รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นยุวอาสาสมัคร

ปีการศึกษา รหัส ยุว.อสม เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล ออกใบประกาศ
2566 10261701616601 4 นครนายก องครักษ์ พระอาจารย์ ภัทรพิทยาจารย์ 1026170161 ณัฐภรณ์ นองเจริญ ออกใบประกาศ
2566 10252902696610 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 ศศิธร คงภักดี ออกใบประกาศ
2566 10252902696609 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 ลิปปกร แสงเดือน ออกใบประกาศ
2566 10252902696608 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 ปรานปรีญา สีอ่อน ออกใบประกาศ
2566 30202005036603 6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 3 3020200503 ศรัณภัทร จินดา ออกใบประกาศ
2566 10240701326608 6 ฉะเชิงเทรา บางปะกง หอมศีล สกัด ๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 1024070132 ณิชาภา โชติชัชวาลย์ ออกใบประกาศ
2566 10386603956610 8 บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาลศรีวิไล 1038660395 มนธกานต์ ขันทะนันคำ ออกใบประกาศ
2566 10475405086609 8 สกลนคร นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม บ้านสุวรรณคาม 1047540508 สุธาวัลย์ นาโสก ออกใบประกาศ
2566 10475405086608 8 สกลนคร นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม บ้านสุวรรณคาม 1047540508 บุษบา ไพคำนาม ออกใบประกาศ
2566 10475405086607 8 สกลนคร นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม บ้านสุวรรณคาม 1047540508 นันทวุฒิ์ กาญจนา ออกใบประกาศ
2566 10475405086606 8 สกลนคร นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม บ้านสุวรรณคาม 1047540508 ปริญญา สุขเจริญ ออกใบประกาศ
2566 10475405086605 8 สกลนคร นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม บ้านสุวรรณคาม 1047540508 อมรรัตน์ ชาติชำนิ ออกใบประกาศ
2566 10475405086604 8 สกลนคร นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม บ้านสุวรรณคาม 1047540508 พีระยา โอคะพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 801002216601 11 นครศรีธรรมราช ปากพนัง บ้านเพิง วัดแจ้ง 80100221 อาภาภรณ์ ทองตรีพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10915600786610 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 อาฟิร หลังแดง ออกใบประกาศ
2566 10915600786609 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 ญัสมิน เกษม ออกใบประกาศ
2566 10915600786608 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 นูรซากีร่า เกษม ออกใบประกาศ
2566 10915600786607 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 กัญญาภัค เพกะนัน ออกใบประกาศ
2566 10915600786606 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 อัยนา สุวรรณโชติ ออกใบประกาศ
2566 10915600786605 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 คณิศร นิจจันทร์พันธ์ศรี ออกใบประกาศ
2566 10915600786604 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 อังสุมาส์ ทำเผือก ออกใบประกาศ
2566 10915600786603 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 กัสเราะห์ ดำกระบี่ ออกใบประกาศ
2566 10915600786602 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 ตัสนีม สันมาแอ ออกใบประกาศ
2566 10915600786601 12 สตูล ละงู แหลมสน บ้านกาแบง 1091560078 สุพัตตรา ทำสวน ออกใบประกาศ
2566 10252902696607 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 ธิดารัตน์ เพียซิน ออกใบประกาศ
2566 10252902696606 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 วิลาศินี คำยศ ออกใบประกาศ
2566 10252902696605 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 จริยาธร นุตศิริ ออกใบประกาศ
2566 10214702286601 6 ระยอง แกลง ทางเกวียน แกลง วิทยสถาวร 1021470228 ณิชาภัทร ชีนาร์ ออกใบประกาศ
2566 30202005036602 6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 3 3020200503 ธนณัฏฐ์ หมื่นขันแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10200802176601 6 ชลบุรี ศรีราชา บึง บ้านบึง 1020080217 อัญ ชล ออกใบประกาศ
2566 30202005016607 6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 ปิยะธิดา จุลวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10200802116605 6 ชลบุรี ศรีราชา บึง วัดจุกกะเฌอ 1020080211 พิมพ์นารา เกียรติสมกิจ ออกใบประกาศ
2566 10252902696604 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 สุภานัน จันทหงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10252902866602 6 ปราจีนบุรี ประจันตคาม คำโตนด สุวรรณวิทยา 1025290286 ธนัชชา นะตาปา ออกใบประกาศ
2566 10240703266604 6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองเปรง เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1024070326 สันติภาพ แสงเพชรสกุล ออกใบประกาศ
2566 10200802116604 6 ชลบุรี ศรีราชา บึง วัดจุกกะเฌอ 1020080211 สุทธิพงษ์ ไทยเมืองพล ออกใบประกาศ
2566 10200802116603 6 ชลบุรี ศรีราชา บึง วัดจุกกะเฌอ 1020080211 ณัฐณิชา รอดผา ออกใบประกาศ
2566 10200802116602 6 ชลบุรี ศรีราชา บึง วัดจุกกะเฌอ 1020080211 พิมพ์ลภัส ชวนเชย ออกใบประกาศ
2566 10200802116601 6 ชลบุรี ศรีราชา บึง วัดจุกกะเฌอ 1020080211 ปัญญาลักษณ์ หอมหวล ออกใบประกาศ
2566 30202005016606 6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 คหบดี เจริญขันธ์ ออกใบประกาศ
2566 30202005016605 6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 ปิยะธิดา จุลวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 30202005016604 6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 สิฎฐิดา ทองจรูญ ออกใบประกาศ
2566 30202005016603 6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 กวินธิดา ซื่อสัตย์ ออกใบประกาศ
2566 30202005016602 6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 อัญมณี โมลี ออกใบประกาศ
2566 30202005016601 6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 นราวิชญ์ สมลา ออกใบประกาศ
2566 10156701516610 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 เพรชรัตน์ หงษ์โต ออกใบประกาศ
2566 10156701516609 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 วนิดา ไพเรือง ออกใบประกาศ
2566 10156701516608 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 อารยา สุขคง ออกใบประกาศ
2566 10156701516607 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 อารยา สุพรรณเทียน ออกใบประกาศ
2566 10156701516606 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 นานาพัฒน์ อ่อนเวียง ออกใบประกาศ
2566 10156701516605 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 จรินภรณ์ สระสม ออกใบประกาศ
2566 10156701516604 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 ชวัลลักษณ์ เจริญยิ่ง ออกใบประกาศ
2566 10156701516603 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 สิริวิมล สระสม ออกใบประกาศ
2566 10156701516602 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 ชิษณุพงษ์ เรืองศักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10156701516601 4 อ่างทอง แสวงหา ห้วยไผ่ ประสิทธิวิทยาฯ 1015670151 อดิเทพ บุญกล้า ออกใบประกาศ
2566 10921403296603 12 ตรัง หาดสำราญ ตะเสะ บ้านโคกรัก 1092140329 อารียา สมบูรณ์สร้าง ออกใบประกาศ
2566 10915600796621 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 ณัฐสุดา สมาจุน ออกใบประกาศ
2566 10915600796620 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 นูรอัยนี หนูกระโทก ออกใบประกาศ
2566 10915600796619 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 ริสกี เอ็มเล่ง ออกใบประกาศ
2566 10915600796618 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 วรรณธิดา โสบเด็น ออกใบประกาศ
2566 10915600796617 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 อาทิตธญา พันธุ์ถิ่น ออกใบประกาศ
2566 10915600796616 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 อัลยามีน อุมารี ออกใบประกาศ
2566 10915600796615 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 วริศรา ล่องแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10915600796614 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 อัครพนธ์ สองเมือง ออกใบประกาศ
2566 10915600796613 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 กานต์พิชชา เข่งเงิน ออกใบประกาศ
2566 10915600796612 12 สตูล ละงู แหลมสน เพียงหลวง ๔ 1091560079 อัสมา ปาละหมีน ออกใบประกาศ
2566 10252902696603 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 พรไพลิน ตระกูลษา ออกใบประกาศ
2566 10252902696602 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 วัลยา ศรีปราชญ์ ออกใบประกาศ
2566 10252902696601 6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ไทยรัฐวิทยา ๗ 1025290269 เก็จแก้ว รุ่งเรืองใจ ออกใบประกาศ
2566 10220602396604 6 จันทบุรี ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา สะพานเลือกวิทยาคม 1022060239 พีรกานต์ แก้วชิงดวง ออกใบประกาศ
2566 10214702226603 6 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ วัดป่าประดู่ 1021470222 ญาณภัทร เดชบุญ ออกใบประกาศ
2566 10214700796603 6 ระยอง แกลง ทุ่งควายกิน บ้านหนองไทร 1021470079 ณิชาภา พุ่มพวง ออกใบประกาศ
2566 10214700796602 6 ระยอง แกลง ทุ่งควายกิน บ้านหนองไทร 1021470079 กัญญารัตน์ แวววับศรี ออกใบประกาศ
2566 10214700796601 6 ระยอง แกลง ทุ่งควายกิน บ้านหนองไทร 1021470079 ภัทรศยา โปร่งอากาศ ออกใบประกาศ
2566 10416808656602 8 อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอวิทยาคาร 1041680865 อรอุมา กุดโอภาส ออกใบประกาศ
2566 10240700346601 6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองเปรง วัดจรเข้น้อย 1024070034 วารี พรรณอาราม ออกใบประกาศ
2566 10416808656601 8 อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอวิทยาคาร 1041680865 อรอุมา กุดโอภาส ออกใบประกาศ
2566 10302009186606 9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง อนุบาลนครราชสีมา 1030200918 อธิน สุวรรณกนกนาค ออกใบประกาศ
2566 10475401456606 8 สกลนคร บ้านม่วง ม่วง บ้านดงยาง 1047540145 ปริยาภัทร จาวหอม ออกใบประกาศ
2566 10475401456605 8 สกลนคร บ้านม่วง ม่วง บ้านดงยาง 1047540145 เบญจวรรณ บุษภาค ออกใบประกาศ
2566 10475401456604 8 สกลนคร บ้านม่วง ม่วง บ้านดงยาง 1047540145 ณิชานันท์ อุปสาแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10302009186606 9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง อนุบาลนครราชสีมา 1030200918 ฐิภา สุวรรณกนกนาค ออกใบประกาศ
2566 10475401456603 8 สกลนคร บ้านม่วง ม่วง บ้านดงยาง 1047540145 ปรีชญา เตชะดี ออกใบประกาศ
2566 10475401456602 8 สกลนคร บ้านม่วง ม่วง บ้านดงยาง 1047540145 สวนอัมพร ภาอาษา ออกใบประกาศ
2566 10475401456601 8 สกลนคร บ้านม่วง ม่วง บ้านดงยาง 1047540145 สุฐิตา ถาไว ออกใบประกาศ
2566 10220602396603 6 จันทบุรี ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา สะพานเลือกวิทยาคม 1022060239 อรอนงค์ นพรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 10220602396602 6 จันทบุรี ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา สะพานเลือกวิทยาคม 1022060239 สุพรรษา ภู่ระหงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10220602396601 6 จันทบุรี ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา สะพานเลือกวิทยาคม 1022060239 พรชิตา ดรุณเพ็ชร ออกใบประกาศ
2566 10220601876601 6 จันทบุรี แก่งหางแมว พวา บ้านคลองครก 1022060187 ปรียานัน จินดา ออกใบประกาศ
2566 10802103946604 11 นครศรีธรรมราช ปากพนัง บ้านเพิง วัดแจ้ง 1080210394 พิฆนันท์ รู้แจ้ง ออกใบประกาศ
2566 10802103946603 11 นครศรีธรรมราช ปากพนัง บ้านเพิง วัดแจ้ง 1080210394 กรวิชญ์ จอมประชา ออกใบประกาศ
2566 10802103946602 11 นครศรีธรรมราช ปากพนัง บ้านเพิง วัดแจ้ง 1080210394 จตุรภัทร ศรีสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10802103946601 11 นครศรีธรรมราช ปากพนัง บ้านเพิง วัดแจ้ง 1080210394 ธนพนธ์ รอดขวัญ ออกใบประกาศ
2566 10854600546605 11 ระนอง กระบุรี น้ำจืดน้อย บ้านน้ำจืดน้อย 1085460054 นภัสสร หิรัญ ออกใบประกาศ
2566 10854600546604 11 ระนอง กระบุรี น้ำจืดน้อย บ้านน้ำจืดน้อย 1085460054 กัญญาวีร์ วงศ์ยศ ออกใบประกาศ
2566 10302009186606 9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง อนุบาลนครราชสีมา 1030200918 ณัฎฐณิชา รอดนุช ออกใบประกาศ
2566 10220602426601 6 จันทบุรี โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน เครือหวายวิทยาคม 1022060242 ภัทรภา สอดศรี ออกใบประกาศ
2566 10252902866601 6 ปราจีนบุรี ประจันตคาม คำโตนด สุวรรณวิทยา 1025290286 พัณณิตา ดารักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10220600076602 6 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ สฤษดิเดช 1022060007 พุธิตา เอื้องโชคชัย ออกใบประกาศ
2566 10240701626617 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ แหลมประดู่ วัดศรีมงคล 1024070162 พรณภา พลอยแหวน ออกใบประกาศ
2566 10240701626616 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ แหลมประดู่ วัดศรีมงคล 1024070162 ณัฐภูมิ วัดปั้น ออกใบประกาศ
2566 10240701626615 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ แหลมประดู่ วัดศรีมงคล 1024070162 รชต สกุลรัมย์ ออกใบประกาศ
2566 10240701626614 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ แหลมประดู่ วัดศรีมงคล 1024070162 ศุภณัฐ ทาอ่อน ออกใบประกาศ
2566 10240701626613 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ แหลมประดู่ วัดศรีมงคล 1024070162 พัฒน์นรี นพสมบูรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10240702336601 6 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต คู้ยายหมี ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 1024070233 ชวัลวิทย์ มุกดาหาร ออกใบประกาศ
2566 10240700896606 6 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี เฉลิมช่วงวิทยาทาน 1024070089 วณิชยา อาดำ ออกใบประกาศ
2566 10240700896605 6 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี เฉลิมช่วงวิทยาทาน 1024070089 ปาริชาติ มะดำ ออกใบประกาศ
2566 10240700896604 6 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี เฉลิมช่วงวิทยาทาน 1024070089 วาสิตา วงษ์สี ออกใบประกาศ
2566 10240700896603 6 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี เฉลิมช่วงวิทยาทาน 1024070089 สุรีรัตน์ กล่อมนุชิด ออกใบประกาศ
2566 10240700896602 6 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี เฉลิมช่วงวิทยาทาน 1024070089 ทิพย์ธารา หัสเสม ออกใบประกาศ
2566 10240700896601 6 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี เฉลิมช่วงวิทยาทาน 1024070089 นริศรา โซ๊ะเลาะ ออกใบประกาศ
2566 10312600466601 9 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บัวทอง วัดบ้านสวายสอ 1031260046 ธนูศิลป์ สมุติรัมย์ ออกใบประกาศ
2566 10214702226602 6 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ วัดป่าประดู่ 1021470222 ปริยาภัทร เชื้อดวงผุย ออกใบประกาศ
2566 10501307836601 1 เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย บ้านตุงติง 1050130783 หทัยทิพย์ อาสาพิทักษ์ไพร ออกใบประกาศ
2566 10854600546603 11 ระนอง กระบุรี น้ำจืดน้อย บ้านน้ำจืดน้อย 1085460054 ธัญชนก แก้วมณี ออกใบประกาศ
2566 10921401256604 12 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว บ้านไสมะม่วง 1092140125 รัตนาภรณ์ วรรณบวร ออกใบประกาศ
2566 10921401256603 12 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว บ้านไสมะม่วง 1092140125 อนัญญา นาคจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10921401256602 12 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว บ้านไสมะม่วง 1092140125 สายธาร ไชยคำ ออกใบประกาศ
2566 12270100016601 6 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว 1227010001 อภิรติ เชียง ออกใบประกาศ
2566 10156700786606 4 อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก วัดโพธิ์เอน 1015670078 นพพล จันทร์ทอง ออกใบประกาศ
2566 10156700786605 4 อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก วัดโพธิ์เอน 1015670078 พิมพ์รพัฒน์ ศิริเวช ออกใบประกาศ
2566 10156700786604 4 อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก วัดโพธิ์เอน 1015670078 ศิริรัตน์ อินทร์ประยูร ออกใบประกาศ
2566 10156700786603 4 อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก วัดโพธิ์เอน 1015670078 ธนวัฒน์ คงเยือกเย็น ออกใบประกาศ
2566 10156700786602 4 อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก วัดโพธิ์เอน 1015670078 วรรณิภา นาคศรี ออกใบประกาศ
2566 10663501106649 3 พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาลบางมูลนาก 1066350110 อุกฤษฏ์ ศานติสิงหนาท ออกใบประกาศ
2566 10563201216602 1 พะเยา เชียงคำ น้ำแวน บ้านผาลาด 1056320121 อภิลักษ์ พิมพิสัย ออกใบประกาศ
2566 10563201216601 1 พะเยา เชียงคำ น้ำแวน บ้านผาลาด 1056320121 ปรมีน วงศนาถ ออกใบประกาศ
2566 10214702226601 6 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ วัดป่าประดู่ 1021470222 วรพิชชา มงคลสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10200803406601 6 ชลบุรี เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์พิทยาคาร 1020080340 ณัฐวุฒิ ฉิมพัด ออกใบประกาศ
2566 10231500156601 6 ตราด เมืองตราด แหลมกลัด บ้านคลองประทุน 1023150015 สุพรรษา พื้นผล ออกใบประกาศ
2566 10240701626612 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ แหลมประดู่ วัดศรีมงคล 1024070162 พิศมัย ปริหา ออกใบประกาศ
2566 10261701236609 4 นครนายก องครักษ์ บางปลากด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1026170123 รัตนภูมิ รัตนภูมิ ออกใบประกาศ
2566 10261701236608 4 นครนายก องครักษ์ บางปลากด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1026170123 ณรงค์ แก้ว ออกใบประกาศ
2566 10261701236607 4 นครนายก องครักษ์ บางปลากด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1026170123 สุรีรัตน์ เรือนเงิน ออกใบประกาศ
2566 10196001546611 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 พรไพลิน โยลัย ออกใบประกาศ
2566 10156700786601 4 อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก วัดโพธิ์เอน 1015670078 จันทกานต์ สาลีผล ออกใบประกาศ
2566 10602204466607 3 นครสวรรค์ ไพศาลี วังน้ำลัด วัดโพธิ์ศรี 1060220446 ภาณุพงศ์ ทรงศรี ออกใบประกาศ
2566 10602204466606 3 นครสวรรค์ ไพศาลี วังน้ำลัด วัดโพธิ์ศรี 1060220446 ธนิษฐา บรรฑิดตา ออกใบประกาศ
2566 10602204466605 3 นครสวรรค์ ไพศาลี วังน้ำลัด วัดโพธิ์ศรี 1060220446 พัทธ์ธีรา ศรีสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10602204466604 3 นครสวรรค์ ไพศาลี วังน้ำลัด วัดโพธิ์ศรี 1060220446 วิชญาพร เทียมสนิท ออกใบประกาศ
2566 10854600736608 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ ระวิราษฎร์บำรุง 1085460073 สุพิชญา เทพแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10854600736607 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ ระวิราษฎร์บำรุง 1085460073 พรทิพย์ พรหมแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10854600736606 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ ระวิราษฎร์บำรุง 1085460073 สุพัตรา ขาวใหม่ ออกใบประกาศ
2566 10854600736605 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ ระวิราษฎร์บำรุง 1085460073 นัฐณิชา เฉลิมพล ออกใบประกาศ
2566 10854600736604 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ ระวิราษฎร์บำรุง 1085460073 พิชญาดา ขาวใหม่ ออกใบประกาศ
2566 10854600736603 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ ระวิราษฎร์บำรุง 1085460073 เจษฎา งานอุตส่าห์ ออกใบประกาศ
2566 10854600736602 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ ระวิราษฎร์บำรุง 1085460073 ปลายฟ้า สมบูรณ์ธรรม ออกใบประกาศ
2566 10854600736601 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ ระวิราษฎร์บำรุง 1085460073 ศุภวีร์ เฟื่องฟู ออกใบประกาศ
2566 10602204466602 3 นครสวรรค์ ไพศาลี วังน้ำลัด วัดโพธิ์ศรี 1060220446 ณัฐวัศ บอกสันเทียะ ออกใบประกาศ
2566 10602204466601 3 นครสวรรค์ ไพศาลี วังน้ำลัด วัดโพธิ์ศรี 1060220446 อาณกร พุ่มโสภา ออกใบประกาศ
2566 10653601916608 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม บ้านไร่ วัดสิริสุทธาวาส 1065360191 พีรพัฒน์ เรืองศิริ ออกใบประกาศ
2566 10584203296609 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 1058420329 ทิพย์ธารา จองหลี่ ออกใบประกาศ
2566 10584203296608 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 1058420329 สุทิศา อาทิตย์อุไร ออกใบประกาศ
2566 10563202916601 1 พะเยา เมืองพะเยา เวียง พะเยาพิทยาคม 1056320291 พิชชาพร กันทะขู้ ออกใบประกาศ
2566 10543903136601 1 แพร่ เด่นชัย เด่นชัย วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1054390313 ธนวัฒน์ โนจิตร ออกใบประกาศ
2566 10653601916607 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม บ้านไร่ วัดสิริสุทธาวาส 1065360191 ญาดาสุมินทร์ กลิ่นตะกู ออกใบประกาศ
2566 10515101776630 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 พุทธิพงษ์ วัฒนานุสกุล ออกใบประกาศ
2566 10515101776629 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 เกศสุดา ลุงคำ ออกใบประกาศ
2566 10515101776628 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 เข็มทอง - ออกใบประกาศ
2566 10515101776627 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 แตงอ่อน - ออกใบประกาศ
2566 10515101776626 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 อิน - ออกใบประกาศ
2566 10515101776625 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 หลู่ - ออกใบประกาศ
2566 10515101776624 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 เทวัน ลุงคำ ออกใบประกาศ
2566 10584203296607 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 1058420329 เพรียวพันธ์ พรหมชัยวัฒน์ ออกใบประกาศ
2566 10584203296606 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 1058420329 ณัฐวุฒิ รุ่งรัตน์เลิศสกุล ออกใบประกาศ
2566 10584203296605 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 1058420329 พิมพิดา ตาลประดับ ออกใบประกาศ
2566 10584203296604 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 1058420329 วิทิดา อุดมอัมพร ออกใบประกาศ
2566 10584203296603 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 1058420329 ยุวดี จะโบ ออกใบประกาศ
2566 10584203296602 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 1058420329 อรจิรา ไม่มีชื่อสกุล ออกใบประกาศ
2566 10584203296601 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 1058420329 เหมือนฟ้า จะฟะ ออกใบประกาศ
2566 10515101776623 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 หมวย - ออกใบประกาศ
2566 10515101776622 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 โชคชาย ลุงทอน ออกใบประกาศ
2566 10515101776621 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 อ่อง นาสี ออกใบประกาศ
2566 10515101776620 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 วีรชน แสนปัญญา ออกใบประกาศ
2566 10515101776619 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 ชนัญชิดา สีวิชัย ออกใบประกาศ
2566 10515101776618 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 ชญานนท์ มะระ ออกใบประกาศ
2566 10515101776617 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 เอแข่ เซียมลาย ออกใบประกาศ
2566 10515101776616 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 กัญญาวีร์ - ออกใบประกาศ
2566 10515101776615 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 เมี๊ยะอุ่ง - ออกใบประกาศ
2566 10515101776614 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 คำจิ่ง - ออกใบประกาศ
2566 10515101776613 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 ณัฐสินี อินทะนุ ออกใบประกาศ
2566 10515101776612 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 แสงหาญ - ออกใบประกาศ
2566 10515101776611 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 ณิชาภัทร นากุ ออกใบประกาศ
2566 10515101776610 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว บ้านเหล่ายาว 1051510177 ชลทิศ ลุงหลิ่ง ออกใบประกาศ
2566 10200802836602 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง บ้านทับร้าง 1020080283 ไอลดา โึคตุลามา ออกใบประกาศ
2566 10200802806610 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง อนุบาลบ่อทอง 1020080280 สิรภัทร คงปลื้ม ออกใบประกาศ
2566 10475405086603 8 สกลนคร นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม บ้านสุวรรณคาม 1047540508 อรสา เปลี้ยวสน ออกใบประกาศ
2566 10361007586601 9 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง สตรีชัยภูมิ 1036100758 ชัญญาดา หอมเหล็ก ออกใบประกาศ
2566 10361004496606 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 1036100449 วนิดา อ่อนเฉลียง ออกใบประกาศ
2566 10347107726605 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง วัดบ้านค้อหวาง 1034710772 ณัฐชญา ขุนภักดี ออกใบประกาศ
2566 10347107726604 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง วัดบ้านค้อหวาง 1034710772 นริศรา ผาลีพัฒน์ ออกใบประกาศ
