รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นยุวอาสาสมัคร

รหัส ยุว.อสม เขต จังหวัด ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล
10584200036413 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 กมลวร บุรีรัตน์
10436604406402 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 ชิดชนก รัตนมงคล
10436604406401 8 หนองคาย บ้านโปร่งสำราญ 1043660440 ภูริวัฒน์ มูลทิพย์
10854600936405 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 เกริกชัย รวยสวัสดิ์
10854600936404 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 อริสา ผดุงการวิจิตร
10854600936403 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 ปุณยวี ประพฤติดี
10854600936402 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 เบญจวรรณ​ ภากร​
10854600936401 11 ระนอง พิชัยรัตนาคาร 1085460093 ศุภานิช เศรษฐกิจ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภานุวัฒน์ วงษ์ตาแพง
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุดารัตน์ อุสาพรหม
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรัชยา โพธิ์เเสนศรี
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลธิชา เกตวงษา
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นพมาศ เฉิดวาสนา
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูมินทร์ มาตจินดา
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภวรรณ การุญ
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สถาพร​ พลศักดิ์​
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปรเมษฐ์ ชูศรีสิทธิ์
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พนิดา ดอกสี
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปริฉัตร สุขเจริญพงษ์กุล
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิประภา เพชรคง
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญดาว แมดมิ่งเหง้า
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิตรภาณุ อินทรสอาด
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัฐวุฒิ นาคบุตร
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐณิชา สุวรรณโพธิ์ศรี
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มนัสนันท์ พิมพา
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปฏิพล ทองดา
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพิชญา วงศรีลา
104754062963751 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชาดา ขวาแก้ว
10475400156315 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 พิชาดา ขวาแก้ว
10563200496315 1 พะเยา บ้านร่องห้า 1056320049 นฤมล แผ่นทอง
10563201086310 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 โยษิตา ไกลถิ่น
10563201086309 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ธนัชญา สถานโรจน์
10563201086308 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 กมลลักษณ์ วงศ์ราษฎร์
10563201086307 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ปวรา ไกลถิ่น
10563201086306 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ถิรพร ใหญ่ผา
10563201086305 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 วรรณิษา ปาระแสง
10563201086304 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ศุภธิดา จันธิมา
10563201086303 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 อาภัสรา อุดทังไข
10563201086302 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 ศศิฉาย วงค์ใจ
10563201086301 1 พะเยา บ้านแวนโค้ง 1056320108 นุสรา ทนันชัย
10563201176310 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 เกสรา สุขธนสมบัติ
10563201176309 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ธัญธารีย์ สุริผัด
10563201176308 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ปาณรพี ธิดา
10563201176307 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ณัฐวัชร คำมา
10563201176306 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 สิรินดา ศรีคำ
10563201176305 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ธนภร ศิริเพิ่มสิน
10563201176304 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 ปฐมาวดี สุทธวงค์
10563201176303 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 อนันต์ เมืองมูล
10563201176302 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 สุปรียา อินอุ่นโชติ
10563201176301 1 พะเยา บ้านหัวทุ่ง 1056320117 สาธิตา พ่วงแพ
10563201166310 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 ปิยฉัตร อิ่นคำ
10563201166309 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 กมลพรรณ ทองสด
10563201166308 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 นภาพร อิ่นคำ
10563201166307 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 กัญยารัตน์ สร้อยพวง
10563201166306 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 ธิดารัตน์ อิ่นคำ
10563201166305 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 ปวิชญา อิ่นคำ
10563201166304 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 วนัชพร อิ่นคำ
10563201166303 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 สุกัญญา นาสิงทอง
10563201166302 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 สิริรัตน์
10563201166301 1 พะเยา บ้านผาฮาว 1056320116 เนตรนภา อิ่นคำ
10563201186310 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ฑีฆวัฒน์ เสนาพันธ์
10563201186309 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ชาญธนัช วงศ์ศรีเทพ
10563201186308 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 นรพนธ์ กมลขันธ์
10563201186307 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 วรรณวิสา จำปาคำ
10563201186306 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 จิรัชญา ภูกองไชย
10563201186305 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ณัฐธิชา แสงหล้า
10563201186304 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ทิฆัมพร บรรดาศักดิ์
10563201186303 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 นลินี ปิยะวงศ์
10563201186302 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 ชลดา พนม
10563201186301 1 พะเยา บ้านสันปูเลย 1056320118 กิตติยา จันโสภา
10563202576322 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 กานต์สินี เข็มทอง
10563202576321 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ปิยวัฒน์ ฉ้ตรคำ
10563202576320 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 พัทรศยา สิงห์ลี
10563202576319 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ภัททิยา รวมสุข
10563202576318 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ณัฐจิราภา อภิพรภูริพัฒน์
10563202576317 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 เยาวพา สิมมาลา
10563202576316 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ณัฐณิชา ฮ่องลึก
10563202576315 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ฐิตากร ปวงคำมา
10563202576314 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ธัชพงศ์ ปิงสุแสน
10563202576313 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 ปกป้อง พิกุลทอง
10563202576312 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 สุธินันท์ กิ่งแก้ว
10563202576311 1 พะเยา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1056320257 สุกานดา รองสำลี
10563202716310 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ชนพล ก๋องยศ
10563202716309 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ธันยบูรณ์ ชมคำ
10563202716308 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ญาดา ไชยะ
10563202716307 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 เสฎฐวุฒิ ตันคำมูล
10563202716306 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ชยานนท์ รักษาดี
10563202716305 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ภากรณ์ สลีท้าว
10563202716304 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 จิรัชญา ซุนพัง
10563202716303 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ศิวกร ขัติคำ
10563202716302 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ปภาศิริรัตน์ ชัยยะ
10563202716301 1 พะเยา บ้านสา 1056320271 ณัฐพร มยุลา
10563202726313 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 ณัฐริกา ใจแก้ว
10563202726312 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 วิสิษฐ์พัฒน์ ศรีสง่า
10563202726311 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 วิไลภพ เตวิน
10563202726308 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 สพัชฌา ธะนะ
10563202726307 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 ศิราวรรณ อินทะนิน
10563202726306 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 ฐิติวรรณ ผาคำ
10563202726305 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 โกเมนทร์ หมั่นค้า
10563202726304 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 ธนกฤต ดีจิต
10563202726303 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 พงศ์ภัค ปุกคำ
10563202726301 1 พะเยา บ้านทุ่งกล้วย 1056320272 กรรณิการ์ แก้วสกุล
104754062964750 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วงศกร หวายนำ
104754062964749 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรัตติกาล ชาญนะชา
104754062963748 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กวิสรา เหล่าพุทธา
104754062963747 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัญเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
104754062963746 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภัทรา ไวยพิมพ์
104754062963745 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฤทัยพัชร์ สกุลทอง
104754062963744 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เอกราช บุตรรักษ์
104754062963743 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิสิทธิ์ สุวรรณรงค์
104754062963742 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัญชิษฐา คำมะภา
104754062963741 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 หยาดทิพย์ สุขทวี
104754062963740 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรรณวิภา พันธุกาง
104754062963739 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540629 วรกาญจน์ ขุนวิชิต
104754062963738 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รมล ยศตะโคตร
104754062963737 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูริตา แถมสมดี
104754062963736 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราภา นวลสีอ่อน
104754062963735 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ กรพันธ์
104754062963734 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณภัทร ช่วยรักษา
104754062963733 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณธิดา สิทธิวงศ์
104754062963732 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กุลปริยา คันธะโฮม
104754062963731 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิรภพ อ้อยรักษา
104754062963730 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิทธิโชค แก้วบัณฑิต
104754062963729 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุจิรา มาตราช
104754062963728 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พนัชกร ขวาละคร
104754062963727 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นัธวดี ไชยศรี
104754062963726 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มุทิตา ประกิ่ง
104754062963725 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนพร พรหมพินิจ
104754062963724 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิศรา ไชยศรีหา
104754062963723 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฐิติรัตน์ ลอยหา
104754062963722 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศา เสริมแก้ว
104754062963721 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา วันสวัสดิ์
104754062963720 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนันญา ปฏิโชติ
104754062963719 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มณีรัตน์ นาอุดม
104754062963718 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรพจน์ ไชยตะมาตย์
104754062963717 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพัฒตรา นาโควงค์
10475400156314 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ธนากร เกตวงษา
10475400156313 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 อาริสา อุสาพรหม
104754062963716 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐหทัย บุตรโคษา
104754062963715 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรัณญู การุณ
10475400156312 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ปฏิภาณ เกษร
104754062963714 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร ไชยเสนา
104754062963713 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เตชิน ศรีวิเชียร
104754062963712 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เจษฎากร ไชยวาน
104754062963711 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรายุ นำนาผล
104754062963710 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิชญา การุญ
104754062963709 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐนันท์ หลงทอน
104754062963708 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐณิชา บุญลี
104754062963707 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุรพร สอนสมนึก
104754062963706 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวิชญ์ เทพวงษา
104754062963705 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวิชญ์ เทพวงษา
104754062963704 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกวรรณ โคนพันธ์
10584200096310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 นันทพร ชมงานดี
10584200096309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 ณิชกานต์ บ่อชวะ
10584200096308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 นารีรัตน์ เลอะมู
10584200096307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 สโรชา รัศมีอรุณรุ่ง
10584200096306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 ภาวิน กรีฉวี
10584200096305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 ศิวพร จันทร์ศรีวรกุล
10584200096304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 นัฐณิชา ฤดีพรพรรณ
10584200096303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 รัชชานนท์ รัตนย่อมงามดี
10584200096302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 ธนสิงห์ ธนาสารทรัพย์
10584200096301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สะเป่ใต้ 1058420009 อภิชญา ประยูรยุทธนา
104754062963703 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สืบสกุล แสงวงศ์
104754062963702 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุธีรพัฒน์ กุนาง
104754062963701 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพิชชา เกตวงษา
104754062963700 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุภารัตน์ ไก่ษะเเก้ว
104754062963699 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุ​ว​ภัทร​ ภู​วงค์​ษา​
104754062963698 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อดิเทพ จองบุดดี
104754062963697 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อธิปัตย์ อนุสรณ์
104754062963696 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภัสรา บุตรจันทร์
104754062963695 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิปรียา เจริญไชย
104754062963694 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิสิทธิ์ สุวรรณรงค์
104754062963693 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรณัฐ ทองหน่อหล้า
104754062963692 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารียา วุธศรี
104754062963691 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เข็มอัปสร พองดวง
104754062963690 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เจษฎา ลาดำ
104754062963689 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เช็มอัปสร พองดวง
104754062963688 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เปรมปรีดา จุ้ยเรือง
104754062963687 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เมธาริน ขอมีกลาง
104754062963686 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิวาภรณ์ ปั้นทอง
104754062963685 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิรภัสสร บรรพเเสง
104754062963684 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิภากร แก้วดี
104754062963683 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วันจันทร์ ทองฟู
104754062963682 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วงศกร หวายนำ
104754062963681 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุ่งอรุณ โยตะสิงห์
104754062963680 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัชนก วีระธรรมนูญ
104754062963679 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัชกร อินทะสร้อย
104754062963678 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มิ่งขวัญ โหนกขุนทด
104754062963677 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูวิชัย ขันบรรจง
104754062963676 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูมิธรรม พุทธิไสย
104754062963675 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูตะวัน ประทุมวงศ์
104754062963674 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภานุเดช เดชป้อง
104754062963673 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทราภรณ์ เจริญพืช
104754062963672 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทรวรรณ สมสอาด
104754062963671 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัณฑิรา น้อยเหลือง
104754062963670 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภคิน ปัดชาสุวรรณ
104754062963669 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พุทธรักษา ภูอวด
104754062963668 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์สุข ทองฟู
104754062963667 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชนก นรสาร
10475400156311 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 พิมชนก มุนสาโคตร
104754062963666 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัทธ์ธีรา ซ้ายสุพรรณ
104754062963665 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราภรณ์ วะลัยศรี
104754062963664 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรหมพิริยะ มาหินกอง
104754062963663 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรชนก เเสนมะฮุง
104754062963662 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พนัชกร ขวาละคร
