475406296374 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปรมินทร์ เฮียงราช
10475406296373 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญานิศา ศานติมารค
10475406296372 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัมฤทธิ์ อินทรสุนทร
10475406296371 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศรัณเวช ภู่ระหงษ์
10475406296370 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญฤทัย ประภาวนัง
10475406296369 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นฏกร จันทสม
10475406296368 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชนก สวัสดิผล
10475406296367 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนินาถ โคตรเเพง
10475406296366 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศรุตา ลุนจักร
10475406296365 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรชิตา พรมวัง
10475406296364 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อมรรัตน์ มาแลว
10475406296363 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีระนันท์ วงศ์สีดา
10475406296362 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ตะวัน มาตราช
10475406296361 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรินทร์ สุภาอ้วน
10475406296360 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรทัย สิงห์ขาม
10475406296359 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กิรติยา กิ่งโก้
10475406296358 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณนิดา นนธิจันทร์
10475406296357 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาริชาติ เพียตัวผู้
10475406296356 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิจิตรา ชีขุนทด
10475406296355 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วัชรากร ฝูงกลิ่น
10475406296354 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภิญญา วงค์ษาโคตร
10475406296353 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชุติกาญจน์ อินธิราช
10475406296352 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อโรชา สุดทอง
10475400156303 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ศุภิญญา​ วงค์​ษา​โคตร​
10475406296350 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาดา สุวรรณา
10475406296349 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุทธิดา ศรีหาราช
10475406296348 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุวรรณา เพชรงอก
10475406296347 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จรินยา ศรีระวงค์
10475406296346 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิรัญญา บุญยะใบ
10475406296345 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เขมอักษร รักษาภักดี
10475406296344 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา เเสนเสน
10475406296343 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปานชีวา คำวิจิตต์
10475406296342 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรัทยา เพชรฤทธิ์
10475406296340 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นวพร เหง้าน้อย
10475406296339 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สายรุ้ง สลับแก้ว
10475406296338 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปรารุวี ชนะมาร
10475406296337 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา เเสนเสน
10475406296336 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรินทร์ สุภาอ้วน
10475406296335 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เฟื่องลดา ทีคำ
10475406296334 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัดดา เนตรประดิษฐ์
10475406296333 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรพัชชา คุ้มชาวนา
10475406296332 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิวกร บัวบุญ
10475406296331 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยธิดา ไชยกว้าง
10475406296330 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารยา พรมกระบิล
10475406296329 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัสมา ทับภูมี
10475406296328 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐณิชา นามวงษ์ษา
10475400216301 8 สกลนคร บ้านประชาสุขสันติ์ 1047540021 กัญญารัตน์ ประเทพา
10475400086302 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 กมลลักษณ์ ปะนะสุนา
10475406296327 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตนากร ตระกูลวาง
10475406296326 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชวัลวิทย์ ชายคำ
10475406296325 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัดดา ลืออำนาจ
10475406296324 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อติมา กุลสาร
10475406296323 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 โชติเทพ วันนา
10475406296322 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกวรรณ นะคะจัด
10475406296321 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรรณวิษา พันธุกาง
10475406296320 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุทธินันท์ นนทราช
10475400086301 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 รัตนากร มาตราช
10475406296319 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุ่งทิวา ปานบุญเกิด
10475406296318 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชยาภา พ่อสียา
10475406296317 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุทธินันท์ นนทราช
10475406296316 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิรัญญา พลตรี
10475406296315 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ใบหม่อน จันทวงษ์
10475406296314 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราภรณ์ เสนาคำ
10475406296313 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูรินทร์ เริงใจ
10475400156301 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ปรัชญาณี พึ่งโพธิ์ทอง
10475406296312 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัมราวดี ธิวะโต
10475406296311 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรจิรา ทะทำมัง
10475406296310 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชมภูนุช แสนบรรดิษฐ์
10475406296309 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นางสาววรรณวิษา พันธุกาง
10475406296308 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เพชรนภา ปานแก้ว
10475406296307 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาภัสรา ไขยโชค
10475406296306 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทกาล น่วมเจริญ
10475406296305 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อชิรญา สาขามุละ
10475406296304 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กานติมา นาโควงค์
10475406296303 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ดวงฤทัย ราชคำ
10347109996305 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 สิดาพร โพธิ์เงิน
10347109996304 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 กิตติยาพร บุญร่วม
10347109996303 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 พชรกร จันทศรี
10347109996302 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 จุฬาลักษณ์ สุภาพ
10347109996301 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 จิราภา พาลี
10475406296302 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์สุข ทองฟู
10475406296301 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภคิน ปัดชาสุวรรณ
10501309296312 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 กฤษดา ดุเจโต๊ะ
10501309296311 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 ศศินา วิเวกดำรง
10501303136302 1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 เรวดี ชื่นจิตทวีศักดิ์
10501309296310 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 พีรนัย จ่อวาลู
10501309296309 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 เตวิช ชนาศัย
10501309296308 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 นพรัตน์ ทุเล
10501309296307 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 ศรีกมล ร่มใจรักพัฒนา
10501309296306 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 รจนา ใฝ่ความดี
10501309296305 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 อริศรา เจอพิมาน
10501303136301 1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 ธัญจิรา สวัสดิ์พนารักษ์
10501303456301 1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 จารุวรรณ เด็ดดวงเดือน
10326502696310 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 ภูวรินทร์ เฉลียวไว
10326502696309 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 อดิศร ประชุมฉลาด
10326502696308 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 ธนโชค สมานผิว
10326502696307 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 พรพิมล สำราญสุข
10326502696306 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 สุวนันท์ แสนสะอาด
10326502696305 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 จิราภรณ์ เงิดกระโทก
10326502696304 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 ชุติกาญจน์ ตาพารี
10326502696303 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 สุรภา ตินานพ
10326502696302 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 พัชรินทร์ ชุมคำน้อย
10326503046310 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 ภานุวัฒน์ บุญมี
10326503046309 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 กันตยา จันทร์ประโคน
10326503046308 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 นรากร สุขลอย
10326503046307 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 ปัณณทัต สุขลอย
10326503046306 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 นรินทร์ธร ตรงสูญดี
10326503046305 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 กานติมา เศรษฐมาศ
10326503046304 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 นำโชค วายโศก
10326503046303 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 จิรายุทธ สมานเมือง
10326503046302 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 ขวัญชนก นันประโคน
10326503046301 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 ภาสินี ดวงใจดี
10326502886310 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 สิราวรรณ ผกาทอง
10326502886309 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 กันต์เกล้า ภู่สูง
10326502886308 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 ภัทรพล จำนงดี
10326502886307 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 กัญญาพัชร ไกรงู
10326502886306 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 เตชภณ ห้าวหาญ
10326502886305 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 ภูตะวัน รักษา
10326502886304 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 ธนภพ ดีสิทธิ์
10326502886303 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 วรรณพร ตนกลาย
10326502886302 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 พัชรกร ฉัตรเงิน
10326502886301 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 สิรภัทร มีศิลป์
10326502876313 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 เยาวลักษณ์ รักงาม
10326507926334 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926333 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926332 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926331 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926330 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326502876312 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 กัญญาณัฐ ชุ่มเกตุ
10326502876311 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ณัฐวุฒิ บุตรเทศน์
10326502876310 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 เพ็ญนภา น่าชม
10326507926329 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926328 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926327 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926326 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926325 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926324 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326502876309 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ณรงค์เดช ละม้ายนิล
10326507926323 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326502876308 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 กมลปัตร ฉัตรเงิน
10326507926322 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926321 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326502876307 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 นภัสสร บุตรเทศ
10326507926320 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 สุพิชชา ดาชัย
10326502876306 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 นภัสสร ดีสม
10326507926319 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ศุภกร แก้วเรือง
10326502876305 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ธนพนธ์ จันทะภู
10326502876304 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 หัสดินทร์ พอกสนิท
10326507926318 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ศุภกร แก้วเรือง
10326502876303 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ขวัญข้าว อินทร์แป้น
10326507926317 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ปาริชาต​ สุดอุดม
10326507926316 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ปาริชาต สุดอุดม
10326507926315 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อุษณียาภรณ์ สะอาดเอี่ยม
10326507926314 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นารีรัตน์ ฉัตรพิมาย
10326507926313 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นารีรัตน์ ฉัตรพิมาย
10326507926312 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นารีรัตน์ ฉัตรพิมาย
10326507926311 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ปรัสรา ทวีพัฒน์
10326507926310 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ปรัสรา ทวีพัฒน์
10326507926309 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นพรัตน์ ซิ้มฉาย
10326507926308 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นพรัตน์ ซิ้มฉาย
10326507926307 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นพรัตน์ ซิ้มฉาย
10326507926306 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นพรัตน์ ซิ้มฉาย
10326507926305 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 เพชรรัตน์ ดีพาชู
10326507926304 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 เพชรรัตน์ ดีพาชู
10326507926303 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 กัญญารัตน์ สีมานะ
10326507926302 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 Kanyarat Khongchamdee
10326507926301 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 วิลาวัลย์ อดไม่ดี
10326502876302 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ญาณิศา อนุรักษ์
10326502876301 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 สุรเดช จั่นพา
10326504246306 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ภควัฒน์ พรมจีน
10326504246305 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 สธรรดร ดีพาชู
10326504246304 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 สุรชัย อุดมดี
10326504246303 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 พฤกษ์ชาต ลิบุตรดี
10326504246302 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 จิดาภา สมวาจา
10326504246301 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 สุณิศา มีแก้ว
10326502686310 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 กิ่งแก้ว​ ใจกล้า
10326502686309 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 นันทิพร ตินานพ
10326502686308 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 สุภาพร เห็นทั่ว
10326502686307 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 วริษฐา ยามดี
10326502686306 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 ธนัญญา ปิเถาะนาม
10326502686305 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 ปิยะฉัตร อาญาเมือง
10326502686304 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 วรรณลภย์ วงษ์นอก
10326502686303 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 สุรีย์นิภา วาหะรัมย์
10326502686302 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 ชัยวัฒน์ ห้าวเหิม
10326502686301 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 จิระภัทร กำจัดภัย
10326502696301 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 สุรศักดิ์ สำราญสุข
10347100376316 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ปาลิตา พงษ์อนันต์
10347100376315 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ปุณยาพร ขันคำ
10347100376314 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 อารยา พงษ์อนันต์
10347100376313 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ประภาพร แสนทวีสุข
10347100376312 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 มนัสนันท์ เสมอภาค
10347100376311 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 พรรวษา ปัญญา
10347110056310 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 มนัสนันท์ สาระพันธ์
10347110056309 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 พลอยริล บุญพาย
10347110056308 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ศุภวิชญ์ ลุนพันธ์
10347110056307 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ธนากร บรรจง
10347110056306 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ศรัณย์รัชต์ เด่นดวง
10347110056305 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 อรรถพล ทิพรัตน์
10347110056304 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ณัฐดนัย มั่งมี
10347110056303 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 อรอุมา บุญพงษ์
10347110056302 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ปธานิน แสงนิล
10347110056301 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 จารุวรรณ พิมพ์แก้ว
10347110016310 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ศิริกาญดา ช่วงชัย
10347110016309 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ธนากร อ่อนสีบุตร
10347110016308 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ดวงกมล ถนนนอก
10347110016307 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ธนวิทย์ ศรีสันต์
10347110016306 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ภาคริณ ไชยสน
10347110016305 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 กันต์ธวิน มาลีลัย
10347110016304 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ชนะพล โภคทรัพย์
10347110016303 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 กุลปรียา ศิริเวช
10347110016302 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 อภิญญา คงศรี
10347103126316 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ศิริกานดา โทพิลา
10347110016301 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ปัณณวรรณ ประกอบศรี
10347103126315 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 สุธิชา ประเสริฐสิน
10347103126314 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 เสาวภา ศรีกุลวงค์
10347103126313 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 เบญญาภา มหานิล
10347103126312 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ธวัชชัย พิมพาศรี
10347103126311 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 สุลิตา นามรักษ์
10347103126310 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 นัฐลดา ไชยโชค
10347103126309 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ชัญญนุช วงศ์สุด
10347103126308 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ชนิดาภา เลินไธสง
10347103126307 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 พรไพลิน พรมวงศ์
10347103126306 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 พัชรพร มหามาตย์
10347103126305 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 อาทิติยา สีพลไกร
10347103126304 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 จิราพร ทองไทย
10347103126303 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ณัฐศวรรณ คำหล้า
10326503176331 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 เย็นฤดี สาแก้ว
10326503176330 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 อรอินทร์ ปลั่งประยูร
10326503176329 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 วนิดา ประเสริฐศรี
10326503176328 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 จิราพร สาแก้ว
10326503176327 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 กนกลักษณ์ อะโรคา
10326503176326 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 จุฑาทิพย์ ใจกล้า
10326503176325 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 วิจิตรา คำสอนพันธ์ุ
10326503176324 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ศรรัก เติมประโคน
10326503176323 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 อรอนงค์ มีสัตย์
10326503176322 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ณัฐชญา สนคงนอก
10326503176321 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ณัฐธิดา สาแก้ว
10326503176320 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ปาระณีย์ ภาสดา
10326503176319 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 พัชรภร เกตสระ
10326503176318 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 วิชญาดา คำเหลือ
10326503176317 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ปภัสสร เจริญพันธ์
10326503196310 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ธนันท์ญา จันทร์ประโคน
10326503196309 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ธัญญาภรณ์ จันทร์ประโคน
10326503196308 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 โชติกา มียิ่ง
10326503196307 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 อริสา มีประสงค์
10326503196306 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ฐิติรัตน์ เสนจันตะ
10326503196305 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 จันทรา ปรากฎเลิศ
10326503196304 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ณรงค์ฤทธิ์ ใจบุญ
10326503196303 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 อภิสรา เหล็กแสน
10326503196302 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 วรรณนิสา ถาวรผล