2566 10854600546602 11 ระนอง กระบุรี น้ำจืดน้อย บ้านน้ำจืดน้อย 1085460054 กวิสรา แจ่มพิศ ออกใบประกาศ
2566 10854600546601 11 ระนอง กระบุรี น้ำจืดน้อย บ้านน้ำจืดน้อย 1085460054 จิรายุ ยศมงคล ออกใบประกาศ
2566 10861102096623 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 ตนุภัทร พิมลรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 10861102096622 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 กฤษณะ กลับหลังสวน ออกใบประกาศ
2566 10921401256601 12 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว บ้านไสมะม่วง 1092140125 ดวงใจ วิชัยดิษฐ ออกใบประกาศ
2566 10921401936603 12 ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน บ้านควนไม้ดำ 1092140193 โชติกา พญารัง ออกใบประกาศ
2566 10921401936602 12 ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน บ้านควนไม้ดำ 1092140193 ชุติมา นิลภู ออกใบประกาศ
2566 10905501236602 12 สงขลา สทิงพระ บ่อแดง วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) 1090550123 กัลยกร กฤษพิบูลย์ ออกใบประกาศ
2566 10905501236601 12 สงขลา สทิงพระ บ่อแดง วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) 1090550123 สุภนิดา แสงประดับ ออกใบประกาศ
2566 20000000376650 13 กรุงเทพมหานคร ชมธีรดา ธีรศักดิ์วรกูล ออกใบประกาศ
2566 10834000296611 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 สุภาภรณ์ บุญพฤกษ์ ออกใบประกาศ
2566 10834000296610 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 วรรธิดา สวัสดิ์วงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10834000296609 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 ฟ้ารุ่ง พันธ์ทิพย์ ออกใบประกาศ
2566 10834000296608 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 สุวินญา แซ่อ๋าง ออกใบประกาศ
2566 10196001546610 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 พรวิมล โยลัย ออกใบประกาศ
2566 10261701236606 4 นครนายก องครักษ์ บางปลากด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1026170123 ชลธิชา เพชรผ่องศรี ออกใบประกาศ
2566 10261701236605 4 นครนายก องครักษ์ บางปลากด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1026170123 ชาลิสา ชมเมือง ออกใบประกาศ
2566 10261701236604 4 นครนายก องครักษ์ บางปลากด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1026170123 ภูเบศร เมฆส่อน ออกใบประกาศ
2566 10261701236603 4 นครนายก องครักษ์ บางปลากด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1026170123 มะ ่เมือย ออกใบประกาศ
2566 10261701236602 4 นครนายก องครักษ์ บางปลากด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1026170123 เอื้อน ซา ออกใบประกาศ
2566 10361007956601 9 ชัยภูมิ เทพสถิต วะตะแบก เทพสถิตวิทยา 1036100795 นันท์นภัส แสนโคตร ออกใบประกาศ
2566 10240703486606 6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว แปลงยาว ไผ่แก้ววิทยา 1024070348 สริตา บ๋วยเฮง ออกใบประกาศ
2566 11231000036604 6 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ มารดานุสรณ์ 1123100003 ธนธรณ์ รัตนพรสมปอง ออกใบประกาศ
2566 10921401936601 12 ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน บ้านควนไม้ดำ 1092140193 ณัฐธิดา กันคล้าย ออกใบประกาศ
2566 10132701836601 4 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสี่ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1013270183 ภูริชช์ อุดมทีฆะศิริ ออกใบประกาศ
2566 10536902956601 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1053690295 กนกกาญจน์ อุปนันท์ ออกใบประกาศ
2566 10653600966620 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ชัยพัชร์ ทองก่อ ออกใบประกาศ
2566 10536902826601 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก บ้านโคก บ้านห้วยครั่ง 1053690282 คณาธิป ขอดคำตัน ออกใบประกาศ
2566 10536903246676 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ศิลาพชร อินแสง ออกใบประกาศ
2566 10536903246675 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ขวัญหทัย คำจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10653600966619 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 เกวลิน ปานจีน ออกใบประกาศ
2566 10653600966618 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ธีรสร คำโส ออกใบประกาศ
2566 10653600966617 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ชนิษฐา นามวิเศษ ออกใบประกาศ
2566 10646200756603 2 สุโขทัย กงไกรลาศ ป่าแฝก วัดทุ่ง 1064620075 ธนัสถา สีดาฟอง ออกใบประกาศ
2566 10653600966616 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 กัญญารัตน์ ศรีพระจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10653600966615 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ศิรินทิพย์ สิริ ออกใบประกาศ
2566 10646200756602 2 สุโขทัย กงไกรลาศ ป่าแฝก วัดทุ่ง 1064620075 ปภัสรา บุมี ออกใบประกาศ
2566 10646200756601 2 สุโขทัย กงไกรลาศ ป่าแฝก วัดทุ่ง 1064620075 ชลริสา ปานไข่ ออกใบประกาศ
2566 10653600966614 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ภัทรวดี พัวทอง ออกใบประกาศ
2566 10653600966613 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ธิดารัตน์ นามวิเศษ ออกใบประกาศ
2566 10536903226663 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 สรรเสริญ สาขา ออกใบประกาศ
2566 10536903246674 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ธวัลพร วงษ์ประสิทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10631602486621 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาดวิทยาคม 1063160248 จิราพร ปะระปิน ออกใบประกาศ
2566 10536903246673 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 พิชญา ฝ้ายขาว ออกใบประกาศ
2566 10653600966612 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ไพรืนทร์ เสือแสวงสินธุ์ ออกใบประกาศ
2566 30572001066612 1 เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก เทศบาล 6 นครเชียงราย 3057200106 ณัฐณิชา ริอ้ายคำ ออกใบประกาศ
2566 10653600966611 2 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 กนิษฐา คณะใน ออกใบประกาศ
2566 10200802806609 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง อนุบาลบ่อทอง 1020080280 มุฑิตา บุตรงาม ออกใบประกาศ
2566 10240703486605 6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว แปลงยาว ไผ่แก้ววิทยา 1024070348 ปณิดา คู้จ้อย ออกใบประกาศ
2566 10277401876609 6 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน บ้านท่าเกวียน 1027740187 ปิยธิดา ปัทธิสามะ ออกใบประกาศ
2566 30572001066611 1 เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก เทศบาล 6 นครเชียงราย 3057200106 ชญาน์นันท์ สุริยะจักร์ ออกใบประกาศ
2566 10501309716610 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 กาณิการ์ ใจคำ ออกใบประกาศ
2566 10501309716609 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 นันทินี ชาวอินเอก ออกใบประกาศ
2566 10501309716608 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 เขมิกา ไพรวัลย์มรกต ออกใบประกาศ
2566 10501309716607 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 อรัญญา สายคา ออกใบประกาศ
2566 10501309716606 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 สฐิมา วงศ์ษา ออกใบประกาศ
2566 10501309716605 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 ภูริณัฐ แลแม ออกใบประกาศ
2566 10501309716604 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 อาทิตยา ชุ่มใจ ออกใบประกาศ
2566 10501309716603 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 วรกานต์ ชัยยา ออกใบประกาศ
2566 10501309716602 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 ศิริขวัญ กุณาสิงห์ ออกใบประกาศ
2566 10240702796601 6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว แปลงยาว วัดไผ่แก้ว 1024070279 สุจิรา แจ่มจำรัส ออกใบประกาศ
2566 10240703486604 6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว แปลงยาว ไผ่แก้ววิทยา 1024070348 บัว - ออกใบประกาศ
2566 10277401876608 6 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน บ้านท่าเกวียน 1027740187 ปวริศ แก้วโสนด ออกใบประกาศ
2566 10240703486603 6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว แปลงยาว ไผ่แก้ววิทยา 1024070348 รัตน์ตะวัน ปอศรี ออกใบประกาศ
2566 10240703486602 6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว แปลงยาว ไผ่แก้ววิทยา 1024070348 สุจิรา ปิดตาทะสา ออกใบประกาศ
2566 20000000176649 7 มหาสารคาม กรรณิการ์ วรรณวิจิตร ออกใบประกาศ
2566 10386603956609 8 บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาลศรีวิไล 1038660395 ปาลิตา ศรีฤทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10386603956608 8 บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาลศรีวิไล 1038660395 ทิพย์ภาภรณ์ ศรีชะชัย ออกใบประกาศ
2566 10386603956607 8 บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาลศรีวิไล 1038660395 พัชราภรณ์ หม่องไชย ออกใบประกาศ
2566 10386603956606 8 บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาลศรีวิไล 1038660395 ศศิธร โพธิ์เหลือง ออกใบประกาศ
2566 10386603956605 8 บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาลศรีวิไล 1038660395 กาญจนา ดอกกฐิน ออกใบประกาศ
2566 10475405086602 8 สกลนคร นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม บ้านสุวรรณคาม 1047540508 ลดาพรรณ นันทะราช ออกใบประกาศ
2566 10475405086601 8 สกลนคร นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม บ้านสุวรรณคาม 1047540508 หนึ่งฤทัย เหมะธุลิน ออกใบประกาศ
2566 10475403216626 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ชรินดา ทาซ้าย ออกใบประกาศ
2566 10475403216625 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 พรรณวิษา สาริศรี ออกใบประกาศ
2566 10475403216624 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 อัครชัย อรุณไพร ออกใบประกาศ
2566 10475403216623 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 เจษฎา พรมเทพ ออกใบประกาศ
2566 10475403216622 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 วริษรา บัวศรี ออกใบประกาศ
2566 10475403216621 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ณัชรีกานต์ อินธิ ออกใบประกาศ
2566 10475403216620 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 กันยากร อรรคจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10475403216619 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 กัญญารัตน์ ราชบุรี ออกใบประกาศ
2566 10475403216618 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ฐิติมากูร แฝงสวรรค์ ออกใบประกาศ
2566 10475403216617 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 อภิญญา กันเนียม ออกใบประกาศ
2566 10475403216616 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 พัชรพร พิมพรรณ ออกใบประกาศ
2566 10475403216615 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 อนิศา สาริศรี ออกใบประกาศ
2566 30512004016604 1 ลำพูน เวียงหนอง วังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 3051200401 พลนที ตาจุมปา ออกใบประกาศ
2566 10584200736601 1 แม่ฮ่องสอน ปาย แม่นาเติง บ้านป่ายาง 1058420073 วรณัน ฉ่ำมณี ออกใบประกาศ
2566 10475403216614 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ศศิวิภา อินธิ ออกใบประกาศ
2566 10475403216613 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ศิริพร แจ้งสีใส ออกใบประกาศ
2566 10475403216612 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ลลิตา แสนสุภา ออกใบประกาศ
2566 10475403216611 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 กนกพร สาริศรี ออกใบประกาศ
2566 10501309716601 1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สองแคว บ้านสามหลัง 1050130971 พิชญะ ตาดี ออกใบประกาศ
2566 10475403216610 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ไชยอนันต์ นันทะวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10475403216609 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 กิตติชัย สาริศรี ออกใบประกาศ
2566 10475403216608 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 กิตติกุล สาริศรี ออกใบประกาศ
2566 10361002776616 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 ขวัญข้าว ขันดาบ ออกใบประกาศ
2566 10361002776615 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 นิศาชล หาญชัย ออกใบประกาศ
2566 10361002776614 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 กัญญาณัฐ คำตัน ออกใบประกาศ
2566 10361002776613 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 ปวริศา ศุภมาตร ออกใบประกาศ
2566 10361002776612 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 ณัฏฐนิชา ฆ้องโนนแดง ออกใบประกาศ
2566 10361002776611 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 ภัทราพร ถนอมสัตย์ ออกใบประกาศ
2566 10361002776610 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 พุฒติการ คูณป้อง ออกใบประกาศ
2566 10361002776609 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 นันทิชา แดงขุนทด ออกใบประกาศ
2566 10361002776608 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 กนกพิชญ์ คาดสนิท ออกใบประกาศ
2566 10361002776607 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 เย็นฤดี สมัดชัย ออกใบประกาศ
2566 10361002776606 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 พนัชกร พิมพา ออกใบประกาศ
2566 10361004496605 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 1036100449 ปาลิดา โพติยะ ออกใบประกาศ
2566 10361004496604 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 1036100449 กฤติมาภรณ์ ดกบุราณ ออกใบประกาศ
2566 10361004496603 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 1036100449 ธนันเทพ ตอชัยภูมิ ออกใบประกาศ
2566 20000000126648 9 ชัยภูมิ กิตติภพ กุลจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10361004496602 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 1036100449 ทิพย์รัตน์ เอี่ยมนอก ออกใบประกาศ
2566 10361004496601 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 1036100449 รตนภัส ชุ่มเกิด ออกใบประกาศ
2566 10861102096621 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 แก้วกังวาล สอนสงคราม ออกใบประกาศ
2566 10861102096620 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 ราเชน พรหมจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10861102096619 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 วิรัญญา คงประจำ ออกใบประกาศ
2566 10861102096618 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 อัคณีย์ญา เหมือนทอง ออกใบประกาศ
2566 10861102096617 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 ธัญจิตรา เกตเลขวัด ออกใบประกาศ
2566 10861102096616 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 วรุณยุพา ศรีมหาดไทย ออกใบประกาศ
2566 10861102096615 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 ปุณณดา คงสุวรรณ ออกใบประกาศ
2566 10823301306609 11 พังงา ทับปุด ทับปุด วัดนิโครธาราม 1082330130 พิมพ์ชนก แสงขวัญ ออกใบประกาศ
2566 10823301306608 11 พังงา ทับปุด ทับปุด วัดนิโครธาราม 1082330130 ภัทรธิดา ปรุงปลื้ม ออกใบประกาศ
2566 10823301306607 11 พังงา ทับปุด ทับปุด วัดนิโครธาราม 1082330130 วรนันธ์ จันทร์ทอง ออกใบประกาศ
2566 10823301306606 11 พังงา ทับปุด ทับปุด วัดนิโครธาราม 1082330130 กรกช หาการ ออกใบประกาศ
2566 10823301306605 11 พังงา ทับปุด ทับปุด วัดนิโครธาราม 1082330130 พรรณปพร นวลนุ่น ออกใบประกาศ
2566 10823301306604 11 พังงา ทับปุด ทับปุด วัดนิโครธาราม 1082330130 ทิพย์วารี นารี ออกใบประกาศ
2566 10921401556610 12 ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม ทุ่งรวงทอง 1092140155 สิทธิกร ฤทธิเดช ออกใบประกาศ
2566 10954400606606 12 ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1095440060 อริสา มูเซอ ออกใบประกาศ
2566 10954400606605 12 ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1095440060 อรุณรัตน์ อินทสุวรรณ ออกใบประกาศ
2566 10954400606604 12 ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1095440060 อทิตญาย์ ชูเรือง ออกใบประกาศ
2566 10954400606603 12 ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1095440060 รุ่งทิวา เอียดทองใส ออกใบประกาศ
2566 10481904696607 8 นครพนม ท่าอุเทน โนนตาล อุเทนพัฒนา 1048190469 ทยิดา โชติเอี่ยม ออกใบประกาศ
2566 10861102096614 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 วิชัยรัตน์ แก้ววิเศษ ออกใบประกาศ
2566 10861102096613 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 ตนุภัทร พิมลรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 10861102096612 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 กฤษณะ กลับหลังสวน ออกใบประกาศ
2566 10481904696606 8 นครพนม ท่าอุเทน โนนตาล อุเทนพัฒนา 1048190469 ศรีสุดา มณีวรรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10861102096611 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 ปุณณดา คงสุวรรณ ออกใบประกาศ
2566 10861102096610 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 วรุณยุพา ศรีมหาดไทย ออกใบประกาศ
2566 10861102096609 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 ธัญจิตรา เกตเลขวัด ออกใบประกาศ
2566 10861102096608 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 อัคณีย์ญา เหมือนทอง ออกใบประกาศ
2566 10861102096607 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 วิรัญญา คงประจำ ออกใบประกาศ
2566 10861102096606 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 ราเชน พรหรมจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10861102096605 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 แก้วกังวาล สอนสงคราม ออกใบประกาศ
2566 10861102096604 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 กฤษณะ กลับหลังสวน ออกใบประกาศ
2566 10861102096603 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 ตนุภัทร พิมลรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 10861102096602 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 วิชัยรัตน์ แก้ววิเศษ ออกใบประกาศ
2566 10481904696605 8 นครพนม ท่าอุเทน โนนตาล อุเทนพัฒนา 1048190469 ธิติยา ใจเอื้อ ออกใบประกาศ
2566 10481904696604 8 นครพนม ท่าอุเทน โนนตาล อุเทนพัฒนา 1048190469 คำใบ มะนีจัน ออกใบประกาศ
2566 10481904696603 8 นครพนม ท่าอุเทน โนนตาล อุเทนพัฒนา 1048190469 นวียา แสนเมือง ออกใบประกาศ
2566 10515102896607 1 ลำพูน เวียงหนองล่อง วังผาง วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1051510289 พิมพกานต์ ปัญญา ออกใบประกาศ
2566 10515102896606 1 ลำพูน เวียงหนองล่อง วังผาง วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1051510289 รัชชานนท์ เป๊อะปันสุข ออกใบประกาศ
2566 10515102896605 1 ลำพูน เวียงหนองล่อง วังผาง วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1051510289 ณีรนุช ลำปน ออกใบประกาศ
2566 10515102896604 1 ลำพูน เวียงหนองล่อง วังผาง วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1051510289 จุฑามาส กองสิงห์ ออกใบประกาศ
2566 10515102896603 1 ลำพูน เวียงหนองล่อง วังผาง วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1051510289 อิศยา กันธง ออกใบประกาศ
2566 30512004016603 1 ลำพูน เวียงหนอง วังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 3051200401 ภัทรานิษย์ สิทธิประเสริฐ ออกใบประกาศ
2566 30512004016602 1 ลำพูน เวียงหนอง วังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 3051200401 ธิดารัตน์ ปัญญารัตน์ ออกใบประกาศ
2566 30512004016601 1 ลำพูน เวียงหนอง วังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 3051200401 ธัญญารัตน์ ปัญญารัตน์ ออกใบประกาศ
2566 10481904696602 8 นครพนม ท่าอุเทน โนนตาล อุเทนพัฒนา 1048190469 ทิพวรรณ เขียวค้า ออกใบประกาศ
2566 10602206126601 3 นครสวรรค์ ชุมตาบง ชุมตาบง บ้านเขาจั๊กจั่น 1060220612 อภิชา พิมพ์ดา ออกใบประกาศ
2566 10646201516611 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 พลอยลดา สายเนตร์ ออกใบประกาศ
2566 10646201516610 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 วริศรา ขัดคำวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10646201516609 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 ณัฐลิตา มีเพชรดี ออกใบประกาศ
2566 10631602486620 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาดวิทยาคม 1063160248 สาวิตรี เชื้ออุดมสุข ออกใบประกาศ
2566 10915600076612 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 สารีน่า เงดหมาน ออกใบประกาศ
2566 10915600076611 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 อุรัสญา เตาวะโต ออกใบประกาศ
2566 10861100156603 11 ชุมพร เมืองชุมพร บางหมาก บ้านดอนไทรงาม 1086110015 กานต์ปภัสร บุญญตา ออกใบประกาศ
2566 10481905026604 8 นครพนม นาทม นาทม นาทมวิทยา 1048190502 วัชราเทพ คำกองแพง ออกใบประกาศ
2566 10200802806608 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง อนุบาลบ่อทอง 1020080280 พิสิษฐ์ ศรีบุญ ออกใบประกาศ
2566 10646201516608 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 ธนพร ธัญญเจริญ ออกใบประกาศ
2566 10200802806606 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง อนุบาลบ่อทอง 1020080280 ศศิกาญจน์ เนื่องจำนงค์ ออกใบประกาศ
2566 10200802806604 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง อนุบาลบ่อทอง 1020080280 ณัฐฌา เรืองรอด ออกใบประกาศ
2566 10536903226662 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ปริญญาพร ชนะจน ออกใบประกาศ
2566 10646201516607 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 วรรษวรรณ กันแต่ง ออกใบประกาศ
2566 10536903246671 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ธรรมวัตร ดอกเกี๋ยว ออกใบประกาศ
2566 10646201516606 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 ศิรานันต์ เอกสมาธิกุล ออกใบประกาศ
2566 10646201516605 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 ณัฐมน อังคณาเจริิญชัย ออกใบประกาศ
2566 10646201516604 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 ปิยธิดา เข็มวิชัย ออกใบประกาศ
2566 10646201516603 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 จันทณัฏ ตาวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10646201516602 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 กันตพัฒน์ คำปัญโญ ออกใบประกาศ
2566 10646201516601 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1064620151 ณัฐลิตา ีีมีเพชรดี ออกใบประกาศ
2566 10543900946605 1 แพร่ สูงเม่น หัวฝาย วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 1054390094 จิตติมา สิงหพันธ์ุ ออกใบประกาศ
2566 10543900946604 1 แพร่ สูงเม่น หัวฝาย วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 1054390094 รวิสรา ประทิศ ออกใบประกาศ
2566 10543900946603 1 แพร่ สูงเม่น หัวฝาย วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 1054390094 ธนกฤต สมหล่าย ออกใบประกาศ
2566 10543900946602 1 แพร่ สูงเม่น หัวฝาย วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 1054390094 เตชิต เที่ยงแน่ ออกใบประกาศ
2566 10663501106648 3 พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาลบางมูลนาก 1066350110 นางฐิตินันท์ สมบูรณ์สงค์ ออกใบประกาศ
2566 10954402126606 12 ยะลา กรงปินัง ปุโรง บ้านปุโรง 1095440212 นูรนาบีลา หะยีกะจิ ออกใบประกาศ
2566 10954402126605 12 ยะลา กรงปินัง ปุโรง บ้านปุโรง 1095440212 ซูรียานา ยุนุ ออกใบประกาศ
2566 10954402126604 12 ยะลา กรงปินัง ปุโรง บ้านปุโรง 1095440212 นูรนาบีลา หะยีกะจิ ออกใบประกาศ
2566 10954402126603 12 ยะลา กรงปินัง ปุโรง บ้านปุโรง 1095440212 นูรูลซากีนาร์ กาหลง ออกใบประกาศ
2566 10962402466603 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านลาแล 1096240246 ซาฟารินร์ เจ๊ะอูมา ออกใบประกาศ
2566 10962402466602 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านลาแล 1096240246 ซาฟารินร์ เจ๊ะอูมา ออกใบประกาศ
2566 10954400606602 12 ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1095440060 มิลิอา สุวินิตปัญญา ออกใบประกาศ
2566 10915600076610 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 ฟาเดีย ลิ่มอภิชาติสกุล ออกใบประกาศ
2566 10915600076609 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 อรินญา เจ๊ะบา ออกใบประกาศ
2566 10347100446615 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองขอน บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ญาณิศา ศรีมหันต์ ออกใบประกาศ
2566 10475404516602 8 สกลนคร ส่องดาว ปทุมวาปี บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 1047540451 รุ่งฤดี ศิริบุตร ออกใบประกาศ
2566 10475406646629 8 สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1047540664 กัลยรัตน์ บุญเสริม ออกใบประกาศ
2566 10231501296605 6 ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่วิทยาคม 1023150129 พิมพ์ชนก สังข์ทอง ออกใบประกาศ
2566 10180900616605 3 ชัยนาท วัดสิงห์ หนองน้อย วัดดอนตาล 1018090061 ศรสวรรค์ ไทยกุล ออกใบประกาศ
2566 10180900616604 3 ชัยนาท วัดสิงห์ หนองน้อย วัดดอนตาล 1018090061 ธนพล พุ่มพุทรา ออกใบประกาศ