104754062963661 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พชรพล แซ่โฟ่ง
104754062963660 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ผัสสพร พรหมหากุล
104754062963659 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปณิตา ประสมกล้า
104754062963658 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 บุณยานุช กลยนี
104754062963657 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 น้ำเพชร โยตะสิงห์
104754062963656 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิตชนันท์ ภูละคร
104754062963655 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นาวี วรรณวนากร
104754062963654 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นัธวดี ไชยศรี
104754062963653 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัชวรรธน์ วิสิทธิ์ภัทรพล
104754062963652 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธรรมิกา วงค์สีดา
104754062963651 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวิชญ์ ศรีลาราช
104754062963650 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทัศน์พล พลธิราช
104754062963649 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทัพไท เพ็ชราชัย
104754062963648 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทวีศักดิ์ ขลิบศรี
104754062963647 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ดาริกา ถานทองดี
104754062963646 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ด.ญ.จิราพรรณ พ่อไชยราช
104754062963645 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ด.ญ.จิราพรรณ พ่อไชยราช
104754062963644 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิศรา ไชยศรีหา
104754062963643 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวุฒิ ตะนัน
104754062963642 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวดี ปรีเปรม
104754062963641 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐพงษ์ เมืองมุงคุณ
104754062963640 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐนรี จันทร์มาลา
104754062963639 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณธิดา สิทธิวงศ์
104754062963638 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฐิติรัตน์ ลอยหา
104754062963637 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศา โชติพินิจพันธ์
104754062963636 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณินท์ ดวงดี
104754062963635 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชวกร วภักดิ์เพชร
104754062963634 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลิสา คนคล่อง
104754062963633 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนันญา ปฏิโชติ
104754062963632 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนันญา ปฏิโชติ
104754062963631 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนกวนันท์ โลหะสาร
104754062963630 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราภา กันดี
104754062963629 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราพร อินทรีย์
104754062963628 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรัตติกาล ชาญนะชา
104754062963627 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรภิญญา นาโควงค์
104754062963626 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จรรยพร น้อยกลิ่น
104754062963625 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชญ์สินี การุญ
104754062963624 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมญาดา โพธิ์เสือ
104754062963623 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพรรณ แสงวงค์
104754062963622 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาณิศา ขำเส็ง
104754062963621 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาณิศา ขำเส็ง
104754062963620 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภฤกษ์ เศษท้าว
104754062963619 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราภรณ์ ทีคร
104754062963618 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัญญาณัฐ แสนสุข
104754062963617 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธรรณ์ยธร สุริวรรณ์
104754062963616 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันญาภรณ์ ฤทธิ์โยธี
104754062963615 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธารีรัตน์ บิดร
104754062963613 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 แพรชมพู คำผาเยือง
104754062963612 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิชญา ธานะราช
104754062963611 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กฤษฏิ์ ท้าวนาง
104754062963609 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วนารัตน์ คำชมภู
104754062963608 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทกานต์ ตุ่นกลิ่น
104754062963607 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิยะดา ชัยปัญหา
104754062963606 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อนุชา บัวพรหม
104754062963605 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนดา ถาทุมมา
10335307436309 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 กันต์สินี ปวงสุข
10335307436308 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ลัทธพล ขันติวงษ์
10335307436307 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 จิระพันธ์ ศรีโพนดวน
10335307436306 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ภัทรลัดดา สิงห์เขาภู
10335307436305 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 กฤติกาญจน์ บุญพามา
10335307436304 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ธิดาวัลย์ พิมพ์ทอง
10335307436303 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 อริสา ชาทอน
10335307436302 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ฑิฆัมพร โสภี
10335307436301 10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 พิริยากร บุญเลิศ
104754062963604 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 คฑาวุธ พรหมหากุล
104754062963603 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญภิรมพร แพงดวงแก้ว
104754062963602 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กันยาพร อินต๊ะวัน
104754062963601 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กวิสรา เหล่าพุทธา
104754062963600 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กฤติยาณี คำประกายกุล
104754062963599 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรวรินท์ โกษาแสง
104754062963598 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลชนก พูนศรี
104754062963597 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีรภัทร เเก้วกัณหา
104754062963596 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปานตะวัน ศิริเวช
104754062963595 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิตชนันท์ ภูละคร
104754062963594 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ผัสสพร พรหมหากุล
104754062963593 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ไอรินทร์ กันสิงห์
104754062963592 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิตชนันท์ ภูละคร
104754062963591 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กองปราบ ทับพิลา
104754062963590 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นวพร ศักดิ์ทรัพย์สิริ
104754062963589 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุวภัทร ปัญญาประชุม
104754062963588 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุภารัตน์ ไก่ษะเเก้ว
104754062963587 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิษณามดี เรียมแสน
104754062963586 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เป็นเอก การุญ
104754062963585 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา ชาแสน
104754062963584 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิญาดา กล้าหาญ
104754062963583 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศริญญา ศรีนา
104754062963582 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา โยธาไพร
104754062963581 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิญาดา กล้าหาญ
104754062963580 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรีลดา อัมวงศ์
104754062963579 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สันต์ภพ คำทะเนตร
104754062963578 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรภัทร ตันเสนา
104754062963577 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิลาลินี ระดมบุญ
104754062963576 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พจมาน โคตรวิชัย
104754062963575 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อดิเทพ จองบุดดี
104754062963574 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปพิชญา มายอด
104754062963573 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาทิตยา กองพันธ์
104754062963572 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญชนก ประกิ่ง
104754062963571 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาทิติยา นาวารี
104754062963570 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จินยานนท์​ ยศตะโคตร
104754062963569 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณฐพรรณ เมชบุตร
104754062963568 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัยรฎา จันทร์มาลา
104754062963567 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริยากร แสนภูวา
104754062963566 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จันทร์ประภา แสนบรรดิษฐ
104754062963565 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัลยา ดาบุตร
104754062963564 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภารดา พลชัยทา
104754062963563 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรรยา ดวงคุณ
104754062963562 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อิศริยา แดงลีท่า
104754062963561 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จันจิรา บุตราช
104754062963560 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตติกาญ ลาคำ
104754062963559 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อมรรัตน์ พรหมดา
104754062963558 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณนิภา คำพวง
104754062963557 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชยพล พระพล
104754062963556 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิวรา นาโควงค์
104754062963555 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิราวรรณ สีคราม
10475400086324 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ยุวนันท์ เชื้อดวงผุย
104754062963554 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปกรณ์ ชมภูหลง
104754062963553 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐริกา ลากุล
104754062963552 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิทวัส พุทธคม
104754062963551 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรทิพย์ ทองอุบล
104754062963550 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวุฒิ ละดาศรี
104754062963549 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูวดล ศิริบุตร
104754062963548 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนาโชค จันทพันธุ์
104754062963547 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เกียรติศักดิ์ ปัตฆาต
104754062963546 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พุทธิพงศ์ วงค์อาษา
104754062963545 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทีฆทัศน์ รัตนตรัย
104754062963544 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐพงษ์ เมืองมุงคุณ
104754062963543 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารยา มานะโพน
104754062963542 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชุติมา วันดี
104754062963541 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร จักรเสน
104754062963540 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตนาพร คณาโรจน์
104754062963539 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทิพาพร เปาวะนา
104754062963537 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิชานันท์ งอยภูธร
104754062963536 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ลักษิกา พันธุ์ไชย
104754062963535 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัดชา ชนะพันธ์
10475400086323 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ภคภรณ์ จันภูธร
104754062963534 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา วันสวัสดิ์
104754062963533 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลดา วันสวัสดิ์
104754062963532 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยมน ไชยา
104754062963531 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ลลิตา มะโนภัย
104754062963530 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกพร แสงมณี
104754062963529 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกวรรณ เชื้อคมตา
104754062963528 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยาภรณ์ อุปครราช
104754062963527 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราภรณ์ ฮ่มป่า
10475400086322 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ชมพูนุช เสาร์ทอง
104754062963525 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นรินทร์รัตน์ วงค์คำพระ
104754062963524 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุกัญญา สมสุพรรณ์
10617000776310 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 กิตติชัย เชิดโฉม
10617000776309 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 รัชชานนท์ เขียวสนั่น
10617000776308 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ปภาดา มุกเย
10617000776307 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 จันทรรัตน์ ชมภูระย้า
10475400086321 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 อรุโณทัย ศรีวิชัย
10617000776306 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ธิวาพร สุดศรี
10617000776305 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 เกตนิภา ทุคหิต
10617000776304 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ธิดาวรรณ สุขเกษม
10617000776303 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ธนารักษ์ ชาติงาม
10617000776302 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ธวัชชัย สุขเกษม
10617000776301 3 อุทัยธานี บ้านวังผาลาด 1061700077 ปิยวัฒน์ ชมภูระย้า
10617002226315 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 สุรีพร เอ่ยไฉน
10617002226314 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 รัชชานนท์ ศิริพิณ
10617002226313 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ปิยโชติ ภูสถิตย์
10617002226312 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ธราธิป มั่นคง
10617002226311 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ชุติกาญจน์ ไม้สนธิ์
10617002226310 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 เพชรรดา ขวัญงาม
10617002226309 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 อริสรา แก้วมะณี
10617002226308 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 มัทนา ภุมรินทร์
10617002226307 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 พัชชา โตใหญ่
10617002226306 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ฑิฆัมพร ไทยขำ
10617002226305 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ณัฎฐธิดา เล้าการนา
10617002226304 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 ปิยศักดิ์ ภูสถิตย์
10617002226303 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 มีชัย อ่ำทุ่งพงษ์
10617002226302 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 จารุวัฒน์ คำมัน
10617002226301 3 อุทัยธานี บ้านเขาน้ำโจน 1061700222 สุทธิพงศ์ ไทยขำ
10617001996303 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1061700199 รัชชานนท์ ชาญตะบะ
10617001996302 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1061700199 วนิดา รื่นรวย
10617001996301 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1061700199 ชัยวัฒน์ สุภา
10475400086320 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 เปรมฤดี ศรีกุลกิจ
104754062963523 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นภาภรณ์ ไกรษรวงค์
10475400086319 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ปนัดดา ศรีสุทัศน์
104754062963520 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พุฒิพงษ์ ประพันธ์
10475400086318 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 อริสรา วงศ์มีแก้ว
10475400086317 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 กรรณิกา ตะสายวา
10475400086316 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 สุภัทรา ลิภา
10475400086315 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 วรภพ กลยณีย์
104754062963519 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลทิพย์ ศูนย์จันทร์
104754062963518 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาลิสา กลยนีย์
10563202466310 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ปวีย์รดา เขียวคำปัน
10563202466309 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 สายธาร ทองสกุล
10563202466308 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ปิยธิดา สายคำ
10563202466307 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 วิภาดา คำลือ
10563202466306 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ซุ่ยส่วน แซ่อัง
104754062963517 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ใบเฟิร์น พวงยอด
10563202466305 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ปรเมศวร์ เขียวคำปัน
10563202466304 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 พัชรพล ภวัตชานิธิกาญ
10563202466303 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 นิติธร ภวัตชานิธิกาญ
10563202466302 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 ธิดาวรรณ จำอินทร์
10563202466301 1 พะเยา บ้านหนองสระ 1056320246 นภัสสร มีสา
10563202376311 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 พรปวีณ์ โกจะกัง
10563202286313 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 พิมพ์นิภา จันทร์ต๊ะนาง
10563202286312 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 นพธีรา ใหม่จันตา
10563202286311 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 สิรินทรา สายเครือวงค์
10563202286310 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ธนภรณ์ ป๊อกบุญเรือง
10563202286309 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ณัฎฐธิดา สุรินแก้ว