10326503196301 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ณัฐธิดา เขาแก้ว
10347110026310 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ณัฐธพล แก้วดอนรี
10347110026309 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 รพีพัฒน์ วงษาบุตร
10347110026308 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 สุรศักดิ์ บุญชูสวัสดิ์
10347110026307 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 กอบแก้ว สาระพันธ์
10347110026306 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ชลดา จันทาอ่อน
10347110026305 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ณรงค์วิทย์ ทองจันทร์
10347110026304 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 เพรชณิชา สุดสะอาด
10347110026303 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 อภิชญา บุญเสนอ
10347110026302 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ธนกฤต สุดสะอาด
10347110026301 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ณัฐภูมินทร์ สามิภักดิ์
10347103126301 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 วรัทยา ใยอุ่น
10231501126309 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 วราภรณ์ ไชยเชษ
10231501176310 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ปรวี วงษ์วิลัย
10454507946312 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ชาลิสา ไชยพร
10454507946311 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 อรปรีญา ภักดีรัตน์
10454507946310 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ศรัญญ่า บุตรสารส
10454507946309 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ญาดา สรรพวุธ
10454507946308 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ปาริฉัตร มูลพิศูจน์
10454507946307 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 พัชรพร มูลพิศูจน์
10454507946306 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ปาริยา แสงเส้น
10454507946305 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ปิยธิดา อินทะมาลา
10454507946304 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 นภัสสร วงศ์ราช
10454507946303 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 จิรพร มูลศักดิ์
10454507946302 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ธิดาภา บุญทัน
10454507946301 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ศราศิณี เดชทิศ
10454505316310 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 วนิดา รูปเหลี่ยม
10454505316309 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 ปุญญิศา ทุ่งลาด
10454505316308 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 ลักษิกา ลาหลายเลิศ
10454505316307 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 สุจิรา วงค์จำปา
10454505316306 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 พรธิรา สิงหาอาจ
10454505316305 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 ทิพานัน คำพล
10454505316304 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 จิดาภา กินรินทร์
10454505316303 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 รัชดาภรณ์ ศรีเข้ม
10454505316302 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 วรมน มาตสมบัติ
10454505316301 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 กานต์ธฺิดา โพธิบุตร
10454508026310 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 พลวัฒน์ อุดมโภชน์
10454508026309 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 ธวัชชัย แพงศรี
10454508026308 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 กิตติพงศ์ เที่ยงสัตย์
10454508026307 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 สุภัสสร ควรดี
10454508026306 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 อินทุอร นินทะเสน
10454508026305 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 จุทารัตน์ แสงรูจี
10454508026304 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 ฉัตรชมพู กัญญพันธ์
10454508026303 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 กัลยาณี คณะพล
10454508026302 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 สันติภาพ รู้เจน
10454508026301 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 จิรัชญา จันปุ่ม
10454502286310 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 ธันวา บุญเลี้ยง
10454502286309 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 อนุภัทร สิขะโต
10454502286308 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 อภิยุทธ จันทร์นวน
10454502286307 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 ศุภเดช ปัสสาคร
10454502286306 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 พราวพิมล กาญจนศร
10454502286305 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 พรทิพา แก้วพัว
10454502286304 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 จุฑามาศ สวัสดี
10454502286303 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 ปภัภศร ชื่นจิตร
10454502286302 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 จารุวรรณ สมดี
10454502286301 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 นารียา บัตรวิเศษ
10454506656304 7 ร้อยเอ็ด สามขาพิทยาคม 1045450665 วิวิธวัตน์ พรมวงษา
10454506656303 7 ร้อยเอ็ด สามขาพิทยาคม 1045450665 พรชนก สำสาลี
10454506656302 7 ร้อยเอ็ด สามขาพิทยาคม 1045450665 รุ้งลดา อังคะคำมูล
10454506656301 7 ร้อยเอ็ด สามขาพิทยาคม 1045450665 วรรณิกา ด่านสมัคร
10454506786310 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 วิมลวรรณ แก่นคำ
10454506786309 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 สลินทิพย์ แก่นคำ
10454506786308 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 พัชรพร บุญจวง
10454506786307 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 พรนภัทร์ พรหมโสภา
10454506786306 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 วรินณิภา เพ็ชรอินทร์
10454506786305 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 ญาณิศา สายสีโส
10454506786304 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 สถิตย์ ชุมเหมา
10454506786303 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 ภัทรพงศ์ บุญจวง
10454506786302 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 วราวุธ ยิ่งงาม
10454506786301 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 ธนกฤต ยางงาม
10347105936305 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ปณิดา พันธ์แก้ว
10347105936309 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ลัคนา หาทรัพย์
10347105936306 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 จอมขวัญ สะอาดดี
10347105936303 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ธีระเดช นามวงษา
10347100306320 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ฐิติภัทร์ วงศ์ชะอุ่ม
10347100306319 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 นนท์สิทธิ์ เพิ่งนาม
10347100306318 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ธีมาพร แก้วสว่าง
10347100306317 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ศนิศรา ดาราช
10347100306316 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 จิราภรณ์ บุญเย็น
10347100306315 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ฐิติพร เชี่ยวชสญ
10347100306314 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 กัญญานัฐ แก่นศรี
10347100306313 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ปารณีย์ มุ่งสิน
10347100306312 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 สุกัญญา แจ่มสกุล
10347100306311 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 วรัทญา สุจริต
10347100456312 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 มณฑกานต์ ล้อมวงษ์
10347100456310 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 ปนัสยา พันธ์วัตร
10347100456309 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 จินตภา สุรรังสิกุล
10347100456308 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 กมลธิดา โพนชัยแสง
10347100456307 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 ชญานุช แบนขุนทด
10347100456306 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 ชนิภา อาสาสุข
10347100456304 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 ธนพร ชนกคุณ
10347100456303 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 วิสุดา ประสมทอง
10347100456302 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 พิชิต พูลเพิ่ม
10347100456301 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 พัชรพล เหนือจันดี
10347100446310 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ศุภาพิชญ์ ศรีบัว
10347100446309 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ปาณิสรา กาละกุล
10347100446308 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ประภาสรณ์ สิทธิศักดิ์
10347100446307 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ประภาภรณ์ สิทธิศักดิ์
10347100446306 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 พลากร กองทุน
10347100446305 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 พงษ์พีระ ปลุกใจ
10347100446304 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ปนิดา แก้วคำ
10347100446303 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 วรัญญา สรายทอง
10347100446302 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ธณพร เพ็ญชาลี
10347100446301 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 อดิศร จันทัย
10347100596311 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 รินลดา แก่นธาตุ
10347100596310 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ณัฐณิชา สายงาม
10347100596309 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 นิศาชล ใชย์กุดฉิม
10347100596308 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 วราภรณ์ มณีเทศ
10347100596307 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ธาดารัตน์ พูลพันธ์
10347100596306 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ปัฐมาภรณ์ ทองทวน
10347100596304 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ธราเทพ บุญชม
10347100596303 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 วันณชัย มุ่งสิน
10347100596302 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 วรฤทธิ์ เชื้อประทุม
10347100596301 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ศราวุธ สุวรรณกูฏ
10347100376310 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 อิษราษ์ เนกอนันต์
10347100376309 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ณิชาภัทร ฤทธิ์ทรงเมือง
10347100376308 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 กนกพิชญ์ พวงทอง
10347100376307 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 วิระยา พงษ์อนันต์
10347100376306 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 พัชรินทร์ คำสา
10347100376305 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 อทิตยา ถามณีวรรณ
10347100376304 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ขวัญจิรา ถวิลบุญ
10347100376303 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ณิชานาฏ ปั้นนอก
10347100376302 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 พิมชนก เตชะ
10347100376301 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 กัลยาภรณ์ ชูบุญ
10347105936318 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 อรนิดา ก่ำแก้ว
10347105936317 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 สุนัตตา มั่นวงศ์
10347105936316 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ธิดารัตน์ พรมแสงใส
10347105936315 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 สุพัตรา สังข์ทอง
10347105936314 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ธิดารัตน์ แสนทวีสุข
10347105936313 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ปนัสญา สืบหาแก้ว
10347105936312 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ฐาปนี สายโสภา
10347105936311 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ศุภณัฐดา สูงรัง
10347105936310 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ดวงกมล จากวาปี
10347105936308 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 กัญญาณี รัตนเสน
10347105936307 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 กชกร สังข์ทอง
10347105936304 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 นภัสสร ทองมา
10347105936302 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 สิทธิชัย จันธรรม
10347105936301 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ลดาวัลย์ สมหมาย
10854600246310 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 พิพัฒน์ เหต้าน
10854600246309 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 พัชรพล พัฒนะ
10854600246308 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 จีรพรรณ หัสรังษี
10854600246307 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 ชุวันนี หนูแดง
10854600246306 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 ดอกไม้ ประมองกิจ
10854600246305 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 มดแดง ประมงกิจ
10854600246304 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 แดน ประมงกิจ
10854600246303 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 เซน -
10854600246302 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 ปาย -
10854600246301 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 สิทธิพงษ์ เกาะช้าง
10525004196301 1 ลำปาง บ้านโป่งขวาก 1052500419 ขวัญฤทัย แก้วคำอ้าย
10663500896312 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ญาดา นิลธวัช
10663500896311 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ณัฐวดี มีศรีเรือง
10663500896309 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 สุจารี มินทยัก
10663500896308 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 กาญจนาพร เนียมทอง
10663500896307 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ญาณิศา จั่นรัตน์
10663500896306 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 พรทิพย์ คำมา
10663500896305 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ณรงค์ฤทธิ์ ใจชื่น
10663500896304 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 สุพิชชา ปานเผื่อน
10663500896303 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 นนทกร เฟื่องชุ่ม
10663500896302 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 เนติธร ศรีพูล
10663500896301 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ณัฐวดี เฟื่องชุ่ม
10663500676312 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ปิยากร เทศคง
10663500676311 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 กฤตาภรณ์ ผัดเหวิ้น
10663500676310 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พรนภัส มูคำ
10663500676309 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ณัฏฐชา บุญมีสุข
10663500676308 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 กชกร แสงเทียน
10663500676307 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 รัตติกาล ชัยภูมิ
10663500676306 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พวงทอง บุญสิทธิ์
10663500676305 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ณัฐชา บัวโฉม
10663500676304 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พวงทอง บุญสิทธิ์
10663500676303 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พรชวาลาชัย ชุ่มมั่น
10663500676302 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ยุพารัตน์ ภู่ทัด
10663501676302 3 พิจิตร อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1066350167 วรรณภา นามวัง
10663501676301 3 พิจิตร อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1066350167 รัตนาวดี เหรียญรัตนกุล
10663500706310 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 นิจสิรี สิงห์อนันต์
10663500706309 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 กษมา เนตรมณี
10663501976308 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 พรจรัส สีดาคำ
10663500706308 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 ธนวินท์ ประคำ
10663500706307 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 เบญญาภา บุญโฉม
10663500706306 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 สมฤดี พลพยอม
10663500706305 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 พิมลรัตน์ พลายชุมพล
10663500706304 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 ขวัญชนก รุ่งเรือง
10663500706303 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 จิรภัทร ทาเวียง
10663501876312 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ธีวสุ ภูงาม
10663500706302 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 สลักใจ พุทธจันทร์
10663502006310 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 อรณิชา ประเสริฐ
10663500706301 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 ทีปกร นิยมวัฒน์
10663501876311 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 นภัสรพี กุเกิด
10663502006309 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ศิริวรรณ์ รอดทะนงค์
10663501876310 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 สิรดนัย ศรีอินทร์
10663502006308 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 พลอยไพลิน มวยดี
10663502006307 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 นงรัตน์ ภูทองเงิน
10663501876309 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 กัญญาพร สารี
10663502006306 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ธีราพร สารศรี
10663501876308 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ชนาภา สงค์ประเสริฐ
10663502006305 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ธมลวรรณ วันดา
10663501876307 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 นภิษา อุปมุง
10663502006304 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 วรกาญจน์ เนียมเจริญ
10663501876306 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 อรัญญา เพ็งสง่า
10663501876305 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 นนทนน ทองนิ่ม
10663501876304 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 สุชัญ มีพิมพ์
10663501876303 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 พิณณ์ประภา รุ่งมี
10663501876302 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ประพาวีร์ สิงหา
10663501876301 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ศิริพร กล่ำมี
10663502006303 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ฝัลย์สุดา บุตราศรี
10663502006302 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ลดาวัลย์ เย็นคต
10663502006301 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 จิรานันท์ ประกินัง
10663501726311 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 พิชาภพ ทิพย์รส
10663501726310 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ออนนิชา สังข์ศรี
10663501726309 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ธนัญญา บำรุงจิตร์
10663501716310 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ฐิติรัตน์ บัวรอด
10663501716309 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 วีชานนท์ ยมจันทร์
10663501726308 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 กนกศักดิ์ คำนนท์
10663501716308 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 วิธวินท์ ยมจันทร์
10663501716307 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ธนวิชญ์ ลาอินทร์
10663501726307 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ภัทรพัฒน์ นาคดี
10663501986310 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 กฤษฏิกวิน ควรคำนวน
10663501716306 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 วิกรม ศรีนนท์
10663501986309 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 พรพิพัฒน์ สุริยะมาท
10663501716305 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 สุภาพร โคตรสุพรม
10663501716304 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 พีรชา ลินสันเทียะ
10663501726306 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ถิรพล ทับทอง
10663501986308 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 สรอรรถ พันธุ
10663501716303 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ประวิณา รอดฤทธิ์
10663501716302 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ญาณิกา ยมจันทร์
10663502016307 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 ภานุมาศ เชี่ยวชาญ
10663502766310 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 ภาณุวัชร์ เขียววิลัย
10663501716301 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ณัฐวุฒิ ทรัพย์เมฆ
10663502766309 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 เสาวลักษณ์ บุญตะรง
10663501986307 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 วรัญญา เหล่าภักดี
10663501726304 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ภูรินทร์ ดาวลาย
10663502016306 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 อัญชิสา ศรีอ่ำขำ
10663501986306 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 รังสิมา บุ้งทับทิม
10663501986305 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 รัชชานนท์ เกตุพันธุ์
10663502816314 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 นรีกานต์ คีรีเดช
10663502016305 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 กาญจนา สีแก้ว
10663502016304 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 จักรภัทร พลอยทับทิม
10663501986304 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 ปาริชาต ถาวรพันธ์
10663502016303 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 นฤมล จันทร์เอี่ยม
10663502016302 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 พัชรินทร์ พิมศีรี
10663501986303 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 ศตพร คลายน้อย
10663502016301 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 ศิริวรรณ พงษ์น้อย
10663501986302 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 ภัณทิรา เพ็ชรนารถ
10663501726303 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ภรันยู ดาวลาย
10663501726302 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 วริศรา วังหลวง
10663501976307 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 ศุมิตรา มะลิ
10663501976306 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 เกสรา กะวีระ