2566 10180900616603 3 ชัยนาท วัดสิงห์ หนองน้อย วัดดอนตาล 1018090061 พีรพัฒน์ มาขำ ออกใบประกาศ
2566 10536900276612 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 กมลรัชต์ ใจคำสืบ ออกใบประกาศ
2566 10543900946601 1 แพร่ สูงเม่น หัวฝาย วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 1054390094 ธิดารัตน์ เชิญชู ออกใบประกาศ
2566 11511000016605 1 ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 1151100001 เจนจิรา ออนมาลา ออกใบประกาศ
2566 10962403596602 12 นราธิวาส แว้ง แว้ง เวียงสุวรรณวิทยาคม 1096240359 อัสม๊ะ มือลี ออกใบประกาศ
2566 10954400606601 12 ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1095440060 รุ่งทิวา เอียดทองใส ออกใบประกาศ
2566 10861103036601 11 ชุมพร สวี นาโพธิ์ สวีวิทยา 1086110303 ศักดิธัช ยอดครุฑ ออกใบประกาศ
2566 10132701236601 4 ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคอไห วัดโสภณาราม 1013270123 วายุ ใจดี ออกใบประกาศ
2566 10536903246670 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ปัณฑทรีย์ พิมทอง ออกใบประกาศ
2566 10536903246669 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ณัฏฐวรรณ บัวแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10571201776602 1 เชียงราย เทิง งิ้ว บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 1057120177 วราวิมล ไชยวงค์ทอน ออกใบประกาศ
2566 10571201776601 1 เชียงราย เทิง งิ้ว บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 1057120177 เขมรินทร์ วงค์พัก ออกใบประกาศ
2566 10536903246668 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ปัณฑารีย์ พิมทอง ออกใบประกาศ
2566 10915600076608 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 รอฮานี หมันเร๊ะ ออกใบประกาศ
2566 10915600076607 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 ดารีน่า ล่าดี้ ออกใบประกาศ
2566 10861103006638 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 อุษณียาภรณ์ จันทร์นพรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 10861103006637 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ณัฏฐนิช มรินทร์ทา ออกใบประกาศ
2566 20000000286647 10 อุบลราชธานี นวลขจร บุเงิน ออกใบประกาศ
2566 10347100056609 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม บ้านปากห้วยวังนอง 1034710005 มณฑมาศ มุสิกา ออกใบประกาศ
2566 10200802896601 6 ชลบุรี บ่อทอง เกษตรสุวรรณ บ้านคลองปริง 1020080289 ดมิสา สุภาผล ออกใบประกาศ
2566 10200802646602 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อกวางทอง บ้านหนองเกตุ 1020080264 พัชราภา ถูกศรี ออกใบประกาศ
2566 10536903226661 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ก้องภพ ศรีดานุช ออกใบประกาศ
2566 10536903226660 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 อาริษา พรมชาติ ออกใบประกาศ
2566 10631602486619 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาดวิทยาคม 1063160248 ญาดา บงกชนิมิตชัย ออกใบประกาศ
2566 10536903226659 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ณัฐธกรณ์ ศรีจักรคำ ออกใบประกาศ
2566 10536903226658 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 โชตนา มั่นต่อ ออกใบประกาศ
2566 10536903226657 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 อรวรรณ อินชายเขา ออกใบประกาศ
2566 10536903226656 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 กันต์กวี สมทอง ออกใบประกาศ
2566 10536903226655 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ฑิฆัมพร กระรินตา ออกใบประกาศ
2566 10536903226654 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 นิรชา อยู่เจริญ ออกใบประกาศ
2566 10536903226653 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ณิชา​นันท์​ จันทร์​เขียว​ ออกใบประกาศ
2566 10536903226652 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 สวรรยา ทองหมื่นศรี ออกใบประกาศ
2566 10536903226651 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 อมรรัตน์ เพ็งเจริญ ออกใบประกาศ
2566 10536903226650 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ทิพย์ธิดา อินตานอน ออกใบประกาศ
2566 10525000556606 1 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท บ้านโทกหัวช้าง 1052500055 พนิดา เชิงคร่อง ออกใบประกาศ
2566 10347100056608 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม บ้านปากห้วยวังนอง 1034710005 พัชรี รักคะยอม ออกใบประกาศ
2566 10347100056607 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม บ้านปากห้วยวังนอง 1034710005 ธนัชพร อาทิเวช ออกใบประกาศ
2566 10536903226649 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 กฤษฎา ต่ายพักตร์ ออกใบประกาศ
2566 10361002776605 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 วริสรา ยอดวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10536903226648 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ปัทมา ปานดำ ออกใบประกาศ
2566 10933402446607 12 พัทลุง บางแก้ว ท่ามะเดื่อ วัดปัณณาราม 1093340244 ณิชกาน สุวรรณรัชนี ออกใบประกาศ
2566 10536903226647 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ก้องภพ ศรีดานุช ออกใบประกาศ
2566 10536903226646 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ปิยะวรรณ วันจิ๋ว ออกใบประกาศ
2566 10536903226645 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 อรวรรณ อินชายเขา ออกใบประกาศ
2566 10536903226644 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ศุวลี ศรีอภัย ออกใบประกาศ
2566 10347100056606 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม บ้านปากห้วยวังนอง 1034710005 ณัฐสุดา กำทอง ออกใบประกาศ
2566 10536903226643 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ฑิฆัมพร กระรินตา ออกใบประกาศ
2566 10536903226642 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ทักษพร มะโนศิลา ออกใบประกาศ
2566 10536903226641 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ออมสิน แสงประภา ออกใบประกาศ
2566 10536903226640 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ศุวลี ศรีอภัย ออกใบประกาศ
2566 10536903226639 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ญานิษา มารแพ้ ออกใบประกาศ
2566 10536903226638 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ฑิฆัมพร กระรินตา ออกใบประกาศ
2566 10536903226637 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ปิยะนัดดา จันตาบ้านไร่ ออกใบประกาศ
2566 10536903226636 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ก้องภพ ศรีดานุช ออกใบประกาศ
2566 10536903226635 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 พัชรินทร์ อยู่เจริญ ออกใบประกาศ
2566 10536903226634 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 มณีรัตน์ แทนเทือก ออกใบประกาศ
2566 10536903226633 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ฑิฆัมพร กระรินตา ออกใบประกาศ
2566 10536903226632 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 พัชรี คำพวง ออกใบประกาศ
2566 10933402446606 12 พัทลุง บางแก้ว ท่ามะเดื่อ วัดปัณณาราม 1093340244 ณิชกาญจน์ สุริยงค์ ออกใบประกาศ
2566 10915600076606 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 ลลิลดา หวังดี ออกใบประกาศ
2566 10933402446605 12 พัทลุง บางแก้ว ท่ามะเดื่อ วัดปัณณาราม 1093340244 ณิชกาญจน์ สุริยงค์ ออกใบประกาศ
2566 10525000556605 1 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท บ้านโทกหัวช้าง 1052500055 สุชัญญา ใจวะนะ ออกใบประกาศ
2566 10536903226631 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 สิริญากร กุณโฮง ออกใบประกาศ
2566 10933402446604 12 พัทลุง บางแก้ว ท่ามะเดื่อ วัดปัณณาราม 1093340244 วรัชยา หรือชู ออกใบประกาศ
2566 10915600076605 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 มูฮัมมัดฆุตฟาน เตบสัน ออกใบประกาศ
2566 10915600076604 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 อัมรินทร์ มะกะหลี ออกใบประกาศ
2566 10347100056605 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม บ้านปากห้วยวังนอง 1034710005 ประริยากร บัวสด ออกใบประกาศ
2566 10347100056604 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม บ้านปากห้วยวังนอง 1034710005 ศิริลักษณ์ เขาวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10180900616602 3 ชัยนาท วัดสิงห์ หนองน้อย วัดดอนตาล 1018090061 พีรพล นาคเป้า ออกใบประกาศ
2566 10536903226630 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 อินธิรา ฉ่ำไกร ออกใบประกาศ
2566 10536903226629 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 อมรรัตน์ เพ็งเจริญ ออกใบประกาศ
2566 10347100056603 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม บ้านปากห้วยวังนอง 1034710005 ฐิติศักดิ์ คุณระ ออกใบประกาศ
2566 10915600076603 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 สุไอดา แนะสกุล ออกใบประกาศ
2566 10347100056602 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม บ้านปากห้วยวังนอง 1034710005 เบญจวรรณ อรพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10347100056601 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม บ้านปากห้วยวังนอง 1034710005 ภานิศา สามพัน ออกใบประกาศ
2566 10180900616601 3 ชัยนาท วัดสิงห์ หนองน้อย วัดดอนตาล 1018090061 นิชาภา หลังพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10536903226628 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 วัชดล เชื้อน่วม ออกใบประกาศ
2566 10536903226627 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 กาญจณวรรณ จงทำมา ออกใบประกาศ
2566 10536903226626 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 พูนศักดิ์ นาพงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10277401756614 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 วายุ มั้นสินธุ์ ออกใบประกาศ
2566 10200802806602 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง อนุบาลบ่อทอง 1020080280 รุ่งอรุณ คงปลื้ม ออกใบประกาศ
2566 10915600076602 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 ฮัสซาน เจ๊ะอูเส็น ออกใบประกาศ
2566 10536903226625 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ณัฐธิดา เชิญชม ออกใบประกาศ
2566 10536903226624 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ธัญวัฒน์ พานสัมฤทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10525000556604 1 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท บ้านโทกหัวช้าง 1052500055 ตุลภัทร วิละน้อย ออกใบประกาศ
2566 10536903226623 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 อัจฉรา ทองนวม ออกใบประกาศ
2566 10536903226622 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 กฤตพร เเก้วบ้านฝาย ออกใบประกาศ
2566 10536903226621 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ณิชา​นันท์​ จันทร์​เขียว​ ออกใบประกาศ
2566 10536903226620 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 อมรรัตน์ เพ็งเจริญ ออกใบประกาศ
2566 10536903226619 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ธัญลักษณ์ คำแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10536903226618 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 กาญจนาพร น้อยบ้านป่า ออกใบประกาศ
2566 10536903226617 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 พัชรพร มูลมา ออกใบประกาศ
2566 10525000556603 1 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท บ้านโทกหัวช้าง 1052500055 อัครเดช วงศ์นวล ออกใบประกาศ
2566 10277401756613 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 ไพโรจน์ รักพร้า ออกใบประกาศ
2566 10653604156624 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 นฤมล เพ็งเพชร ออกใบประกาศ
2566 10536903246667 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 พีรภัทร เกินพา ออกใบประกาศ
2566 10653604156623 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 พิชาภรณ์ เดชมี ออกใบประกาศ
2566 10653604156622 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 ธนาวุฒิ กันศรี ออกใบประกาศ
2566 10536903226616 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ณิชา​นันท์​ จันทร์​เขียว​ ออกใบประกาศ
2566 10536903226615 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 กฤตพร เเก้วบ้านฝาย ออกใบประกาศ
2566 10653604156621 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 เบญญาภา น้อยนิด ออกใบประกาศ
2566 10653604156620 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 สุกัญญา เพ็งเพชร ออกใบประกาศ
2566 10536900276611 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 ศศิกาญ พสุธารชาติ ออกใบประกาศ
2566 10536903226614 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 วชิราภรณ์ ขัดเกลา ออกใบประกาศ
2566 10653604156619 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 ณัฐพล แสวงสุข ออกใบประกาศ
2566 10536900276610 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 ธนาภา สอนจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10653604156618 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 แพรวา พุกทอง ออกใบประกาศ
2566 10536900276609 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 กชกร ภู่พุ่ม ออกใบประกาศ
2566 10653604156617 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 แพรวา พุกทอง ออกใบประกาศ
2566 10536900276608 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 วิภาวดี เพ็งจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10536900276607 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 จุฑาทิพย์ ศรีราช ออกใบประกาศ
2566 10536900276606 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 ธนิสร รุ่งทอง ออกใบประกาศ
2566 10653604156616 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 ฐิติกาญจน์ เนียมสวรรค์ ออกใบประกาศ
2566 10536900276605 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 ณัจฉรียา นาคสุด ออกใบประกาศ
2566 10536900276604 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 พัสวี เอี่ยมสอาด ออกใบประกาศ
2566 10536900276603 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 จิตรดา ม่วงรัก ออกใบประกาศ
2566 10536900276602 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 อัจฉรา บุญเกตุ ออกใบประกาศ
2566 10536900276601 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 1053690027 ศุภจิตต์ ทุ่งคาใน ออกใบประกาศ
2566 10536903226613 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 องค์กรณ์ มั่นกันนาน ออกใบประกาศ
2566 10536903246666 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 วิชญาพร ลาแท่น ออกใบประกาศ
2566 10525000556602 1 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท บ้านโทกหัวช้าง 1052500055 กัญญาพัชร กาจารี ออกใบประกาศ
2566 10954400086608 12 ยะลา เมืองยะลา เปาะเส้ง บ้านไทรงาม 1095440008 อาตีเกาะฮ์ เจะนิ ออกใบประกาศ
2566 10954400086607 12 ยะลา เมืองยะลา เปาะเส้ง บ้านไทรงาม 1095440008 อาอีซะห์ มอลอ ออกใบประกาศ
2566 10954400086606 12 ยะลา เมืองยะลา เปาะเส้ง บ้านไทรงาม 1095440008 นูรฟาร์ กาแซ ออกใบประกาศ
2566 10954400086605 12 ยะลา เมืองยะลา เปาะเส้ง บ้านไทรงาม 1095440008 ซอฟูล เจะอาลี ออกใบประกาศ
2566 10954400086604 12 ยะลา เมืองยะลา เปาะเส้ง บ้านไทรงาม 1095440008 ตัซนีม โตะตาหยง ออกใบประกาศ
2566 10954400086603 12 ยะลา เมืองยะลา เปาะเส้ง บ้านไทรงาม 1095440008 สูวาตี กาแซ ออกใบประกาศ
2566 10954400086602 12 ยะลา เมืองยะลา เปาะเส้ง บ้านไทรงาม 1095440008 ซอบารียะห์ ราตูยาแฮ ออกใบประกาศ
2566 10954400086601 12 ยะลา เมืองยะลา เปาะเส้ง บ้านไทรงาม 1095440008 ศิฏรอฮ์ ดือราแม ออกใบประกาศ
2566 10347100446614 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองขอน บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 รุ่งทิพย์ สิงห์เชื้อ ออกใบประกาศ
2566 10347100446613 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองขอน บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 จีระวีร์ รักษาเคน ออกใบประกาศ
2566 10347100446612 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองขอน บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ยศพล แก้วปลาด ออกใบประกาศ
2566 10200802866612 6 ชลบุรี บ่อทอง พลวงทอง บ้านคลองตาเพชร 1020080286 วณิชย์ชญา รุ่งเรือง ออกใบประกาศ
2566 10200802796601 6 ชลบุรี บ่อทอง ธาตุทอง บ้านโปร่งเกตุ 1020080279 นวน - ออกใบประกาศ
2566 10200802716601 6 ชลบุรี บ่อทอง วัดสุวรรณ บ้านคลองโอ่ง 1020080271 พรรฑิภา สีเป้ง ออกใบประกาศ
2566 10200802866611 6 ชลบุรี บ่อทอง พลวงทอง บ้านคลองตาเพชร 1020080286 วณิชย์ชญา รุ่งเรือง ออกใบประกาศ
2566 10200802696601 6 ชลบุรี บ่อทอง วัดสุวรรณ วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1020080269 ศิกาญดา สรวมศิริ ออกใบประกาศ
2566 10200802846601 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง บ้านคลองใหญ่ 1020080284 สวย เคียม ออกใบประกาศ
2566 10200802906601 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง บ้านคลองยาง 1020080290 หวาน รัมมะตอ ออกใบประกาศ
2566 10200802646601 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อกวางทอง บ้านหนองเกตุ 1020080264 กีรติ ทองอินทร์ ออกใบประกาศ
2566 10200802636601 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อกวางทอง วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 1020080263 ศุภณัฐ ทองปลิว ออกใบประกาศ
2566 10200802886601 6 ชลบุรี บ่อทอง พลวงทอง บ้านเขาใหญ่ 1020080288 เกสรา นวลกระโทก ออกใบประกาศ
2566 10200802706601 6 ชลบุรี บ่อทอง วัดสุวรรณ บ้านทุ่งน้อย 1020080270 ภูธนิก ทับแจ่ม ออกใบประกาศ
2566 10200802666601 6 ชลบุรี บ่อทอง ธาตุทอง บ้านบึงตะกู 1020080266 ระวิกานต์ โพธิ์เล็ก ออกใบประกาศ
2566 10200802656601 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อกวางทอง บ้านหนองเสม็ด 1020080265 จิราวรรณ พวงประยงค์ ออกใบประกาศ
2566 10200802756601 6 ชลบุรี บ่อทอง เกษตรสุวรรณ บ้านขุนชำนาญ 1020080275 แก้วตา แสนโท ออกใบประกาศ
2566 10200802676602 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อกวางทอง บ้านบ่อกวางทอง 1020080267 ณัฐชยา รัตนกมลพรรณ ออกใบประกาศ
2566 10200802736614 6 ชลบุรี บ่อทอง เกษตรสุวรรณ บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 ชิดชนก สุ่ยสน ออกใบประกาศ
2566 10200802686601 6 ชลบุรี บ่อทอง ธาตุทอง บ้านตลาดเนินหิน 1020080268 คำหลาว - ออกใบประกาศ
2566 10200802856601 6 ชลบุรี บ่อทอง พลวงทอง สวนป่าคลองตาเพชรบน 1020080285 ภูมินทร์ กลิ่นจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10200802836601 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง บ้านทับร้าง 1020080283 กมลฉัตร บุญสุวรรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10200802786601 6 ชลบุรี บ่อทอง ธาตุทอง บ้านเนินดินแดง 1020080278 ภูวไนย สุพันธมาศ ออกใบประกาศ
2566 10200802736613 6 ชลบุรี บ่อทอง เกษตรสุวรรณ บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 สัตยา ศรีไกรรส ออกใบประกาศ
2566 10620404366622 3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ นครไตรตรึงษ์ 1062040436 ปิยมาศ สิงห์ทอง ออกใบประกาศ
2566 10536903246665 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ภัทรภร จันทร์ต๊ะมูล ออกใบประกาศ
2566 10536903246663 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 จักรพงษ์ วงษ์ยอด ออกใบประกาศ
2566 10536903246662 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ศิรภัสสร กองพรม ออกใบประกาศ
2566 10653604156615 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 อัจฉรา กุลคง ออกใบประกาศ
2566 10653604156614 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 สุกัญญา เพ็งเพชร ออกใบประกาศ
2566 10653604156613 2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม วัดเสนาสน์ 1065360415 นันทิกานต์ วันเที่ยง ออกใบประกาศ
2566 10536903246655 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ภัทรภร จันทร์ต๊ะมูล ออกใบประกาศ
2566 10954402126602 12 ยะลา กรงปินัง ปุโรง บ้านปุโรง 1095440212 ซูไฮนี แซะอาหลี ออกใบประกาศ
2566 10861103006636 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ธิดารัตน์ แก้วบำรุง ออกใบประกาศ
2566 10861103006635 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ธิดารัตน์ ปั้นทองคำ ออกใบประกาศ
2566 10861103006634 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 รื่นฤดี พงษ์พุ่ม ออกใบประกาศ
2566 10231501296604 6 ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่วิทยาคม 1023150129 ศรินทรา นาวาสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10200802676601 6 ชลบุรี บ่อทอง บ่อกวางทอง บ้านบ่อกวางทอง 1020080267 อรอนงค์ ไตรพรม ออกใบประกาศ
2566 11511000016604 1 ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 1151100001 กรกนก ทัพชุมพล ออกใบประกาศ
2566 10915600076601 12 สตูล เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง บ้านปาเต๊ะ 1091560007 เอิร์ญขวัญ ทิ้งน้ำรอบ ออกใบประกาศ
2566 11921000256601 12 ตรัง ย่านตาขาว เกาะเปียะ อัมพวันวิทยา 1192100025 จุฑามณี แซ่หลี ออกใบประกาศ
2566 10962402486609 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านกูแบอีแก 1096240248 นูรอัยนา กุงเทะ ออกใบประกาศ
2566 10962402486608 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านกูแบอีแก 1096240248 นูราฟียะห์ ดาโอ๊ะ ออกใบประกาศ
2566 10962402486607 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านกูแบอีแก 1096240248 โนรนาซีรา เง๊าะ ออกใบประกาศ
2566 10962402486606 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านกูแบอีแก 1096240248 นูรอาซีเล็ม กุงเทะ ออกใบประกาศ
2566 10962402486605 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านกูแบอีแก 1096240248 นูรอาฟีฟะห์ มะยาเอะ ออกใบประกาศ
2566 10905501886606 12 สงขลา เทพา ท่าม่วง ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1090550188 กันต์ธร กฤตสัมพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10905501886605 12 สงขลา เทพา ท่าม่วง ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1090550188 ศุภนิดา แก้วใหม่ ออกใบประกาศ
2566 10962402486604 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านกูแบอีแก 1096240248 นูรฮับณา มะเส็ง ออกใบประกาศ
2566 10905501886604 12 สงขลา เทพา ท่าม่วง ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1090550188 ทักษยา คงมณี ออกใบประกาศ
2566 10905501886603 12 สงขลา เทพา ท่าม่วง ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1090550188 ธีรยุทธ์ เกื้อสง ออกใบประกาศ
2566 10905501886602 12 สงขลา เทพา ท่าม่วง ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1090550188 วราเมธ จันทร์หนู ออกใบประกาศ
2566 10962402486603 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านกูแบอีแก 1096240248 โนร์ฮาตีกะห์ อาแวบือสา ออกใบประกาศ
2566 10905501886601 12 สงขลา เทพา ท่าม่วง ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1090550188 ชุติกาญจน์ คงสม ออกใบประกาศ
2566 10962402486602 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านกูแบอีแก 1096240248 นูรอิสริน เจ๊ะดอเล๊าะ ออกใบประกาศ
2566 10962402486601 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านกูแบอีแก 1096240248 นูร์อัยฟา มามุ ออกใบประกาศ
2566 10861102096601 11 ชุมพร สวี ครน บ้านคู 1086110209 สุธีกานต์ โสภณ ออกใบประกาศ
2566 10475406646628 8 สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1047540664 กุสุมา จันทร์ขาว ออกใบประกาศ
2566 10277400716635 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 ทรงชัยชนะ ระหา ออกใบประกาศ
2566 10277400716634 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 ศศิวิมล ไกรบุตร ออกใบประกาศ
2566 10277400716633 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 ชนานันท์ พวงจันดา ออกใบประกาศ
2566 10277400716632 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 สุชานันท์ น้อยโสภา ออกใบประกาศ
2566 10277400716631 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 ธนากร จิตตะขบ ออกใบประกาศ
2566 10277400716630 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 อนันตญา แก้วมะลัง ออกใบประกาศ
2566 10277400716629 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 อชิตพล โสทะจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10277400716628 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 ปรัชญา พุ่มเหรียญ ออกใบประกาศ
2566 10277400716627 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 ธีรภพ ประทุมทิพย์ ออกใบประกาศ
2566 10277400716626 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 อธิเดช ศรีลาฤทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10277400716625 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 พงศ์พัชรา อาสาชะนา ออกใบประกาศ
2566 10277400716624 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 กัญญาภัทร แตงอ่อน ออกใบประกาศ
2566 10277400716623 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 จันทิมา โชคอุทร ออกใบประกาศ
2566 10277400716622 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 กฤตยา อินแพง ออกใบประกาศ