10563202286308 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ณฎฐกานต์ ยง
10563202286306 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 สุชานาฎ สารบรรณ์
10563202376310 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 นภัสวรรณ แซ่ลี
10563202376309 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 ศิวกร มาหล้า
10563202376308 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 มัทธ์ธนันท์ ใจมิภักดิ์
10563202376307 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 กนกวรรณ แซ่ลี
10563202376306 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 กัญญากร ใจปรีชาวัฒนากุล
10563202376305 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 วรกานต์ แซ่โฟ่ง
10563202286305 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 กวิสรา แสนสองเมือง
10563202376304 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 อรษา ปรานวิโรจน์
10563202376303 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 สกลพัชร ใจอักษร
10563202376302 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 นพณัฐ มะรังษี
104754062963516 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริพร พิศสุวรรณ
10563202376301 1 พะเยา บ้านป่าสักสามัคคี 1056320237 ชัยอนันต์ นาถาดทอง
10563202286304 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ณัฎฐนันท์ ยง
10563202286303 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ขวัญหทัย กันทะเนตร
10563202286302 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 เป็นสิริ ปิงวงค์
10563202286301 1 พะเยา บ้านดงอินตา 1056320228 ณิชกมล ตั๋นคำแดง
10563202336324 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 วริศรา ธรรมยืน
10563202336323 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 ธัญวรัตน์ คำปัน
10563202336322 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 นฤเทพ เหมยน้อย
10563202336321 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 กันต์พงศ์ เชื้อเมืองพาน
10563202336320 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 พรนัชชา หนูแจ่ม
10563202336319 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 เนตรชนก แป้นประโคน
10563202336318 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 ชนัญธิดา อิ่นแก้วมูล
10563202336317 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 ชยามร ปัญญาคำ
10563202336316 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 พิชญาพรรณ จาสม
10563202336315 1 พะเยา บ้านแม่จว้า 1056320233 เพ็ญพิชชา โลจันทร์ติ๊
10563202246310 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 ยลรดี หม้อศรีชัย
10563202246309 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 พิมพิกา แสนศรีใจ
10563202246308 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 หิรัญภูมิ์ สมาน
10563202246307 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 ณัฐกรณ์ ใจวงค์
10563202246306 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 ชนม์นิภา ภาชนนท์
10563202246305 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 อริสรา แซ่จ๋าว
10563202246304 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 วริทธิ์ธร มอยบุญ
10563202246303 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 จตุพรชัย สมเป็ง
10563202246302 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 พรนภัส เรืองกิจ
10563202246301 1 พะเยา บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1056320224 รัตนากร คำอ้าย
10563202266316 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 กรกนก ปิงหมื่น
10563202266315 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ปฏิพัทกรณ์ ไชยประเสริฐ
10563202266314 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ปาณิศา ชิดปทุม
10563202266313 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 นพรัตน์ ทนุ
10563202266312 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 นิรุชา วงศ์ใส
10563202266311 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ตุลยา ทะนันใจ
10563202266310 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 กิ่งกาญจน์ จันทร์นา
10563202266309 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ปวีณ สุทพัฒน์แก้ว
10563202266308 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 กุลนาถ มาละ
10563202266307 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 กัญญาณัฐ ทะนันใจ
10563202266306 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 พิชญาพร ดินรมรันย์
10563202266305 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ธันยากร ท่อนคำ
10563202266304 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 จิรดนัย ใจจุมปู
10563202266303 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 อัญมณี ทรัพย์มามูล
10563202266302 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ธมนวรรณ ภักดี
10563202266301 1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 พรรณวษา ภิมุข
10563202306309 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 ฐิติวันต์ นามตื้อ
10563202306308 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 ปริชญา สุพรรณ์ทอง
10563202306307 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 จรรยมณฑ์ จินาเฟย
10563202306306 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 บวรลักษณ์ ดอกไม้จีน
10563202306305 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 สิรินันท์ โยธา
10563202306304 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 ชุติกาญจน์ ดอกไม้จีน
10563202306303 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 ชัชวาล อุติ๊บ
10563202306302 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 นริสรา ธิขาว
10563202306301 1 พะเยา บ้านดงบุญนาค 1056320230 กัณฐิกา มาเมืองกล
10563202256311 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 ศุภณัฐ ใจยะคำ
10563202256310 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 จิราพัชร กัณจะณะ
10563202256309 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 สุทัตตา อินต๊ะปัญโญ
10563202256308 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 พัฒนาภรณ์ ศรีใจป้อ
10563202256307 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 ธัญทิพย์ ก๋าใจ
10563202256306 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 นันท์นภัส กุลทชาต
10563202256305 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 จิรัชญา สุขสวัสดิ์
10563202256304 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 กุลิสรา ใจจม
10563202256303 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 นลินญา สุกใส
10563202256302 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 พิชชาพร สุจิธรรม
10563202256301 1 พะเยา บ้านเหล่า 1056320225 หทัยกาญจน์ ป๊อกบุญเรือง
10563202446310 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ภูรินท์ ธิไชยวงค์
10563202446309 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ชยพล คำวัง
10563202446308 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 สุธีธิดา แจขจัด
10563202446307 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 กฤษกร วิเสษ
10563202446306 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 พิศลยา สุขพิทักข์
10563202446305 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ธัญพิชชา ธรรมใจ
10563202446304 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 นิรชา แซ่เตีย
10563202446303 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 จิรวัศน์ แก้วใน
10563202446302 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 ชิษณุพงศ์ ชัยสวัสดิ์
10563202446301 1 พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 1056320244 นุชญดา เขียวปัน
10563202356312 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ธนิสร คำอ้าย
10563202356311 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 รุ่งรัศมี อัฐปัน
10563202356310 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ปาริฉัตร เทพสืบ
10563202456310 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 จิรัชยา วรรณปานไพร
10563202456309 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 สุพรรษา ใจมั่น
10563202356309 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ศิรินทิพย์ ธรรมจักร
10563202456308 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 วราพร ใจมูลมั่ง
10563202456307 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 มนัญชยา มือกล้า
10563202356308 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ศิริฤดี ปัญสุวรรณ
10563202456306 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 กัญญาภัทร ก๋าใจ
10563202456305 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 ศิริดารัตน์ ปัญญาวงค์
10563202356307 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ศิริฤทัย ปัญสุวรรณ
10563202456304 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 เผ่าเพชร สาใจ
10563202456303 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 มนัสนันท์ บัวดอกปุ๊ด
10563202456302 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 ภัทรปภา ทองทิพย์
10563202456301 1 พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1056320245 สมัชญา คงย้อย
10563202356306 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ชนินาถ ไชยหมู
10563202356305 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 เพ็ญพิชชา ก๋าใจ
10563202356304 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 อรวรรณ วงศ์สุวรรณ
10563202356303 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 สุจิรา หนูใจ
10563202356302 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 พรไพลิน เดชคำเมืองมูล
10563202356301 1 พะเยา อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1056320235 ชนาภา พงค์เสน่ห์
10563202436330 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 เจษฎา โกสาวัง
10563202436329 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 บรรณวิชญ์ เครือวัลย์
10563202436328 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 สลิลทิพย์ ใจยะสม
10563202436326 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 สโรชา สวายคำ
10563202436325 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 จันทร์จิรา ผลวิเศษ
10563202436324 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 จิราวรรณ ศูนย์กลาง
10563202436323 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 ณัฐรมย์ บุญพันธ์
10563202436322 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 ศุภสุตา กันทะเขียว
10563202436321 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 พัชรพร ใจปัญญา
10563202436320 1 พะเยา บ้านสันต้นม่วง 1056320243 ศรัณยู ปันสุวรรณ์
10563202326310 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 กนกพร อนุวงค์
10563202326309 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 มัลลิษา รื่นอารมย์
10563202326308 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 สุชัญญา จันทร์ทะระ
10563202326307 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 วาสนา ติ๊บบุญเริอง
10563202326306 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 ชุติกาญจน์ ฉิมเครือวัลย์
10563202326305 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 วีรยา ทองงาม
10563202326304 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 ณัชชา พุชชาคำ
10563202326303 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 สุกฤตา นวลมีศรี
10563202326302 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 อุรัลยา ผัดแก้ว
10563202326301 1 พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก 1056320232 อรนันท์ ยี่นาง
10563202506310 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 ศรสวรรค์ หมั่นไร่
10563202506309 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 มนัสนันท์ ธุระแพง
10563202506308 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 กัลยรัตน์ พรมมา
10563202506307 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 รเณศ ตุ้ยปัน
10563202506306 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 ปภังกร จินตเกษกรรม
10563202506305 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 สิงหราช ก๋าใจ
10563202506304 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 ณัฏฐนันท์ สมมะนะ
10563202506303 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 ใหม่ประทุม ทองทิพย์
10563202506302 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 อัญมณี ใจเย็น
10475400086314 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 กีฑารัตน์ สังข์เเดง
10563202506301 1 พะเยา บ้านป่าแฝกใต้ 1056320250 วัชณิดา อภิบุญญกร
10563202486310 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 กิตชฎา สีแสง
10563202486309 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 จิรพนธ์ จอมแสง
10563202486308 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 จีรวัฒน์ กันทะวงค์
10563202486307 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 ศุภรัตน์ ศรชัย
10563202486306 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 กวินธิดา จิโนสา
10563202486305 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 นราภัทร แสนเมืองอินทร์
10563202486304 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 แพรวา สง่าวงค์
10563202486303 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 ณัฐธิดา คำปา
10563202486302 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 รุจิรา ก้อนเรือน
10563202486301 1 พะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ 1056320248 ภัทราวดี อ่อนนิ่ม
10563202656310 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 พีรวิชญ์ ชายวิชัย
10563202656309 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 ธนกฤต คีรีแก้ว
10563202656308 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 ณัฏฐณิชา นาน้อย
10563202656307 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 ศุภรัตน์ ไชป้อ
10563202656306 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 ชุตินันท์ เขียวใจ
10563202656305 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 กุศลิน สุวรรณภักดี
10563202656304 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 ชัยชนะ มีศรี
10563202656303 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 ชนะพัฒน์ ดอนผา
10563202656302 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 วิมลรัตน์ สักแกแก้ว
10563202656301 1 พะเยา บ้านป่าสัก 1056320265 ธัญญาพร สุโข
104754062963515 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุดารัตน์ สีดาน้อย
104754062963514 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุดารัตน์ สีดาน้อย
10584200536301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 บุณยานุช ปูช้อย
10584203446308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ภูริวัฒน์ พนาสิทธิกุล
10584203446307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 สุภกิตติ์ หยกแก้วตระการ
10584203446306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 จิรเมธ ยอดนิปาน
10584203446305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 พงศ์นาถ สิงห์นาคภูมิ
10584203446304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 เลิศชัย สิทธิพรคำลือ
10584203446303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 วีรพล ชื่นชไมยพร
10584203446302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ภานุเดช อาภาไพรวัลย์
10584203446301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 คฑาวุฒิ สลักจิตรสกุล
104754062963513 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อินทิรา บุษบา
104754062963512 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรทิพย์ ทองอุบล
104754062963511 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กีรติกานต์ ชมภูราช
104754062963510 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นางสาวกนกกร วงศ์เครือศร
104754062963509 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปุณยาพร เสมอพิทักษ์
104754062963508 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปรเมศร์ ชุมศรี
104754062963507 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัชชานนท์ กำจร
104754062963505 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัชชานนท์ กำจร
104754062963504 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนาธร แสงวงศ์
104754062963503 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิปปกร ยิ่งธงชัย
104754062963502 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฐานวัฒน์ จันทวงค์
104754062963501 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนภัทร บุตรละคร
104754062963500 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริกัลยา เเสนเมือง
104754062963499 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัณฐิกา วงค์รีพันธ์
104754062963498 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัญญณัท ไตรวงค์ย้อย
104754062963497 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุดารัตน์ สีดาน้อย
10164903976301 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1016490397 ทวีรัชต์ ครุธตําคํา
104754062963496 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อลิสา การุญ
104754062963495 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชิดชนก ศุภกิจโยธิน
104754062963494 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศรัณย์ วงษาเนาว์
104754062963493 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มนัสวีย์ ไชยวุธ
10584201236310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 บุญเกิด บุญนาคา
104754062963492 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 น้ำฝน มาตราช
10584201236309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 ธนดล ฉายารุ่งรังสี
10584201236308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 อรจิรา สุขเมือง
10584201236307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 พลอยน้ำใส ไชยวงค์
104754062963491 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริกัลยา เเสนเมือง
104754062963490 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิสิทธิ์ ใยพันธ์
104754062963489 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนภัทร อ่อนตา
104754062963488 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ออมสิน ทุ่มโมง
104754062963487 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อิษวัต บุตครโคษา
104754062963486 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิรัชพร สายมาลัย
104754062963485 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิธิพร ผาบแก้ว