10663501726301 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ประภัสสร คำวิลานนท์
10663501976305 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 สาวรินทร์ อุทธิยา
10663501976304 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 วิไลพร ฉุยมานะ
10663501976303 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 พัชราภรณ์ ดาพัด
10663501976302 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 ตีรณา ร่าเริง
10663501976301 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 ชนานันท์ พรมจันทร์
10663502766308 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 กัญญาวีร์ พวงสมบัติ
10663502766307 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 กานต์ธีรา พวงสมบัติ
10663502766306 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 ขวัญจิรา ต่ายจันทร์
10663501736311 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 ณัฐกรณ์ บริหาร
10663502766305 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 นรภัทร โพธิ์พิจิตร
10663502766304 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 พรปวีณ์ วิทยา
10663502766303 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 สุรีรัตน์ พงศ์ษา
10663502766302 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 เพ็ญพิชญา ราชวงษ์อุระ
10663501736310 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 วีรเดช แก้วมณี
10663502816313 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 นรีกานต์ คีรีเดช
10663501736309 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 ปริวัตร์ โตม่วง
10663502816312 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 รุ่งชัย พนมเริงศักดิ์
10663501736308 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 อาทิตย์ แก้วมณี
10663501946310 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 สุวรรณภูมิ เปรี่ยมฤทธิ์
10663502816311 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 โสภิตา ขุนอินทร์
10663501736307 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 กล้าดิลก บริหาร
10663502816310 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ลัดดาวัลย์ เนตรขำ
10663501736306 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 อภิสิทธิ์ แก้วมณี
10663502816309 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ปรีดา คีรีเดช
10663501736305 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 โชติวรรณ มีพงษ์
10663502816308 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 อภิชญา ภูถินดร
10663501946309 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 นวพล ภู่รอด
10663501736304 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 ดาริกา เกตุพันธ์
10663502816307 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 วิวัฒน์ รัตน์ถวี
10663502816306 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 อมิตตา นาวา
10663501736303 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 วรัญญา เศรษฐเชื้อ
10663501736302 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 เย็นฤดี เรืองเดช
10663501946308 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 วาสนา นิ่มนวล
10663501736301 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 เกตสุนีย์ สุขใส
10663502816305 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ภาณุพงษ์ นุชมี
10663501946307 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ณัฐธิดา ทองบุตร
10663502816304 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ศุภกรณ์ ลาทอง
10663501946306 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 สุธินันท์ โพธิ์ทอง
10663501946305 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ทิวัตถ์ แสงสุวรรณ์
10663502816303 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 วัชรากร อุดมลาภ
10663501906310 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 จิรฐิตา พ่วงอินทร์
10663501946304 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ธาดา มามาก
10663502816302 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ชัยสิทธิ์ วงษ์เงิน
10663502766301 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 ธนาวุฒน์ กลิ่นจันทร์
10663501946303 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 พนิตา มลิแย้ม
10663502816301 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ชุติกาญจน์ น้อยก้อม
10663501906309 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ชญาณิษฐ์ คงสาม
10663501946302 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ณัฐวรา แสงชา
10663501906308 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ณัฏฐินี ฤกษ์งาม
10663501906307 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 บวรนันท์ นนทพัฒน์
10663501906306 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 เมธาพร พุ่มไพจิตร
10663501906305 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 รัชพล ครสุวรรณ์
10663501906304 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ศศิธร ทักษิณ
10663501906303 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 อภิพัฒณ์ แสงบุศย์
10663502916309 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 พงศกร พรมสร้อยแก้ว
10663502916308 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 รพีพัฒน์ หมายมั่น
10663502916307 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ปิยภัทร เชยชม
10663502916306 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ศศิวิมล คำมุงคุณ
10663502916305 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ณัฏฐธิดา จันทรา
10663502916304 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ภัทราภรณ์ รักษาแดน
10663502916303 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ฟ้าใหม่ แดนพันธ์
10663500866310 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 กมลวัฒน์ หล่ายพันธ์
10663502916302 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ปรียาพร บุญพูล
10663500866309 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 สันทัด แสงดี
10663502916301 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 กฤตชญา นันหน
10663500776310 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ณรงค์พร พูลหมี
10663500776309 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ภควรรษ นิยมสุข
10663500776308 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 จิราพร ดีพิมาย
10663500776307 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 วราพร แป้นสุข
10663500776306 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 สุนิสา ประภาศรี
10663500776305 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ธนนันท์ สิงห์ชู
10663500776304 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ก้านพลู ฉิมจิ๋ว
10663500776303 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 กุลธิดา รักษาทรัพย์
10663500776302 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ชมพูนุช พึงไชย
10663502976311 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 วันชนะ มุ้ยนาม
10663502726313 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ธีรภัทร์ บุญรอด
10663502726312 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 รักษ์คุณ มาลัยทิพย์
10663502726311 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 นภาวรรณ ทองคุ่ย
10663502726310 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 นภัสกร ภูคา
10663502726309 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ชญานินทร์ จินดา
10663502726308 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 กมลชนก สุสุข
10663502726307 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 จิรกร ทองกล่ำ
10663500866308 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 ชมัยพร ดีมี
10663500866307 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 วัชรี แสงอ่อน
10663500866306 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 กลชนก อินทร์ปอ
10663500866305 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 ธันวาธรณ์ อยู่เกษร
10663502726306 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ชัชวาลย์ สุมาลัย
10663500866304 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 วิรดา สอนทรัพย์
10663500866303 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 สุรารักษ์ เอี่ยมทิม
10663502726305 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 วาทิตา พิมพิสาร
10663500866302 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 บรรณสรณ์ โตสืบสาย
10663502726304 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ภัทรวดี พิมเสน
10663500866301 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 ศศิภา ทับทิมทอง
10663502726303 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 กฤตยา สอนเชื้อ
10663502726302 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 พิชญาภา จินดามัง
10663502726301 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ศิรินภา ประดิษฐสุข
10663501746310 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กัญญาภรณ์ รุ่งรัศมี
10663501906302 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ทรงธรรม ปล่องทอง
10663501986301 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 หทัยขวัญ กลั่นสุวรรณ
10663501906301 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 พรนภัส หริ่มเทศ
10663501746309 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กฤติยาภรณ์ พันสี
10663500776301 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 วรรณิษา กรีพรต
10663501746308 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ชญาภา มงคะสิงห์
10663501746307 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ปานทิพย์ โคม่วง
10663501746306 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กนกพร บุญเชิญ
10663501946301 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ตรีรัตน์ กมลกลาง
10663501746305 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ภนิดา สิงหขจร
10663501746304 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กนกวรรณ สุขโพรง
10663501746303 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 วรรณวิษา พรมศรี
10663501746302 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ลลิตา แสนคำราง
10663501746301 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ชาลิสา สุชัยราช
10663502676310 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 สุพัตรา คงเหม
10663502676309 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 นฤกานต์ บ่อทอง
10663502676308 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 รุ่งทิพย์ ลอยลม
10663502676307 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 ปภาวริณ บุญหล้า
10663502676306 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 กีรติภัทร สุขมาก
10663502676305 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 ณิชกุล เสริงกลาง
10663502676304 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 วันวิสา แสนศิริ
10663502676303 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 กนกพร ชวดชาวนา
10663502676302 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 แพรวพิชชา ทาลี
10663502676301 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 สุพัชชา ประพาศพงษ์
10663502976310 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 กัญญาภัค สมพฤกษ์
10663502976309 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 นฤบดินทร์ บุญทะกุล
10663502976308 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 แพรพลอย วงษ์แก้ว
10663502976307 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ฑิตฐิตา อินเครือ
10663502976306 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ออยธนา มุ้ยนาม
10663502976305 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 พิชญา แพสา
10663502976304 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 อดิเทพ ยี่เทพ
10663502976303 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 สุทธิชัย นนสะ
10663502976302 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ศุภชัย ไผ่ผันโฉม
10663502976301 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ณัฐฑิตา มะโนน้อม
10704801436310 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 วีรภาพ จังพานิช
10704801436309 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ตนุภัทร หลวงโภคา
10704801436308 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ปฏิภาณ จำเหล่
10704801436307 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ธนากร พุทธสอน
10704801436306 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 นรนิต พึ่งพันธุ์
10704801436305 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 สุชาดา มากพันธ์ุ
10704801436304 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 กรกนก เอี่ยมละออ
10704801436303 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 อิทธิพล เกิดสมบุญ
10704801436302 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ดาวประกาย อ๊อกเกลี้ยง
10704801436301 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ชลิตา ขัดเดชา
10335306876333 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 จิตรกัญญา ยะลา
10335306876332 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ฟ้าใส คชแพทย์
10335306876331 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 แก้วมณี บังเกิด
10335306876330 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พีรศักดิ์ หมวดประโคน
10335306876329 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ศุภานัน ห่อทรัพย์
10335306876328 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 สิริวรรณ ชอบทอง
10335306876327 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พัทธนันท์ สุยะทา
10335306876326 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 วรัญญา ชุมจันทร์
10335306876325 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภีมพล ฝูงที
10335306876324 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ธีรศักดิ์ ร่วมทรัพย์
10335306876323 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พงศกร ทองพูล
10335306876322 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณภัทร บุตรแสน
10335306876321 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 หัตถชัย ไวยศรีแสง
10335306876320 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณัฐกรณ์ ห่อทรัพย์
10335306876319 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ประกายสิทธิ์ กาวิน
10335306876318 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณัฎฐชัย ใจเรือง
10335306876317 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภัทรชัย ปรนปรือ
10335306876316 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภูมิรพี องคำตัน
10335306876315 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภูมิภัทร องคำตัน
10335306876314 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 สิทธิพจน์ บุญจูง
10335306876313 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภัทรวดี คาดีวี
10335306876312 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ชนัญชิดา แสงเพชร
10335306876311 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 เกตุมณี ดอนศรี
10335306876310 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พิศลักษณ์ ร่วมชื่น
10335306876309 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 กัญญารัตน์ กองวงค์
10335306876308 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณัฏฐณิชา ประเสริฐชาติ
10335306876307 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ศุภาวิณี คูณมี
10335306876306 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 สุพิชชา เกษี
10335306876305 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ปลายฝน เพียงทอง
10335306876304 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ธิดารัตน์ เครือวงค์สืบ
10335306876303 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ธัญญาลักษณ์ ถันทอง
10231501126308 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 วีรคำ ดำดี
10231501126307 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 ทนัชญา ชำห้าน
10231501126306 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 สุภัทรตา ยูซุป
10231501126305 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 คณิศร ฮ่อธิวงศ์
10231501126304 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 ธันยพร อรรคศรีวร
10231501126303 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 อาริสา แซ่เอี้ยว
10231501126302 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 ชลธิชา คำบุรี
10231501126301 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 จักรกฤษณ์ ใจสะอาด
10231501146310 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 กัลยา สังข์ทอง
10231501146309 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 ศิริกานต์ มโนธรรม
10231501146308 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 วันเฉลิม หอมขจร
10231501146306 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 มะลิ ลี
10231501146305 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 นพฤทธิ์ โสมนันท์
10231501146304 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 สาวิตรี ประวัติเจริญ
10231501176309 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 อริญชยา มหาศัทธา
10231501176308 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ปัณวิทย์ ชื่นชม
10231501176307 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ภาคิณี เชิมชัยภูมิ
10231501176306 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัฐธิดา คุ้มแก้ว
10231501176305 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 นัทที นีเวิน
10231501176304 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัฐสิทธิ์ ไมล์หรือ
10231501176303 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัฐภูมิ พุ่มจรูญ
10231501146303 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 มานวรรธน์ บัวลอย
10231501146302 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 กนกลักษณ์ บัวลอย
10231501146301 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 ญาณพัฒน์ คุ้มญาติ
10231501176302 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัทวุธ ดวงกระโทก
10231501176301 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 วิสุทธิพร จงกลาง
10231500566310 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 เนตรนภา นิกายะวงศ์
10231500566309 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 ลลิตา โพธิ์ทอง
10231500566308 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 ณัฐธิดา บุญมี
10231500566307 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 กัญชนก พุทธรักษา
10231500566306 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 วิไลวัลย์ ดาคำ
10231500566305 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 นวรัตน์ ประทุมมาลย์
10231500566304 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 มินตรา เพ็ชรรัตน์
10231500566303 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 สุภาวดี ศรีสำอาง
10231500566302 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 วรรดี บุญมี
10231500566301 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 ปุญญาพร ประเสริฐสังข์
10525005386401 1 ลำปาง ห้างฉัตรวิทยา 1052500538 วรินดา ทาสุรินทร์
10335308116310 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 นันทัชพร โสภาศรี
10335308116309 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 พรทิพา วิลุน
10335308116308 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 พิมลรัตน์ โททอง
10335308116307 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 จิรารัตน์ หารปราบ
10335308116306 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 วชิรญาณ์ หมื่นสุข
10335308116305 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 พรนภัส งามทรัพย์
10335308116304 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 กรกนก ไชยคุณ
10335308116303 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 ชุติกาญจน์ รักษา
10335308116302 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 นุชนาถ สลับศรี
10335308116301 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 ปวีณ์ธิดา กันภัย
10335308206310 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 อาริสา มาสงค์
10335308206309 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ปธากร พวงจำปา
10335308206308 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 จิรภาส โสดา
10335308206307 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 สุรชาติ บุญโสม
10335308206306 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 อรนภา อินทเสวก
10335308206305 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 อภิชัย ธิกะกุล
10335308206304 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ภูวดล พงษ์เกษ
10335308206303 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ลลียา โกศล
10335308206302 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 มาวิน ภูพูล
10335308206301 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ปภาวดี วิทจิตร
10335308086310 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 อรจิรา ศรีรุ่งเรือง
10335308086309 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 สุจิตรา ดาดวง
10335308086308 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 กนกลดา พละศักดิ์
10335308086307 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 นันทิกานต์ เลิศผล
10335308086306 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 นิรมล นวลศรีทอง
10335308086305 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 ปรินทร ขจรจิตร
10335308086304 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 ปนัดดา นันทา
10335308086303 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 สภัชชา ดาดวง
10335308086302 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 กฤษฎา ศุภนามัย
10335308086301 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 กวิตา คำกระจาย
10335308236310 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ชนาภา กิ่งจันทร์มล
10335308236309 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 เนตรชนก จันทร์ตั้ง
10335308236308 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ฐิตาภรณ์ นามวรรค
10335308236307 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 จิรภัทร สุขวงค์
10335308236306 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 กฤต วถาวรรณ์
10335308236305 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ญาณาธิป ยศศฺริ