2566 10277400716621 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 สุดารัตน์ กานเภา ออกใบประกาศ
2566 10277400716620 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 สุพาวดี วงษ์วิสุทธิ์ขจร ออกใบประกาศ
2566 10277400716619 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 ณัฐพงศ์ วงษ์สมศรี ออกใบประกาศ
2566 10277400716618 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 ณภัทรสกร ห้อยมาลัย ออกใบประกาศ
2566 10277400716617 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 สุนิศา กรวยสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10277400716616 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 กิตติศักดิ์ เจริญทรัพย์ ออกใบประกาศ
2566 10277400716615 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 กิตติพัทธ์ ภูมิโคกรักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10277400716614 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 อนุชา บุดดาซุย ออกใบประกาศ
2566 10277400716613 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 พงษ์ศักดิ์ ตรีเนตร ออกใบประกาศ
2566 10277400716612 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 กฤติพัชญ์ คร้่งฝา ออกใบประกาศ
2566 10277400716611 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 กมลรัตน์ ชุ่มบุญชู ออกใบประกาศ
2566 10277400716610 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 พุฒิภัทร พยุยงค์ ออกใบประกาศ
2566 10277400716609 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 พจณิชา ชื่นสระน้อย ออกใบประกาศ
2566 10277400716608 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 รวิสรา ชาริดา ออกใบประกาศ
2566 10277400716607 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 ชินานาง เดชศร ออกใบประกาศ
2566 10231501296603 6 ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่วิทยาคม 1023150129 วรรณภา เอี่ยมโอด ออกใบประกาศ
2566 10196002596614 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 จักรพงศ์ เดชช้อย ออกใบประกาศ
2566 10536903246654 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ธัญจิรา คะปุกคำ ออกใบประกาศ
2566 10653600526610 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 ศิรวิทย์ บุญสมบัติ ออกใบประกาศ
2566 10646203846613 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1064620384 ชินพัฒน์ ทิพย์สุริยะ ออกใบประกาศ
2566 10536903246653 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 กัญญารัตน์ ใจเอื้อ ออกใบประกาศ
2566 10653600526609 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 สุภาภรณ์ ดีแป้น ออกใบประกาศ
2566 10653600526608 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 พัชรินทร์ ทรัพย์สิน ออกใบประกาศ
2566 10653600526607 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 พิชญาพร สมานทรัพย์ ออกใบประกาศ
2566 10653600526606 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 ธัญชนก ภูริพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10536903246652 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ศิรภัสสร กองพรม ออกใบประกาศ
2566 10536903246651 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ภัคจิรา วัชร์กูลสุบวร ออกใบประกาศ
2566 10536903246650 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 นริศรา ชมภูน้อย ออกใบประกาศ
2566 10536903246649 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 กาญจนาพร หมั้นเต็ม ออกใบประกาศ
2566 10543902196612 1 แพร่ ลอง เวียงต้า บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 1054390219 สุลลิตา ทิคำ ออกใบประกาศ
2566 10834000296607 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 คุณิตา โพธิ์ศรี ออกใบประกาศ
2566 10834000296606 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 บุญธิดา สองเมือง ออกใบประกาศ
2566 10834000296605 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 ปัณณ์ โพธิ์ศรี ออกใบประกาศ
2566 10834000296604 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 ณัฐชา ปกสกุล ออกใบประกาศ
2566 10834000296603 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 อุไรภัสร์ ส่งสุข ออกใบประกาศ
2566 10834000296602 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 อมรรัตน์ ศรีสมุทร ออกใบประกาศ
2566 10834000296601 11 ภูเก็ต กะทู้ กมลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1083400029 ธนาพงษ์ อ่อนแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10475406646627 8 สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1047540664 กุสุมา จันทร์ขาว ออกใบประกาศ
2566 10475402386613 8 สกลนคร พังโคน ต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง 1047540238 อนุชศรา ฮาบสุวรรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10475402386612 8 สกลนคร พังโคน ต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง 1047540238 สุดารัตนื ปะวิสา ออกใบประกาศ
2566 10475402386611 8 สกลนคร พังโคน ต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง 1047540238 นิรชา เห็มพลชม ออกใบประกาศ
2566 10277401876607 6 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน บ้านท่าเกวียน 1027740187 ปรวีร์ ชอบกิจการ ออกใบประกาศ
2566 10196002596613 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 รวินทร์นิภา อุ่นเสนี ออกใบประกาศ
2566 10196002596612 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 นพรัตน์ อินเนียม ออกใบประกาศ
2566 10196002596611 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 วรรณภัทร พันธ์ดี ออกใบประกาศ
2566 10196002596610 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 ตะวัน อินทร ออกใบประกาศ
2566 10196002596609 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 พรรณพัทธ์ สิงห์พันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10196002596608 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 กรกต แซ่ตั้ง ออกใบประกาศ
2566 10196002596607 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 วรรณวลี พันธ์กอง ออกใบประกาศ
2566 10196002596606 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 ชุดาภรณ์ ยศยิ่ง ออกใบประกาศ
2566 10196002596605 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 เกียรติศักดิ์ สมทบ ออกใบประกาศ
2566 10196002596604 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 จิระพงศ์ เดชช้อย ออกใบประกาศ
2566 10196002596603 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 พีระพัฒน์ เลิศลา ออกใบประกาศ
2566 10196002596602 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 ทัดเทพ สันติดำรงกุล ออกใบประกาศ
2566 10196002596601 4 สระบุรี ดอนพุด บ้านหลวง วัดช้าง 1019600259 จารุกร กันตะบุตร ออกใบประกาศ
2566 10620404366621 3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ นครไตรตรึงษ์ 1062040436 วรัญญา สุขเกษม ออกใบประกาศ
2566 10620404366620 3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ นครไตรตรึงษ์ 1062040436 คุณัญญา ทองหล่อ ออกใบประกาศ
2566 10653600526605 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 ศุภรัตน์ แก้วบางทราย ออกใบประกาศ
2566 10536903246648 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 อภิชญา กรงทอง ออกใบประกาศ
2566 10536903246647 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ศุภกร วันเกลี้ยง ออกใบประกาศ
2566 10132700786630 4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว บ้านคลองขวางบน 1013270078 ธนพล ผิวละมัย ออกใบประกาศ
2566 10823301306603 11 พังงา ทับปุด ทับปุด วัดนิโครธาราม 1082330130 มันตรินี สวนรักษา ออกใบประกาศ
2566 10823301306602 11 พังงา ทับปุด ทับปุด วัดนิโครธาราม 1082330130 ปัณฑิตตา นาสาแดง ออกใบประกาศ
2566 10823301306601 11 พังงา ทับปุด ทับปุด วัดนิโครธาราม 1082330130 ปุณยาพร ประสิทธิ์นอก ออกใบประกาศ
2566 10481905026603 8 นครพนม นาทม นาทม นาทมวิทยา 1048190502 ณัฐิดา วังญาติ ออกใบประกาศ
2566 10481905026602 8 นครพนม นาทม นาทม นาทมวิทยา 1048190502 ปรางค์คณิล แสนใชย ออกใบประกาศ
2566 10646200386610 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 ธัญญรัตน์ สัพทเสวี ออกใบประกาศ
2566 10646200386609 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 รวีกานต์ พุ่มมาก ออกใบประกาศ
2566 10646200386608 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 สุพัชชา มนตา ออกใบประกาศ
2566 10646200386607 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 ธนัญญา อุดมฤทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10646200386606 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 ณัฐภัทร นุ่มพรม ออกใบประกาศ
2566 10646200386605 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 ธนากร เจ๊กตะมะ ออกใบประกาศ
2566 10646200386604 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 นพรดา แก้วหริ่ง ออกใบประกาศ
2566 10653600526604 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 ภัทราพร พยัฆสิน ออกใบประกาศ
2566 10653600526603 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 ปัทมา แสนสะบาย ออกใบประกาศ
2566 10354301476620 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 จันทิมา โชคหล้า ออกใบประกาศ
2566 10354301476619 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 จักรพันธ์ ศรีสอน ออกใบประกาศ
2566 10354301476618 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 เดชชาติ มากมาย ออกใบประกาศ
2566 10354301476617 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 แพรพลอย ลีทหาร ออกใบประกาศ
2566 10354301476616 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 ปัญญริสา น้อยใสย์ ออกใบประกาศ
2566 10354301476615 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 ศุภนุช สีหาอาจ ออกใบประกาศ
2566 10354301476614 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 ณัชชา ยอดทอง ออกใบประกาศ
2566 10354301476613 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 กัญญาพัชร คนรู้ ออกใบประกาศ
2566 10354301476612 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 ศศิธร ทองสา ออกใบประกาศ
2566 10354301476611 10 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 1035430147 บุญทวี พลไชยสงค์ ออกใบประกาศ
2566 10620404366619 3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ นครไตรตรึงษ์ 1062040436 สันติภาพ จงชานสิทโท ออกใบประกาศ
2566 10620404366618 3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ นครไตรตรึงษ์ 1062040436 สันติภาพ จงชานสิทโท ออกใบประกาศ
2566 10646200386603 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 ทรงพล โพธิ์นาค ออกใบประกาศ
2566 10536903246646 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ภัคจิรา วัชร์กูลสุบวร ออกใบประกาศ
2566 10646200386602 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 พีรพัฒน์ บุญเม่น ออกใบประกาศ
2566 10646200386601 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านวังวน 1064620038 ธนาธิป ช่วยหลำ ออกใบประกาศ
2566 10584202036611 1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านไร่วิทยา 1058420203 ณรงค์ฤทธิ์ ปัญญากิจตระกุล ออกใบประกาศ
2566 10501308706610 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 นัชชา ก้อนแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10501308706609 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 แสงหาญ ไม่มีชื่อสกุล ออกใบประกาศ
2566 10501308706608 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 จายหลู่ หว่าหลิ่ง ออกใบประกาศ
2566 10501308706607 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 สรวิศ เตชรัตนไพศาล ออกใบประกาศ
2566 10501308706606 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 ทวย ลุงเหย่นนะ ออกใบประกาศ
2566 10515101216601 1 ลำพูน ลี้ แม่ลาน บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1051510121 น้ำทิพย์ แปจุมปู ออกใบประกาศ
2566 10631602356610 2 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 1063160235 พรนภา วิรัมย์ ออกใบประกาศ
2566 10631602356609 2 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 1063160235 ภัทรจาริน สัมโย ออกใบประกาศ
2566 10631602356608 2 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 1063160235 ซาร่า อาหมัดโยเซฟ อาหมัดฮาเจรัน ออกใบประกาศ
2566 10631602356607 2 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 1063160235 สรัลชนา ธรรมราช ออกใบประกาศ
2566 10653600526602 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 อิทธิกร ศรีจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10631602356606 2 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 1063160235 ไซม่อน แซ่ว่าง ออกใบประกาศ
2566 10631602356605 2 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 1063160235 กฤตภาส ด้วงหิรัญ ออกใบประกาศ
2566 10631602356604 2 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 1063160235 กิตติกวิน พละสาร ออกใบประกาศ
2566 10861103006633 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ณัฐนิชา ชุมพงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10861103006632 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 กัญญารัตน์ มีแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10861103006631 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 มุขมณี แก่นจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10861103006630 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ธันยากร รอดยอดสร้อย ออกใบประกาศ
2566 10861103006629 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 นพมาศ โพธิ์ตึ ออกใบประกาศ
2566 10475406646626 8 สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1047540664 ธัญสุดา อุ่นอก ออกใบประกาศ
2566 10620404366617 3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ นครไตรตรึงษ์ 1062040436 นวพล รุ่งน้อย ออกใบประกาศ
2566 10620404366616 3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ นครไตรตรึงษ์ 1062040436 พรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง ออกใบประกาศ
2566 10646200466610 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 กัญญาภัค มีสวย ออกใบประกาศ
2566 10646200466609 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 นลินนิภา สุขใส ออกใบประกาศ
2566 10646200466608 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 ทิชานันท์ เส็งเข้ม ออกใบประกาศ
2566 10653600766613 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 ธันวา มหาพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10646200466607 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 วรรณิภา มาน้อย ออกใบประกาศ
2566 10653600766612 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 ชัยชนะ โหนกขุนทด ออกใบประกาศ
2566 10646200466606 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 วนัสนันท์ อ่ำผึ้ง ออกใบประกาศ
2566 10646200466605 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 กัญญาภัทร ทรัพย์สิน ออกใบประกาศ
2566 10653600766611 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 ภานุพงศ์ ไพรวรรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10646200466604 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 พริมา สุทธิวิลัย ออกใบประกาศ
2566 10653600766610 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 เขมนิจ บุญทา ออกใบประกาศ
2566 10653600766609 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 รุ้งลาวัลย์ วุทธา ออกใบประกาศ
2566 10653600766608 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 เนตรนภา ธรรมรังษี ออกใบประกาศ
2566 10653600766607 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 ฐิติพาพรรณ พุธฉิม ออกใบประกาศ
2566 10653600766606 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 พิมพกานต์ อุ่นประเทือง ออกใบประกาศ
2566 109006601 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาดวิทยาคม 10900 สรีรัญ เจษฎากวีกุล ออกใบประกาศ
2566 10653600766605 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 อมรวดี คำผิวภา ออกใบประกาศ
2566 10653600766604 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 เอกรัตน์ แต่งน้อย ออกใบประกาศ
2566 10631602486618 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาดวิทยาคม 1063160248 สรีรัญ เจษฎากวีกุล ออกใบประกาศ
2566 10536903246645 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 อริญรดา ใจตุละ ออกใบประกาศ
2566 10536903246644 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 กัญชพร โกศล ออกใบประกาศ
2566 10536903246643 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ปุณยวีร์ คำบาง ออกใบประกาศ
2566 10631602486617 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาดวิทยาคม 1063160248 นุชทิดา พงศ์พูนภัสสร ออกใบประกาศ
2566 10277400716606 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 กมลรัตน์ ชุ่มบุญชู ออกใบประกาศ
2566 10277400716605 6 สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว สามัคคีราษฎร์บำรุง 1027740071 กฤตยา อินแพง ออกใบประกาศ
2566 10536903226611 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 พัชรินทร์ ยอดสุรินทร์ ออกใบประกาศ
2566 10536903246642 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ราชาวดี อองกุลนะ ออกใบประกาศ
2566 10646202426617 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านห้วยไคร้ 1064620242 นารินทร์ เกิดผล ออกใบประกาศ
2566 10536903336610 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 พลภัตฆ์ สาแสง ออกใบประกาศ
2566 10646200466603 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 ธนัชชา อินอ่ำ ออกใบประกาศ
2566 10481904436620 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 บัณฑิตา เด่นพล ออกใบประกาศ
2566 10536903246641 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 พรรณิภา พรมฝาย ออกใบประกาศ
2566 10481904436619 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 สานุวัฒน์ แผนลี ออกใบประกาศ
2566 10176101026602 4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี โพธิ์ชัย วัดกระทุ่มปี่ 1017610102 สิริรักษ์ ประสงค์ ออกใบประกาศ
2566 10196001546609 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 วิไลวรรณ กาวิโล ออกใบประกาศ
2566 10277401876606 6 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน บ้านท่าเกวียน 1027740187 เก็จมณี ปักษี ออกใบประกาศ
2566 10536903226610 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 หนึ่งฤทัย หมื่นภูเขียว ออกใบประกาศ
2566 10164904166611 4 ลพบุรี โคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญวิทยา 1016490416 ธนพร ศรีคำ ออกใบประกาศ
2566 10176101026601 4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี โพธิ์ชัย วัดกระทุ่มปี่ 1017610102 ธารีรัตน์ ตะกรุดเงิน ออกใบประกาศ
2566 10536903246640 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ภัทรานิษฐ์ จันทร์แสนตอ ออกใบประกาศ
2566 10536903246639 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 อรปรียา ศิริมาตย์ ออกใบประกาศ
2566 10631601396622 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 ธิดาภัทร มหานันท์ ออกใบประกาศ
2566 10631601396621 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 กัญญาวีร์ คำจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10536903226609 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 ดวงกมล ขันเครือ ออกใบประกาศ
2566 10536903246638 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 สมพร ดอนกระโทก ออกใบประกาศ
2566 10536903246637 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ราชาวดี อองกุลนะ ออกใบประกาศ
2566 10536903246636 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 สมพร ดอนกระโทก ออกใบประกาศ
2566 10481904436618 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 นภาพร ลี้พล ออกใบประกาศ
2566 10481904436617 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 อนุชา บุตรดี ออกใบประกาศ
2566 10481904436616 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 อนุวัฒน์ ปู่บุตรชา ออกใบประกาศ
2566 10481904436615 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 กฤษฎา ฤาชา ออกใบประกาศ
2566 10631601396620 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 เบญญาภา สิบแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10631601396619 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 ธันยพร เกษะระวงค์ ออกใบประกาศ
2566 10653601786611 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 รัตนาวดี ใจยะตา ออกใบประกาศ
2566 10631601396618 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 ชนม์นิภา สุภาเถิน ออกใบประกาศ
2566 10536903336609 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 ตระการสินธ์ แหยมคง ออกใบประกาศ
2566 10481904436614 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 สุทธิดา แดงท่าขาม ออกใบประกาศ
2566 10481904436613 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 สริดา คนครอง ออกใบประกาศ
2566 10481904436612 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 พิชามญช์ ลี้พล ออกใบประกาศ
2566 10646202426616 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านห้วยไคร้ 1064620242 อนุภัทร สงวนอักษร ออกใบประกาศ
2566 10536903336608 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 สุกานดา นาคเกตุ ออกใบประกาศ
2566 10481904436611 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 มริกา พัจนา ออกใบประกาศ
2566 10481904436610 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 จุฑามาศ ทองราช ออกใบประกาศ
2566 10631601396617 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 รักษพร เกษะระวงค์ ออกใบประกาศ
2566 10631601396616 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 นัชชา ท้าววัฒนากุล ออกใบประกาศ
2566 10536903246635 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ณวรา ชัยมงคล ออกใบประกาศ
2566 10631601396615 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 พิชญาภา พลชัย ออกใบประกาศ
2566 10536902976610 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 นัธทวัฒน์ สายทรัพย์ ออกใบประกาศ
2566 10536902976609 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 ธาริช เทียนสว่าง ออกใบประกาศ
2566 10631601396614 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 ยุรินัน ผัดคำวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10536902976608 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 ภานุวัฒน์ หงษ์คติ ออกใบประกาศ
2566 10631601396613 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 อัยลดา เป็งแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10536902976607 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 พีรพล เพ็งบ้านไร่ ออกใบประกาศ
2566 10631601396612 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 พิชามญธุ์ ภู่บุตร ออกใบประกาศ
2566 10631601396611 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 นลพรรณ แสนคำหล้า ออกใบประกาศ
2566 10631601396610 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 สุภาวดี ก้อนแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10481904436609 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 วรัญญา ช้างดำ ออกใบประกาศ
2566 10481904436608 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 พิชญ์นรี คณะพล ออกใบประกาศ
2566 10481904436607 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 ภูดล ลี้พล ออกใบประกาศ
2566 10481904436606 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 ภัทราภรณ์ เต๊ะเลาะ ออกใบประกาศ
2566 10481904436605 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 วิลัยวรรณ มาตรเถื่อน ออกใบประกาศ
2566 10536902976606 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 ณัฐภูมิ พิลุน ออกใบประกาศ
2566 10631601396609 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 พชรพร จานะศักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10673801946610 2 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ซับสมบูรณ์ บ้านฟุบสะแก 1067380194 นพวงศ์ สายสุด ออกใบประกาศ
2566 10673801946609 2 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ซับสมบูรณ์ บ้านฟุบสะแก 1067380194 นันทพงศ์ รัตนะ ออกใบประกาศ
2566 10536903246634 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 นครินทร์ สั้นจันดา ออกใบประกาศ
2566 10631601396608 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 พิม - ออกใบประกาศ
2566 10536903246633 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ปวิชญาดา ดาสี ออกใบประกาศ
2566 10481904436604 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 โอบนิธิ ลี้พล ออกใบประกาศ
2566 10631601396607 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 อรวรา ชมชื่น ออกใบประกาศ
2566 10653600526601 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก วัดบ้านใหม่ 1065360052 นรเศรษฐ์ สีสังข์ ออกใบประกาศ