104754062963484 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนภัทร อ่อนตา
104754062963483 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อิษวัต บุตรโคษา
104754062963482 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญกมล หารเขมร
104754062963481 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อิสริยา ทะรังสร้อย
10475400086313 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 พุทธธิดา พิชายคำ
104754062963479 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพรรษา แก้วมพ
104754062963478 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรรณวิสา อุปครุธ
104754062963477 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิภาพร นรสาร
104754062963476 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัญญารัตน์ ชานุชิต
104754062963475 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัชราดา อุปคิ
104754062963474 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐริกา พงพันเทา
104754062963473 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิรประภา ทิพวงศ์ษา
104754062963472 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยมน ไชยา
10475400086312 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ปิยธิดา สังกฤษ
104754062963471 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อธิติพงษ์ ทรัพย์ประเสริฐ
104754062963470 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นภสร อนนทสีหา
104754062963469 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 โชติรัตน์ ปิตะแสง
104754062963468 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จุฑามาศ อำมาตย์
10501303456302 1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 ศศิวิมล อรุณแดนดง
104754062963467 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรภวิษย์ กันยะติ
104754062963466 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภาคินี ต้นสารี
104754062963465 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เฟื่องนภา อุปพงษ์
104754062963464 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เศรษฐ์ พิเศษภักดีกุล
104754062963463 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยมน ไชยา
104754062963462 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วัลภา เเก้วสีสด
104754062963461 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวัฒน์ สุราราช
104754062963460 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวัฒน์ สุราราช
10475400156310 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ณัฐวุฒิ​ จันทร์​นิเวศ​
104754062963459 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิษรุต เกษมสานต์
104754062963458 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐชนนท์ โบกคำ
104754062963457 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศรสวรรค์ พิมาน
104754062963456 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนพล วันดี
104754062963455 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จามจุรี สีแก้ว
104754062963454 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พาริฏฐา ธีรภัสร์สิริ
10584201046309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 ดารานี ไพรอมรรัตน์
10584201046308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 บัณฑิตา ม่านฟ้าสีคราม
10584201046307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 ฐิติวัฒน์ กอแก้ว
10584201046306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 ชาติชัย พิทักษ์เผ่าไทย
10584201046305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 กษิรา เครือทอง
104754062963453 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จันทพัธ กุลยะนี
10584201046304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 ทรงชาติ กวางทู
104754062963452 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทรพล คุยม่วงพันธ์
10584201046303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 พงศภัค ฉีโย
10584201046302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 เมธานันท์ พลูสุข
10584201046301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 พนิดา เล่อกา
104754062963450 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิชญา ธานะราช
104754062963449 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุกัญญา ภาโว
104754062963448 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รพีภัทร ชาสงวน
104754062963447 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพรรษา แก้วมะ
104754062963446 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัชราดา อุปคิ
104754062963445 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทนัท รัตนะชัย
104754062963444 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทักษิณา ลีขวางแก้ว
104754062963443 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาฏลี วังคะฮาด
104754062963442 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภุมวารีย์ รัตนพันธ์
104754062963441 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อติพร ผึ้งศรี
104754062963440 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พีระวุฒิ กุลยะณี
104754062963439 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรนุช คำเพชร
104754062963438 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อติพร ผึ้งศรี
104754062963437 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุรีพร โททุมพล
104754062963436 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อินทิรา คำพิทักษ์
104754062963435 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนม์พิชา สมรื่น
104754062963434 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทรนันท์ เพ็งคำปั้ง
104754062963433 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญานิสา สำราณใจ
104754062963432 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชิษณุพงศ์ สุวะรักษ์
104754062963431 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐชา เเก้วก่า
104754062963430 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรวรรณ มันทิสุทธิ์
104754062963429 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภกฤษณ์ พรมโชติ
104754062963428 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนพล มาตราช
104754062963427 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทัตฐกร ศรีสุทอ
104754062963426 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กุลธิดา อนุวรรณ
104754062963425 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาฏลี วังคะฮาด
104754062963424 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปริทัต เหลาแตว
104754062963423 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ อุปรีย์
104754062963422 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เมธิรา นนท์สะเกษ
104754062963421 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กิตติมา ทุมกิจจะ
104754062963420 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัชพัทธ์ ป้องคำศรี
104754062963419 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จักรภัทร รามคำ
104754062963418 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ลลดา จิตจักร
104754062963417 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญใจ ชาแสน
104754062963416 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สรศักดิ์ จันทร
104754062963415 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปุญญิสา ต้นงาม
10475400086311 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 อาริษา นาเสือวัน
104754062963414 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรชวัล งามวงศ์
10475400156309 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 พีรศักดิ์ ใหมทอง
104754062963413 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พงศกร เครือเพชร
10475400086310 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 จักรพันธ์ หงษ์พงษ์
104754062963412 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรนันท์ ดีมี
104754062963411 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นางสาวนภา ขันทีท้าว
104754062963410 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุกฤตา อิ่มบุญสุ
104754062963409 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กษิดิศ สิงห์เชื้อ
104754062963408 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชัยนิมิตร วรวงษ์
104754062963407 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตนากรณ์ บุญทรัพย์
104754062963406 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปรีดาภรณ์ อินธิแสง
104754062963405 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิทธิชัย ขำตั้ง
104754062963404 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภกร มหาปาน
104754062963403 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปุญญิสา ต้นงาม
104754062963402 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ลภัสรดา โสภาพ
104754062963401 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยวัฒน์ แก้วชุมภู
104754062963400 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ประภาภรณ์ อุปพงษ์
104754062963399 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปริยากร นาดประนิล
104754062963398 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนาพร ตุพิลา
104754062963397 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริพร สุมังคะ
104754062963396 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาริสรา นอยพรมมา
104754062963395 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทอภัค หร่องเจริญ
104754062963394 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาทิตติยา ตันเสนา
104754062963393 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ประภา​ภรณ์​ อุปพงษ์​
104754062963392 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาริฉัตร มะณีรัตน์
104754062963391 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กิตติมา ทุมกิจจะ
104754062963390 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราวัฒน์ โถหินัง
104754062963389 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐภัทร นามนนท์
104754062963388 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลธิชา รักษาเคน
104754062963387 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลวรรณ สิมศรี
104754062963386 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญจิรา เติมสุทา
104754062963385 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัญชิดา อินธิบาล
104754062963384 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุจิตรา นนท์นาจ
104754062963383 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร ศรีรักษา
104754062963382 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกรัตน์ ผาสีดา
104754062963381 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วันวิสา ศรีมุกดา
104754062963380 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทิดา บัวประดิษฐ์
10584200376315 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 เบญญาภา เส่ชู
10584200376314 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 มารียา แซ่จาง
10584200376313 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ชนิภรณ์ ขจรเลิศวิลัย
10584200376312 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ณรงค์ศักดิ์ วิทยวิจิตร
10584200376311 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 นภัส เลาหมู่
10584200876301 1 แม่ฮ่องสอน ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 1058420087 ศิริพร รัตนา
10584201216304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านกลาง 1058420121 เอกชัย ม่านคำปวน
10584201216303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านกลาง 1058420121 พิชญา ไพรรุ่งเรือง
10584201216302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านกลาง 1058420121 ปภาวดี ทรัพย์ถ้ำทอง
10584201216301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านกลาง 1058420121 กรรกวี วรายุทธโยติกุล
10584200936302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสอย 1058420093 แสงเปา -
10584200936301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสอย 1058420093 ธนกร คำนวน
10584202916314 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 กิตติกร พิมานลาวัณย์
10584202916313 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 ภานุเดช วนาวีระเกียรติ
10584202916312 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 ตณุภัทร เลิศพิเชียรไพบูลย์
10584202916311 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 สุวัธชัย ไพรอนุรักษ์
10584202916310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 ธารเงา เทิดทูนพาณิชย์
10584202916309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 ปฏิพัฒน์ เด่นกังวาน
10584202916308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 พจนารถ แสงเสือไพลิน
10584202916307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 อรวรรณ พิมานโฆษิต
10584202916306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 ปาลินี วงศ์สว่างจันทร์
10584202916305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 ธิดารัตน์ ลงทุนทอง
10584202916304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 ทิวฟ้า นฤมลสัมฤทธิ์
10584202916303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 ฐิณีพร พิมพ์กุลมิตร
10584202916302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 อัษฏาภรณ์ วนาลีจรุง
10584202916301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านนาดอย 1058420291 ดวงใจ เผ่าวนาไพร
10584200756310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 ลลิดา เราเท่า
10584200756309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 อาริษา จองเเก่เน๊าะ
10584200756308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 จุรีภรณ์ ชิโพ
10584200756307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 นุสรา ขวัญไกรสิริ
10584200756306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 นิรนันท์ สุธรรม
10584200756305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 ธิดาพร พาดู
10584200756304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 อภิชญา สาทะเขียว
10584200756303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 นลิตตา สาทะเขียว
10584200036312 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 ภคพล ช่างเหล
10584200036311 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 กัลยาณี มูลอุ๊
10584200036308 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 ณัฐณิชา ช่างแท้
10584200036307 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 อรรคพล คำวงสา
10584200756302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 กรวรรณ ชัยนะคำฟู
10584200756301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา 1058420075 ธัญชนก กิจสกุลวงศ์
10584200036306 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 สุทธิมา คำจันทร์
10584200036305 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 ธัญธิดา ตุ่มสุวรรณ
10584200036304 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 ณัฐกาญจน์ เพ็ญศรี
10584200036301 1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา 1058420003 สถาพร สิงห์หาบุตร
10584200206305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านปางตอง 1058420020 จีรานาท ดำรงปัญญา
10584200206304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านปางตอง 1058420020 เพชรลดา พันธ์แสงชัยสิทธิ์
10584200206303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านปางตอง 1058420020 พรรณิภา พรสุขภาพ
10584200206302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านปางตอง 1058420020 เหมือนฟ้า รักกฎหทาย
10584200206301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านปางตอง 1058420020 อริศรา หาญปฐมพงษ์
104754062963379 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วีรภัทร วรรณทะนะ
104754062963378 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรนิดา ฤาชากุล
104754062963377 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฝุ่นทิพย์ ศรีระวงศ์
104754062963376 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภกฤษณ์ พรมโชติ
104754062963375 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 บัณฑิตา ศรีบุญเรือง
104754062963374 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รพีพัทธ์ ศรวิชชุมาลี
104754062963373 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐณิชา แสงพรมชะรี
10584200306310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 สลิลทิพย์ จำเริญสริต
10584200306309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 ปิยะดา กาวิชัย
10584200306308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 ทิฆัมพร เขียวคำฟั่น
10584200306307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 ณิชกานต์ สนับสนุน
10584200306306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 มาลินี เดชทรัพย์ทวี
10584200306305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 อัครนาฎ ปินตาคำ
10584200306304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 กิ่งฟ้า ชวลิตเดชดำรง
10584200306303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 ชลธิชา ค้ำชูนโคธร
10584200306302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 วรินท์รดา วิไล
10584200306301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านท่าหินส้ม 1058420030 อรนุช ยงรัตนกุศล
104754062963372 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลทิศา มะโนชาติ
10584200566309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง 1058420056 พุฒิพงค์ มูลสา
104754062963371 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยธิดา อินธิแสง
10584200566308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง 1058420056 ปิยมน นันดี
10584200566307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง 1058420056 นันทิกานต์ เฮิมนาง
10584200566306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง 1058420056 ขวัญจิรา เลาซาง
10584200566305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง 1058420056 จันทร์ดาว ธมนชัยพร
10584203406310 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 พีรพล ไม่มีชื่อสกุล
10584203406309 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 เจนสุดา บุญจำรัส
10584203406308 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 เรวัต เลาหมี่
10584203406307 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 ญานิสา ไม่มีชื่อสกุล
10584203406306 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 ยุพารัตน์ ซียู