10335308236304 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ดนัยฤทธิ์ บัวน้ำใส
10335308236303 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 วันใหม่ พิลากรณ์
10335308236302 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ธันย์ชนก คงเจริญ
10335308236301 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 จินตนา อัมภรณ์
10335306876302 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ปาระวี หอมทรง
10335306876301 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ชวัลกร ลืชา
10231500696320 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จันทร์จิรา เอ
10231500696319 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ภคพล อำนวยผล
10231500696318 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จิตรทิวา พันนิล
10231500696317 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 วุฒิกร ตระกูลวงศ์
10231500696316 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทิพย์ประภา ภารพันธ์
10231500696315 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 นันทณัฐ ศรีวิไล
10231500696314 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ฐิตาภา โสจันทร์
10231500696313 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทักษอร วิสเศษเเสงจันทร์
10231500696312 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ปุณยานุช พูลเกษม
10231500696311 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ชมพูนุท วัฒนะไมตรี
10915601656310 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 อรทัย หวานชื่น
10915601656309 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 เจษฎา แซ่กวนยิน
10915601656308 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 พรรณวดี โยมลาภ
10915601656307 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 ศรัณย์ ปกติง
10915601656306 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 อัษฎาวุธ อ่อนน้อม
10915601656305 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 จุฬาลักษณ์ รุ่งธานี
10915601656304 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 ประภัสสร แซ่กวนยิน
10915601656303 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 หฤทัย หวานชื่น
10915601656302 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 กาญจนา มาลัยสนั่น
10231500646310 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 จักรกฤษณ์ อังกุโร
10231500646309 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 กชพรรณ ชนะสิทธิ์
10231500646308 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 สรวิศ บัวขาว
10231500646307 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 อานนท์ ท่าเขา
10231500646306 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 มณีวรรณ ห่างภัย
10231500646305 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 ณิชาพัฒน์ จุณณะเดช
10231500646304 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 น้ำอ้อย ลา
10231500646303 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 อมรรัตน์ ยุทธอาจ
10231500646302 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 กัญญาพัชร กิจอักษร
10231500646301 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 ซันมา กสิพูล
10231501166309 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ฐิติมา ฆ้องจันดา
10231501166308 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 พัทนันท์ ภักดีชาติ
10231501166307 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ธนพร แก้วคล้าย
10231501166306 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณฤมล เนื้อนิล
10231501166305 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณัฎฐ์กมล กายา
10231501166304 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ปานา วราทรเมธากุล
10231501166303 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณัฐณิชา อ่อนทา
10231501166302 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 เปริกา น้อยอำมาตย์
10231501166301 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณัฏฐนันท์ ไชยงาม
10231500666310 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 กฤษฏ์ เมตตา
10231500666309 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 จุรีรัตน์ โยโพ
10231500666308 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ชูเกียรติ ชุมแสง
10231500666307 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ธีรพงศ์ เกิดกล้า
10231500666306 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ปวริศ ฤาชา
10731801196310 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 วรรณา แซ่ลี่
10731801196309 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 สรินยา สระทองห้อย
10731801196308 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 กนกพร ม่วงอยู่
10731801196307 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ณัฏฐณิชา คุณเอีย
10731801196306 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ธันยพร พันธ์มี
10731801196305 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ฐาปนี ฉิ่งทองคำ
10731801196304 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 พรอำพรรณ แล็กมาบแค
10731801196303 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ไชยวัฒน์ ยอดยา
10731801196302 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 สิทธิชัย เดชคล้าย
10731801196301 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ชลธิชา พุทธาราม
10231500666305 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ฤดี โลหะศาสตร์
10231500666304 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 วรรณภา สายสังข์
10231500666303 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 สายธาร แสนวันดี
10231500666302 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ศุทธินี ประเดิมเนตร์
10231500666301 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 เฉลิมศักดิ์ รือเรื่อง
30472001016310 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 พิมพ์รพัฒน์ ศรีนารัตน์
30472001016309 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 สิริรัตน์ ไฝเครือ
30472001016308 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 อินธิรา บูชาพันธ์
10475401166310 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 พรนภา เฉลิมพงษ์
10475401166309 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 พุทธิตา ต่อซอน
10475401166308 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 ชยากร เป้าปิด
10475401166307 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 วิรชัช กิ้วราชแยง
10475401166306 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 ณภัทรา ทองวิเศษ
10475401166305 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 แพรวารี วงศ์วรรณ
10475401166304 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 สุริวิภา แสงทอง
10475401166303 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 ชุติมา หลักคำ
10475401166302 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 พรศิริ ชาคำหลอย
10475401166301 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 แพรวารี วงศ์วรรณ
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 พิมพ์พิชญาภรณ์ ประทุมวัน
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 เพ็ญพิชชา สาระบุตร
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 กันต์ฤทัย ยืนนาน
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 ศุภกานต์ มีหวัง
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 นภสร ปาทา
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 ชลดา หันจางสิทธิ์
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 พัชราภา พันธ์สาย
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 ปวริศา คุณมี
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 กณกพร ไชยหา
10475404196310 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 รัชชุดา โยลัย
10475404196309 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 กัลย์สุดา รักษาศรี
10475404196308 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 เบญจวรรณ เพ็งเภา
10475404196307 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 ธนวัฒน์ หอมพิพักษ์
10475404196306 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 รัชชานนท์ ศิริบุตร
10475404196305 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 เอกภพ โสภิณ
10475404196304 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 จิรภิญญา ไชยคุณ
10475404196303 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 ชัญญาภรณ์ จันทะโส
10475404196302 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 อรรถพร งามนาสี
10475404196301 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 ชัยณรงค์ วันทาสุข
10475401206310 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 หทัยรัตน์ ดอกกุหลาบ
10475401206309 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 อภิสรา เวชศิริ
10475401206308 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ธิติยา แก้วกันหา
10475401206307 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ขวัญฤดี เงินประมวล
10475401206306 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 พิชามญชุ์ แสงพันธ์
10475401206305 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 กนกพร สุวรรณริน
10475401206304 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ธีราพร จอมทอง
10475401206303 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ขวัญกมล เงินประมวล
10475401206302 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ศุวิชาดา ศรีระวัด
10475401206301 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 สุพัตรา ทิพวงษ์
10475402196310 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ธนพร วงศ์คำเสาร์
10475402196309 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 พลกฤษดิ์ คำพูล
10475402196308 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ภูมิระพี แสนสีแก้ว
10475402196307 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 กรรณิการ์ มานัส
10475402196306 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ปภัสสร ฉัตรทิพย์
10475402196305 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ชนันธิดา ดวงหนูใจ
10475402196304 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 พัชราภา นาเมืองรักษ์
10475402196303 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ศศิกานต์ เกลี้ยกล่อม
10475402196302 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 วารุณี คำหงษา
10475402196301 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 วรนุช ฝ่ายรีย์
10475405026401 8 สกลนคร บ้านดงสาร 1047540502 วรรณภา แก้วศรีรัง
10475402356310 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ศินาธร ทองธิราช
10475402356309 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 วีรพงษ์ ครีบภูบุตร
10475402356308 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ดวงฤทัยทิพย์ แก้วไชยา
10475402356307 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 สรวิทย์ เรืองจันทึก
10475402356306 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ธนโชติ จำปาโชติ
10475402356305 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 อรุณรัตน์ จันทร์แพงดี
10475402356304 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 บัณฑิตา ชั้นน้อย
10475402356303 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ธนพร บัวพิษ
10475402356302 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 เหมรัตน์ กุลวงศ์
10475402356301 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 อดิภา จำปาโชติ
10475402396410 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 อลงกรณ์ แก้วกัณหา
10475402396409 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 อนุชา พรมมี
10475400706409 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 เปมิกา จันตะเสน
10475400706408 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 อินธิรา ไตรยขันธ์
10475400706407 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 จันทรรัตน์ มีสวัสดิ์
10475400706406 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 วราภรณ์ สุวรรณไชยรบ
10475400706306 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 ฐิติกานต์ วงศ์เตชะ
10475400636408 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 นิตา ดาบชัย
10475400636407 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 บุญรักษา เสนสิทธ์
10475400636406 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 สุภชา ศรีมาคำ
10475400636405 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ศิรดา เดชผล
10475400636404 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ศุภวรรณ พิมพ์ภูคำ
10475400636403 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ศศิวรรณ์ พิมพ์ภูคำ
10475400636402 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ธิดารัตน์ แก้วมะ
10475400636401 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ภูริวัตร สมนึกตน
10475400476310 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 อาทิตย์ โคตรธรรม
10475400476309 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 วราภรณ์ แก้วดี
10475400476308 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 รุ้งนภา คณะเมือง
10475400476307 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 ธนาธรณ์ สนิทนิตย์
10475400476306 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 ณัฐพงษ์ มุลตรีสา
10475400476305 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 ชัยสิทธิ์ ศรีบุตรดี
10475404746410 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 กชกร เหง้าน้อย
10475404786410 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ขวัญนภา เทศขันธ์
10475404786409 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ชินาริสา ชายคำ
10475404786408 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ภัณฑิรา ทรายสา
10475404786407 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 รัตติกาล เหง้าละคร
10475404786406 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 บงกช หลาบสีดา
10475404786405 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 อรวดี ทิพย์สุริย์
10475404786404 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ชณัฐฌา บัวพินธุ์
10475404786403 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ศิรัญชญา จูมจันทร์ทา
10475404786402 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 กนกกาญจน์ งาสิทธิ์
10475404786401 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 เสกสรร มงคล
10475400706405 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 เปมิกา จันตะเสน
10475400706404 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 อินธิรา ไตรยขันธ์
10475400706403 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 จันทรรัตน์ มีสวัสดิ์
10475400706402 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 วราภรณ์ สุวรรณไชยรบ
10475400706401 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 ฐิติกานต์ วงศ์เตชะ
10475403686403 8 สกลนคร บ้านบึงโน 1047540368 วริศรา แก่นท้าว
10475403686402 8 สกลนคร บ้านบึงโน 1047540368 อภิชาติ กัณหารัตน์
10475400576412 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 ชลธิชา ก้อนกงไกว
10475400126410 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 สุนิษา รอดกำเนิด
10475402216410 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 วิลาวรรณ สุราชสิงห์
10475402216409 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 อัครินทร์ กุลวงศ์
10475402216408 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 นิลุบล กาแก้ว
10475402216407 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 วิวรรธนี กาญบุตร
10475402216406 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 รินลดา ธิวะโต
10475402216405 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 นนทวัฒน์ ขุนสุวรรณ์
10475402216404 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 จิตนภา ไพรีรณ
10475402216403 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 จันทิมา คงวิชัย
10475402216402 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 จิรภิญญา นามวงศ์
10475402216401 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 สุวิชนันท์ ประทุม
10475403916401 8 สกลนคร บ้านคันชา 1047540391 ณัฐธยา สุ่มมาตร
10475400126409 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ต่อตระกูล ทองคำ
10475400126408 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 จุฑาทิพย์ งามขวา
10475400126407 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 วิลัยพร จันตะแสง
10475400126406 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ปิยะดา เดชโฮม
10475400126405 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 สกลวัฒน์ หาญภูบาล
10475400126404 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ธนาพร อินธิราช
10475400126403 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ศศิกาญจน์ กายจนทิพย์
10475400126402 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 เมษา สิงห์วงค์ษา
10475400126401 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ขวัญชนก ทะวงษา
10475403586412 8 สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1047540358 ทิพย์อัปสร หารประเสริฐ
10475405296410 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ชิตยาภรณ์ ดอนกวนเจ้า
10475405296409 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ปภัสสร หารือคำ
10475405296408 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 พรธิตา ศรีหาจันทร์
10475405296407 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ปทิตตา ศรีบุญเรือง
10475405296406 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 พรธิตา ไวนุสรณ์
10475405296405 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ธัญญารัตน์ กำทองดี
10475405296404 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ชุติกาญจน์ ประกิ่ง
10475405296403 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ฑัณฑิกา ผาจันทร์
10475405296402 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 เกียตรติศักดิ์ เสนาศรี
10475405296401 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 พิพัฒน์พล พ่อไชยราช
10475400096410 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 จิราพร ทิพย์อักษร
10475400096409 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 จิราพรรณ พ่อไชยราช
10475400096408 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 มณีรัตน์ เกษมสานต์
10475400096407 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 ฐิติวุธ เพชรดีคาย
10475400096406 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 เขมมิกา มือกุศล
10475400096405 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 ปัทมาวดี สะอิ้งทอง
10475400096404 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 บุษยมาศ พ่อไชยราช
10475400096403 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 วิภาดา ผ่องราศรี
10475400096402 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 ธนัท สางาม
10475400096401 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 สงกรานต์ สายสี
10475402506408 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ธิดาพร คุณราช
10475402506407 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 อาทิตย์ฐริญา ชมผา
10475402506406 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ปวีนา สาบก
10475403526410 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ดาวลออ บริสุทธิ์
10475403526409 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 จักรพงษ์ กันทาทำ
10475403526408 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ญาณิสา คำทอง
10475403526407 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ศรัญญา พลเยี่ยม
10475403526406 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 สรีรัลลดา ยิ้มมี
10475403526405 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 จิราพัชร เป้าจันทึก
10475403526404 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 กุลณัฐ สุวรรณกิจ
10475403526403 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ณัฐิฎา พิศหวงค์
10475403526402 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ธัญญารัตน์ สารสุวรรณ์
10475403526401 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 จิราภา บุราณสาร
10475400446410 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 พลอยประภัส ศรีพลพา
10475400446409 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 น้ำฝน คำสงค์
10475400446408 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ปวีณา ขันทีท้าว
10475400446407 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 วรางคณา วงค์พระครู
10475400446406 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ชลธิชา พรมเมือง
10475400446405 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ทิวา แซ่ตั้ง
10475400446404 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 นาวิน คำภูษา
10475400446403 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ปิยพันธ์ อาจวิชัย
10475400446402 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ศิราพัฒน์ คำคุย
10475400446401 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 จุฑามาศ แสนดวง
10475403406403 8 สกลนคร บ้านหนองแปน 1047540340 บวรภัค แพงคำมี
10475403406402 8 สกลนคร บ้านหนองแปน 1047540340 ปิยะพงษ์ ภาวงค์
10475403406401 8 สกลนคร บ้านหนองแปน 1047540340 ณัฐวัตร พันธ์ชน
10475402206409 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ณัฐณิชา กัลยาสิทธิ์
10475402206408 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ธัญพิชชา บุญศรี
10475402206407 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ปุลวัชร สีหาพล
10475402206406 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 อภิรักษ์ ธรรมศรีลา
10475402206405 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 สุภัสสรา อุ่นแกว
10475403586312 8 สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1047540358 กษมา วานนท์
10475403586411 8 สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1047540358 ทิพย์อัปสร หารประเสริฐ
10475402206404 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ชนาภา กระต่ายเทศ
10475402206403 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 อรจิรา เจริญศิลป์
10475402206402 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 รุ่งนภา โกสัยยา
10475402206401 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 เจริญชัย ฉาไทสง
10475403036411 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 เบญญาภา ชัยบุญมา