2566 10631601396606 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 ปิยธิดา หว่างวงษ์แก้ว ออกใบประกาศ
2566 10653600766603 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 เอกรัตน์ แต่งน้อย ออกใบประกาศ
2566 10653601786610 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 นีรชา พรมไชย ออกใบประกาศ
2566 10631601396605 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 พอเหว่ชี เจริญทวีรักษา ออกใบประกาศ
2566 10631601396604 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 ต๊าดโมนอิ้ - ออกใบประกาศ
2566 10631601396603 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 นันทิชา - ออกใบประกาศ
2566 10631601396602 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 ขวัญฤทัย ฟุ่มฟองฟู ออกใบประกาศ
2566 10584202036610 1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านไร่วิทยา 1058420203 ราณี ถาทวี ออกใบประกาศ
2566 10584203586618 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1058420358 ปฐมพร ปองพรนิมิต ออกใบประกาศ
2566 10631601396601 2 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บ้านห้วยนกแล 1063160139 วรรณวิศา รัตนวงค์ ออกใบประกาศ
2566 10653601786609 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 พิกุลแก้ว พุทธา ออกใบประกาศ
2566 10653600766602 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 ณัฐวัฒน์ อุ่นจัน ออกใบประกาศ
2566 10653600766601 2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ บ้านนาจาน 1065360076 ธีรเทพ ใจผ่องแผ้ว ออกใบประกาศ
2566 10481904436603 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 สถาพร ปู่บุตรชา ออกใบประกาศ
2566 10653601786608 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 มานิศา ใจอารีย์ ออกใบประกาศ
2566 10653601786607 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 ณัฏฐธิดา ป่าเขียว ออกใบประกาศ
2566 10646200466602 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 กมลพร นาตาล ออกใบประกาศ
2566 10481904436602 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 วัชพล เด่นพล ออกใบประกาศ
2566 10481904436601 8 นครพนม วังยาง วังยาง บ้านนาขามส้มป่อย 1048190443 ธีรพัฒน์ เชื้อบริหาร ออกใบประกาศ
2566 10302010636608 9 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1030201063 อธิฤเดช เลี้ยวกลาง ออกใบประกาศ
2566 10302010636607 9 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1030201063 ต้นทอง ชะดดา ออกใบประกาศ
2566 10335301746610 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 กัญญาพัชร คำแหง ออกใบประกาศ
2566 10584202036609 1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านไร่วิทยา 1058420203 แปแป้ - ออกใบประกาศ
2566 10515100516613 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 ศุภกฤต ไชยชนะ ออกใบประกาศ
2566 10515100516612 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 ไชยวัฒน์ ลุงต๊ะ ออกใบประกาศ
2566 10646200466601 2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1064620046 กมลพรรณ นาตาล ออกใบประกาศ
2566 10335301746609 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 รัฎชฎาภร หงษา ออกใบประกาศ
2566 10335301746608 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 กัญญารัตน์ ประทุมวงค์ ออกใบประกาศ
2566 10335301746607 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 กัญญารัตน์ สารินันท์ ออกใบประกาศ
2566 10335301746606 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 ศุภาพิชญ์ โพนดวน ออกใบประกาศ
2566 10515100516611 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 ณัชชา ลุงพงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10584202036608 1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านไร่วิทยา 1058420203 สุชาดา เพชรนาภูมิ ออกใบประกาศ
2566 10515100516610 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 ยอร์ค ลุงโก ออกใบประกาศ
2566 10515100516609 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 อัฐภิญญา คำบุรี ออกใบประกาศ
2566 10335301746605 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 กฤษณะ ประพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10335301746604 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 วุฒิชัย แก้วกอง ออกใบประกาศ
2566 10335301746603 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 เบญจพร ปานประชาติ ออกใบประกาศ
2566 10335301746602 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 สุพิชญา จุลหอม ออกใบประกาศ
2566 10335301746601 10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บึงมะลู บ้านบึงมะลู 1033530174 ณัฐกานต์ บุญเสนา ออกใบประกาศ
2566 10347100446611 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองขอน บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ปัญญา อารีเอื้อ ออกใบประกาศ
2566 10854600406610 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 บีบี้ พม่า ออกใบประกาศ
2566 10854600406609 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 พิมพ์พิศา แซ่ตั้ง ออกใบประกาศ
2566 10854600406608 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 อุรัสยา มะทะทามินร์ ออกใบประกาศ
2566 10854600406607 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 ภัทรศยา จุณเสนีย์ชร ออกใบประกาศ
2566 10854600406606 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 วิชุดา ชูจรรยา ออกใบประกาศ
2566 10854600406605 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 ขนิษฐา โตธนากาล ออกใบประกาศ
2566 10854600406604 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 พิมพกานต์ ฤทธิเดช ออกใบประกาศ
2566 10854600406603 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 กัลยรัตน์ โคตรทา ออกใบประกาศ
2566 10854600406602 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 อุษณีย์ สีนวล ออกใบประกาศ
2566 10854600406601 11 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านทุ่งมะพร้าว 1085460040 อภิรดา รักษาจิตร ออกใบประกาศ
2566 10861103006628 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 อภิชญา คำแป้น ออกใบประกาศ
2566 10861103006627 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 วิไลวรรณ ดำเอียด ออกใบประกาศ
2566 10861103006626 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 กฤติยาภรณ์ บุลพัตร์ ออกใบประกาศ
2566 10861103006625 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ประวิทย์ สุขสนอง ออกใบประกาศ
2566 10861103006624 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ชลิตา สำเร็จศิลป์ ออกใบประกาศ
2566 10921401426605 12 ตรัง ห้วยยอด วังคีรี บ้านวังลำ 1092140142 แพรวา ศรีละมุน ออกใบประกาศ
2566 10921401426604 12 ตรัง ห้วยยอด วังคีรี บ้านวังลำ 1092140142 ธิดาวรรณ หาการ ออกใบประกาศ
2566 10921401426603 12 ตรัง ห้วยยอด วังคีรี บ้านวังลำ 1092140142 สุธิดา ช่วยศรี ออกใบประกาศ
2566 10921401426602 12 ตรัง ห้วยยอด วังคีรี บ้านวังลำ 1092140142 ศศิวิมล สัยเวศ ออกใบประกาศ
2566 10921401426601 12 ตรัง ห้วยยอด วังคีรี บ้านวังลำ 1092140142 ธันวา ยี่เส้ง ออกใบประกาศ
2566 10584202036605 1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านไร่วิทยา 1058420203 รัญชินันท์ พิมานธิติ ออกใบประกาศ
2566 10515100516608 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 นภัส เซีย ออกใบประกาศ
2566 10515100516607 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 นิธิกันต์ กันทะ ออกใบประกาศ
2566 10515100516606 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 โสภณวิชญ์ วรรณวิจิตร ออกใบประกาศ
2566 10515100516605 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 มลข่อง ลุงคำ ออกใบประกาศ
2566 10515100516604 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 รัฐพงษ์ ปู่สวน ออกใบประกาศ
2566 10515100516603 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 พุฒิพงศ์ อินต๊ะ ออกใบประกาศ
2566 10501308706605 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 เมธพนธ์ ปัญญา ออกใบประกาศ
2566 10515100516602 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 วิชญะ จิตตะวันนา ออกใบประกาศ
2566 10515100516601 1 ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า บ้านศรีสุพรรณ 1051510051 สุริยัน ยาใส ออกใบประกาศ
2566 10543901866605 1 แพร่ ลอง ห้วยอ้อ บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1054390186 ข้าวเพชร สมประสงค์ ออกใบประกาศ
2566 10584202036604 1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านไร่วิทยา 1058420203 ตะวัน มณีลักษมี ออกใบประกาศ
2566 10543901866604 1 แพร่ ลอง ห้วยอ้อ บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1054390186 พีรพัฒน์ เล็กรังสรรค์ ออกใบประกาศ
2566 10543901866603 1 แพร่ ลอง ห้วยอ้อ บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1054390186 ภคพร สุ่มทองคำ ออกใบประกาศ
2566 10584202036603 1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านไร่วิทยา 1058420203 อรณิชา วนาเชิง ออกใบประกาศ
2566 10543901866602 1 แพร่ ลอง ห้วยอ้อ บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1054390186 รสวดี ศรีทิพย์ ออกใบประกาศ
2566 10584202036602 1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านไร่วิทยา 1058420203 เปมิกา กิจรุ่งเรืองลาภ ออกใบประกาศ
2566 10543901866601 1 แพร่ ลอง ห้วยอ้อ บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1054390186 ประวีชัย แกล้วทนงค์ ออกใบประกาศ
2566 10584202036601 1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านไร่วิทยา 1058420203 ทนุธรรม เลิศใจสวรรค์ ออกใบประกาศ
2566 10501308706604 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 หงษ์หยก ยอดแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10501308706603 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 พยัคฆ์ ยอดแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10501308706602 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 ธนพจน์ สิวอ ออกใบประกาศ
2566 10501308706601 1 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง 1050130870 พิชิตชัย ยอดแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10617002246602 3 อุทัยธานี ลานสัก ทุ่งนางาม ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1061700224 สุกัญญา สิทธิวโรธร ออกใบประกาศ
2566 10854600336610 11 ระนอง กระบุรี ปากจั่น วัดสุวรรณคีรี 1085460033 ทวีชัย สุทธิเพชร ออกใบประกาศ
2566 10854600336609 11 ระนอง กระบุรี ปากจั่น วัดสุวรรณคีรี 1085460033 ธีรพล แว่นดี ออกใบประกาศ
2566 10854600336608 11 ระนอง กระบุรี ปากจั่น วัดสุวรรณคีรี 1085460033 เพชรธิดา สงเคราะห์ ออกใบประกาศ
2566 10854600336607 11 ระนอง กระบุรี ปากจั่น วัดสุวรรณคีรี 1085460033 ภัคพล จันปุ่ม ออกใบประกาศ
2566 10854600336606 11 ระนอง กระบุรี ปากจั่น วัดสุวรรณคีรี 1085460033 พัชรภรณ์ พิทักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10854600336605 11 ระนอง กระบุรี ปากจั่น วัดสุวรรณคีรี 1085460033 รุ่งทิวา อุดแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10854600336604 11 ระนอง กระบุรี ปากจั่น วัดสุวรรณคีรี 1085460033 พิชญาภา อุชุภาพ ออกใบประกาศ
2566 10854600336603 11 ระนอง กระบุรี ปากจั่น วัดสุวรรณคีรี 1085460033 โยษิตา พรหมพิชัย ออกใบประกาศ
2566 10854600336602 11 ระนอง กระบุรี ปากจั่น วัดสุวรรณคีรี 1085460033 ญาณิน ศรีประสาท ออกใบประกาศ
2566 10646200336616 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 อริญชญา มะลิพรม ออกใบประกาศ
2566 10646200336615 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 วันวิสา บัวเงิน ออกใบประกาศ
2566 10646200336614 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 วรัทยา ชุ่มเย็น ออกใบประกาศ
2566 10646200336613 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 ธัญญนันท์ หอมทอง ออกใบประกาศ
2566 10646200336612 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 ณิชกานต์ บุญมี ออกใบประกาศ
2566 10646200336611 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 ศตินันท์ พรมดวง ออกใบประกาศ
2566 10571205206614 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 นางวิไล ปินทรายมูล ออกใบประกาศ
2566 10571205206613 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 นางแสงทัน คำหม้อ ออกใบประกาศ
2566 10846401856605 11 สุราษฎร์ธานี ไชยา ปากหมาก บ้านพรุยายชี 1084640185 อติกานต์ สังข์ปาน ออกใบประกาศ
2566 10846401856604 11 สุราษฎร์ธานี ไชยา ปากหมาก บ้านพรุยายชี 1084640185 กมลักษณ์ นาอนันต์ ออกใบประกาศ
2566 10846401856603 11 สุราษฎร์ธานี ไชยา ปากหมาก บ้านพรุยายชี 1084640185 ธัญชนก นาคขวัญ ออกใบประกาศ
2566 10846401856602 11 สุราษฎร์ธานี ไชยา ปากหมาก บ้านพรุยายชี 1084640185 นิชาดา เพชรขจี ออกใบประกาศ
2566 10386603956604 8 บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาลศรีวิไล 1038660395 อาภรณ์ ภูเวียนวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10386603956603 8 บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาลศรีวิไล 1038660395 กัญญาวีร์ พินันท์ ออกใบประกาศ
2566 10277401876605 6 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน บ้านท่าเกวียน 1027740187 อดิสรณ์ ชลศาลาแสง ออกใบประกาศ
2566 10277401876604 6 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน บ้านท่าเกวียน 1027740187 กิตติกร แก้วสุวรรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10571205206612 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 จิรพันธ์ กาวิโล ออกใบประกาศ
2566 10571205206611 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 ธนดุล ธรรมสาร ออกใบประกาศ
2566 10571205206610 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 ธีรศักดิ์ อินต๊ะจักร ออกใบประกาศ
2566 10571205206609 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 สุภวัฒน์ ปัญญาวิชา ออกใบประกาศ
2566 10571205206608 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 สิรวิชญ์ พันธ์แก่น ออกใบประกาศ
2566 10571205206607 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 ธนากร อินต๊ะวงค์ ออกใบประกาศ
2566 10571205206606 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 ปิยนันท์ ด้ามภูเขียว ออกใบประกาศ
2566 10571205206605 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 ธัญญากรณ์ ทาคำวงค์ ออกใบประกาศ
2566 10571205206604 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 ภัทรีพรรณ วรรณราช ออกใบประกาศ
2566 10571205206603 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 ธันยพร เพ็งไสย ออกใบประกาศ
2566 10571205206602 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 ปภาวรินทร์ โอวาท ออกใบประกาศ
2566 10571205206601 1 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม เวียงแก้ววิทยา 1057120520 ปรียาพร เดชพลมาตร์ ออกใบประกาศ
2566 10954401926626 12 ยะลา ธารโต แม่หวาด บ้านโต 1095440192 ณฐมน พายุหิน ออกใบประกาศ
2566 10861100156602 11 ชุมพร เมืองชุมพร บางหมาก บ้านดอนไทรงาม 1086110015 ทองตรา ระเบียบโอษฐ์ ออกใบประกาศ
2566 10861100156601 11 ชุมพร เมืองชุมพร บางหมาก บ้านดอนไทรงาม 1086110015 พรรณี มณีโชติ ออกใบประกาศ
2566 11561000126625 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 ธนัชพร หน่อคำ ออกใบประกาศ
2566 11571000216616 1 เชียงราย เทิง เวียง เด็กดีพิทยาคม 1157100021 ณัฐนิช ริมแจ่ม ออกใบประกาศ
2566 11561000126624 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 พรรณรมณ เจนใจ ออกใบประกาศ
2566 11561000126623 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 ภูวดล ศรีวิชัย ออกใบประกาศ
2566 11561000126622 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 ศศิวิมล วงศิริ ออกใบประกาศ
2566 11561000126621 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 มินลดา ณ เชียงใหม่ ออกใบประกาศ
2566 11561000126620 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 วัชรพงศ์ คำมา ออกใบประกาศ
2566 11561000126619 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 ภคพร ธรรมสอน ออกใบประกาศ
2566 11561000126618 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 มณฑล ทิพย์สุทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 11561000126617 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 ปาริตา มโนศิลป์ ออกใบประกาศ
2566 11561000126616 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 กวีวัฒน์ ฟักเขียว ออกใบประกาศ
2566 11561000126615 1 พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด บุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1156100012 ธนชัย อาลัยมิตร ออกใบประกาศ
2566 10954400526602 12 ยะลา เบตง ยะรม บ้านราโมง 1095440052 นูรุลฮูดา คารี ออกใบประกาศ
2566 20000000776646 12 ยะลา ฮัมเสาะ คอยา ออกใบประกาศ
2566 10861103006623 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 รพีภัทร สำลีนิล ออกใบประกาศ
2566 10854600986613 11 ระนอง กระบุรี น้ำจืด กระบุรีวิทยา 1085460098 แพรวไพลิน เทพทอง ออกใบประกาศ
2566 10335303296605 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง อนุบาลราษีไศล 1033530329 จันทร์จิรา ยอดคตัน ออกใบประกาศ
2566 10335303296604 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง อนุบาลราษีไศล 1033530329 เศรษฐวิชญ์ กตะศิลา ออกใบประกาศ
2566 10335303296603 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง อนุบาลราษีไศล 1033530329 นรัญญาภา พงษ์ปภาวุฒิ ออกใบประกาศ
2566 10335303296602 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง อนุบาลราษีไศล 1033530329 ปาลิตา วรรณวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10361002776604 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 อรวรรณ สมวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10277401876603 6 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน บ้านท่าเกวียน 1027740187 วิทวัส ศรีสวัสดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10277401876601 6 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน บ้านท่าเกวียน 1027740187 ศักดิ์นรินทร์ เหมศิริ ออกใบประกาศ
2566 10122301086609 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1012230108 ชนาธิป บุญจือ ออกใบประกาศ
2566 10122301086608 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1012230108 เอมอร เทิดชาญกิตต์ ออกใบประกาศ
2566 10122301086607 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1012230108 พงศ์วิทย์ สมใจวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10122301086606 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1012230108 สมัชญ์ ขันเพ็ชร ออกใบประกาศ
2566 10122301076602 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน วัดอินทร์ 1012230107 อภิพล กลั่นบุศย์ ออกใบประกาศ
2566 10122301076601 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน วัดอินทร์ 1012230107 สุรวุธ เกษเทวิน ออกใบประกาศ
2566 10196001546608 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 กิจติยา ภิรมย์สุข ออกใบประกาศ
2566 10196001546607 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 ศิริโชค บุญประถัมภ์ ออกใบประกาศ
2566 10196001546606 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 พีรพัฒน์ บุดดีคำ ออกใบประกาศ
2566 10663501106646 3 พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาลบางมูลนาก 1066350110 นฤมล นาลอย ออกใบประกาศ
2566 10663501106645 3 พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาลบางมูลนาก 1066350110 อาภาวรรณ จักร์เขื่อน ออกใบประกาศ
2566 10646200446608 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง วัดหนองตาโชติ 1064620044 ญานกวี จั่นจีน ออกใบประกาศ
2566 10646200446607 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง วัดหนองตาโชติ 1064620044 ธีรวัฒน์ คำวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10646200446606 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง วัดหนองตาโชติ 1064620044 อภิวัต เสือนามอญ ออกใบประกาศ
2566 10646200446605 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง วัดหนองตาโชติ 1064620044 ปวีณ์ธิดา โคกทุ่ง ออกใบประกาศ
2566 10646200446604 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง วัดหนองตาโชติ 1064620044 ณัฏฐกันย์ พรามนาค ออกใบประกาศ
2566 10646200446603 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง วัดหนองตาโชติ 1064620044 ทิพกฤตา วงศ์สอง ออกใบประกาศ
2566 10646200446602 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง วัดหนองตาโชติ 1064620044 ทัตเทพ ทองงูเหลือม ออกใบประกาศ
2566 10536902976605 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 ศิริวรรณ จินนะ ออกใบประกาศ
2566 10536903246632 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 กรมาศ พิทักษ์ชัยสมบัติ ออกใบประกาศ
2566 10536903246631 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ธิษณากานต์ กรงาม ออกใบประกาศ
2566 11571000216615 1 เชียงราย เทิง เวียง เด็กดีพิทยาคม 1157100021 ณัฐณิชาภัสร์ ลือนา ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 ภัทรภร แผ่อำนาจ ออกใบประกาศ
2566 11571000216614 1 เชียงราย เทิง เวียง เด็กดีพิทยาคม 1157100021 เมธาวี แผลงมา ออกใบประกาศ
2566 30642008016610 2 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 3064200801 กิตติศักดิ์ ปั้นทิม ออกใบประกาศ
2566 10156700146613 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 ณรงค์ศร ทรงตระกูลวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10861103006622 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ปริชาติ มากทุ่งแร่ ออกใบประกาศ
2566 10861103006621 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 กติมา สมเขาใหญ่ ออกใบประกาศ
2566 10861103006620 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 เสาวนีย์ ขวัญราช ออกใบประกาศ
2566 10861103006619 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ฐิติวรรณ เพชรประสงค์ ออกใบประกาศ
2566 10335303296601 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง อนุบาลราษีไศล 1033530329 สุธาทิพย์ สิงห์นุช ออกใบประกาศ
2566 10122301086604 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1012230108 จิรภัทร มาตรนอก ออกใบประกาศ
2566 10122301086603 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1012230108 รัชนีกร กอแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10122301086602 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1012230108 สลิลทิพย์ จันทร์แดง ออกใบประกาศ
2566 10122301086601 4 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1012230108 ธาราทิพย์ เทียนสู ออกใบประกาศ
2566 30642008016609 2 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 3064200801 เจตนิพัทธ์ วงศ์บุญจันร์ ออกใบประกาศ
2566 20000000096645 2 อุตรดิตถ์ นภัทร สิทธิเจริญ ออกใบประกาศ
2566 10646200446601 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง วัดหนองตาโชติ 1064620044 ปรียากร จันทร์เจาะ ออกใบประกาศ
2566 30642008016608 2 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 3064200801 อนรรฆวี ปิ่นรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 30642008016607 2 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 3064200801 ขวัญฤทัย พิมพ์สุวรรณ ออกใบประกาศ
2566 30642008016606 2 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 3064200801 ลัลนา นามวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 30642008016605 2 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 3064200801 บุษยมาศ เทียนพุก ออกใบประกาศ
2566 30642008016604 2 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 3064200801 เตชิตา กาละนัง ออกใบประกาศ
2566 10834000396610 11 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี วัดเมืองใหม่ 1083400039 วิสุธาวี สามัคคี ออกใบประกาศ
2566 10834000396609 11 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี วัดเมืองใหม่ 1083400039 บุญยวัจน์ ปาทาน ออกใบประกาศ
2566 10240701706614 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ วัดคลองต้นหมัน 1024070170 สุทธินันท์ พรมทัต ออกใบประกาศ
2566 10240701706613 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ วัดคลองต้นหมัน 1024070170 ธันยพัชร์ พุกพูล ออกใบประกาศ
2566 10240701706612 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ วัดคลองต้นหมัน 1024070170 กฤติยานี ปันชะศรี ออกใบประกาศ
2566 10646200336610 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 สุพรรษา โพชะนี ออกใบประกาศ
2566 10536902976604 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 ศิริลักษณ์ แหยมคง ออกใบประกาศ
2566 10653601866611 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1065360186 ชลธาร มะณีเติม ออกใบประกาศ
2566 10646200336609 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 กัลยกร ประทุมทอง ออกใบประกาศ
2566 10653601866610 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1065360186 ปกรณ์ยศ พรมชาวเสียง ออกใบประกาศ