10584203406305 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 สันติสุข สมบุญ
10584203406304 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 ชุติวัติ เมธีวัฒนาโชค
10584203406303 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 สุรศักดิ์ วรรณภาสิริ
10584203406302 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 สิริกร อยู่สมบัติ
10584203406301 1 แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1058420340 ธีรทัต เจริญศรีวิดา
10584200566304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง 1058420056 ไปรยา ธรรมสุโท
10584200566303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง 1058420056 เข็มอัปสร สุขก๋า
104754062963370 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 การเกต พรหมราช
10584200566302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง 1058420056 กนกพร แซ่สง
10584200566301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง 1058420056 ภูฤทธิ์ พนาสูง
10584201856305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปาง 1058420185 วรกร ภัทรเมธีนนท์
10584201856304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปาง 1058420185 โชติกิตต์ สิริดำรงกุล
10584201856303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปาง 1058420185 ศรุต ซาววงค์
10584201856302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปาง 1058420185 ณัฐนนท์ ปกรณืประกาย
10584201856301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปาง 1058420185 ปรีชดา เป้าสกุล
10584201076301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยตอง 1058420107 ลักษิกา พงษ์สุชานันท์
104754062963368 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรรัช คำอ่อน
104754062963366 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัญรดี รอนไพรี
104754062963365 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภวัฒน์ จรัสสัน
104754062963364 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิชญาพร ทรัพย์บ้านใหม่
104754062963363 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัญชนก ศรีวรขาน
104754062963361 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรารัตน์ พรรณลี
104754062963360 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิดาภา เสมเสวตร์ เสมเสวตร์
104754062963359 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร สุระ
104754062963358 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นพัช เคะนะอ่อน
104754062963357 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิรวิชญ์ ศรีเทียน
104754062963356 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชญธิดา ปิตะแสง
10475400086309 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 สุทธิพงษ์ ยงษาคำ
104754062963355 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปุณยนุช สุวรรณมงคล
263846301 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 26384 ภัทราภรณ์ ศิริกุล
10584201226311 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 คำอุ่ง -
10584201226310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 สิรินทิพย์ วีระสกุลไกล
10584201226309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 แสงคำ -
10584201226308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 บุณยาพร สุวรรณบริสุทธิ์
10584201226307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 ชนาธิป จิรวัชรโภคิน
10584201226306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 มิ้น -
10584201226305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 พนิดา ประภากรเนตร
10584201226304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 ธัญสรณ์ รักษ์วัฒนธรรม
10584201226303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 อรพรรณ อมรชัยเลิศ
10584201226302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 อนวัช พรนราพัชรกุล
10584201226301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านแก่นฟ้า 1058420122 ฉวีวรรณ เวชกิจ
10584200636310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ธีธัช เกิดพนา
10584200636309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ศิวัช จันต๊ะวัน
10584200636308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ภูริชญา ยะมะโน
10584200636307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 เอกณัฏฐ์ ยะมะโน
10584200636306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ภัคพงษ์ ยะมะโน
10584200636305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ปพิชญา ใจฟู
10584200636304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ญามณี อุปการะ
10584200636303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 กฤตพจน์ เปี้ยหล้า
10584200636302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 ศรีมูล ไม่มีชื่อสกุล
10584200636301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านสบสา 1058420063 กรวิชญ์ กันธิมา
104754062963354 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฐิติมา คงทน
10584201236306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 วริยา ธรรมมีแสง
104754062963353 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัชราดา อุปคิ
104754062963347 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกพร สดใส
10584200376310 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ขวัญ เจริญสุข
10584200376309 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 อาณกร แซ่ย่าง
10584200376308 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 เคน นายข่า
10584200376307 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 วีรภัทร์ กรุดเพชร
104754062963346 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กฤติยาณี คำประกายกุล
10584200376306 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ปภินวิทย์ เลาว้าง
104754062963345 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรวิชญ์ วงษาเนาว์
10584200376305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ปิยะนุช เลายี่ป๋า
10584200376304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 ปนัดดา ธีระขจรกุล
10584200376303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 กฤติยา กู่ละ
10584200376302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 จิราภรณ์ ธรรมเจริญศรี
10584200376301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำฮู 1058420037 วริษฐา แซ่เจ๋า
10584201236305 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 เกวลิน ไพรเติมแต่ง
10584201236304 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 ปาริฉัตร จิตต์ณัฐฐิตา
10584201236303 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 ณัฐวรรณ ชื่นชม
104754062963344 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิธยาภรณฺ์ พองดวง
104754062963343 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มนุชาธิป การุญ ฦาชา
104754062963342 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูวิชัย ขันบรรจง
10584201236302 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 พิรมกรณ์ หว่างไม
104754062963341 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปานิตา ลาดำ
10584201236301 1 แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน 1058420123 กฤษกร คำถา
104754062963340 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฉัตรทิพย์ คนขยัน
104754062963339 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรประภา นรสาร
10475400156308 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 อารยา สายอุราช
104754062963338 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญชนก พรมลา
104754062963337 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุพร สิมลี
104754062963336 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วชิรญาณ์ อึ้งเส็ง
104754062963335 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัญญาณัฐ ดันมีแก้ว
10475400156307 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ออมสิน แสนบรรดิษฐ์
104754062963334 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนากานต์ ทิพมณี
104754062963333 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราภรณ์ ตันเสนา
104754062963332 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นฤดล หงษ์รักษา
104754062963331 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิวิมล กลยณีย์
104754062963330 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรปรียา ขจรจิต
104754062963329 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กฤษณ์นภา นาโควงค์
104754062963328 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วันวิสา พาสันเทียะ
104754062963327 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วันวิสา พาสันเทียะ
104754062963326 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กศิญานันท์ เถาว์อ้วน
104754062963325 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อินทุอร อนันตภูมิ
104754062963324 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จุฑาภรณ์ ประกิ่ง
104754062963323 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาวดี สุขเกิด
104754062963322 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วนิดา มหาวงศ์
104754062963321 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นัทกานต์ สมบูรณ์
104754062963320 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาวดี สุขเกิด
10475400086308 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ประภัสสร ทองออน
104754062963319 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุวิดา สีอุคุ
104754062963318 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 คุณากร ติยะบุตร
104754062963317 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณภัชชา พูลทวี
104754062963316 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุมิตตา เหลาแตว
104754062963315 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลลักษณ์ ไชยตะมาตร์
104754062963314 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัสกร ผ่านสุวรรณ
104754062963313 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาณิตา เเวววงค์
104754062963312 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภิณวิช เพชรไปล่
104754062963311 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวัตร พิศสุวรรณ
104754062963310 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ บุญเอิบ
104754062963309 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิริญา จันทชิต
104754062963308 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ วงศ์สิงห์
104754062963307 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร บินศรี
104754062963306 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชมพูนุช แก้วกิ่ง
104754062963305 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จารุวัฒน์ ปัญญาประชุม
104754062963304 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิร​ภั​ทร์​ คันทะสิทธิ์
104754062963303 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นฤมล นาคีย์
104754062963302 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรนันท์ แก้วอ่อน
104754062963301 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชลนิภา คนเพียร
104754062963300 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภินดา ไชยกว้าง
104754062963299 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตน์ติกานต์ จารุพันธ์
104754062963298 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีรภัทร์ วงษาเนาว์
104754062963297 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณิภา บุพศิริ
104754062963296 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูมิพัฒน์ ศูนย์จันทร์
104754062963295 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทราวุธ นารถโคตร
104754062963294 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นลธชัย บุตรราช
104754062963293 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พันกร ฮังชัย
104754062963292 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ยศกร ไชยตะมาตย์
10347105096310 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ณรงค์ฤทธิ์ ไนยเนตร
10347105096309 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 นันต์ธิดา มามั่ง
10347105096308 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ฟ้ารุ่ง เรืองอ่อน
10347105096307 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 จินจุฑา เฉลิมชัย
10347105096306 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 นิภาธร บุญมา
10347105096305 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 รุ้งลดา โกตา
10347105096304 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ศศิธร ไปเจอะ
10347105096303 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ญาณิศา เบิกบาล
10347105096302 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 ปนัดดา วะโนปะ
10347105096301 10 อุบลราชธานี บ้านแก้งโตน 1034710509 กิ่งแก้ว ปัสสาคำ
104754062963291 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 บุศรากร เชื้อพันธุ์
104754062963290 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราภรณ์ บุญทศ
104754062963289 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชนก พันธ์ชัย
104754062963288 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชาธร คำอ่อน
104754062963287 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารยา โคนพันธ์
104754062963286 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุ่งไพลิน อินทร์ลับ
104754062963285 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุรงค์ ราชิวงค์
104754062963284 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุณิสา ธิวะโต
104754062963283 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวุฒิ โคตรวงค์
104754062963282 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เอมวลี วดีศิริศักดิ์
104754062963281 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัดดา ทรงหาคำ
104754062963280 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัญญารัตน์ ชานุชิต
104754062963279 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา สอนสมนึก
104754062963278 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มินธิลา วะเกิดเป้ม
104754062963277 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิภาวี ช้างแก้ว
104754062963276 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัคจิรา นนตะแสน
104754062963275 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัคจิรา มาตราช
104754062963274 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มุทิตา อนันติ
104754062963273 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฉัตรฤดี ฮาดทักษ์วงศ์
104754062963272 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุ่งทิวา พรมชัย
104754062963271 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนัชชา มหาชัย
104754062963270 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัทดา มาลาเสร็จ
104754062963269 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 แพรวตะวัน ท้าวนาง
104754062963268 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันธิชา บรรจงค์
104754062963267 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นราวิชญ์ มะเสนัย
104754062963266 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมผกา คงดำ
104754062963265 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นนทิชา พรมภา
104754062963264 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัทดา มาลาเสร็จ
104754062963263 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ การุญ
104754062963262 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูรินท์ อ้อยรักษา
104754062963261 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันธิชา บรรจงค์
104754062963260 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรรณพร ปัญญาประชุม
104754062963259 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อมรเทพ บุตรศรี
104754062963258 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ไอรดา นาโควงค์
104754062963257 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐชาวดี โฮมป่า
104754062963256 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จุฬาลักษณ์ ในพิมาย
104754062963255 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีรภัทร วะชุม
104754062963254 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัจฉราพร แก่นกุล
104754062963253 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุพัฒตรา ปะระทัง
104754062963252 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิกานต์ ดวงเคน
104754062963251 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 บุศรากร เชื้อพันธุ์
104754062963250 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทัศวี ผานคำ
104754062963249 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตนาวดี อุพันศรี
104754062963248 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ อุปพงษ์
104754062963247 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนดล ล้นหลาม
104754062963246 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรกนก ลีคำงาม
104754062963245 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิทธิโชค จันที
104754062963244 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เอกราช บุตรรักษ์
104754062963243 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กริชชัย ทองอันตัง
104754062963242 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภกฤษณ์ โรจนวัชร์
104754062963241 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรธิตา เทพวงษา
104754062963240 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นาวิน วรรณวนากร
104754062963239 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุภธิษณ์ ศรีชาติ
104754062963238 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรณัฐ ปาละลี
104754062963237 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วันฉัตร แข็งขันธ์
104754062963236 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีริศรา อุปรีย์
104754062963235 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพิกา สอนสมนึก
104754062963234 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สกลวรรธน์ สิงห์ทอง
104754062963233 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สิรวิชญ์ ยงบรรทม
104754062963232 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลเนตร อุทธา
104754062963231 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กมลเนตร อุทธา
104754062963230 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทรชุอร นาโควงค์