10475403036410 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ครองขวัญ บุยเสริม
10475402496411 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 เตชิต เกษทอง
10475402396408 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 พิมณภัทร ดกเอีย
10475402496410 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ปิยฉัตร ศรีจันสา
10475402396407 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ปุณยวีร์ พรหมกสิกร
10475402396406 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ปวิชญาดา อ่อนสุระทุม
10475402496409 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ไอรดา โพสาวัง
10475402496408 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 วรรณภา นรสาร
10475402396405 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 เพ็ญพิชชา กงพาน
10475402396404 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ศุภสุตา นวลอึ่ง
10475402396403 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ธัชกร อินทร์รักษา
10475402396402 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 พันธกาณร์ โกสิงห์
10475400806410 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 นัทธพงศ์ สกุลโพน
10475400806409 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 มนูญ ดลวิจิตร
10475400806408 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 เบญจรัตน์ ทิทา
10475400806407 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ธัญปัตย์ ใจคำ
10475400806406 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 เนตรนิภา ถึงคำภู
10475400806405 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ณิชาภัทร มาธุรัง
10475400806404 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ธันยาพร โถชัยคำ
10475400806403 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ปรายนภา พิมสอน
10475400806402 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 จุรีรัตน์ จันแรม
10475403826401 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 นรีการต์ กาญจนะกันโห
10475400806401 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 อุษาชิณี บุญเทียม
10475400516410 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 กรชนก กรพันธ์
10475400516409 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ปฐมพร มุลน้อยสุ
10475400516408 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 สุพนิตา ันันทวราพิชกุล
10475400516407 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ณภัทร ไขไพวัน
10475400516406 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 พิมมาดา ลีโคตะ
10475400516405 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 วรกานต์ ไขไพวัน
10475405176410 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 เปมิกา กล่ำทอง
10475405176409 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 พัชลา อุดทา
10475405176408 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 วรรณวิสา ปลูกกระโทก
10475405176407 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 ณัฐธิดา มีมาก
10475405176406 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 บุณยวีร์ สีงาม
10475405176405 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 ภาณิษา วัดครุฑ
10475405176404 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 อภัสรา ลุหาเกตุ
10475405176403 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 อนุวัต ขัวละคร
10475405176402 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 สิทธิเดช สังข์ทอง
10475402556310 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 นรินทิพย์ ณ นครพนม
10475402556309 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 ปัญญาพร วงศบาตร
10475405176401 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 กฤติพงษ์ สุพร
10475400886410 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 พัทธดนย์ โคตรเครื่อง
10475400886409 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 อภิรักษ์ กุดวงค์แก้ว
10475400886408 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ภูบรินทร์ กุดวงค์แก้ว
10475400886407 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ณัฐภัทร กุดวงค์แก้ว
10475400886406 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 สุภัสสร สมสนิท
10475400886405 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ชาลิสา ผิวพรรณ
10475400886404 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ฐิดาพร กุดวงค์แก้ว
10475400886403 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ณัฐพร กุดวงค์แก้ว
10475400886402 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ฐิตาภา กุดวงค์แก้ว
10475400886401 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 วรัทยา กุดวงค์แก้ว
10475405156410 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 จันทรส ทุมโยมา
10475405156409 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 กัญญารัตน์ กองวงศ์
10475405156408 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 พิมนภา วิเศษตุลาการ
10475405156407 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 เกรียงไกร จ้อยสอดดง
10475405156406 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 พีรพัฒน์ ทุมโยมา
10475405156405 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 วัชรินทร์ ธรรมวงค์
10475405156404 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 ศราวุธ สีมาคาม
10475400106310 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ณีรนุช สุขบาล
10475400106309 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ธึรเทพ อินหนอง
10475400106308 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 เจษฎา ซ้ายสุพรรณ
10475400106307 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 พัชรพล สีชมภู
10475400106306 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 กมลนิตย์ โทสาธรรม
10475400106305 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ภัทรวดี มิ่งขวัญ
10475400106304 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ลมินตรา สิทธิรัตน์
10475400106303 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ศุภสุตา หาญยงค์
10475400106302 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 พัชราภา ภูละคร
10475405186410 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 วิถารัตน์ ผุดผ่อง
10475405186409 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ศุภชัย วันนา
10475405186408 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ภัคจิรา โลกลินไลน์
10475405186407 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 กัญญาณัฐ ปานัง
10475405186406 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ภัทรวรินทร์ อุดชุมนารี
10475405186405 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 สุติมา เขจรรักษ์
10475405186404 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 สุดารัตน์ อุปการะ
10475405186403 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 กานดา สิทธิภักดิ์
10475405186402 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 พรรณปภา วารีทิพย์
10475405186401 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ภัทชรี คำนำ
10475400366410 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 อาทิตย์ คำตลบ
10475400366409 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ขวัญใจ ชาแสน
10475400366408 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 นพมล สวัสดิ์วงศ์ไชย
10475400366407 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ปนัดดา บริบูรณ์
10475400366406 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ปาจารีย์ สิงห์ยาม
10475400366405 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ญาณภา เสนาชัย
10475400366404 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ปฏิภาณ ไมล์แสนดี
10475400366403 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 มงคล วรรณศรี
10475400366402 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 รัฐศาสตร์ สุกศรี
10475400366401 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 วีรภาพ สังกฤษณ์
10475403426401 8 สกลนคร บ้านคำบิดโคกโพนยาง 1047540342 อาทิวราห์ ราชคำ
10475406066407 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 ชมพูนุช บรรผนึก
10475406066406 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 จุฑามาศ ศิริฟอง
10475406066405 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 ปณิชชยา ศิริสงค์
10475406066404 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 สิรินทรา คำศรี
10475406066403 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 นัทธมน ตาต้อง
10475406066402 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 อนัญพร เขตสุภา
10475406066401 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 ปทิตตา เรือนเงิน
10347103866402 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1034710386 ธนพงศ์พันธ์ เดชน้อย
10347103866401 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1034710386 อานนท์ นานาวัน
10475400836318 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ลลิตา ไพคำนาม
10475400836317 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 มัธยา ไพคำนาม
10475400836316 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ภูมิพัฒน์ ลืออำนาจ
10475400836315 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ณัฐจันทรา คิดดี
10475400836314 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 เฉลิมพล ไพคำนาม
10475400836313 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 กมลทิพย์ ยะคินี
10475400836312 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 อัจฉรา ไพคำนาม
10475400836311 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 วรนุช โคตรลาคำ
10475400836310 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 จิรายุส โฉสูงเนิน
10475400836309 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 วิภาดา ลีทอง
10475400836308 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 วัรภัทร ไพเรืองโสม
10475400836307 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ฐานัดดา งามยะราช
10475400836306 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ยุวดี เอกตาแสง
10475400836305 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 รุทธิชัย ขรรศร
10475400836304 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 กมลวรรณ ไพคำนาม
10475400836303 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 สุปาณี สิมแสง
10475400836302 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 จิราพัชร ไพคำนาม
10475400836301 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 พิมพ์ลภัส ตุพิลา
10915601656301 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 ชญานิน ผอมเขียว
10475402786408 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 สุทธิดา สุไผ่โพธิ์
10475402786407 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 พัชราภา อินประเสริฐ
10475402786406 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 จิตรดา สีอุดม
10475402786405 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 สุพัตรา ทะนงค์
10475402786404 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 นิรินทิรา กุลอัก
10475402786403 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 ปรานข์ปริญา ไชยปัญหา
10475402786402 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 ธีรวัฒน์ นันทะสอน
10180902046403 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1018090204 ธรรมวงค์ หุนติราช
10180902046402 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1018090204 มัณฑนา เฝ้าทรัพย์
10180902046401 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1018090204 หทัยชนก ไชยปัญหา
10475401766405 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 ญาโนบล ปลัดวิเศษ
10475401766404 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 เนตรนภา ไชยตะมาตย์
10475401766403 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 รสิตา ไชยตะมาตย์
10475401766402 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 ระรินทิพย์ ไชยตะมาตย์
10475401766401 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 ปนัดดา ไชยตะมาตย์
10475406006410 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 นภัสสร เมืองอามาตย์
10475406006409 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 อัปสร นอนิล
10475406006408 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 พรชัย รอดซอง
10475406006407 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 อภิญญา มอมุงคุณ
10475406006406 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 ธัญพิชชา ฮันวงค์
10475406006405 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 จินตพร นรสาร
10475406006404 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 ศิริโชค พลอินสา
10475406006403 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 พงศกร พานิชนาวา
10475406006402 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 วงศกร พลอินสา
10475406006401 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 เพชรทักษิณ หอมจันทร์
10475402796410 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 อริสา คำจันทร์
10475402796409 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 อรปรีญา โพธิมล
10475402796408 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 พัชรธร ไพสีขาว
10475402796407 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 ศุภชญา ราชสีห์
10475405406411 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 จินดาวรรณ ไชยเทศ
10475405406410 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ธิดาวรรณ ไชยเทศ
10475405406409 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ฐิติยา จำปาแก้ว
10475405406408 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 วงศกร ติยะบุตร
10475405406407 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ประกายเพชร กาญจนะ
10475405406406 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 วิภาดา งอยภูธร
10475405406405 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ณัฏฐ์ชญากาณจน์ วิโย
10475405406404 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ณัฏฐณิชา ใบพัดแก้ว
10475405406403 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 จิตตรานุช หาญวงศ์
10475405406402 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 วิชญะ นามตาแสง
10475400586310 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 กานต์ธิดา สงวนศิลป์
10475400586309 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 ณัฐธิดา งิ้วไชยราช
10475400586308 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 ดลพร ประวัติ
10475400586307 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 ก่อกนก นุ่นโฉม
10475400586306 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 ณฐนนท์ โง่นทา
10475400586305 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 สรัญญา พรมลา
10475400586304 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 สุจินันท์ นีละวงค์
10475400586303 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 กฤตภรณ์ เชื้อคำฮด
10475400586302 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 กานต์ธิดา วงค์คำจันทร์
10475400586301 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 วรรณภา พรมจำปา
10400508446410 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 สุกัญญา ชุมจันทร์
10400508446409 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 วงศกร พิมพ์ทอง
10400508446408 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 อัยญาริน นิลแก้วดี
10400508446407 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 นาวิน โคตรธรรม
10400508446406 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 ปรายนภา พาสนิท
10400508446405 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 รุ้งจิรา ศรีอาจ
10400508446404 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 ขวัญตา พวงมาลา
10400508446403 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 วิยดา มีไกรราช
10400508446402 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 ชลธิชา อุปมิตร
10475400796405 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 ภาณุพงศ์ แฟงรักษ์
10475405286308 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 วินทกร บางเหลือ
10475405286307 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ธนดล คาลาสี
10475405286306 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ธนดล เกลี้ยงบัวคง
10475405286305 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ชัชฤทธิ์ อินทรม
10475402376302 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540237 ภริดา ทองแดง
10475405286304 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 กัลยากรณ์ จูมศรีราช
10475405286303 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 วินทกร บางเหลือ
10475405286302 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ศุภกร จิมไกรษร
10475402376301 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540237 กฤษนา ไชยเชษฐา
10475402796306 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 วิจิตรตา ฮวง
10475402796305 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 สุภัสชา ผายเงิน
10475402796304 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 พรนิพา โพธิมล
10475402796303 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 ฤทธิพร หารจำปา
10475402796302 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 ปาฏิหาริย์ หาญจำปา
10475402796301 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 ชลชัย สุวรรณชัยรบ
10475405286301 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ณัฐรดา พิมลา
10475400666310 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 สรยุทธ วงค์สีดา
10475400666309 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 อดิศักดิ์ พรมพ่อ
10475400666308 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ขจรศักดิ์ พิลาธรรม
10475400666307 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ฑิฆัมพร ถินนาวัน
10475400666306 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ประเสริฐ วงศ์สีดา
10475400666305 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 นาวิน ใยสวัสดิ์
10475400666304 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ธนานนท์ พรหมสาขาฯ
10475400666303 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 นันทิตา แสงสุวรรณ
10475400666302 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ณัฐดนัย วงค์สีดา
10475400666301 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 อนุวัฒน์ ม่อมพะเนาว์
10475404316309 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 จิรวัฒน์ จงใจ
10475404316308 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 ศรัญย์พร อุดมลาภ
10475404316307 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 จิตรทิวัส สายสี
10475404316306 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 ภูมินทร์ บุญรินทร์
10475404316305 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 กฤษฎา ไชยเดช
10475404316304 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 ธีรนัย บุญรินทร์
10475404316303 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 วิภาพร ศรีพงษ์
10475404316302 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 สุริยะ นัดทะยาย
10475400146308 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 หิรัญ คุณผม
10475400146307 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 กัญญาพัชร์ สุพะนาม
10475400146306 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 กวินตรา เมืองมุงคุณ
10475400146305 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 บัญฑิต เกษคำขวา
10475400146304 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 ประกายแก้ว แก้วบรรฑิต
10475400146303 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 ปาณิสรา ประหยัดยา
10475400146302 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 สุดารัตน์ ถานทองดี
10475400796404 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 สุริยนต์ วงค์อาษา
10475400146301 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 กรกนก ถานทองดี
10475400796403 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 ปณิดา จิกจักร์
10475400796402 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 สิริวิมล คงเจริญ
10475400796401 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 ชลธิชา ดลปัดชา
10475400646409 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ภัณฑิรา ปันนิตามัย
10475400646408 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 รัชนก พรมภา
10475400646407 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 กัลยาณี ศรีแก้ว
10475400646406 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 กิตติยา ดีทะเล
10475405276311 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 ธนพร เรืองเดช
10475405276310 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 พัชรี สีสังข์
10475405276309 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 รัตนา เอกประสิทธิ์
10475405276308 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 พิชญาภา แวววงค์
10475405276307 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 ทิพย์ธารา วรรณสา
10475405276306 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 โฉมศิริ นนพละ
10475405276305 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 ศิริกมล แววคุ้ม
10475405276304 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 ธนภัทร ยางวิเศษ
10475405276303 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 เบญญาภา จิตรชัยสาร
10475405276302 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 วรัญญา แสนวงค์
10475403446301 8 สกลนคร บ้านทุ่งเชือก 1047540344 ชัชพิมุข มิ่งมิตร
10475405276301 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 วิริยา คำศรี
10475402306310 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 ผกามาศ ฮามวัน
10475402306309 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 ชลดา ฮุงหวน
10475402306308 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 อนันตญา ประธิเรศ
10475402306307 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 สิรินทรา บัวภา
10475402306306 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 ธิดารัตน์ กางทอง
10475402306305 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 พิมพ์ชนก ชูแสง
10475402306304 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 นันท์นภัส ฮามวัน