2566 10646200336608 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 เพ็ญพิชญา จันทร์คง ออกใบประกาศ
2566 10536903246630 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ฟ้าคุ้ม จินายศ ออกใบประกาศ
2566 10653601866609 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1065360186 กันทรากร เดชรักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10653601866608 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1065360186 ธนกร คำขาวชาวนา ออกใบประกาศ
2566 10536902976603 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 วรัทยา ผดุงโชค ออกใบประกาศ
2566 10653601866607 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1065360186 กัญณาณัฐ บุญมี ออกใบประกาศ
2566 10653601866606 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1065360186 อารยา วงศาโรจน์ ออกใบประกาศ
2566 10653601866605 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1065360186 เปมิกา ชะอ้อน ออกใบประกาศ
2566 10536903226608 2 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง ตรอนตรีสินธุ์ 1053690322 อุษณีย์ ต่ายต่อผล ออกใบประกาศ
2566 10646200926672 2 สุโขทัย คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ ศรีคีรีมาศวิทยา 1064620092 สุทธินัย ปานเกิด ออกใบประกาศ
2566 30642008016602 2 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 3064200801 พิชญะ ใจชนะ ออกใบประกาศ
2566 10834000396608 11 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี วัดเมืองใหม่ 1083400039 ปัทมา ไชยวงศ์ทอน ออกใบประกาศ
2566 10834000396607 11 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี วัดเมืองใหม่ 1083400039 จิตตานันท์ ภูมิชาติ ออกใบประกาศ
2566 10834000396606 11 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี วัดเมืองใหม่ 1083400039 สุพัตรา ขมิ้นแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10834000396605 11 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี วัดเมืองใหม่ 1083400039 ธิดาวรรณ ขมิ้นแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10834000396604 11 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี วัดเมืองใหม่ 1083400039 อุรัษยา กำเนิด ออกใบประกาศ
2566 10176101086622 4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ท่างาม วัดท่าอิฐ 1017610108 พัชรพล เผือกยอด ออกใบประกาศ
2566 10156700146612 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 ณรงค์ศร ทรงตระกูลวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10646200336607 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 ดาลิษา โต๊ะโตก ออกใบประกาศ
2566 10536902976602 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 ชลนที ผองมา ออกใบประกาศ
2566 10646200336606 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 ปัทมา พุ่มมาก ออกใบประกาศ
2566 10646200336605 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 วารินญา อินสอน ออกใบประกาศ
2566 10646200356602 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านมนต์คีรี 1064620035 หทัยทิพย์ อิ่มทอง ออกใบประกาศ
2566 30642008016601 2 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 3064200801 อมรศักดิ์ กสิกิจ ออกใบประกาศ
2566 10646200336604 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 สุพรรษา อินสอน ออกใบประกาศ
2566 10536902976601 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านท่าช้าง 1053690297 สุชานาถ ใจเงิน ออกใบประกาศ
2566 10921400106601 12 ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ วัดสาริการาม 1092140010 ศิรภัสสร สรณราย ออกใบประกาศ
2566 10854600756610 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 นันทรัตน์ ทองตั้ง ออกใบประกาศ
2566 10854600756609 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 ใหม่ พม่า ออกใบประกาศ
2566 10854600756608 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 ธิรศักดิ์ แสงจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10834000396603 11 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี วัดเมืองใหม่ 1083400039 กนกพร แก้วสุข ออกใบประกาศ
2566 10834000396601 11 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี วัดเมืองใหม่ 1083400039 กานต์ธิดา สมัครกิจ ออกใบประกาศ
2566 10646200356601 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านมนต์คีรี 1064620035 จีรนันท์ ขาวทุ่ง ออกใบประกาศ
2566 10536902936612 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 อัฐตราชัย เกตุเอี่ยม ออกใบประกาศ
2566 10646200336603 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 เอมมิกา อำไพร ออกใบประกาศ
2566 10646200336602 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 ศุริสรา ขุนทอง ออกใบประกาศ
2566 10646200336601 2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 1064620033 ดวงกมล เกิดป้อม ออกใบประกาศ
2566 10861103006618 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 บุษกร แย้มเภา ออกใบประกาศ
2566 10475406446602 8 สกลนคร พังโคน ไฮหย่อง พังโคนวิทยาคม 1047540644 บุญญาพร ปิยวัชรเมธา ออกใบประกาศ
2566 10475403216607 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 สถาพร สิงห์โต ออกใบประกาศ
2566 10475403216606 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 อุราพร ธุระแพง ออกใบประกาศ
2566 10475403216605 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 วันเพ็ญ ไตรวงศ์ย้อย ออกใบประกาศ
2566 10475403216604 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 นภัทร ภูศรีฐาน ออกใบประกาศ
2566 10475403216603 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ทินกร แขกวันวงค์ ออกใบประกาศ
2566 10653601786606 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 ธิติมา บุญมี ออกใบประกาศ
2566 10653601786605 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 นิตา จันทร์เที่ยง ออกใบประกาศ
2566 10536903246629 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ธัญรดา ฝั้นถา ออกใบประกาศ
2566 10536903246628 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ธัญรดา ฝั้นถา ออกใบประกาศ
2566 10653601786604 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 วรลดา นาคสินประเสริฐ ออกใบประกาศ
2566 10653601786603 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 พัสวี เดชา ออกใบประกาศ
2566 10653601786602 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 ณัฏฐณิชา ป่าเขียว ออกใบประกาศ
2566 10536903246627 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 พัทรดนย์ ร่อนทอง ออกใบประกาศ
2566 10536903246626 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 จิระประภา มิลหล้า ออกใบประกาศ
2566 11571000216613 1 เชียงราย เทิง เวียง เด็กดีพิทยาคม 1157100021 พัชรภร พันสุภะ ออกใบประกาศ
2566 11571000216612 1 เชียงราย เทิง เวียง เด็กดีพิทยาคม 1157100021 วรรณนิภา ปินตามูล ออกใบประกาศ
2566 10861101236610 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 ศศิวิมล แสงภูธร ออกใบประกาศ
2566 10861101236609 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 วรเมธ ผลประมูล ออกใบประกาศ
2566 10861101236608 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 อภิชาติ ปราชนคร ออกใบประกาศ
2566 10861101236607 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 กชพรรณ เพ็งศิริ ออกใบประกาศ
2566 10861101236606 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 สิริธัญญ์ ทองเกลี้ยง ออกใบประกาศ
2566 10861101236605 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 ชุติกาญจน์ ทองมาก ออกใบประกาศ
2566 10861101236604 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 ณัฐวิมล ร่มวิเชียร ออกใบประกาศ
2566 10861101236603 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 อัษฎา สุราแป๊ะตั้ง ออกใบประกาศ
2566 10861101236602 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 นิธิภัทร์ พันธ์ธร ออกใบประกาศ
2566 10861103006617 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 เสาวลักษณ์ แผลงฤทธิ์เดช ออกใบประกาศ
2566 10854600986612 11 ระนอง กระบุรี น้ำจืด กระบุรีวิทยา 1085460098 วรกานต์ ปลายตลาด ออกใบประกาศ
2566 10861101236601 11 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง บ้านห้วยรากไม้ 1086110123 รุจิรา พม่า ออกใบประกาศ
2566 10861103006616 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 ปนัสยา นิลภา ออกใบประกาศ
2566 10386603956602 8 บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาลศรีวิไล 1038660395 ธัญพร ชำนะ ออกใบประกาศ
2566 10536903246625 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ธัญญา มาซิว ออกใบประกาศ
2566 10536903246624 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ชมจันทร์ แพงไข่ ออกใบประกาศ
2566 10525000556601 1 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท บ้านโทกหัวช้าง 1052500055 พลอยไพริน - ออกใบประกาศ
2566 10962402466601 12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ บ้านลาแล 1096240246 ฒูฮัมหมัดฮาซีม เจ๊ะโว๊ะ ออกใบประกาศ
2566 10854600756607 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 อมรเทพ บุญแดง ออกใบประกาศ
2566 10854600796613 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 กัญพัชญ์ เยาว์พันดุง ออกใบประกาศ
2566 10854600796612 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 เกวลิน ฤทธิสังข์ ออกใบประกาศ
2566 10854600796611 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 สุภาวดี คนเจน ออกใบประกาศ
2566 10854600796610 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 ศิรพัฒ คุ้มตะกั่ว ออกใบประกาศ
2566 10240701706611 6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ วัดคลองต้นหมัน 1024070170 จิตติพัฒน์ บัวรุ่ง ออกใบประกาศ
2566 10646201616610 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 สุทธิภัทร วงศ์ใหญ่ ออกใบประกาศ
2566 10646201616609 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 พีรพัฒน์ พินแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10646201616608 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 พัสกร พลมณี ออกใบประกาศ
2566 10646201616607 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 วิชญ์ ด้วงวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10536903246623 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ปภิชญา ดวงตา ออกใบประกาศ
2566 10646201616606 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 อรอุมา บุญภาย ออกใบประกาศ
2566 10646201616605 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 รติพร บุญภาย ออกใบประกาศ
2566 10646201616604 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 ศิรินดา คำฟู ออกใบประกาศ
2566 10646201616603 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 ศิริภา อ้ายคำ ออกใบประกาศ
2566 10646201616602 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 เพ็ญนภา พรมลา ออกใบประกาศ
2566 10646201616601 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านวังโคนเปือย 1064620161 ฐิติกาญจน์ ทองคำ ออกใบประกาศ
2566 10571201696610 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 ไอศิกา จันทร์เป็ง ออกใบประกาศ
2566 10571201696609 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 ชญาดา พรหมมินทร์ ออกใบประกาศ
2566 10571201696608 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 ชญาดา พรหมมินทร์ ออกใบประกาศ
2566 10571201696607 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 จินตวรรณ คูนาแก ออกใบประกาศ
2566 10536900286616 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 เกียรติศักดิ์ นุ่มน้อย ออกใบประกาศ
2566 10536900286615 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 พงศกร เทพพะวงสา ออกใบประกาศ
2566 10854600756606 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 วีรพันธ์ เนาฟิ๊บ ออกใบประกาศ
2566 10347107716612 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 ธนาวุฒิ คงคะพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10646201546613 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 ทิพย์สุดา จันอุดม ออกใบประกาศ
2566 10571201696606 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 รชานนท์ อินสาม ออกใบประกาศ
2566 10571201696605 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 พิสิษฐ์ธน รุ่งเรืองชัยวัฒนา ออกใบประกาศ
2566 10846401856601 11 สุราษฎร์ธานี ไชยา ปากหมาก บ้านพรุยายชี 1084640185 นิชาดา เพชรขจี ออกใบประกาศ
2566 10854600756605 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 เศรษฐพงศ์ เพชร์สมุทร ออกใบประกาศ
2566 10347107716611 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 ปริมล เกษมพร ออกใบประกาศ
2566 10347107716610 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 หทัยชนก สุตันตั้งใจ ออกใบประกาศ
2566 10347107716609 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 ปัณฑิตา บุษบรรณ ออกใบประกาศ
2566 10347107716608 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 ชญานันต์ ชนะมี ออกใบประกาศ
2566 10347107716607 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 วานน เกษมพร ออกใบประกาศ
2566 10347107716606 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 ปริมล เกษมพร ออกใบประกาศ
2566 10302010636606 9 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1030201063 วิภาดา คำเจริญ ออกใบประกาศ
2566 10571201696604 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 เพชรรี จรูญสกุลวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10571201696603 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 ธีร์วรา กองแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10571201696602 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 พรรณภัสสา มหาวงศนันท์ ออกใบประกาศ
2566 10571201696601 1 เชียงราย เทิง เวียง วัดพระเกิดคงคาราม 1057120169 ชญานิน สารจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10571202716621 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 เนตรนภิศ ใจแห้ง ออกใบประกาศ
2566 20000000736644 11 ระนอง พิชญ์พชร บูรณกิจ ออกใบประกาศ
2566 10854600796609 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 กิตพัฒน์ อ่วมจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10854600796608 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 ชมขวัญ สุคันโธ ออกใบประกาศ
2566 10854600796607 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 กิตติ เชาว์ปรีชา ออกใบประกาศ
2566 10854600796606 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 ธนภัทร จูเสม ออกใบประกาศ
2566 10854600756604 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 รติกาล แก้วกระจก ออกใบประกาศ
2566 10854600796605 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 ปองภพ กุศลวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10854600796604 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 ลัลนา โศภาวชิรพรพงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10854600796603 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 อัฑฒ์ฐวิชญ์ รอดช่วง ออกใบประกาศ
2566 10854600796602 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 นันท์นภัส เพ็ชร์วัง ออกใบประกาศ
2566 10854600756603 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 ปรัตถกร พลัง ออกใบประกาศ
2566 10347107716605 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 อิสระพงษ์ กาฬเนตร ออกใบประกาศ
2566 10347107716604 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 กฤษณพงษ์ ป้องวิเศษ ออกใบประกาศ
2566 10347107716603 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 ภูผา ไชยกัน ออกใบประกาศ
2566 10347107716602 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 ศิริอร นิลบารันต์ ออกใบประกาศ
2566 10347107716601 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ คูเมือง บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 1034710771 ธนาวุฒิ คงคะพันธื ออกใบประกาศ
2566 10302010636605 9 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1030201063 ณัฐชา ฤกษ์นาวี ออกใบประกาศ
2566 10302010636604 9 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1030201063 วิลาวัณย์ สมสา ออกใบประกาศ
2566 10302010636603 9 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1030201063 ภาณุภัทร อุปกา ออกใบประกาศ
2566 10536903246622 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 วิภาวัน โพธิ์ศรี ออกใบประกาศ
2566 10536903336607 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 ปภินวิช พ่วงเภา ออกใบประกาศ
2566 10536903336606 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 พรลินี กาวี ออกใบประกาศ
2566 10921403116602 12 ตรัง รัษฎา หนองปรือ บ้านหนองบัวน้อย 1092140311 ณัฐธิดา หนองตรุด ออกใบประกาศ
2566 11951000246602 12 ยะลา เมืองยะลา สะเตงนอก อิสลาฮุดดีนวิทยา 1195100024 ฮาบีบะห์ สาแม ออกใบประกาศ
2566 11951000246601 12 ยะลา เมืองยะลา สะเตงนอก อิสลาฮุดดีนวิทยา 1195100024 ฟิตรี กูเตะ ออกใบประกาศ
2566 10854600796601 11 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้ บ้านละอุ่นใต้ 1085460079 อุดมศักดิ์ มวลชัยภูมิ ออกใบประกาศ
2566 10347100016601 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง อุบลวิทยาคม 1034710001 เป็นเอก ป้อยมพิทักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10397600816607 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านหนองแสง 1039760081 ทิพยาภรณ์ แสนพล ออกใบประกาศ
2566 10397600816606 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านหนองแสง 1039760081 อภิญญา ศิริกัน ออกใบประกาศ
2566 10397600836604 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านนาสมใจ 1039760083 นรีรัตน์ ทัพจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10571202126607 1 เชียงราย เทิง ศรีดอนไชย ศรีดอนไชยวิทยา 1057120212 สหัสวรรษ วุฒิกร ออกใบประกาศ
2566 10571202126606 1 เชียงราย เทิง ศรีดอนไชย ศรีดอนไชยวิทยา 1057120212 รัชชานนท์ ปันศักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10854600756602 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 ศุภศุตา บุญแดง ออกใบประกาศ
2566 11841000446632 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 อรวดี ปานศิริ ออกใบประกาศ
2566 11841000446631 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ ออกใบประกาศ
2566 10347104356609 10 อุบลราชธานี ตาลสุม คำหว้า บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 1034710435 กัญญาภัค ชุมจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10347104356608 10 อุบลราชธานี ตาลสุม คำหว้า บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 1034710435 วิภาดา กิ่งทอง ออกใบประกาศ
2566 10347104356607 10 อุบลราชธานี ตาลสุม คำหว้า บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 1034710435 ชลดา แสงทอง ออกใบประกาศ
2566 10347104356606 10 อุบลราชธานี ตาลสุม คำหว้า บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 1034710435 ฉัตรชัย เจริญชัย ออกใบประกาศ
2566 10347102076601 10 อุบลราชธานี เขื่องใน นาคำใหญ่ บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1034710207 กนกวรรณ ทัศนสุวรรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10347104356605 10 อุบลราชธานี ตาลสุม คำหว้า บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 1034710435 กันธิตา อากาศโสภา ออกใบประกาศ
2566 10347104356604 10 อุบลราชธานี ตาลสุม คำหว้า บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 1034710435 พันนา นรมาตย์ ออกใบประกาศ
2566 10347104356603 10 อุบลราชธานี ตาลสุม คำหว้า บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 1034710435 ธนภูมิ มากดี ออกใบประกาศ
2566 10347104356602 10 อุบลราชธานี ตาลสุม คำหว้า บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 1034710435 พีระภัทร์ แสงสุวรรณ ออกใบประกาศ
2566 10397600816605 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านหนองแสง 1039760081 วิยะดา เบ็ญหล้า ออกใบประกาศ
2566 10397600816604 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านหนองแสง 1039760081 จิดาภา บัณฑิต ออกใบประกาศ
2566 10397600816603 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านหนองแสง 1039760081 ชัญวลี ผายพลพฤกษ์ ออกใบประกาศ
2566 10481904686601 8 นครพนม ปลาปาก มหาชัย มหาชัยวิทยาคม 1048190468 อ้อม กิ่งรุ่งเรือง ออกใบประกาศ
2566 10397600816602 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านหนองแสง 1039760081 ณัฐชยา พลศักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10397600836603 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านนาสมใจ 1039760083 สร้อยสุดา สุพรรณโมกข์ ออกใบประกาศ
2566 10156700146611 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 เรไร แซ่วื่อ ออกใบประกาศ
2566 10156700146610 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 ณิชานาฎ รังโคตร ออกใบประกาศ
2566 10156700146609 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 นวินดา เกตษกรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10156700146608 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 ณัฐวุฒิ อยู่คุ้ม+ ออกใบประกาศ
2566 10536902936611 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 นภาวรรณ อันบ้านดง ออกใบประกาศ
2566 10536903246621 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 พรชิตา สั้นจันดา ออกใบประกาศ
2566 10536903246620 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 โชติกา แก้วมี ออกใบประกาศ
2566 10536903336605 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 อัญญาณี ใจยา ออกใบประกาศ
2566 10536903336604 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 ปรียาพรรณ ปัญญาแพง ออกใบประกาศ
2566 10653601786601 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1065360178 สุปราณี บุญมีแก้ว ออกใบประกาศ
2566 20000000066643 1 แม่ฮ่องสอน จารุฉัตร โพกุนนะ ออกใบประกาศ
2566 10397600836602 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านนาสมใจ 1039760083 พูลสิริ เบ็ญหล้า ออกใบประกาศ
2566 10347104356601 10 อุบลราชธานี ตาลสุม คำหว้า บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 1034710435 อาฑิตยา ผิวจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10361004706612 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 กัญญนัช ภักดีณรงค์ ออกใบประกาศ
2566 10397600836601 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านนาสมใจ 1039760083 พูลสิริ เบ็ญหล้า ออกใบประกาศ
2566 10361004706611 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 นิภาพร ประกอบชัย ออกใบประกาศ
2566 10397600816601 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านหนองแสง 1039760081 ภิรดา ศุภนัด ออกใบประกาศ
2566 10156700146606 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 สราวุธ ทรัพย์มาก ออกใบประกาศ
2566 10156700146605 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 ฟ้าใส สุคนธขจร ออกใบประกาศ
2566 10854600756601 11 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ บ้านบางขุนแพ่ง 1085460075 สิรินทรา ทองเผือก ออกใบประกาศ
2566 10954402126601 12 ยะลา กรงปินัง ปุโรง บ้านปุโรง 1095440212 นารีซัม วาหะ ออกใบประกาศ
2566 11841000446630 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ธันยลัลน์ ปุ่นเจ้า ออกใบประกาศ
2566 11841000446629 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ภัทรานิษฐ์ พันธุ์อุไร ออกใบประกาศ
2566 11841000446628 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 กัญญาภัค วงศ์ชาตรี ออกใบประกาศ
2566 11841000446627 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 กัญญาณี แก้วอำรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 11841000446626 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 นัฐธิชา สุดใจ ออกใบประกาศ
2566 10536902936610 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 รินรดา สัมฤทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 11841000446625 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ปิยธิดา หนูหล่อ ออกใบประกาศ
2566 11841000446624 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ปฐมาวดี ธงชัยพิทักษ์ ออกใบประกาศ
2566 11841000446623 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 สุชาวลี มีจิตต์ ออกใบประกาศ
2566 11841000446622 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 พรรณกาญจน์ วานิชชานนท์ ออกใบประกาศ
2566 11841000446621 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ตนุภัทร กาบุตร ออกใบประกาศ
2566 11841000446620 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 คุณานนต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ออกใบประกาศ
2566 11841000446619 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ณัฐวัฒน์ กฤตมโนรถ ออกใบประกาศ
2566 11841000446618 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ณชิฏา ชิตเพชร ออกใบประกาศ