104754062963229 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 น้ำทิพย์ ขันติยู
104754062963228 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุจิรา สัตถาผล
104754062963227 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินท์ นรสาร
104754062963226 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อิสรภาพ ลีทา
104754062963225 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัลยา เชี่ยวชาญ
104754062963224 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เจนจิรา อุสาพรหม
10475400156306 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 จักรพงศ์ นัยวัฒน์
104754062963223 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ตุลยา ดวงมาลา
104754062963222 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิชาพัชร์ ทรายมูล
104754062963221 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศากานต์ แสนสุข
104754062963220 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรวัฒน์ ผลมะม่วง
104754062963219 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขจรศักดิ์ เดชดา
104754062963218 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิวิมล อนุสรณ์
104754062963217 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วนิดา แสนมะฮุง
104754062963216 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ออมทรัพย์ พิมพ์ชัย
104754062963215 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัครสิทธิ์ เมืองสูง
104754062963214 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรรณพ สุวรรณเทน
104754062963213 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตนาพร ไชยตมาตย์
104754062963212 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิชฌานี เหลาแตว
104754062963211 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฎฐณิชา ปุราทะกา
104754062963210 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธัณพิชชา ศรีลาราช
104754062963209 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พีรภัทร์ โคตะมะ
104754062963208 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณฐพรรณ เมชบุตร
104754062963207 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นารีรัตน์ ประเสริฐสังข์
104754062963206 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา ภารดิลก
104754062963205 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรวัฒน์ ศรีสุข
104754062963204 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เพลงพิณ ภูรัพพา
104754062963203 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุภาวดี หนูดา
104754062963202 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาวดี สอนวงษา
104754062963201 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทราภรณ์ เจริญพืช
104754062963200 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทิชา อินทรีย์
104754062963199 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา ภารดิลก
104754062963198 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภินดา ไชยกว้าง
104754062963197 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อันดา เครือหมื่น
104754062963196 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทักษิณาวัฒน์ ชัยมุงคุณ
104754062963195 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรนันท์ การุญ
104754062963194 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนภัทร โมตา
104754062963193 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศา ทินรัตน์
104754062963192 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปพิชญา ปิมปาตัน
104754062963191 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชัยธวัช บาลไพร
104754062963190 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุจิตตรา ชาสงวน
104754062963189 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เบญจพร ป้องทอง
104754062963188 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พีระศิลป์ สอนสมนึก
104754062963187 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนัชชา มหาชัย
104754062963186 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยธิดา ทะวงค์ศรี
104754062963185 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ประภัสสร ถาวรศักดิ์
104754062963184 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณ์ธิดา ไร่วิบูลย์
104754062963183 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรวี สิมศิริวัฒน์
104754062963182 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาภากรณ์ รักสนิท
104754062963181 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จันทร์​ทรา​ สลับสี
104754062963180 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยะพร โพนชัยยา
104754062963179 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พีระศิลป์ สอนสมนึก
104754062963178 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 แพรวตะวัน ท้าวนาง
104754062963177 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กษมา นาหมื่นหงษ์
10475400156305 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ณัธฐริณี แมดมิ่งเหง้า
104754062963176 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยะพร โพนชัยยา
104754062963175 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ยุภาพร บุญลี
104754062963174 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ยุภาพร บุญลี
104754062963173 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อุษามณี ส้มแป้น
104754062963172 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิดาภา มูลตองคะ
104754062963171 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นนทิชา พรมภา
10475400086306 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 จุฑามาศ สายสุด
10475400086305 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 นนทิชา พรมภา
104754062963170 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ดารินทร์ อุ่นจางวาง
104754062963169 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ลลนา นามสมบัติ
104754062963168 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธีรภัทร พลศักดิ์ขวา
104754062963167 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อนาวิล สวัสดี
104754062963166 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ดารินทร์ อุ่นจางวาง
104754062963165 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นลินรัตน์ โคตรพันธ์
104754062963164 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรจิตร บัวลา
104754062963163 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปฏิภาณ วรรณคีรี
104754062963162 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นัธวดี ไชยศรี
104754062963161 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุจิรา​ มาตราช
104754062963160 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิชญาพร ชาแสน
104754062963159 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาดา อุดมพร
10475400086304 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 จุฑามาศ สายสุด
104754062963158 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรวัฒน์ ผลมะม่วง
104754062963157 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ ภูแช่มโชติ
104754062963156 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วราภรณ์ ข่วงทิพย์
104754062963155 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรภัค สกลธนากร
104754062963154 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นลินี ราตรี
10326502686312 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 กวิน ชะนูรัมย์
10326504246320 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ธนกิจ ยืนยิ่ง
10326504246319 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 สิทธิอัมพร มีโชค
10326504246318 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ธนกิจ ยืนยิ่ง
10326504246317 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ธนวิฃญ์ ใจกล้า
10326504246316 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 วีรภัทร วงเวียน
10326504246315 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ปัญยาวุธ ผิวมุข
10326504246314 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 วิลาสินี ดวงศรี
10326504246313 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ณภัทร คูชิตา
10326504246312 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ปาริชาติ ผลอินทร์
10326504246311 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ทัดดาว บุญสุข
10326504246310 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 อดิเทพ สงนางรอง
10326504246309 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 นัทธิญา ยองขอด
10326504246308 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 รักชาติ ดอกไม้เทศ
10326504246307 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ธีรพัฒน์ หลาดชัย
10326502686311 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 บัณฑิตา โสนาพูน
104754062963153 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกวรรณ สิทธิสังข์
104754062963152 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชัญญา จันดากุล
104754062963151 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิรุชา ถานทองดี
104754062963150 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เพลลพิณ ภูรัพพา
104754062963149 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรวัฒน์ ศรีสุข
104754062963148 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 โสภิตนภา อุสาพรหม
104754062963147 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญฤทัย พูลทอง
104754062963146 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พชิตา โลนุช
104754062963145 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปานตะวัน ภูวะกง
104754062963144 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทพงศ์ ต้อยจัตุรัส
104754062963143 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นภาพร กลยณีย์
104754062963142 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มนัสนันท์ คอมแพงจันทร์
104754062963141 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สมฤดี กลยณีย์
104754062963140 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จักรพงษ์ มูนนัน
10475400086303 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 สลิลทิพย์ ชุมปัญญา
104754062963139 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัดดา ชุมนวล
104754062963138 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ระพีพัฒน์ ทิพสุวรรณ
104754062963137 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรายุทธ ศรีสุทัศน์
104754062963136 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชยานันท์ รวยทรัพย์
104754062963135 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อลิสรา นัยนิตย์
104754062963134 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฐิติรัตน์ ลอยหา
104754062963133 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชินวัตร พัสดร
104754062963132 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชินวัตร พัสดร
104754062963131 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิภาวรรณ พิชายคำ
104754062963130 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เตชินท์ อินดา
104754062963129 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฑิตยา การุญ
104754062963128 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วริศรา สีนูเดช
104754062963127 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เอกราช การุญ
104754062963126 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชินวัตร พัสดร
104754062963125 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วริศรา สีนูเดช
104754062963124 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทิยา ไชยตะมาตย์
104754062963123 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทิยา ไชยตะมาตย์
104754062963122 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภาณุมาศ วรดี
104754062963121 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วริ​ศ​รา​ สีนู​เดช​
104754062963120 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิรายุทธ ศิลารักษ์
104754062963119 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชินวัตร พัสดร
104754062963118 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา อันสุข
104754062963117 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิโรรัตน์ นิวงษา
104754062963116 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุธาทิพย์ อิดอ่อน
104754062963115 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฝนแก้ว ศรีผุย
104754062963114 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิชากร จำเริญพูล
104754062963113 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริธิดา จิกจักร์
104754062963112 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศศิธร วัดแพนลำ
104754062963111 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริธิดา จิกจักร์
10475400156304 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 รัชฎาภา การุญ
104754062963110 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศรายุทธ แสงพรมชารี
104754062963109 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุชาวดี วรรณทุ
104754062963108 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูริภัทร์ พานาดา
104754062963107 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เบญญา ฉัตรมงคล
104754062963106 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัสสร สองสุวรรณ
10335306016306 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 ประภาวรินทร์ ลีลาศ
10335306016305 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 อารียา มณีวงค์
10335306016304 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 พนิดา หอมเหย
10335306016303 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 จันทร์ทิรา โตมร
10335306016302 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 อนันดา ดูสันเทียะ
10335306016301 10 ศรีสะเกษ บ้านผักขะ 1033530601 ณัฐชาภรณ์ กองโคตร
10335302696301 10 ศรีสะเกษ บ้านเปี่ยมตะลวก 1033530269 ณิชากานต์ ไชยพงษ์
10335302676301 10 ศรีสะเกษ บ้านระกา 1033530267 เพย์ตั้น เพรส
10335304266301 10 ศรีสะเกษ บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1033530426 ธัญพิชชา อินทฤทธิ์
104754062963105 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เขมเทพ แต่งงาม
10335306266306 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ธีมากรณ์ สาลีพรม
10335306266305 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ทิพวรรณ โพธิ์แสน
104754062963104 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ทัศน์พล พลธิราช
10335306266304 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ทิพวรรณ โพธิ์แสน
10335306266303 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ทิพวรรณ โพธิ์แสน
10335307196302 10 ศรีสะเกษ บ้านน้ำเกลี้ยง 1033530719 โชคชัย คำแพง
10335307196301 10 ศรีสะเกษ บ้านน้ำเกลี้ยง 1033530719 มนัสนั คชเดช
10335306266302 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 ลลิตา โพธิ์แสน
10335306266301 10 ศรีสะเกษ บ้านบุยาว 1033530626 กิตติกวิน สงพิมพ์
104754062963103 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภาวัฒ วังศรี
10335307316310 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 มณีรัตน์ บุญส่ง
10335307316309 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 วนิดา จันทาทิพย์
10335307316308 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 ธนกร เชื้อทอง
104754062963102 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุธีรพัฒน์ กุนาง
10335307316307 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 ปาณิตา มารยาท
104754062963101 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กรนันท์ พรหมคำบุตร
10335307316306 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 วนิษา บุษบา
10335307316305 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 นาตยา มานวม
104754062963100 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุรพร สอนสมนึก
10335307316304 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 เพ็ญพิชชา เพิ่มพูล
10335307316303 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 ณิชาพร ทองสมบัติ
10335307316302 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 ธีระภัทร คำคะเณ
10475406296399 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรชนก เเสนมะฮุง
10335307316301 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างสะแบง 1033530731 จิระภัทร หาญโก่ย
10475406296398 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชราพร นามมุงคุณ
10475406296397 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรณัฐ ทองหน่อหล้า
10475406296396 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชนก นรสาร
10475406296395 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารียา วุธศรี
10475406296394 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ นิลเขต
10475406296393 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณิภา ลาสแดง
10475406296392 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รสิกา ติยะบุตร
10475406296391 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐณิชา บุญลี
10475406296390 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนกวนันท์ โลหะสาร
10475406296389 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณ​ิ​ภา​ ลาส​แดง​
10475406296388 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สร้อยนภา เกตภูเขียว
10475406296387 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรพร ครุฑสุวรรณ
10475406296386 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐริกา จำปาจันทร์
10475406296385 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กุลสตรี ภูละคร
10475406296384 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิริธิดา จิกจักร์
10475406296383 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิชชาพร ต้อยจัตุรัส
10475406296382 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัชนัญญา ปิตะแสง
10475406296381 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนกนันท์ สกุลโพน
10475406296380 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จตุรพร อุปพงศ์
10475406296379 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวดี รัตนประยูร
10475406296378 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐนิชา วงษ์ศรีงาม
10475406296377 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นิตยา ภิญโญ
10475406296376 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มัลลิกา ตามล