10475402306303 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 เกสรา อาจวิชัย
10475402306302 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 ณัชชา หมื่นแสน
10475402306301 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 สุนิษา สมสนุก
10475400646405 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ดนุสรณ์ คำสวัสดิ์
10475400646404 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ประวิทย์ มาลีลัย
10475400646403 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ภาสกร สุขเสริม
10475400646402 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 วิภารัตน์ อินทะสิทธิ์
10475400646401 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ทัศศิกา ระดาใส
10475400786405 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 สิรินทิพย์ ดังขุนทด
10475400786404 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 วิชุดา นุธรรม
10475400786403 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 ณัฐนิชา คำฮัง
10475400786402 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 กรรณิกา แก้วอาษา
10475400786401 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 นิติกร พิมพ์มทา
30472001016307 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 ปภัสสร มะลิวงศ์
30472001016306 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 ผกาพร ศรีเพียชัย
30472001016305 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 ชนิดาภา ชัยบิล
30472001016304 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 พิมลดา นาใต้
30472001016303 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 สุลลิตา หอมคุณ
30472001016302 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 ยี่ซิง หลี่
30472001016301 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 จาโหยว หลี่
10475400516304 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 นุชนาฎ บัวผัน
10475400516303 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ชลธิชา สีหาเพศ
10475400516302 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 วีรภาพ จันทาสี
10475400516301 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ธิรดา ไขไพวัน
10475401976310 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 อภิศุฏา แก้วคำภา
10475401976309 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 สกุลลักษณ์ แสนอุบล
10475401976308 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ศุภัชญา ทอนรินทร์
10475401976307 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 วรัชยา สุริวงศ์
10475401976306 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 มนชิตา งามสนิท
10475401976305 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ธิญาดา นารินรักษ์
10475401976304 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ณัฐวุฒิ นิกาญจน์กูล
10475401976303 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ญานิดา บุญคง
10475402826310 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ทิพวรรณ ฮาบสุวรรณ
10475402826309 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 กัญญารัตน์ อินทร์อยู่
10475402826308 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 วีระพงศ์ ศรีทอง
10475402826307 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ภาสกร แสนจันทร์
10475402826306 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ลักษิกา เสมอภาค
10475402826305 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 พัชรีย์ คนขำ
10475402826304 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ธิดารัตน์ พลรัตร์
10475402826303 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 วริศรา บุญฤทธิ์
10475403036309 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 จันทร์ทิมา สุนา
10475403036308 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 เข็มนิจ แก้วทะชาติ
10475402826302 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ธีรวัตร ดีวันไชย
10475402826301 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 อนุษา หอมเฮ้า
10475405236310 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 วาสินี ศรีสว่าง
10475405236309 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ภูรินทร์ สายทอง
10475405236308 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ปริยาภรณ์ จันทะสูน
10475405236307 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ชลธิชา แก้วบัวสา
10475405156303 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 ศศินา ต้นจ่า
10475405156302 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 พิมพ์ชนก หล้าหิบ
10475405156301 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 ชลลดา เพ็ญดา
10475405306309 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 วริศรา วันเวช
10475405306308 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 ธัญรัตน์ นามโท
10475405306307 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 นันธิพร จันทร์มาตย์
10475405306306 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 สิรภัทร คำอุเทน
10475405306305 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 สิริยาภรณ์ กงบุผา
10475405306304 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 ณัฐกุล เสตพล
10475405306303 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 พิยดา เสตพล
10475405306302 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 ธนันชัย เกตุพิลา
10475405306301 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 พิมพ์ตะวัน จันทร์มาลา
10475405876303 8 สกลนคร บ้านโนนกุง 1047540587 ปวิชญา ไตรแก้ว
10475405876302 8 สกลนคร บ้านโนนกุง 1047540587 จารุณี เชียงใขแก้ว
10475400176310 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 ภควัฒน์ คุณหงษ์
10475400176309 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 วรัญญา อ่างคำ
10475403036307 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ครองขวัญ บุญเสริม
10475400176308 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 อินธิรา การุญ
10475400176307 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 วาลิกา ชาแสน
10475400176306 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 ธิติยา เลียมแสน
10475400176305 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 ปภาวรินทร์ เจริญวัฒนมงคล
10475400176304 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 กมลณัฐ จั่นจุ้ย
10475400176303 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 พระนากร เครือหมื่น
10475400176302 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 แสงตะวัน แสนมะฮุง
10475400176301 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 ณัฐณรงค์ ลีคำงาม
10475400626410 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 ธนัญญา คำชมภู
10475400626409 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 วายุ จำปาบุญ
10475400626408 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 วีรพล เถิงพะวงค์
10475400626407 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 กิติชัย นามวงค์เนาว์
10475400626406 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 สพล พลวงค์ษา
10475400626405 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 อุมาพร มหาชัย
10475400626404 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 ปนัดดา ยุภาคณิต
10475400626403 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 จิราพร สารสมัคร
10475400626302 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 วีระชัย ใจสว่าง
10475404746309 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 ประกายดาว งอยกุดจิก
10475404746308 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 ธิดาวัลย์ ถินนาวัน
10475404746307 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 สุดารัตน์ เศรษฐาไชย
10475404746306 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 อนุชิต ฤาไกรศรี
10475404746305 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 กัญญาภัค เขื่อนขัน
10475404746304 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 ชมัยพร หัตถสาร
10475404746303 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 ชนาทิศ โยธี
10475404746302 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 อรณี สุผา
10475404746301 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 พิมพิกา เศรษฐาไชย
10475401466311 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 พัชราภรณ์ ไชยสว่าง
10475401466310 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 รินรดา วงศ์ใหญ่
10475401466309 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 เปรมยุดา ประวัติศรีชัย
10475401466308 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 อภินันท์ เกิดคำ
10475401466307 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 นราเกตน์ กุลวงศ์
10475401466306 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 ปวีณ์ธิดา อุ่นวิเศษ
10475402786301 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 ปพิชญา นันทะเพชร์
10475405236306 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ปิยะพร แก้วกันยา
10475405236305 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 วิชญาพร โพธิ์โคตร
10475405236304 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 จารุวรรณ ชัยคำ
10475405236303 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 จันทิมา วงค์สิงห์
10475403036306 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 วรัญญา แก้วสุพรรณ
10475403036305 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ภัทรนันนท์ เงี้ยวสูงเนิน
10475403036304 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 พรรษชล อ่อนตา
10475403036303 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ทรรศิกา พิเดช
10475403036302 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ชลญา วรรณโนมัย
10475403036301 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ชนานันท์ ธุระตา
10475401466305 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 จิรายุ รัตนะคำ
10475401466304 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 ณิชาภัทร เบิกบานดี
10475401466303 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 ฐิติวรดา อุ่นวิเศษ
10475401466302 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 ธัญจิรา ภูสดแสง
10475405236302 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ขวัญข้าว แก้วกัลยา
10475401976302 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ฐิตาภรณ์ ไชยยา
10475401976301 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 กนกรดา รสโสดา
10475400576311 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 ชลธิชา ก้อนกงไกว
10475400576310 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 เฉลิมพงษ์ ศรีนารัตน์
10475400576309 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 ปฐพี แก้วแดง
10475400576308 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 อภิรดา มุลตองคะ
10475400576307 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 สุภาวดี สงนิลพะเนา
10475405236301 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ปกิตตรา คามตะศิลา
10475401966310 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 สุภัฏชา ชัยมงค์
10475400576306 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 สุนันท์ษา เกตุแก้ว
10220601406310 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ศรัณย์กร บุตรศรี
10220601406309 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 อดุลย์ศักดิ์ คุ้มหอม
10220601406308 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ศิรสิทธิ์ สาดมะเริง
10220601406307 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 เอกราช ทรงอยู่
10220601406306 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ปภังกร เจริญธรรม
10220601406305 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ยุพิน สนกระโทก
10220601406304 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ดวงสมร บัวทอง
10220601406303 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 พฤกษา กาลพัฒน์
10220601406302 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 พงภัคศพร ใจเที่ยง
10220601406301 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 อมลรดา เจริญวัย
10220601306310 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ณภัสสร กลมเกลี้ยง
10220601306309 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ตุลา เบี้ยเกิด
10220601306308 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ธันวา เจริญกัลป์
10220601306307 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ลภัสรดา ผ่องวรรณ์
10220601306306 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 พนากร แก้วสุข
10220601306305 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 เชี่ยวชาญ รัตนสร้อย
10220601306304 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ณัฐชนัน สร้อยศรี
10220601306303 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ปาริชาติ ถนอมศักดิ์
10220601306302 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ชุติวัติ ทสามนต์
10220601246314 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ยา เอิน
10220601586310 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 มนัญญา พรามโพธิ์
10220601586309 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 อภิศรา ผลทับทิม
10220601586308 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 นารีรัตน์ ทองดี
10220600686310 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 อธิ พึ่งพันธ์
10220601586307 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 ภัทรธิดา ธรรมรักษ์
10220601586306 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 ณัฐกมล กลั่นกลาย
10220600686309 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 ชยานันท์ เขมะคาม
10220601586305 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 พิมพ์ชนก พวงพรม
10220601586304 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 สุธาทิพย์ ปลั่งกลาง
10220601586303 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 สกุณา อ่างสมบูรณ์
10220600686308 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 ชาญณรงค์ มะลิวัลย์
10220601586302 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 ปิยาภรณ์ จันดามี
10220601586301 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 สุภัชชา เรือนจันทร์
10220600686307 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 คมชนก ชินหัวดง
10220600686306 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 เปมิกา อาฌาศัย
10220600686305 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 ธีรดา ตระการวิทย์
10220600686304 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 สิทธิพล ดีจันเหนือ
10220600686303 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 สวรส พวงสุวรรณ
10220600686302 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 กรรณิการ์ พานิชวรพันธ์
10220600686301 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 ชลพรรษ สุรินทร์
10220601246313 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 นัน สมบัด
10220601246312 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 พบ เพียบ
10220601246311 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ธิตินันท์ แก้วเกตุ
10220601246310 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ชญานิษฐ์ สาดี
10220601246309 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 จักรพันธ์ วงศ์เดื่อ
10220601246308 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ชมนภา เสนาพล
10220601306301 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 สิดทิเดด ขุนทะลาด
10220601186315 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 สันติ ถิ่นรัตน์
10220601186314 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 วิทยานันท์ สมัครสมาน
10220601186313 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ภูวิทย์ ลำลองรัตน์
10220601186312 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ตะวัน อำพันแสง
10220601186311 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 เกรียงศักดิ์ ศรีไพรินทร์
10220601186310 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ภานุวัฒน์ โพธิผล
10220601186309 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ปองคุณ แว่นแก้ว
10220601186308 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ณัฐกร ธรรมอินทอง
10220601186307 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 อัณศยา ชำนาญชล
10220601186306 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 อริญชย์ ไชยราช
10220601186305 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 จิรัชญา ไชยฤกษ์
10220601186304 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ดาว ชิด
10220601186303 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 รจนา จันทกิจ
10220601186302 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ธิพชญา อ่อนช้อย
10220601186301 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 เพียร วรรณ
10220601246307 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ธันยรัตน์ เบญจวรรณ
10220601246306 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ณัฐธิดา ทองลา
10220601246305 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ตนุภัทร สมตระกูล
10220601246304 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 จิรัชญา ลิผล
10220601246303 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 พิชยะพงศ์ เลื่อมสำราญ
10220601246302 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 จันรอด เธีย
10220601246301 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ตืด เวน
10220601816310 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 อรรถพล อรรถจินต์
10220601816309 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 วรยุต รัดมุง
10220601816308 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 รชต วงศ์อยู่
10220601816307 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 กัญญารัตน์ เรียงเล็กจำนงค์
10220601816306 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 ภัทรภัสสร สระประทุม
10220601816305 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 เพ็ญพิชชา กลิ่นหอมหวล
10220601816304 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 ฐิติพงศ์ อยู่ดี
10220601816303 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 อนิรุทธิ์ วารนิช
10220601816302 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 ผุสดี กลีบบัว
10220601816301 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 ฐานพัฒน์ ยอดเยี่ยม
10220601706301 6 จันทบุรี บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1022060170 นภสร อินทร์เหลา
10220601616310 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 กิตตินันท์ เทียรเลี้ยง
10220601616309 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 ออมทรัพย์ ทรัพย์ชื่น
10220601616308 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 สุธิมา รัตคาม
10220601616307 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 กฤษฎาพร สุดอุ่น
10220601616306 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 รัตน์ติกาล มูลพักตร์
10220601616305 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 ฮื้อ ซันตู
10220601616304 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 คุณากรณ์ ศรีวิชัย
10220601616303 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 กิตติพัศ ธรรมบุญ
10220601616302 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 สิริกัญญา สิทธิยศ
10220601216310 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 รัชวดี สังขกุล
10220601216309 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ชยานันท์ ตาหน่วย
10220601216308 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ณัฐสิทธิ์ โพธิรักษ์
10220601216307 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ธนชาติ อินพรหม
10220601216306 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ธนภัทร สังเกตุ
10220601216305 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 นันทิพัฒน์ ทสามนต์
10220601216304 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 พีรภัทร สวาทภักดิ์
10220601216303 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ภีรพัฒน์ ศรีสอาด
10220601216302 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ธนกมล งามไสว
10220601216301 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ปวรรัตน์ แถวเนิน
10220602286310 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 พรชัย ผลสุข
10220602286309 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 ศราวุฒิ ยีรัม
10220602286308 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 วิทยา วงศ์ชนะ
10220602286307 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 พีรวัส เจริญทัศน์
10220602286306 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 ชนม์นิภา เป็นรัมย์
10220602286305 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 วิมลชนก เจริญพร
10220602286304 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 ดนัย ปรุงชื่น
10220602286303 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 อนุพนธ์ ชะโนรับ
10220602286302 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 คณิน คำเบ้า
10220602286301 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 สิทธิพงษ์ ผลทวี
10220600836310 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 ฐิติพงศ์ เมฆบริสุทธิ์
10220600836309 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 ณัฐพล เสถียรกิจ
10220600836308 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 คงกิจ ศิลปคัมภีรภาพ
10220600836307 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 สุเมธ บุญมี
10220600836306 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 นาคินทร์ กลิ่นรักษา
10220600836305 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 ศลิษา เพลินโชคชัย
10220600836304 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 สุขกัญญา หาดขุนทด
10220600836303 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 นันท์ภัส สุนทรทิพย์
10220600836302 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 ยลดา ไชยพงษ์
10220600836301 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 สรรค์สิริ ศรแก้ว
10220602256310 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 มีนา ฮังสะหวัด
10220602256309 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 วันวิสา ว่องไว
10220602256308 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 ณัฐพงศ์ โคเสนา