2566 11841000446617 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ณัฏฐิมากานต์ จันทร์หล้า ออกใบประกาศ
2566 11841000446616 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ชนัญชิดา ถิ่นท่าเรือ ออกใบประกาศ
2566 11841000446615 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 วรรณนิษา ไม้เลื้อย ออกใบประกาศ
2566 11841000446614 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ภัคนันท์ ทรัพย์มี ออกใบประกาศ
2566 10361004706610 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 ธิดาทิพย์ ต่อโชติ ออกใบประกาศ
2566 11841000446613 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 คัมภิรดา ยาบ้านแป้ง ออกใบประกาศ
2566 11841000446612 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 อมลณัฐ ก้าวอนันตกุล ออกใบประกาศ
2566 11841000446611 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 อิทธิกร บริวาร ออกใบประกาศ
2566 11841000446610 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ศศิกานต์ ปานศิริ ออกใบประกาศ
2566 11841000446609 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 วนัฐสนันท์ แสงมณี ออกใบประกาศ
2566 11841000446608 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ลลิภัทร วิชัยดิษฐ ออกใบประกาศ
2566 11841000446607 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 มานิดา แสงเลิศ ออกใบประกาศ
2566 11841000446606 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 พรสวรรค์ ยศเมฆ ออกใบประกาศ
2566 11841000446605 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 วชิรญาณ์ ธรฤทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 11841000446604 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 อธิชนันท์ ศรีนุ่น ออกใบประกาศ
2566 11841000446603 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ขวัญชนก ขำปาน ออกใบประกาศ
2566 11841000446602 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ดวงฤดี สำเภา ออกใบประกาศ
2566 10536902936609 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 วรนุช น้อยอินทร์ ออกใบประกาศ
2566 11841000446601 11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา เยาวเรศวิทยา 1184100044 ฐิชาภัสร์ ธรรมชาติ ออกใบประกาศ
2566 10347100576623 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 ธนพล บุญคง ออกใบประกาศ
2566 10347100096602 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี แจระแม บ้านท่าบ่อ 1034710009 ทิพรัตน์ วงศ์หอม ออกใบประกาศ
2566 10347100096601 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี แจระแม บ้านท่าบ่อ 1034710009 ทิพรัตน์ วงศ์หอม ออกใบประกาศ
2566 10347100576622 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 ภูตะวัน เชื้อแสง ออกใบประกาศ
2566 10347100576621 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 วรรสรรค์ แก่นก่อ ออกใบประกาศ
2566 10347100576620 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 วุฒิภัทร สุภสร ออกใบประกาศ
2566 10347100576619 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 ธันวา จอมหงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10347100576617 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 นราวิชญ์ ทำบุญ ออกใบประกาศ
2566 10347100576616 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 นิรันดร์ กิ่งวัน ออกใบประกาศ
2566 10347100576615 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 จักรพงษ์ สอาดโอษฐ ออกใบประกาศ
2566 10347100576614 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 เอกภพ โพธิ์ไทย ออกใบประกาศ
2566 10361004706609 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 ณัฐณิชา ปั้นเทียร ออกใบประกาศ
2566 10361004706608 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 ณัฐณิชา ปั้นเทียร ออกใบประกาศ
2566 10361004706607 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 จิรัชยา พุทธชาลี ออกใบประกาศ
2566 10361004706606 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 ปิยะนุช ทองแสง ออกใบประกาศ
2566 10361004706605 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 ณิชากร เทียงเดช ออกใบประกาศ
2566 10481904696601 8 นครพนม ท่าอุเทน โนนตาล อุเทนพัฒนา 1048190469 ไอริณ ศรีวรสาร ออกใบประกาศ
2566 10196001546605 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 ธิติยาภรณ์ เพชรมา ออกใบประกาศ
2566 10196001546604 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 กานต์ธิดา แก้วมิตร ออกใบประกาศ
2566 10196001546603 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 สิทธิชัย ดอกจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10536903246619 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 นางสถาพร พวงสำเภา ออกใบประกาศ
2566 10196001546602 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 จิรายุทธ เพ็ญศิริ ออกใบประกาศ
2566 10196001546601 4 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1019600154 เพราะรัก ชิณกธรรม ออกใบประกาศ
2566 10156700146604 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 ปราณปรียา ศรีหร่าย ออกใบประกาศ
2566 10156700146603 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 ณัฐวุฒิ อยู่คุ้ม ออกใบประกาศ
2566 10156700146602 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 ชุติกาญจน์ เฉื่อยฉ่ำ ออกใบประกาศ
2566 10536903246618 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 นางมัณฑนา รูนบาง ออกใบประกาศ
2566 10156700146601 4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1015670014 สุพนิดา ลำเจียก ออกใบประกาศ
2566 10653602136610 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 ธนภัทร อ่อนอ่ำ ออกใบประกาศ
2566 10653602136609 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 นาราภัทร จันทร์สุวรรณ ออกใบประกาศ
2566 10653602136608 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 ศักดิ์ดากร สิงห์ทอง ออกใบประกาศ
2566 10653602136607 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 ภัควัต แย้มโพธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10653602136606 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 ภัทรพงศ์ สังข์อยู่ ออกใบประกาศ
2566 10653602136605 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 ธิดารัตน์ ทองจันอับ ออกใบประกาศ
2566 10653602136604 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 ภรันยา สิงห์ทอง ออกใบประกาศ
2566 10653602136603 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 กัญญาพร ไม้ส้มซ่า ออกใบประกาศ
2566 10536903246617 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 วรฤทัย ใบยา ออกใบประกาศ
2566 10653602136602 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 สุชาดา วงกะโซ่ ออกใบประกาศ
2566 10536903246616 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 วรัญญา มาผิว ออกใบประกาศ
2566 10653602136601 2 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ วัดแหลมเจดีย์ 1065360213 อนุชิตา พรมจีน ออกใบประกาศ
2566 10536903246615 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 กัลยรัตน์ ขันทะเสน ออกใบประกาศ
2566 10536903246614 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ไอริณ นะหล้า ออกใบประกาศ
2566 10536903246613 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ไอริณ นะหล้า ออกใบประกาศ
2566 10536903246612 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 กานต์ธีรา พวงสำเภา ออกใบประกาศ
2566 10536903246611 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 เกตน์สิรี แก้วพวง ออกใบประกาศ
2566 10536903296609 2 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านดารา ดาราพิทยาคม 1053690329 ศิรินภา ภู่ระหงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10653601636612 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 มัญชุพร สีสม ออกใบประกาศ
2566 10653601636611 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 วริศรา มณีท่าโพธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10653601636610 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 ภิญญาพัชญ์ ธีรัตน์วรโชติ ออกใบประกาศ
2566 10536903246610 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 จันทราภา ศรีแนน ออกใบประกาศ
2566 10536903246609 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 เขมิกา สุทะตั้ง ออกใบประกาศ
2566 10536902936608 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 อภิชญา พิมพ์สวน ออกใบประกาศ
2566 10653601636609 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 วนิดา นาคศรี ออกใบประกาศ
2566 10536903246608 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 กัลยรัตน์ ขันทะเสน ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 ธนกฤต สัญญาสัมพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 20000000066641 1 แม่ฮ่องสอน จันจิรา กวินสิริ ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 โกศัลย์ บุษยาวรรณ ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 ปฐพี ประทีปพจน์ ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 ปิยธิดา ไผ่พันธุ์พฤกษ์ ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 เจียรนัย ซื่อต่อดงดอย ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 ปภาณิน กวินสิริ ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 ฐานิกา นพมาศนิรันดร์ ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 คณาธิป บุษยาวรรณ ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 ณัฐมล ประทีปพจน์ ออกใบประกาศ
2566 10571201856602 1 เชียงราย เทิง ปล้อง บ้านปล้องใต้ 1057120185 ณัฐนันท์ ลุกลาม ออกใบประกาศ
2566 10571201856601 1 เชียงราย เทิง ปล้อง บ้านปล้องใต้ 1057120185 นันทิชา ลือนันต๊ะ ออกใบประกาศ
2566 10347100576613 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 ธนกร มั่นใจ ออกใบประกาศ
2566 10347100576612 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 วรรณกานต์ ธรรมสาร ออกใบประกาศ
2566 20000000066641 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 อรุณี พิมพ์ใจประภา ออกใบประกาศ
2566 10584201796642 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 ธีรศิลป์ เขียวภูมิชัย ออกใบประกาศ
2566 10122301636610 4 นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 อัจจหรรษา นาคเกษม ออกใบประกาศ
2566 10335303286642 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 ธัญอุษา การะเกษ ออกใบประกาศ
2566 20000000246641 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 ศศิธร แสวงแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10335303286624 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 วราทิพย์ ศรีเทศ ออกใบประกาศ
2566 10335303286623 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 ศิรวิชญ์ พรมโสภา ออกใบประกาศ
2566 10335303286622 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 เมธาสิทธิ์ พรรษา ออกใบประกาศ
2566 10335303286621 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 วราทิพย์ ศรีเทศ ออกใบประกาศ
2566 10335303286620 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 สุขพัฒน์ น้อยพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10335303286619 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 วิภารัตน์ ไกรบุตร ออกใบประกาศ
2566 10335303286618 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 ธัญพิชา สุมา ออกใบประกาศ
2566 10335303286617 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 วัชราภรณ์ โสนาง ออกใบประกาศ
2566 10335303286616 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 ณัฏฐกิตติ์ โพธิ์สังข์ ออกใบประกาศ
2566 10347100576611 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 ชนกันต์ บัวแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10335303286615 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 อรอุมา บ่อทอง ออกใบประกาศ
2566 10335303286614 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 วราทิพย์ ศรีเทศ ออกใบประกาศ
2566 10335303286613 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 พีรพงษ์ จันทร์อ่อน ออกใบประกาศ
2566 10335303286612 10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง(คงคาวิทยา) 1033530328 อนุชา ปัสสา ออกใบประกาศ
2566 10347100476620 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 วรธิดา เรือนทอง ออกใบประกาศ
2566 10347100476619 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 ณัฏฐธิดา วงศ์กาฬสินธุ์ ออกใบประกาศ
2566 10347100476618 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 ณัฐชยา จรูญภักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10347100576610 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 วิชุตา ชูกลิ่น ออกใบประกาศ
2566 10347100476617 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 จีรวรรณ สายดี ออกใบประกาศ
2566 10347100476616 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 ชนัญชิดา สุหงษา ออกใบประกาศ
2566 10347100576609 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 ณภัทร ศิรินนท์ ออกใบประกาศ
2566 10347100476615 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 สุมาลี อยู่สุข ออกใบประกาศ
2566 10347100476614 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 ศศินา หอมหวล ออกใบประกาศ
2566 10347100476613 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 จันธิดา วงศิริ ออกใบประกาศ
2566 10347100476612 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 พิณภัค สุภสร ออกใบประกาศ
2566 10347100476611 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก บ้านสว่างหนองเสือ 1034710047 ปลายรุ้ง สุขใส ออกใบประกาศ
2566 10347100576608 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 ณวัฒน์ วิจิตรผล ออกใบประกาศ
2566 10361004106614 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ โคกกุง บ้านหนองแวง 1036100410 เบจวรรณ จุลลาบุตดี ออกใบประกาศ
2566 10361004036605 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านหนองไผ่ล้อม 1036100403 ฐิตวันต์ คำสีนิล ออกใบประกาศ
2566 10361004036604 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านหนองไผ่ล้อม 1036100403 เมมิกา จิตกุศล ออกใบประกาศ
2566 10361004036603 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านหนองไผ่ล้อม 1036100403 ณิฌาดา เคยชัยภูมิ ออกใบประกาศ
2566 10361004036602 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านหนองไผ่ล้อม 1036100403 นันทิชา น่าบัณฑิต ออกใบประกาศ
2566 10361004706604 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 เกียรติภูมิ ลองจำนงค์ ออกใบประกาศ
2566 10361004706603 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 กันทภัทร อาจโยธา ออกใบประกาศ
2566 10361004706602 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 รัชชานนท์ ดังชัยภูมิ ออกใบประกาศ
2566 10361004706601 9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้วิทยากร 1036100470 ณภัชชา คำกุดเลาะ ออกใบประกาศ
2566 10475400746640 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 พัศธนัญญา ไพคำนาม ออกใบประกาศ
2566 10475400746639 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 สุธาทิพย์ ผาหัด ออกใบประกาศ
2566 10475400746638 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 กฤษติกา ศรีทา ออกใบประกาศ
2566 10475400746637 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ณัฐชยา โพธิงาม ออกใบประกาศ
2566 10475400746636 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 จิรัฏฐิกา นาใต้ ออกใบประกาศ
2566 10475400746635 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ปรวัฒน์ ภูสมปอง ออกใบประกาศ
2566 10475400746634 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ทิพย์ธารา นาลงพรม ออกใบประกาศ
2566 10475400746633 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ขวัญจิรา ขันธราช ออกใบประกาศ
2566 10475400746632 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 นันทัชพร ดาบพิมพ์ศรี ออกใบประกาศ
2566 10122301486603 4 นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่ ศรีบุณยานนท์ 1012230148 เดชาวัต นาคเกษม ออกใบประกาศ
2566 10475400746631 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ภัทรวดี โคตรชมภู ออกใบประกาศ
2566 10475400746630 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ปารียา งามสิทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10475400746629 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ธรรณธร เลาป้อมวาปี ออกใบประกาศ
2566 10475400746628 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ชนิดา ศรีมุกดา ออกใบประกาศ
2566 10475400746627 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ทักษพร บุญแย้ม ออกใบประกาศ
2566 10475400746626 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 อชิตพล บัวหลวง ออกใบประกาศ
2566 10475400746625 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 กิตฐิพงศ์ นามนิตย์ ออกใบประกาศ
2566 10475400746624 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 เหมือนฝัน ดาบลาอำ ออกใบประกาศ
2566 10475400746623 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ณัฐณิชา ชุ่มสระน้อย ออกใบประกาศ
2566 10481903626621 8 นครพนม ศรีสงคราม สามผง ชุมชนบ้านสามผง 1048190362 นันท์นภัส อินยะฤทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10481903626620 8 นครพนม ศรีสงคราม สามผง ชุมชนบ้านสามผง 1048190362 กัญญาณัฐ นนจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10481903626619 8 นครพนม ศรีสงคราม สามผง ชุมชนบ้านสามผง 1048190362 ภูมิณฤทธิ์ แพงดวงแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10481903626618 8 นครพนม ศรีสงคราม สามผง ชุมชนบ้านสามผง 1048190362 ภภัสสร อินทรักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10460306236610 7 กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 1046030623 อนันตศักดิ์ เอก​พันธ์​ุ ออกใบประกาศ
2566 10277401756612 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 ศักดา วิหงสกุล ออกใบประกาศ
2566 10277401756611 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 วรชิต เลกะโทก ออกใบประกาศ
2566 10277401756610 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 เกรียงไกร ชุ่มสูงเนิน ออกใบประกาศ
2566 10277401756609 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 ปุญญพัฒน์ ฟองเกิด ออกใบประกาศ
2566 10277401756608 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 ธีรกานต์ ฟองเกิด ออกใบประกาศ
2566 10277401756607 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 รักษ์จันทร์ พะยอมศรี ออกใบประกาศ
2566 10277401756606 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 ธนพล แก้วเกษม ออกใบประกาศ
2566 10277401756605 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 จินดารัตน์ จันทร์คำมี ออกใบประกาศ
2566 10277401756604 6 สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ บ้านหนองใหญ่ 1027740175 ณัฐนรี เอ็มประโคน ออกใบประกาศ
2566 10663501106644 3 พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาลบางมูลนาก 1066350110 อุกฤษฏ์ ศานติสิงหนาท ออกใบประกาศ
2566 10663501106643 3 พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาลบางมูลนาก 1066350110 ศุภโชค ประมูลชัย ออกใบประกาศ
2566 10663501106642 3 พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาลบางมูลนาก 1066350110 ธรรศ เขียวงาม ออกใบประกาศ
2566 10646201546612 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 วิชุดา อินภิโล ออกใบประกาศ
2566 10536900286614 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 ชลนิภา จันทรา ออกใบประกาศ
2566 10536900286613 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 ปณิตา อินทรา ออกใบประกาศ
2566 10536900286612 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 กัณฐมณี ใจวงษา ออกใบประกาศ
2566 10536900286611 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 น้ำฝน มาชัยยะ ออกใบประกาศ
2566 10646201546611 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 พรสวรรค์ จันศรี ออกใบประกาศ
2566 10536900286610 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 ภุมรินทร์ สอดจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10536903336603 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 พรรณวสา รินนะศิริ ออกใบประกาศ
2566 10536900286609 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 กรรณิกา โชติสุข ออกใบประกาศ
2566 10536902936607 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 พรประภา เกตุเอี่ยม ออกใบประกาศ
2566 10646201546610 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 จิราวรรณ จั่นงามขำ ออกใบประกาศ
2566 10646201546609 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 ขนิษฐา สืบปาระ ออกใบประกาศ
2566 10536903336602 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 ยุพารัตน์ เหลือผล ออกใบประกาศ
2566 10646201546608 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 กนกวรรณ จั่นงามขำ ออกใบประกาศ
2566 10536902936606 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 อัญชิสา ดวงไพชุม ออกใบประกาศ
2566 10646201546607 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 ณฐกร สอนหล้า ออกใบประกาศ
2566 10646201546606 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 จิราพัชร วันทรวง ออกใบประกาศ
2566 10646201546605 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 สรณ์สิริ บุญสิง ออกใบประกาศ
2566 10646201546604 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 สู่ขวัญ เตชะพุด ออกใบประกาศ
2566 10646201546603 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 กัญญารัตน์ สามารถ ออกใบประกาศ
2566 10646200576624 2 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรนอก วัดคุ้งยาง 1064620057 พรทิพย์ แบ่งเพ็ชร ออกใบประกาศ
2566 10536903246607 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ลักษิกา ขวางนกขุ้ม ออกใบประกาศ
2566 10536903246606 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 สุวภัทร พรหมรักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10536903246605 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 บูรณ์พิภพ ขุนแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10536903246604 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 รัตติกาล โล้นลุย ออกใบประกาศ
2566 10646200926670 2 สุโขทัย คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ ศรีคีรีมาศวิทยา 1064620092 ภาคิน อู่ตุ้ม ออกใบประกาศ
2566 10536902946611 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแพะ 1053690294 จุฬาลักษณ์ วงษ์จันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10536902946610 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแพะ 1053690294 กชกร ทนทาน ออกใบประกาศ
2566 10536902946609 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแพะ 1053690294 พิมพ์ลภัส อ่วมประดิษฐ์ ออกใบประกาศ
2566 10536903246603 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ตวงทอง ทุมลา ออกใบประกาศ
2566 10646200926669 2 สุโขทัย คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ ศรีคีรีมาศวิทยา 1064620092 วสิราภรณ์ เงินนา ออกใบประกาศ
2566 10646200926668 2 สุโขทัย คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ ศรีคีรีมาศวิทยา 1064620092 จิรวงศ์ เจาะจง ออกใบประกาศ
2566 10536903336601 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันวิทยา 1053690333 เบญจพร ติอินทร์ ออกใบประกาศ
2566 10536903246602 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ณัฐกฤตา พาทีชอบ ออกใบประกาศ
2566 10646201546602 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 ธนัช อินมา ออกใบประกาศ
2566 20000000066641 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 กรรณิการ์ ประจักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10563201046610 1 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว บ้านถ้ำผาลาด 1056320104 ปิยนันท์ อนิรุทธ์โรจน์ ออกใบประกาศ
2566 10563201046609 1 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว บ้านถ้ำผาลาด 1056320104 จันท์เจ้าขา รวมเจริญ ออกใบประกาศ
2566 10563201046608 1 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว บ้านถ้ำผาลาด 1056320104 ปวีณ์นุช บุญจันทร์น้อย ออกใบประกาศ
2566 10563201046607 1 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว บ้านถ้ำผาลาด 1056320104 อภิญญา ใจจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10571202716620 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 พิพัตพงษ์ ปาสำลี ออกใบประกาศ
2566 10571202716619 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 ณัฐวุฒิ อิ่นคำฟู ออกใบประกาศ
2566 10563201046606 1 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว บ้านถ้ำผาลาด 1056320104 กุลภัสสร์ ชัยพรม ออกใบประกาศ
2566 10571202716618 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 ธนกฤต ติรักษา ออกใบประกาศ