10475406296375 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวันรัตน์ วงศิลปชัย
10475406296374 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปรมินทร์ เฮียงราช
10475406296373 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญานิศา ศานติมารค
10475406296372 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัมฤทธิ์ อินทรสุนทร
10475406296371 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศรัณเวช ภู่ระหงษ์
10475406296370 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญฤทัย ประภาวนัง
10475406296369 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นฏกร จันทสม
10475406296368 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชนก สวัสดิผล
10475406296367 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนินาถ โคตรเเพง
10475406296366 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศรุตา ลุนจักร
10475406296365 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรชิตา พรมวัง
10475406296364 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อมรรัตน์ มาแลว
10475406296363 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีระนันท์ วงศ์สีดา
10475406296362 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ตะวัน มาตราช
10475406296361 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรินทร์ สุภาอ้วน
10475406296360 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรทัย สิงห์ขาม
10475406296359 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กิรติยา กิ่งโก้
10475406296358 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณนิดา นนธิจันทร์
10475406296357 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปาริชาติ เพียตัวผู้
10475406296356 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิจิตรา ชีขุนทด
10475406296355 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วัชรากร ฝูงกลิ่น
10475406296354 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศุภิญญา วงค์ษาโคตร
10475406296353 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชุติกาญจน์ อินธิราช
10475406296352 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อโรชา สุดทอง
10475400156303 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ศุภิญญา​ วงค์​ษา​โคตร​
10475406296350 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาดา สุวรรณา
10475406296349 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุทธิดา ศรีหาราช
10475406296348 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุวรรณา เพชรงอก
10475406296347 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จรินยา ศรีระวงค์
10475406296346 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิรัญญา บุญยะใบ
10475406296345 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เขมอักษร รักษาภักดี
10475406296344 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา เเสนเสน
10475406296343 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปานชีวา คำวิจิตต์
10475406296342 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรัทยา เพชรฤทธิ์
10475406296340 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นวพร เหง้าน้อย
10475406296339 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สายรุ้ง สลับแก้ว
10475406296338 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปรารุวี ชนะมาร
10475406296337 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวีณา เเสนเสน
10475406296336 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรินทร์ สุภาอ้วน
10475406296335 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เฟื่องลดา ทีคำ
10475406296334 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัดดา เนตรประดิษฐ์
10475406296333 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรพัชชา คุ้มชาวนา
10475406296332 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ศิวกร บัวบุญ
10475406296331 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปิยธิดา ไชยกว้าง
10475406296330 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อารยา พรมกระบิล
10475406296329 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กัสมา ทับภูมี
10475406296328 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐณิชา นามวงษ์ษา
10475400216301 8 สกลนคร บ้านประชาสุขสันติ์ 1047540021 กัญญารัตน์ ประเทพา
10475400086302 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 กมลลักษณ์ ปะนะสุนา
10475406296327 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตนากร ตระกูลวาง
10475406296326 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชวัลวิทย์ ชายคำ
10475406296325 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปนัดดา ลืออำนาจ
10475406296324 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อติมา กุลสาร
10475406296323 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 โชติเทพ วันนา
10475406296322 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กนกวรรณ นะคะจัด
10475406296321 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วรรณวิษา พันธุกาง
10475406296320 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุทธินันท์ นนทราช
10475400086301 8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 รัตนากร มาตราช
10475406296319 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รุ่งทิวา ปานบุญเกิด
10475406296318 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชยาภา พ่อสียา
10475406296317 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สุทธินันท์ นนทราช
10475406296316 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วิรัญญา พลตรี
10475406296315 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ใบหม่อน จันทวงษ์
10475406296314 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จิราภรณ์ เสนาคำ
10475406296313 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภูรินทร์ เริงใจ
10475400156301 8 สกลนคร ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 ปรัชญาณี พึ่งโพธิ์ทอง
10475406296312 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัมราวดี ธิวะโต
10475406296311 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อรจิรา ทะทำมัง
10475406296310 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชมภูนุช แสนบรรดิษฐ์
10475406296309 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นางสาววรรณวิษา พันธุกาง
10475406296308 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เพชรนภา ปานแก้ว
10475406296307 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อาภัสรา ไขยโชค
10475406296306 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทกาล น่วมเจริญ
10475406296305 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อชิรญา สาขามุละ
10475406296304 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 กานติมา นาโควงค์
10475406296303 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ดวงฤทัย ราชคำ
10347109996305 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 สิดาพร โพธิ์เงิน
10347109996304 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 กิตติยาพร บุญร่วม
10347109996303 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 พชรกร จันทศรี
10347109996302 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 จุฬาลักษณ์ สุภาพ
10347109996301 10 อุบลราชธานี บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1034710999 จิราภา พาลี
10475406296302 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์สุข ทองฟู
10475406296301 8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภคิน ปัดชาสุวรรณ
10501309296312 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 กฤษดา ดุเจโต๊ะ
10501309296311 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 ศศินา วิเวกดำรง
10501303136302 1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 เรวดี ชื่นจิตทวีศักดิ์
10501309296310 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 พีรนัย จ่อวาลู
10501309296309 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 เตวิช ชนาศัย
10501309296308 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 นพรัตน์ ทุเล
10501309296307 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 ศรีกมล ร่มใจรักพัฒนา
10501309296306 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 รจนา ใฝ่ความดี
10501309296305 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 อริศรา เจอพิมาน
10501303136301 1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 ธัญจิรา สวัสดิ์พนารักษ์
10501303456301 1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 จารุวรรณ เด็ดดวงเดือน
10326502696310 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 ภูวรินทร์ เฉลียวไว
10326502696309 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 อดิศร ประชุมฉลาด
10326502696308 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 ธนโชค สมานผิว
10326502696307 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 พรพิมล สำราญสุข
10326502696306 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 สุวนันท์ แสนสะอาด
10326502696305 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 จิราภรณ์ เงิดกระโทก
10326502696304 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 ชุติกาญจน์ ตาพารี
10326502696303 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 สุรภา ตินานพ
10326502696302 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 พัชรินทร์ ชุมคำน้อย
10326503046310 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 ภานุวัฒน์ บุญมี
10326503046309 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 กันตยา จันทร์ประโคน
10326503046308 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 นรากร สุขลอย
10326503046307 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 ปัณณทัต สุขลอย
10326503046306 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 นรินทร์ธร ตรงสูญดี
10326503046305 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 กานติมา เศรษฐมาศ
10326503046304 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 นำโชค วายโศก
10326503046303 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 จิรายุทธ สมานเมือง
10326503046302 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 ขวัญชนก นันประโคน
10326503046301 9 สุรินทร์ บ้านพนม 1032650304 ภาสินี ดวงใจดี
10326502886310 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 สิราวรรณ ผกาทอง
10326502886309 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 กันต์เกล้า ภู่สูง
10326502886308 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 ภัทรพล จำนงดี
10326502886307 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 กัญญาพัชร ไกรงู
10326502886306 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 เตชภณ ห้าวหาญ
10326502886305 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 ภูตะวัน รักษา
10326502886304 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 ธนภพ ดีสิทธิ์
10326502886303 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 วรรณพร ตนกลาย
10326502886302 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 พัชรกร ฉัตรเงิน
10326502886301 9 สุรินทร์ บ้านเจริญสุข 1032650288 สิรภัทร มีศิลป์
10326502876313 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 เยาวลักษณ์ รักงาม
10326507926334 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926333 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926332 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926331 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926330 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326502876312 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 กัญญาณัฐ ชุ่มเกตุ
10326502876311 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ณัฐวุฒิ บุตรเทศน์
10326502876310 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 เพ็ญนภา น่าชม
10326507926329 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926328 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926327 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926326 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926325 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926324 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326502876309 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ณรงค์เดช ละม้ายนิล
10326507926323 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326502876308 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 กมลปัตร ฉัตรเงิน
10326507926322 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326507926321 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อรวรรณ กันทะตั๋น
10326502876307 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 นภัสสร บุตรเทศ
10326507926320 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 สุพิชชา ดาชัย
10326502876306 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 นภัสสร ดีสม
10326507926319 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ศุภกร แก้วเรือง
10326502876305 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ธนพนธ์ จันทะภู
10326502876304 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 หัสดินทร์ พอกสนิท
10326507926318 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ศุภกร แก้วเรือง
10326502876303 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ขวัญข้าว อินทร์แป้น
10326507926317 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ปาริชาต​ สุดอุดม
10326507926316 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ปาริชาต สุดอุดม
10326507926315 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 อุษณียาภรณ์ สะอาดเอี่ยม
10326507926314 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นารีรัตน์ ฉัตรพิมาย
10326507926313 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นารีรัตน์ ฉัตรพิมาย
10326507926312 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นารีรัตน์ ฉัตรพิมาย
10326507926311 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ปรัสรา ทวีพัฒน์
10326507926310 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 ปรัสรา ทวีพัฒน์
10326507926309 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นพรัตน์ ซิ้มฉาย
10326507926308 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นพรัตน์ ซิ้มฉาย
10326507926307 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นพรัตน์ ซิ้มฉาย
10326507926306 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 นพรัตน์ ซิ้มฉาย
10326507926305 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 เพชรรัตน์ ดีพาชู
10326507926304 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 เพชรรัตน์ ดีพาชู
10326507926303 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 กัญญารัตน์ สีมานะ
10326507926302 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 Kanyarat Khongchamdee
10326507926301 9 สุรินทร์ โคกยางวิทยา 1032650792 วิลาวัลย์ อดไม่ดี
10326502876302 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 ญาณิศา อนุรักษ์
10326502876301 9 สุรินทร์ บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1032650287 สุรเดช จั่นพา
10326504246306 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 ภควัฒน์ พรมจีน
10326504246305 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 สธรรดร ดีพาชู
10326504246304 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 สุรชัย อุดมดี
10326504246303 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 พฤกษ์ชาต ลิบุตรดี
10326504246302 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 จิดาภา สมวาจา
10326504246301 9 สุรินทร์ บ้านหนองจิก 1032650424 สุณิศา มีแก้ว
10326502686310 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 กิ่งแก้ว​ ใจกล้า
10326502686309 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 นันทิพร ตินานพ
10326502686308 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 สุภาพร เห็นทั่ว
10326502686307 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 วริษฐา ยามดี
10326502686306 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 ธนัญญา ปิเถาะนาม
10326502686305 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 ปิยะฉัตร อาญาเมือง
10326502686304 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 วรรณลภย์ วงษ์นอก
10326502686303 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 สุรีย์นิภา วาหะรัมย์
10326502686302 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 ชัยวัฒน์ ห้าวเหิม
10326502686301 9 สุรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1032650268 จิระภัทร กำจัดภัย
10326502696301 9 สุรินทร์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1032650269 สุรศักดิ์ สำราญสุข
10347100376316 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ปาลิตา พงษ์อนันต์
10347100376315 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ปุณยาพร ขันคำ
10347100376314 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 อารยา พงษ์อนันต์
10347100376313 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ประภาพร แสนทวีสุข
10347100376312 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 มนัสนันท์ เสมอภาค
10347100376311 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 พรรวษา ปัญญา
10347110056310 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 มนัสนันท์ สาระพันธ์
10347110056309 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 พลอยริล บุญพาย
10347110056308 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ศุภวิชญ์ ลุนพันธ์
10347110056307 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ธนากร บรรจง
10347110056306 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ศรัณย์รัชต์ เด่นดวง
10347110056305 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 อรรถพล ทิพรัตน์
10347110056304 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ณัฐดนัย มั่งมี
10347110056303 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 อรอุมา บุญพงษ์
10347110056302 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 ปธานิน แสงนิล
10347110056301 10 อุบลราชธานี บ้านหนองขี้เห็น 1034711005 จารุวรรณ พิมพ์แก้ว
10347110016310 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ศิริกาญดา ช่วงชัย
10347110016309 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ธนากร อ่อนสีบุตร