10220602256307 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 อัครพล พวงพู่
10220602256306 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 ธนกฤต สัตถี
10220601616301 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 ธีรพงศ์ กงศรี
10220602256305 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 บุญหนา วิไลพอน
10220602256304 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 ณัฐณิชา แสงพลาย
10220602256303 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 วนิดา ฉาบฉวย
10220602256302 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 กมลรัตน์ ยิ้มเจริญ
10220602256301 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 ธนพร งามพร้อม
10475402556308 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 ญาณิศา สาระนง
10475402556307 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 รุ่งทิวา วงค์ไชยสิทธิ์
10475402556306 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 วรัญญา วันทอง
10475402556305 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 อภิชาติ ฮาบเมืองซอง
10475402556304 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 วิธวินท์ กัณหา
10475402556303 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 ราชภัฏ พลเวียง
10475402556302 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 จุฑามณี ไชยศรีหา
10475402556301 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 ปาริชาต ศรีรังษ์
10475400576305 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 ศิริวรรณ ฮาบละคร
10475400576304 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 มาริษา ดวงน้อย
10475401966309 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ธราเทพ แสงทิม
10475400576303 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 พนิดา ส้มสันเทียะ
10475401966308 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ภาคภูมิ สุจริต
10475400576302 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 เพชร ออวิสัย
10475402496307 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 พันทวี พรมกสิกร
10475402496306 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ปรารินทร์ แก้วอุดร
10475402496305 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 พงษ์ศักดิ์ แพงหอม
10475402496304 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 พีรพัฒน์ ปานจันดี
10475402496303 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 วรกานต์ จอมจิตร
10475402496302 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 วริศรา เกษทอง
112010018463204 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กวินนาถ ศรีชมภู
112010018463203 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภาสินี นานันธ์
10475400066310 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 ทิพย์ภยาพร โคตรธรรม
10475402496301 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ปิยฉัตร ศรีจันสา
10475401966307 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ฐิติพงษ์ พลเยี่ยม
112010018463202 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชยิสรา จุมพรม
112010018463201 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นิติเผ่า วิจิตนิติ
112010018463200 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กวิสรา สนมศรี
112010018463199 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธวัลรัตน์ ยะหัตตะ
112010018463198 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 มินธาดา ไชยวรรณ์
112010018463197 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรกานต์ เวสสะภักดี
112010018463195 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พัชราภา ประสานทรัพย์
112010018463194 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 แก้วมณี ไชยราช
112010018463193 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กมลลักษณ์ ช้างเที่ยง
112010018463192 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พรลภัส มัติพงษ์
112010018463191 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 รนิตา วิชญเธียร
112010018463190 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฎฐ์ธมน ศรีสัจจะ
112010018463189 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จุฑารัตน์ อ่อนสอน
112010018463188 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ฐาปนี เสตะจิตร์
112010018463187 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ครองภพ มัติพงษ์
112010018463186 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เสฏฐวุฒ์ กลิ่นหอม
112010018463185 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุภโชค นาเจริญ
112010018463184 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิตต์กาญจน์ วุฒิสิทธิญาณ
112010018463183 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธีรกานต์ ทองศิริ
112010018463182 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธราเทพ กันจง
112010018463181 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กิตติภณ นามไธสง
112010018463180 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิรภัทร เทพวงษ์
112010018463179 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เรณุกา ไตรแป้นมะดัน
112010018463178 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชนิตา สุนทรหิรัญ
112010018463177 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภาพิมล เอมเปีย
112010018463176 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 บุญชัย สุวรรณวัฒน์
112010018463175 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สัณฐ์หณัฐ นงเยาว์
112010018463174 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สีทันดร บุญทอน
112010018463173 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เทวฤทธิ์ ด่วนดี
112010018463172 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรบรรณ พาขุนทด
112010018463171 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ทรัตน์ฉัตร์ วุฒิสิทธิญาณ
112010018463170 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กัญญาภัค หลีสกุล
112010018463169 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นิษฐา ยีนหยัดชัย
112010018463168 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กัลย์สุดา ไชยสนาม
112010018463166 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุภิสรา สมสุข
112010018463165 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธีภากรณ์ บุษย์ดีวงษ์
112010018463164 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ผิงรดา สุพัตรา
112010018463163 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศรินรัตน์ ตั้งกฤตสิริสุข
112010018463162 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อัญชิสา ฐานโอฬาร
112010018463161 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุชานรี เถื่อนยศ
112010018463160 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศิรภัทร์สร สิริอาภาสกุล
112010018463159 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชลิตา วจีวรสิทธิ์
112010018463158 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เขมจิรัฏฐ์ ภฤศ
112010018463157 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กัณฑ์วลี เอี่ยมใหญ่
112010018463156 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พลอย
112010018463155 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภาณุเดช เราจนานนท์
112010018463154 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิสิษฐ์ นวคุณอนันณ์
112010018463153 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ทักษ์ดนัย แตงแก้ว
112010018463152 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชุติกาญจน์ สีตถาวร
112010018463151 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรรณวรรษา มารเวก
112010018463150 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณิชาพร เนคมานุรักษ์
112010018463149 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นฤทธิ์ ควรเรือง
112010018463148 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นันท์นภัส กรวยทอง
112010018463147 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เนตรนภา แซ่ตั๊ง
112010018463146 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 รัฐภูมิ งามจันทราทิพย์
112010018463145 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชุติกาญจน์ เรืองไชย
112010018463144 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศักดินนท์ ปลั่งธรณีพงษ์
10475400576301 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 เฉลิมพงษ์ ศรีนารัตน์
10475401966306 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ธิดาทิพย์ ประสมรส
10475401966305 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 กัญจนาพร จวงจันทร์
10475401966304 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ทิมาภรณ์ อุ่นคำ
10475401966303 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ศศินันท์ จันทร
10475401966302 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ณัฐชนน จันทร
10475403946301 8 สกลนคร บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1047540394 พสุธิดา สำราญสุข
10475401966301 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 สุภาพร ด้วงละม้าย
10475402506305 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 สิทธิชัย เลื่อมใส
10475402506304 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ธิดาพร คุณราช
10475402506303 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 อาทิตย์ฐริญา ชมผา
10475402506302 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ปวีนา สาบก
10475402506301 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ศักดิ์สิทธิ์ มุงคุณ
10475403336310 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 ปาณิสรา นนธิบุตร
10475403336309 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 วนิดา สัตถาผล
10475403336308 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 ฟาริดา ภิญโญศรี
10475403336307 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 นิมิตตา พาเสน่ห์
10475403336306 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 พัตรพิมล อาสาสร้อย
10475403336305 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 กนกพิชญ์ สาลีศรี
10475403336304 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 สุทัศนาวดี เข็มรัตน์
10475403336303 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 ธีรดา คันธี
10475403336302 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 นิตยา พานโฮม
10620400506305 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 สุชารัตน์ เจริญผล
10620400506304 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 อภิชญา แก่นเดียว
10620400506303 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 ภรณ์ทวี เดินสันเทียะ
10620400506302 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 เสาวรส สูงทรง
10214701876410 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 ชมพูนุช ปรัชญพฤทธิ์
10312605426410 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 ณัฐกร จงรัมย์
10312605446410 9 บุรีรัมย์ บ้านร่อนทอง 1031260544 ธนภัทร มณีโชติ
10312605956310 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 พาณิชการ ฟ้อนพรมราช
10312605956309 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 กัญญารัตน์ พิลาเปล่า
10312605956308 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 อาทิตย์ กล้าหาญ
10312605956307 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 กตัญญ แซ่เฮ้ง
10312605956306 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 นิธิกานต์ บุญมี
10312605956305 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 แบงค์ เกียรติพยัค
10312605956304 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 เครือฟ้า ศาสตร์พงษ์
10312605956303 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 บัณฑิตา เศษสุวรรณ
10312605956302 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 จิรายุ พลกลาง
10312605956301 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 ชยวิทญ์ ดัดทุยาวัตร
11311000066310 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 กัญจนพร วิเชียรทอง
11311000066309 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 อรดา อินทะวงศ์
11311000066308 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 วราลักษณ์ ศรีทรัพย์
11311000066307 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 ปิติ แจ้งสูงเนิน
11311000066306 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 จิราพร แทนไทย
11311000066305 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 ฉฬภิญโญ ปักกาวะโร
11311000066304 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 วิชิตา เขื่อนเชียงสา
11311000066303 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 ศิรภัทสร อ่อนน้ำคำ
11311000066302 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 อภิชาติ นาคมณี
11311000066301 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 ธนศักดิ์ ฆ้องนอก
11201001236365 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 สุชาธิณี ถนอมศักดิ์ดำรง
11201001236364 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 สราวุฒิ วรรณคดี
11201001236363 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 บุญสิริ สมสุขทวีกูล
10475403336301 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 ธนพร เจริญไชย
112010018463142 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธิดาเทพ อุบลจันทร์
10475403306307 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 ปริวัตน์ สิทธิภูมิ
10475403306306 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 อมรสิริ เหลืองชูศักดิ์
10475403306305 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 วริศรา คำปัง
10475403306304 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 ปกิฏฏา ชำนาญณรงค์
10475403306303 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 รุ่งทิวา ศรีหานาม
10475403306302 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 ศิริวรรณ รัตนไตร
10231500696310 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จันทร์จิรา เอ
10231500696309 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ภคพล อำนวยผล
10231500696308 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จิตรทิวา พันนิล
10231500696307 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 วุฒิกร ตระกูลวงศ์
10231500696306 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทิพย์ประภา ภารพันธ์
10231500696305 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 นันทณัฐ ศรีวิไล
10231500696304 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ฐิตาภา โสจันทร์
10231500696303 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทักษพร วิเศษเเสงจันทร์
10231500696302 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ปุณยานุช พูลเกษม
10231500696301 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ชมบพูนุท วัฒนะไมตรี
112010018463141 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พนากร ก้องสินธุ
112010018463140 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุวิจักขณ์ โพธิ์พันธุ์
112010018463139 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อรจิรา พันศิริ
112010018463138 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กรรทิมา จารุรัตน์กุล
112010018463137 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธนภัทร บุญมี
10620400506301 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 พรลดา สีนาค
10710204066311 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 รัฎฐพิชญ์ คล้ายนาค
10710204066310 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 จักริน มิ่งพิศุทธิ์สกุล
10710204066309 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 วีรภัทร ศรีสง่า
10710204066308 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ภัทราพร แซ่ลิ้ม
10710204066307 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 รวิภา วาสิงหน
10710204066306 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ศศิธร สระทองใจ
30472001026310 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ฟ้าใส แจ้งกำพี้
30512008016311 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 อารีรักษ์ ยะคา
10231500726310 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 นฤมล ผลาเกตุ
10231500726309 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 โย เมา
10231500726308 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 ใหม่ ชะลือ
10231500726307 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 พลวรรธน์ พีรธนันพจน์
10231500726306 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 ภาสินี ศิริ
10231500726305 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 ศรัณยา เจริญสุข
10231500726304 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 น้องนิด กิม
10231500726303 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 ฐิติพร พุ่มสุข
10231500726302 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 น้องหนู มอน
10231500726301 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 งาม มนต์
10475400546411 8 สกลนคร ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 อัครชัย นาสามลาด
10475404606306 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 นิภรพร โพธิ์พรหม
10475404606305 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 พิมพ์ชนก วงอนุ
10475404606304 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 ภูธเนตร แก้วนารี
10475404606303 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 ยศพล พูลเพิ่ม
10475404606302 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 ณัฐวุฒิ พินิจมนตรี
10231500756310 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 ปุญญารักษ์ บัวแก้ว
10231500756309 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 ชุติมณฑน์ คงพริ้ว
10231500756308 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 รัตนาภรณ์ เอมโอช
10231500756307 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 จรรยณัฐ หาญโนนแดง
10231500756306 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 นฤมล ห่อทอง
10231500756305 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 ชาลิสา เจริญสุข
10231500756304 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 เพ็ญนภา เดื่อนา
10231500756303 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 เจน เซียว
10231500756302 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 ปุณณภา จันทร
10231500756301 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 โยธกานต์ ถาวรสาลี
10231500966316 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 มีนา มอญ
10231500966315 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 ลลิตา จาระรักษ์
10231500936301 6 ตราด บ้านด่านชุมพล 1023150093 เจนรบ บูชาพันธ์
10231500966314 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 1239900447740 อานามนารถ
10231500966313 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 ธนากร สุรพรรณ
10231500966312 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 วัชรากร อินทร์วิเศษ
10231500966311 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 กรรวี รุ่งอรุณ
10231500966310 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 กัญญาณี อ่อนน้อม
10231500676310 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 ชาลิสา ลีมูล
10231500676309 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 พิชญา เลิศศรี
10231500676308 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 พิทักษ์ชน ขวัญเมือง
10231500676307 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 ฐิติรัตน์ มีบุญ
10231500676306 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 หมวย ดี (กัมพูชา
10231500676305 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 อัญมณี อยู่สุขสวัสดิ์
10231500676304 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 ธัญรดา เสมศรี
10231500676303 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 รัชนีพร อยู่สุขสวัสดิ์
10231500676302 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 ณัฎฐกรณ์ หิรัญ
10231500676301 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 จิรภัทร อุทัยวงษ์
11201001236362 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ภรัณยา ธนยั่งยืน
112010018463135 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อภิชิต เลาล้อ
112010018463134 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ญาดา สุอังคะวาทิน
112010018463133 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศิริศักดิ์ แก้วหอม
10200801726311 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 อาริษา ชนะจอหอ
10200801726310 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 ณัฐฐินันท์ สมตาม
10200801726309 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 อัจจิมา ผ่องใส
10200801726308 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 ไซซอง ออง
10200801726307 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 โอน ทราย
10200801726305 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 จิรนันท์ เลิศธนมณี
10200801726304 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 สวรส บุญตาม
10200801726303 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 อภิธาร อุ่นมี
10200801726302 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 ศุภกฤต เที่ยงอ่อน
10200801726301 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 วันชัย เหลืองสิริอนันต์
10515102546305 1 ลำพูน บ้านทุ่งหัวช้าง 1051510254 สุกานดา รินนายรักษ์
10515102546304 1 ลำพูน บ้านทุ่งหัวช้าง 1051510254 กมนภัทร ยานะวิน
10515102546303 1 ลำพูน บ้านทุ่งหัวช้าง 1051510254 ธนัชพร อุดก้อน
10515102546302 1 ลำพูน บ้านทุ่งหัวช้าง 1051510254 พิมพ์ลภัส พันผาง
10515102556310 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 สารภีร์ อินปุ๊ด
112010018463130 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฐรัศมี อัษราชูปถัมฐ์
112010018463128 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กชมน ใจหงอก
112010018463127 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภูฏาน จิตรโชติ
112010018463126 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฐกฤตา พูนจันทึก
112010018463125 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 โสภิดา เหลืองอ่อน
112010018463118 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กฤษฎิ์ สาลีเพ็ง
112010018463116 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อชิตะ โกวิทวัฒนชัย
112010018463115 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธัญญารัตน์ ภักดีศรี