2566 10563201046605 1 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว บ้านถ้ำผาลาด 1056320104 ชัชวาลย์ บำรุงพร ออกใบประกาศ
2566 10571202716617 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 ศิรสิทธิ์ แสงทอง ออกใบประกาศ
2566 10571202716616 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 อัจฉริยา หล้าคํา ออกใบประกาศ
2566 10571202716615 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 แฟ้ม ฐิติศักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10515101866612 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 สิริวิมล โด่งดัง ออกใบประกาศ
2566 10571202716614 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 ฉัตรดนัย ดวงคํา ออกใบประกาศ
2566 10571202716612 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 ลักษิณา นามสนธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10571202716611 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 ธนบูรณ์ ตันเตโช ออกใบประกาศ
2566 10571202716609 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 ทศกร ฟังเสียง ออกใบประกาศ
2566 10571202716608 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 พชรัพล ธรรมเสน ออกใบประกาศ
2566 10571202716607 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 นิยากร อินโน ออกใบประกาศ
2566 10571202716606 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 นิยากร อินโน ออกใบประกาศ
2566 10515101866611 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 ตระกูล เครือสาร ออกใบประกาศ
2566 10563201046604 1 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว บ้านถ้ำผาลาด 1056320104 เบญญาภา ก้อนสีลา ออกใบประกาศ
2566 10515101866610 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 ชาญชัย หม่องนันตา ออกใบประกาศ
2566 10515101866609 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 ประกาศิต มณีวรรณ ออกใบประกาศ
2566 10563201046603 1 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว บ้านถ้ำผาลาด 1056320104 บุณญาดา ทรายแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10515101866608 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 บัณฑิตา ลอยมาปิง ออกใบประกาศ
2566 10515101866607 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 ณีฐณิชา ภูดอนแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10515101866606 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 กิตติยา กันตีมูล ออกใบประกาศ
2566 10515101866605 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 อรณรินทร์ แดนู ออกใบประกาศ
2566 10515101866604 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 พีชญา จันต๊ะเปาว์ ออกใบประกาศ
2566 10515101866603 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 สมร บังน้อย ออกใบประกาศ
2566 10571202716605 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 พิมพรรษา บุญเรือง ออกใบประกาศ
2566 10571202716604 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 พิมพรรษา บุญเรือง ออกใบประกาศ
2566 10571202716603 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 พิมพรรษา บุญเรือง ออกใบประกาศ
2566 10571202716602 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 พิมพรรษา บุญเรือง ออกใบประกาศ
2566 10571202716601 1 เชียงราย พาน ม่วงคำ บ้านฝั่งตื้น 1057120271 พิมพรรษา บุญเรือง ออกใบประกาศ
2566 10571202126605 1 เชียงราย เทิง ศรีดอนไชย ศรีดอนไชยวิทยา 1057120212 รัชชานนท์ ปันศักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10571202126604 1 เชียงราย เทิง ศรีดอนไชย ศรีดอนไชยวิทยา 1057120212 รัชชานนท์ ปันศักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10231500526612 6 ตราด เขาสมิง แสนตุ้ง บ้านเนินตะบก 1023150052 มณชนก แก้วทรัพย์ ออกใบประกาศ
2566 10231500526611 6 ตราด เขาสมิง แสนตุ้ง บ้านเนินตะบก 1023150052 นิตา เซือง ออกใบประกาศ
2566 20000000286640 10 อุบลราชธานี อรนภา ทาเทพ ออกใบประกาศ
2566 10302010636602 9 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1030201063 นิรัญญา เผือดจันทึก ออกใบประกาศ
2566 10460306236609 7 กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 1046030623 นิชา แกมวิรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 10536900286607 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 กนกพร ทองสาย ออกใบประกาศ
2566 10653601636608 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 นันทิชา จันทร์อิ่ม ออกใบประกาศ
2566 10536900286606 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 ศรชัย ทับครุฑ ออกใบประกาศ
2566 10653601636607 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 สลิลทิพย์ จันทศร ออกใบประกาศ
2566 10536900286604 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 มิวเลนทุน - ออกใบประกาศ
2566 10536900286603 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 กาญจนา สีสา ออกใบประกาศ
2566 10536900286602 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 จิดาภา แก้วสกุลณี ออกใบประกาศ
2566 10921403216601 12 ตรัง หาดสำราญ หาดสำราญ วัดหนองสมาน 1092140321 กัญญาพัชญ์ ชูเพ็ง ออกใบประกาศ
2566 20000000736638 11 ระนอง อารยา พิหก ออกใบประกาศ
2566 10361002776603 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 ไอลดา ตะโกสีย์ ออกใบประกาศ
2566 10361002776602 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 รัตนาภรณื บุญพิมพ์ ออกใบประกาศ
2566 10454503886641 7 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งกุลา บ้านสาหร่าย 1045450388 พงศธร สายกระสุน ออกใบประกาศ
2566 10460306236608 7 กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 1046030623 นิชา แกมวิรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 10536902936605 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 จันทร์จิรา ทุหา ออกใบประกาศ
2566 10536902936604 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 นภาพรรณ อันบ้านดง ออกใบประกาศ
2566 10536902936603 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 ลลิตวรรณ พรมเทียน ออกใบประกาศ
2566 10536902936602 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 จุฑาทิพย์ ผสม ออกใบประกาศ
2566 10536900286601 2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 1053690028 เอกวุธ มาเอี่ยม ออกใบประกาศ
2566 10653601636606 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 ณัฐชา กลัดเนินกุ่ม ออกใบประกาศ
2566 10536902936601 2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง บ้านแสนขัน 1053690293 กัญญาณัฐ โมคเบ็ญ ออกใบประกาศ
2566 10653601636605 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 อัญชัญ โพธิ์แดน ออกใบประกาศ
2566 10584201796603 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 รุจิรา ประจักษ์พนา ออกใบประกาศ
2566 10584201796602 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 ณัฐณิชา นิลุบลไพบูลย์ ออกใบประกาศ
2566 10571202126603 1 เชียงราย เทิง ศรีดอนไชย ศรีดอนไชยวิทยา 1057120212 รัชชานนท์ ปันศักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10584201796601 1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านละอูบ 1058420179 รัชชานนท์ พรหมเสริมสุข ออกใบประกาศ
2566 10854600456617 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ปุญญิศา ทัพเคลียว ออกใบประกาศ
2566 10460306236607 7 กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 1046030623 โศภิษฐา นามุลทา ออกใบประกาศ
2566 10515101196606 1 ลำพูน ลี้ แม่ลาน บ้านผาต้าย 1051510119 อนันต์สิทธิ ล่อนป้อง ออกใบประกาศ
2566 10515101196605 1 ลำพูน ลี้ แม่ลาน บ้านผาต้าย 1051510119 นิธิ นิกาญจน์กูล ออกใบประกาศ
2566 10240703426601 6 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม พนมสารคาม พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) 1024070342 พอเพียง ตัญญบุตร ออกใบประกาศ
2566 10921401166605 12 ตรัง ห้วยยอด เขากอบ บ้านเขากอบ 1092140116 นลินี สุขการ ออกใบประกาศ
2566 10921401166604 12 ตรัง ห้วยยอด เขากอบ บ้านเขากอบ 1092140116 ศศิกานต์ ชาตรีกูล ออกใบประกาศ
2566 10921401166603 12 ตรัง ห้วยยอด เขากอบ บ้านเขากอบ 1092140116 กัญญารัตน์ เกตทอง ออกใบประกาศ
2566 10921400336610 12 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด บ้านทุ่งนา 1092140033 ชุติกาญจน์ ปราบโรค ออกใบประกาศ
2566 10921400336609 12 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด บ้านทุ่งนา 1092140033 ณัฏฐธิดา สุขเกษม ออกใบประกาศ
2566 10921400336608 12 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด บ้านทุ่งนา 1092140033 ธนัชญา มากทอง ออกใบประกาศ
2566 10921400336607 12 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด บ้านทุ่งนา 1092140033 ณภัทร ทองนุช ออกใบประกาศ
2566 10921400336606 12 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด บ้านทุ่งนา 1092140033 ขวัญศิริ ขวัญรักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10921400336605 12 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด บ้านทุ่งนา 1092140033 หทัยกาญจน์ คงแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10921400336604 12 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด บ้านทุ่งนา 1092140033 ศกาวฟ้า แก้วละเอียด ออกใบประกาศ
2566 10921400336603 12 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด บ้านทุ่งนา 1092140033 ทิพย์ธารา ทองเขียว ออกใบประกาศ
2566 10921401166602 12 ตรัง ห้วยยอด เขากอบ บ้านเขากอบ 1092140116 ธนารีย์ เรืองกิจชู ออกใบประกาศ
2566 10921401166601 12 ตรัง ห้วยยอด เขากอบ บ้านเขากอบ 1092140116 สโรชา ลูกเซ็น ออกใบประกาศ
2566 10861103006615 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 นันทวดี เพชรโยธิน ออกใบประกาศ
2566 20000000286637 10 อุบลราชธานี กวินธิดา ดวงบุญละ ออกใบประกาศ
2566 20000000286636 10 อุบลราชธานี ญาณศา จันทโกสิน ออกใบประกาศ
2566 10475400746622 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 ชัญญานุช ปู่บุตรชา ออกใบประกาศ
2566 10475403216602 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ธันยาภักค์ คมธัชนิธิชยวัศ ออกใบประกาศ
2566 10571201866603 1 เชียงราย เทิง ปล้อง บ้านปล้องส้าน 1057120186 วิชญาพร วงเวียน ออกใบประกาศ
2566 10475403216601 8 สกลนคร วานรนิวาส ขัวก่าย บ้านส้งเปือย 1047540321 ธันยาภักค์ คมธัชนิธิชยวัศ ออกใบประกาศ
2566 10475400746621 8 สกลนคร กุดบาก กุดบาก กุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 กานต์ธิดา สุภูตัง ออกใบประกาศ
2566 10176101086621 4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ท่างาม วัดท่าอิฐ 1017610108 สิริพร สุดตา ออกใบประกาศ
2566 10620400506607 3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 กาญจนา สระแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10620400506606 3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 สุนิษา สะเอี่ยม ออกใบประกาศ
2566 10536903296608 2 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านดารา ดาราพิทยาคม 1053690329 สุพรรณี ไพรศรีจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10536903296607 2 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านดารา ดาราพิทยาคม 1053690329 พัทธ์ธีรา สาฤกษ์ ออกใบประกาศ
2566 10571201866602 1 เชียงราย เทิง ปล้อง บ้านปล้องส้าน 1057120186 วิชณียา ชุมภู ออกใบประกาศ
2566 10653601756606 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม นครป่าหมาก วัดกรุงศรีเจริญ 1065360175 พัฒนรัตน์ คำสวน ออกใบประกาศ
2566 10646202426615 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านห้วยไคร้ 1064620242 พรพรรณ หล่อหลอม ออกใบประกาศ
2566 10646202426614 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านห้วยไคร้ 1064620242 ศิโรรัตน์ นามกรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10646202426613 2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านห้วยไคร้ 1064620242 นราวดี ต๊ะแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10536903296606 2 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านดารา ดาราพิทยาคม 1053690329 ฐิตินันท์ ยาบ้านทุ่ม ออกใบประกาศ
2566 10536903296605 2 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านดารา ดาราพิทยาคม 1053690329 ฐิติวรรณ ยาบ้านทุ่ม ออกใบประกาศ
2566 10536903296604 2 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านดารา ดาราพิทยาคม 1053690329 จารุวรรณ สนโต ออกใบประกาศ
2566 10646201546601 2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก บ้านคลองสำราญ 1064620154 อัมพิกา สังเกตใจ ออกใบประกาศ
2566 10653601636604 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 นัทชา ทัศนะ ออกใบประกาศ
2566 10653601636603 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 ณัฐชา กลัดเนินกลุ่ม ออกใบประกาศ
2566 10653601636602 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 รินรดา ยอดสุวรรณ์ ออกใบประกาศ
2566 10653601636601 2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม 1065360163 พิชญาภา หมอช้าง ออกใบประกาศ
2566 10536903296603 2 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านดารา ดาราพิทยาคม 1053690329 กมลชนก จันทร์เกิด ออกใบประกาศ
2566 10361002776601 9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านโนนแดง 1036100277 จูมรี เชชัยภูมิ ออกใบประกาศ
2566 10397600826610 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 ธัญจิรา นันตะนะ ออกใบประกาศ
2566 10663503866609 3 พิจิตร บางมูลนาก วังตะกู วังตะกูราษฎร์อุทิศ 1066350386 กชกร ประทุมมาศ ออกใบประกาศ
2566 10515101196604 1 ลำพูน ลี้ แม่ลาน บ้านผาต้าย 1051510119 ภัทรคร ชมภูแสน ออกใบประกาศ
2566 10515101196603 1 ลำพูน ลี้ แม่ลาน บ้านผาต้าย 1051510119 ปฏิญญา วันหลี ออกใบประกาศ
2566 10397600826609 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 ณัชญ์ชนก ภูลายดอก ออกใบประกาศ
2566 10397600826608 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 ทัศนัย แตงอ่อน ออกใบประกาศ
2566 10397600826607 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 ภิญญาพัชณ์ อัคลา ออกใบประกาศ
2566 10397600826606 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 เกวลิน ทับศรีรักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10397600826605 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 อัษฎายุทธ รูปแกะ ออกใบประกาศ
2566 10646200576623 2 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรนอก วัดคุ้งยาง 1064620057 ธันยพร ธูปเรือง ออกใบประกาศ
2566 10515101196602 1 ลำพูน ลี้ แม่ลาน บ้านผาต้าย 1051510119 กรกวี สีธิเกหัง ออกใบประกาศ
2566 10854600456616 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 กมลลักษณ์ นิยมไทย ออกใบประกาศ
2566 10854600456615 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ปิยนุช คชการ ออกใบประกาศ
2566 10854600456614 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 พัชรีพร สุดพิบูลย์ ออกใบประกาศ
2566 10854600456613 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 รินรดา เรืองฤิทธิ์ ออกใบประกาศ
2566 10854600456612 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ศิริรัตน์ สุขพิลาภ ออกใบประกาศ
2566 10854600456611 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ณัฐภัสสร เยแจ่ม ออกใบประกาศ
2566 10397600826604 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 วนิสา แซ่โหล่ ออกใบประกาศ
2566 10397600826603 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 สุกัญญา เดชไชย ออกใบประกาศ
2566 10397600826602 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 ชุติกาญจน์ นาทม ออกใบประกาศ
2566 10397600826601 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านขอบเหล็ก 1039760082 ณัฏฐณิชา สอนเสนา ออกใบประกาศ
2566 10164904166609 4 ลพบุรี โคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญวิทยา 1016490416 ธิตินันท์ บุญมางำ ออกใบประกาศ
2566 10854600456610 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 พิมพ์พิศา เรืองจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10854600456609 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ฐวิกาญจน์ คงเดิม ออกใบประกาศ
2566 10854600456608 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ชุติภา สมวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 11661000066608 3 พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง อนุบาลวชิร 1166100006 กมลวรรณ ทองอิ่ม ออกใบประกาศ
2566 10921401896602 12 ตรัง ปะเหลียน แหลมสอม บ้านหนองเจ็ดบาท 1092140189 อังศนา นวลนาค ออกใบประกาศ
2566 10921401896601 12 ตรัง ปะเหลียน แหลมสอม บ้านหนองเจ็ดบาท 1092140189 ณัฏฐณิชา ผ่อนย่อง ออกใบประกาศ
2566 10933400206602 12 พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด วัดหัวหมอน 1093340020 พิมพ์พิสุทธิ์ เลื่อนแก้ว ออกใบประกาศ
2566 10933400206601 12 พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด วัดหัวหมอน 1093340020 ณัฐณิชา มุกะสัน ออกใบประกาศ
2566 10854600456607 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 กรรณิการ์ สมิง ออกใบประกาศ
2566 10854600456606 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 กนกวรรณ ศรีชะเอม ออกใบประกาศ
2566 10854600456605 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ณิชาวีร์ อารีราษฎร์ ออกใบประกาศ
2566 10854600456604 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 สุกันยา โนรี ออกใบประกาศ
2566 10861103006614 11 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ เมืองหลังสวน 1086110300 นครินร์ ออตเล่ง ออกใบประกาศ
2566 10854600456603 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ดารินทร์ แท่นทอง ออกใบประกาศ
2566 10854600456602 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ธนสร รัตนศักดิ์ ออกใบประกาศ
2566 10854600456601 11 ระนอง กระบุรี มะมุ มัชฌิมวิทยา 1085460045 ปิย์วรา พาชีรักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10347100576607 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 ธวัชชัย จิตต์สิงห์ ออกใบประกาศ
2566 10347100576606 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ บ้านหนองมุก 1034710057 ธีรภัทร คุณวูฒิ ออกใบประกาศ
2566 10361004016608 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านนาแก 1036100401 บดินทร์ภัทร์ เจียรโชติสกุล ออกใบประกาศ
2566 10361004016607 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านนาแก 1036100401 รัสตาฟาร์ มะณีรัตน์ ออกใบประกาศ
2566 10302010636601 9 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1030201063 ปาวีณา เบ้าหนองบัว ออกใบประกาศ
2566 10397600846610 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านยางชุม 1039760084 ชลดา จันทรวงศ์ ออกใบประกาศ
2566 10397600846609 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านยางชุม 1039760084 จรรทิมา ช่วยอิน ออกใบประกาศ
2566 10397600846608 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านยางชุม 1039760084 ธราพร เม้าราศรี ออกใบประกาศ
2566 10397600846607 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านยางชุม 1039760084 ปภัส มังคะรุดร ออกใบประกาศ
2566 10454503886640 7 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งกุลา บ้านสาหร่าย 1045450388 ปรินทร เลิศพันธ์ ออกใบประกาศ
2566 10156700826611 4 อ่างทอง โพธิ์ทอง ยางช้าย วัดงิ้วราย 1015670082 จิราภรณ์ เมธสาร ออกใบประกาศ
2566 10646200576622 2 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรนอก วัดคุ้งยาง 1064620057 รัตนาภรณ์ นาคภู่ ออกใบประกาศ
2566 10646200576621 2 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรนอก วัดคุ้งยาง 1064620057 วรกมล พุ่มแพง ออกใบประกาศ
2566 10646200576620 2 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรนอก วัดคุ้งยาง 1064620057 ณัฐภัทร บุญเสือ ออกใบประกาศ
2566 10536903246601 2 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1053690324 ชมจันทร์ แพงไข่ ออกใบประกาศ
2566 10536903296602 2 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านดารา ดาราพิทยาคม 1053690329 สุภิดา เที่ยงจันทร์ ออกใบประกาศ
2566 10584200306620 1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เมืองปอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 ทินวุฒิ ชอบสราญ ออกใบประกาศ
2566 10584200306619 1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เมืองปอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 โอซิล ชัยเพชรงาม ออกใบประกาศ
2566 10584200306618 1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เมืองปอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 วีระพนธ์ ชนะแดนไพร ออกใบประกาศ
2566 10563201046602 1 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว บ้านถ้ำผาลาด 1056320104 กฤษฎา ทุ่งเย็น ออกใบประกาศ
2566 10584203256603 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านจ่าโบ่ 1058420325 รัฐภูมิ ไพรธาดา ออกใบประกาศ
2566 10584200056636 1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา บ้านห้วยนา 1058420005 อนัญญา กฤชวัฒนาผล ออกใบประกาศ
2566 10584203256601 1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านจ่าโบ่ 1058420325 กันต์ฤทัย ไพรเพชราทิพย์ ออกใบประกาศ
2566 10921401636607 12 ตรัง ปะเหลียน บ้านนา บ้านหนองยายแม็ม 1092140163 ชัญญารัตน์ ขวัญนิมิตร ออกใบประกาศ
2566 10921401636606 12 ตรัง ปะเหลียน บ้านนา บ้านหนองยายแม็ม 1092140163 ภคพงศ์ สังขพราหมณ์ ออกใบประกาศ
2566 10921401636605 12 ตรัง ปะเหลียน บ้านนา บ้านหนองยายแม็ม 1092140163 สันติชัย สุขสำราญ ออกใบประกาศ
2566 10921403296602 12 ตรัง หาดสำราญ ตะเสะ บ้านโคกรัก 1092140329 ธัญญามาศ ทองหอม ออกใบประกาศ
2566 10921401636604 12 ตรัง ปะเหลียน บ้านนา บ้านหนองยายแม็ม 1092140163 ชยธร จันทโท ออกใบประกาศ
2566 10921401636603 12 ตรัง ปะเหลียน บ้านนา บ้านหนองยายแม็ม 1092140163 ฐิติพร แซ่ตั้น ออกใบประกาศ
2566 10861101586620 11 ชุมพร พะโต๊ะ พะโต๊ะ บ้านเขาตะเภาทอง 1086110158 บุษปสาร เมษนิคม ออกใบประกาศ
2566 10861101586619 11 ชุมพร พะโต๊ะ พะโต๊ะ บ้านเขาตะเภาทอง 1086110158 พิทักษ์ กรดสุวรรณ ออกใบประกาศ
2566 10861101586618 11 ชุมพร พะโต๊ะ พะโต๊ะ บ้านเขาตะเภาทอง 1086110158 ทักษ์ดนัย แก้วฉนวน ออกใบประกาศ
2566 10361004016606 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านนาแก 1036100401 ศศิธร มาป้อง ออกใบประกาศ
2566 10361004016605 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านนาแก 1036100401 จุฑามาศ ยุพะลา ออกใบประกาศ
2566 10361004106613 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ โคกกุง บ้านหนองแวง 1036100410 วิรดา สิมศิริวัตร ออกใบประกาศ
2566 10132700786629 4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว บ้านคลองขวางบน 1013270078 ทิพปภา ข้อสกุล ออกใบประกาศ
2566 10361004106612 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ โคกกุง บ้านหนองแวง 1036100410 วิรดา สิมศิริวัตร ออกใบประกาศ
2566 10361004016604 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านนาแก 1036100401 ปวันรัตน์ ปอสันเทียะ ออกใบประกาศ
2566 10397600846606 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านยางชุม 1039760084 พิชญา โคทอง ออกใบประกาศ
2566 10361004016603 9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านนาแก 1036100401 จุฑามาศ ยุพะลา ออกใบประกาศ
2566 10397600846605 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านยางชุม 1039760084 บัณฑิตา บุญกว้าง ออกใบประกาศ
2566 10397600846604 8 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย บ้านยางชุม 1039760084 มณีรัตน์ บุญยุภู ออกใบประกาศ
2566 10444100416615 7 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าตูม บ้านท่าตูมดอนเรือ 1044410041 อักษรรักษ์ เหมือนประสาน ออกใบประกาศ
2566 10454500016601 7 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด 1045450001 พีรยุทธ แผ่นทอง ออกใบประกาศ
2566 10277401486611 6 สระแก้ว วัฒนานคร หนองหมากฝ้าย วัดพุทธิสาร 1027740148 พสุมนต์ ชลารักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10277401486610 6 สระแก้ว วัฒนานคร หนองหมากฝ้าย วัดพุทธิสาร 1027740148 วีรยา ทิพย์เนตร ออกใบประกาศ
2566 10277401486609 6 สระแก้ว วัฒนานคร หนองหมากฝ้าย วัดพุทธิสาร 1027740148 พงศกร สุขวารี ออกใบประกาศ
2566 10277401486608 6 สระแก้ว วัฒนานคร หนองหมากฝ้าย วัดพุทธิสาร 1027740148 พิยะดา ทิพย์เสถียร ออกใบประกาศ
2566 10277401486607 6 สระแก้ว วัฒนานคร หนองหมากฝ้าย วัดพุทธิสาร 1027740148 ปัณชญา ชลารักษ์ ออกใบประกาศ
2566 10156700826610 4 อ่างทอง โพธิ์ทอง ยางช้าย วัดงิ้วราย 1015670082 วิราภรณ์ เมธสาร ออกใบประกาศ
2566 10132700786628 4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว บ้านคลองขวางบน 1013270078 ปวรสิทธิ์ ร้อยอำแพง ออกใบประกาศ
2566 10132700786627 4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว บ้านคลองขวางบน 1013270078 นฤมล สีหะวงษ์ ออกใบประกาศ
2566 10132700786626 4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว บ้านคลองขวางบน 1013270078 ปฏิญญา โคตรประทุม ออกใบประกาศ
2566 10156700826609 4 อ่างทอง โพธิ์ทอง ยางช้าย วัดง