112010018463114 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฐณิชา เสงี่ยมใจ
112010018463113 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรัญธร เตชะวงค์
112010018463111 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิรหทัย สีดี
112010018463110 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นิติพนธ์ วิจิตนิติ
112010018463109 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ปรียาภรณ์ นิยมเวทย์ศักดิ์
112010018463108 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุภิสรา สมสุข
112010018463107 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุชัญญา เถื่อนยศ
112010018463106 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นฤมล เกียรติศักดิ์วณิช
112010018463104 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กชมน ใจหงอก
112010018463102 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อาทิติ​ญา​ เชิดโฉม
112010018463101 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศิรภัทร์สร สิริอาภาสกุล
11201001846399 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภัทริกา ไขพจน์
11201001846398 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 แทนขวัญ เพียรโคตร
11201001846397 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ปภาวรินทร์ สาลี
10231500966309 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 นันทิกานต์ ธัญญะประดิษฐ
10231500966308 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 ณัฐนันท์ รื่นรมย์
11201001846396 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศศิธร เจริญพรหมพงศ์
11201001846394 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พัทธนันท์ ดิษฐกรพงศ์ทวี
11201001846393 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อารยา แก้วกิตติกาล
11201001846392 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จันทร์จิรา เล็กเจริญ
11201001846390 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณพงษ์พัฒน์รพี ปรางชัยภูมิ
11201001846389 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เด็กหญิงลภัส ซุ้นเจริญ
11201001846388 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศรินรัตน์ ตั้งกฤตสิริสุข
11201001846385 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศศิธร เจริญพรหมพงศ์
11201001846382 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุชานรี เถื่อนยศ
11201001846381 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิดาภา มณีนุ่ม
10231500966307 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 วันชัย ทองสวัสดิ์
11201001846380 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ปัญญาวีย์ บุศรัตน์ตานนท์
11201001846379 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อริศรา ยินดีสุข
11201001846378 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อาทิตยา ศรีพระนาม
11201001846377 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เ​ขม​จิ​รัฏฐ์ ภฤศ
11201001846375 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธีรดนย์ จินะสาม
11201001846374 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิชะญา กุศลกุล
11201001846373 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กัณฑ์วลี เอี่ยมใหญ่
11201001846372 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิชะญา กุศลกุล
11201001846371 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อมลภา ต้นเพชร
11201001846370 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณรงค์พร เหลืองอ่อน
11201001846369 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อิศราวรรณ หิรัญวงศ์วัฒน
11201001846368 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วิริญา กลมกลึง
11201001846367 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุทธิพงษ์ ภูดีทิพย์
11201001846366 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ด.ญอัญชิสา ฐานโอฬาร
11201001846365 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วชิรวิชญ์ แซ่โง้ว
11201001846364 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กันตพัฒน์ จรรยาวัฒนานนท์
11201001846363 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 Phanakorn Kongsintu
11201001846362 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชลิต ปทุมเมือง
11201001846361 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฏฐธิดา วัฒน์ปรีชากุล
11201001846360 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุรกิจ พฤกษานิตย์
11201001846359 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชุติกาญจน์ อธิรัศมีวรกุล
11201001846358 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วาริชา คงชัย
11201001846357 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นางสาว ธิดาเทพ อุบลจันทร์
11201001846356 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชญาฎา แซ่จ๋าว
11201001846355 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สรวีย์ พลอัศวรัชต์
11201001846354 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พัชชาดา รัตนธร
11201001846352 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธนพล พงษ์ตันทกุล
11201001846351 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชนากานต์ อินกลม
11201001846350 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศรินรัตน์ ฟักทิม
11201001846348 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุธินันท์ เด่นสุวรรณธิมา
11201001846347 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิชชาพร สุวรรณโชติ
11201001846346 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 รักษณีย์ แก้วสุวรรณ์
11201001846345 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรภร สุขมารถ
11201001846341 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธันยพัฒน์ ราษฎร์เจริญดี
11201001846340 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อภิชญา ธิมาชัย
11201001846339 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อโณทัย เฉิน
11201001846338 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิราพรรณ สถิตไพศาลวงศ์
11201001846336 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุพินันทน์ งามสง่า
11201001846335 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฐพงษ์ โชคเจริญลักษณ์
11201001846334 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 บุญสม ปิยะพิสุทธิ์
11201001846332 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณฤดี นิสสัยสุข
11201001846331 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สิริยากรณ์ มะลาเหลือง
11201001846330 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศศิประภา วิริยะรุ่งเรืองชัย
10231500966306 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 กฤษเมธ เมืองวงษ์
10231500966305 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 ชัชวาล ใจแสน
10231500966304 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 สุภาพร ขันทอง
10231500966303 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 อนันตญา คมกล้า
10231500966302 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 อุษามณี มุ่งหมาย
10231500966301 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 พงศกร แซ่ตั้ง
11201001846329 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เบญญพร พรมมงคล
11201001846328 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 รมย์ธีรา สุธีรธรรม
11201001846327 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชุติสรา ถวิลรุ่งเรือง
11201001846326 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภาคภูมิ หิริธรรมกุล
11201001846325 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัชพล วู
10515102556309 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 กัลยา หล้าภิละ
10515102556308 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 ธัญชนก เวียงแก้ว
10515102556307 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 ศุภสิตา ราวงษ์
10515102556306 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 ธีราพร ปันอ้าย
10515102556305 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 ณัฐพล ทองสมบัติ
10515102556304 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 กฤตยช จินดาหลวง
10515102556303 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 นิชนันท์ ธิป้อ
10515102606309 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 ธราเทพ จุนุ
10515102606308 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 ธนวัฒน์ บุญปั๋น
10515102606307 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 พัชรี ชาแก้ว
10515102606306 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 กมลลักษณ์ บุญปั๋น
10515102606305 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 ทิพปภา สุต๋า
10515102606304 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 เปมิกา ไทยใหม่
10515102606303 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 สุจิตรา เป็งนันต๊ะ
10515102606302 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 แก้วขวัญ เขตปราการไทย
10515102896302 1 ลำพูน วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1051510289 ศศิธร สมวถา
10515102896301 1 ลำพูน วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1051510289 วิภาวดี สุพรรณ์
10231500916310 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 ธัญมน น้ำเจริญ
10231500196310 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 นัทธิชา ศรีสิงห์
10231500196309 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 นีรชา ฮินยัน
10231500196308 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 เดีย ซก
10231500196307 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 มุทิตา ศรีสิงห์
10231500196306 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 น้ำฝน ส่าหลี
10231500196305 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 ปาริฉัตร มณีเพชร
10231500196304 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 ปภาพัทชร มาประเทียบ
10231500196303 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 ซอ มอญ
10231500196302 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 มอญดี มาดี
10231500196301 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 รัชชานนท์ รัตนธรรม
10200800616310 6 ชลบุรี วัดโป่ง 1020080061 ปิ่นสุดา ธงชัย
11201001846324 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วิทวัส ทิพย์โกสุม
11201001846322 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 บุญชัย สุวรรณวัฒน์
11201001846321 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สัณฐ์หณัฐ นงเยาว์
11201001846319 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธันย์ชนก เวรุวนารักษ์
11201001846317 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธิดาเทพ ศรีนพชัย
11201001846316 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วริชา คงชัย
11201001846315 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุรกิจ พฤกษานิตย์
11201001846314 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ปนัดดา แสนอามาตร
11201001846312 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พัฒนรัตน์ งอกขาว
11201001846310 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นิธิพัฒน์ กันตะบุตร
11201001846309 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธัญธิตา สิงห์กรี
11201001846308 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศศิธร รักษาศีล
11201001846307 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิมพ์ชนก กุศล
11201001846305 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุพินันท์ งามสง่า
11201001846304 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชญาดา หอมนาน
10231500066310 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 สุรัสสา เจริญพืช
10231500066309 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 เพชรดา วรสิงห์
10231500816310 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ครรชิต จันพะวา
10231500816309 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ธนัชชา ปันสีคำ
10231500816308 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 พงศ์พัฒน์ นาลี
10231500816307 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ณัชพรกานต์ นาคเมือง
10231500816306 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ศักดิ์สิทธิ์ ดิ้นประเสริฐ
10231500066308 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 กัญญาพัชร ฆ้องฤกษ์
10231500066307 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 อาจารี แสงเงิน
10231500816305 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ไตรภูมิ สุขคำ
10231500816304 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 พรรณพัชร ชวดนุช
10231500816303 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 วรณินทร์ ปันสีคำ
10231500816302 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ธนพร อ่อนแสง
10231500066306 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 จารุภรณ์ เล็กกำพุช
10231500816301 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 สุพรรษา สามารถ
10231500066305 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 พริมรตา ศิลาอาศน์
10231500016310 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 สิริวรรณ อินทสุวรรณ
10231500016309 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 ลีสา รง
10231500016308 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 ล้านนา สิบ
10231500066304 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 จิรวัฒน์ ชูเชิด
10231500016307 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 ปานรดา บัวขาว
10231500016306 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 ภัทรพร ทุนเหลือ
10231500066303 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 ศุภณัฐ ศิลาอาศน์
10231500016305 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 รุ่งอรุณ ลีสีสัย
10231500016304 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 อารียา นามวงศ์
10231500066302 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 ธาดา จันทร์งาม
10231500066301 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 ดวงนภา เจริญพืช
10231500016303 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 กัลยารัตน์ อยู่ศิริ
10231500016302 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 นิสารัตน์ พิศดู
10231500016301 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 รัฐญา ชายทะเล
30472001026309 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ณัฐพล ลีนาลาด
30472001026308 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 กฤษณพงษ์ แจ่มกลาง
30472001026307 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 นภาพร พรหมงอย
30472001026306 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 พัชรี ดงเคน
30472001026305 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 จิรัชยา พูลอุย
30472001026304 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ไอศวรรณยา ชาวกล้า
30472001026303 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 อุรัสยา ศรีทิพย์
30472001026302 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ดวงกมล ดงภูยาว
30472001026301 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ปิยนุช บุญป้อง
10231500996320 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 แก้วเก้า วันดี
10231500996319 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 อุทัยวรรณ บัวแย้ม
10231500996318 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 รอซีดา ถนอมวงษ์
10231500996317 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 อะฮ์นัฟ ถนอมวงษ์
10231500996316 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ขวัญใจ พันธุเดช
10231500996315 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 รินภัทร แสงสุวรรณ
10231500996314 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ณัฐศิลา มีแก้ว
10231500996313 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ณภัทร โชติช่วง
10231500996312 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 วัศพล กันยา
10231500996311 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ปรียานุช สุขสวัสดิ์
10231500996310 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 กรนรินทร์ ทองโชติ
10231500996309 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 มินตรา โชติช่วง
10231500996308 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ณัฐชา ฉัยริต
10231500996307 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ดานา ทิศา
10231500996306 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ปรายฟ้า พันทับ
10231500996305 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 วันใส วิรัญโท
10231500996304 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 อนันตพร เดชกัลยา
10231500996303 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 วิษา หินขาว
10231500996302 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ลลินดา มะลิวัลย์
10231500316309 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 แน๊ต สะเดิง
10231500316308 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ศุขรัตติกาล์ บัวคลี่
10231500316307 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 สุพร มด
10231500316306 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ออย เมา
10231500316305 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 วริศรา จินาพัตร
10231500316304 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ขวัญฟ้า แสงจันทร์
10231500316303 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 วา ปาน
10231500096301 6 ตราด ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 1023150009 กันยา ปานเงิน
10231500316302 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ปนัดดา จงเจริญ
10231500316301 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 สุภา ติสะรัตน์
10231500986310 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 พิชญาภัค คูณแก้ว
10231500986309 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 พีรยุทธ รักษาสัตย์
10231500986308 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 ชุลีพร ศรีเพชร
10231500986307 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 เลิศทัศน์ เทออุไร
10231500986306 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 ณัฐนันท์ สุรินทร์ชมพู
10231500986305 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 ภัทรวดี สีดี
10231500986304 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 ณัฐณิชา แสนบาล
10231500986303 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 อนุธิดา ลอยสนั่น
10231500986302 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 พิยดา จารุจินดา
10231500986301 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 กรรวี กันจับ
10231500916309 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 ฑณิชา หนูสงค์
10231500916308 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 จุฬาลักษณ์ ระมาศจาย
10231500916307 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 ณัชจิรางค์ โค้วดวงจันทร์
10231500916306 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 อัครวิทย์ อินตา
10231500916305 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 อัจฉรา พานทอง
10231500916304 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 พิมพ์พิสุทธิ์ พงษ์ทอง
10231500916303 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 มินยะดา ไชยชนะ
10231500916302 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 ธณัฐทิชา ศิริไสย์
10231500996301 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ซันญาบิ้ล บัวขาว
11201001236361 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณัฐวิภาพร ปกรณ์อัครวงศ์
11201001236360 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ลดาภัทร ศรีกุลวงษ์
11201001236359 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 จันทิรา รู้วงษ์
11201001236358 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 นลินรัตน์ โอเจริญ
11201001236357 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณัฐวดี อสิพงษ์
11201001236356 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 กัลยกร พลเรือง
11201001236355 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ปวิณนุช ชลวานิช
11201001236354 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ฐิติรัตน์ หมื่นเดช
11201001236353 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 พิชญธิดา เหล็กคม
11201001236352 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ลัลน์ญดา จันทวัน
11201001236351 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ภคภัทร งามแก้ว
10231500916301 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 กัญญาณี กาวิระเดช
11201001236350 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 วิภวานี สร้อยสุวรรณ
11201001236349 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณิชาภัทร น้อยนพคุณ
11201001236348 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 สุภาดา ลาเนตร
11201001236347 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 จิตสุภา วันเพ็ชร
11201001236345 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 พรีมชญาดา อุตะเจริญ
11201001236344 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณัฎฐณิชา วรนิตย์
11201001236343 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 กัลยกร ศรีกานิล
11201001236342 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 เบญจรัตน์ ไวยรัตน์
11201001236341 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 รติกานต์ เกตุสุวรรณ์
11201001236340 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ปุญญพัฒน์ มะลิวัลย์
11201001236339 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ปนัดดา ศรีทอง
11201001236337 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 นรภัทร พละแสน
11201001236336 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 สวรรยา บัวแสน
11201001236335 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 เอกณัฏฐ์ จีรัฐติกุลชัย
11201001236333 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 นฎามาศ แจ้งเจริญ
11201001236332 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 พีรดา จันทรนิภา
11201001236331 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 กิติยาภา หมีทอง
11201001236330 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ธนภัทร แขกใจเย็น
11201001236329 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ศิวัช ศรีคำไทย
11201001236327 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ชุติกาญจน์ เพียชิน