10347110016308 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ดวงกมล ถนนนอก
10347110016307 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ธนวิทย์ ศรีสันต์
10347110016306 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ภาคริณ ไชยสน
10347110016305 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 กันต์ธวิน มาลีลัย
10347110016304 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ชนะพล โภคทรัพย์
10347110016303 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 กุลปรียา ศิริเวช
10347110016302 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 อภิญญา คงศรี
10347103126316 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ศิริกานดา โทพิลา
10347110016301 10 อุบลราชธานี บ้านทองสวัสดิ์ 1034711001 ปัณณวรรณ ประกอบศรี
10347103126315 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 สุธิชา ประเสริฐสิน
10347103126314 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 เสาวภา ศรีกุลวงค์
10347103126313 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 เบญญาภา มหานิล
10347103126312 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ธวัชชัย พิมพาศรี
10347103126311 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 สุลิตา นามรักษ์
10347103126310 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 นัฐลดา ไชยโชค
10347103126309 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ชัญญนุช วงศ์สุด
10347103126308 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ชนิดาภา เลินไธสง
10347103126307 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 พรไพลิน พรมวงศ์
10347103126306 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 พัชรพร มหามาตย์
10347103126305 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 อาทิติยา สีพลไกร
10347103126304 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 จิราพร ทองไทย
10347103126303 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 ณัฐศวรรณ คำหล้า
10326503176331 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 เย็นฤดี สาแก้ว
10326503176330 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 อรอินทร์ ปลั่งประยูร
10326503176329 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 วนิดา ประเสริฐศรี
10326503176328 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 จิราพร สาแก้ว
10326503176327 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 กนกลักษณ์ อะโรคา
10326503176326 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 จุฑาทิพย์ ใจกล้า
10326503176325 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 วิจิตรา คำสอนพันธ์ุ
10326503176324 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ศรรัก เติมประโคน
10326503176323 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 อรอนงค์ มีสัตย์
10326503176322 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ณัฐชญา สนคงนอก
10326503176321 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ณัฐธิดา สาแก้ว
10326503176320 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ปาระณีย์ ภาสดา
10326503176319 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 พัชรภร เกตสระ
10326503176318 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 วิชญาดา คำเหลือ
10326503176317 9 สุรินทร์ บ้านโคกจำเริญ 1032650317 ปภัสสร เจริญพันธ์
10326503196310 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ธนันท์ญา จันทร์ประโคน
10326503196309 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ธัญญาภรณ์ จันทร์ประโคน
10326503196308 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 โชติกา มียิ่ง
10326503196307 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 อริสา มีประสงค์
10326503196306 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ฐิติรัตน์ เสนจันตะ
10326503196305 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 จันทรา ปรากฎเลิศ
10326503196304 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ณรงค์ฤทธิ์ ใจบุญ
10326503196303 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 อภิสรา เหล็กแสน
10326503196302 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 วรรณนิสา ถาวรผล
10326503196301 9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ณัฐธิดา เขาแก้ว
10347110026310 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ณัฐธพล แก้วดอนรี
10347110026309 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 รพีพัฒน์ วงษาบุตร
10347110026308 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 สุรศักดิ์ บุญชูสวัสดิ์
10347110026307 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 กอบแก้ว สาระพันธ์
10347110026306 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ชลดา จันทาอ่อน
10347110026305 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ณรงค์วิทย์ ทองจันทร์
10347110026304 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 เพรชณิชา สุดสะอาด
10347110026303 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 อภิชญา บุญเสนอ
10347110026302 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ธนกฤต สุดสะอาด
10347110026301 10 อุบลราชธานี บ้านโนนรังหนองบัวดง 1034711002 ณัฐภูมินทร์ สามิภักดิ์
10347103126301 10 อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว 1034710312 วรัทยา ใยอุ่น
10231501126309 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 วราภรณ์ ไชยเชษ
10231501176310 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ปรวี วงษ์วิลัย
10454507946312 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ชาลิสา ไชยพร
10454507946311 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 อรปรีญา ภักดีรัตน์
10454507946310 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ศรัญญ่า บุตรสารส
10454507946309 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ญาดา สรรพวุธ
10454507946308 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ปาริฉัตร มูลพิศูจน์
10454507946307 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 พัชรพร มูลพิศูจน์
10454507946306 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ปาริยา แสงเส้น
10454507946305 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ปิยธิดา อินทะมาลา
10454507946304 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 นภัสสร วงศ์ราช
10454507946303 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 จิรพร มูลศักดิ์
10454507946302 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ธิดาภา บุญทัน
10454507946301 7 ร้อยเอ็ด บ้านจาน 1045450794 ศราศิณี เดชทิศ
10454505316310 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 วนิดา รูปเหลี่ยม
10454505316309 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 ปุญญิศา ทุ่งลาด
10454505316308 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 ลักษิกา ลาหลายเลิศ
10454505316307 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 สุจิรา วงค์จำปา
10454505316306 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 พรธิรา สิงหาอาจ
10454505316305 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 ทิพานัน คำพล
10454505316304 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 จิดาภา กินรินทร์
10454505316303 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 รัชดาภรณ์ ศรีเข้ม
10454505316302 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 วรมน มาตสมบัติ
10454505316301 7 ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม 1045450531 กานต์ธฺิดา โพธิบุตร
10454508026310 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 พลวัฒน์ อุดมโภชน์
10454508026309 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 ธวัชชัย แพงศรี
10454508026308 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 กิตติพงศ์ เที่ยงสัตย์
10454508026307 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 สุภัสสร ควรดี
10454508026306 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 อินทุอร นินทะเสน
10454508026305 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 จุทารัตน์ แสงรูจี
10454508026304 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 ฉัตรชมพู กัญญพันธ์
10454508026303 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 กัลยาณี คณะพล
10454508026302 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 สันติภาพ รู้เจน
10454508026301 7 ร้อยเอ็ด บ้านดอนแก้ว 1045450802 จิรัชญา จันปุ่ม
10454502286310 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 ธันวา บุญเลี้ยง
10454502286309 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 อนุภัทร สิขะโต
10454502286308 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 อภิยุทธ จันทร์นวน
10454502286307 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 ศุภเดช ปัสสาคร
10454502286306 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 พราวพิมล กาญจนศร
10454502286305 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 พรทิพา แก้วพัว
10454502286304 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 จุฑามาศ สวัสดี
10454502286303 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 ปภัภศร ชื่นจิตร
10454502286302 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 จารุวรรณ สมดี
10454502286301 7 ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่ 1045450228 นารียา บัตรวิเศษ
10454506656304 7 ร้อยเอ็ด สามขาพิทยาคม 1045450665 วิวิธวัตน์ พรมวงษา
10454506656303 7 ร้อยเอ็ด สามขาพิทยาคม 1045450665 พรชนก สำสาลี
10454506656302 7 ร้อยเอ็ด สามขาพิทยาคม 1045450665 รุ้งลดา อังคะคำมูล
10454506656301 7 ร้อยเอ็ด สามขาพิทยาคม 1045450665 วรรณิกา ด่านสมัคร
10454506786310 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 วิมลวรรณ แก่นคำ
10454506786309 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 สลินทิพย์ แก่นคำ
10454506786308 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 พัชรพร บุญจวง
10454506786307 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 พรนภัทร์ พรหมโสภา
10454506786306 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 วรินณิภา เพ็ชรอินทร์
10454506786305 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 ญาณิศา สายสีโส
10454506786304 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 สถิตย์ ชุมเหมา
10454506786303 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 ภัทรพงศ์ บุญจวง
10454506786302 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 วราวุธ ยิ่งงาม
10454506786301 7 ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง 1045450678 ธนกฤต ยางงาม
10347105936305 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ปณิดา พันธ์แก้ว
10347105936309 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ลัคนา หาทรัพย์
10347105936306 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 จอมขวัญ สะอาดดี
10347105936303 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ธีระเดช นามวงษา
10347100306320 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ฐิติภัทร์ วงศ์ชะอุ่ม
10347100306319 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 นนท์สิทธิ์ เพิ่งนาม
10347100306318 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ธีมาพร แก้วสว่าง
10347100306317 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ศนิศรา ดาราช
10347100306316 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 จิราภรณ์ บุญเย็น
10347100306315 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ฐิติพร เชี่ยวชสญ
10347100306314 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 กัญญานัฐ แก่นศรี
10347100306313 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 ปารณีย์ มุ่งสิน
10347100306312 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 สุกัญญา แจ่มสกุล
10347100306311 10 อุบลราชธานี บ้านปากน้ำ 1034710030 วรัทญา สุจริต
10347100456312 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 มณฑกานต์ ล้อมวงษ์
10347100456310 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 ปนัสยา พันธ์วัตร
10347100456309 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 จินตภา สุรรังสิกุล
10347100456308 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 กมลธิดา โพนชัยแสง
10347100456307 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 ชญานุช แบนขุนทด
10347100456306 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 ชนิภา อาสาสุข
10347100456304 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 ธนพร ชนกคุณ
10347100456303 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 วิสุดา ประสมทอง
10347100456302 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 พิชิต พูลเพิ่ม
10347100456301 10 อุบลราชธานี บ้านสร้างหมากแข้ง 1034710045 พัชรพล เหนือจันดี
10347100446310 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ศุภาพิชญ์ ศรีบัว
10347100446309 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ปาณิสรา กาละกุล
10347100446308 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ประภาสรณ์ สิทธิศักดิ์
10347100446307 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ประภาภรณ์ สิทธิศักดิ์
10347100446306 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 พลากร กองทุน
10347100446305 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 พงษ์พีระ ปลุกใจ
10347100446304 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ปนิดา แก้วคำ
10347100446303 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 วรัญญา สรายทอง
10347100446302 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 ธณพร เพ็ญชาลี
10347100446301 10 อุบลราชธานี บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 1034710044 อดิศร จันทัย
10347100596311 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 รินลดา แก่นธาตุ
10347100596310 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ณัฐณิชา สายงาม
10347100596309 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 นิศาชล ใชย์กุดฉิม
10347100596308 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 วราภรณ์ มณีเทศ
10347100596307 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ธาดารัตน์ พูลพันธ์
10347100596306 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ปัฐมาภรณ์ ทองทวน
10347100596304 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ธราเทพ บุญชม
10347100596303 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 วันณชัย มุ่งสิน
10347100596302 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 วรฤทธิ์ เชื้อประทุม
10347100596301 10 อุบลราชธานี บ้านปลาดุก 1034710059 ศราวุธ สุวรรณกูฏ
10347100376310 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 อิษราษ์ เนกอนันต์
10347100376309 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ณิชาภัทร ฤทธิ์ทรงเมือง
10347100376308 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 กนกพิชญ์ พวงทอง
10347100376307 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 วิระยา พงษ์อนันต์
10347100376306 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 พัชรินทร์ คำสา
10347100376305 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 อทิตยา ถามณีวรรณ
10347100376304 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ขวัญจิรา ถวิลบุญ
10347100376303 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 ณิชานาฏ ปั้นนอก
10347100376302 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 พิมชนก เตชะ
10347100376301 10 อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว 1034710037 กัลยาภรณ์ ชูบุญ
10347105936318 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 อรนิดา ก่ำแก้ว
10347105936317 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 สุนัตตา มั่นวงศ์
10347105936316 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ธิดารัตน์ พรมแสงใส
10347105936315 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 สุพัตรา สังข์ทอง
10347105936314 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ธิดารัตน์ แสนทวีสุข
10347105936313 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ปนัสญา สืบหาแก้ว
10347105936312 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ฐาปนี สายโสภา
10347105936311 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ศุภณัฐดา สูงรัง
10347105936310 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ดวงกมล จากวาปี
10347105936308 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 กัญญาณี รัตนเสน
10347105936307 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 กชกร สังข์ทอง
10347105936304 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 นภัสสร ทองมา
10347105936302 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 สิทธิชัย จันธรรม
10347105936301 10 อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง 1034710593 ลดาวัลย์ สมหมาย
10854600246310 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 พิพัฒน์ เหต้าน
10854600246309 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 พัชรพล พัฒนะ
10854600246308 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 จีรพรรณ หัสรังษี
10854600246307 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 ชุวันนี หนูแดง
10854600246306 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 ดอกไม้ ประมองกิจ
10854600246305 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 มดแดง ประมงกิจ
10854600246304 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 แดน ประมงกิจ
10854600246303 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 เซน -
10854600246302 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 ปาย -
10854600246301 11 ระนอง บ้านเกาะช้าง 1085460024 สิทธิพงษ์ เกาะช้าง
10525004196301 1 ลำปาง บ้านโป่งขวาก 1052500419 ขวัญฤทัย แก้วคำอ้าย
10663500896312 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ญาดา นิลธวัช
10663500896311 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ณัฐวดี มีศรีเรือง
10663500896309 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 สุจารี มินทยัก
10663500896308 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 กาญจนาพร เนียมทอง
10663500896307 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ญาณิศา จั่นรัตน์
10663500896306 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 พรทิพย์ คำมา
10663500896305 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ณรงค์ฤทธิ์ ใจชื่น
10663500896304 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 สุพิชชา ปานเผื่อน
10663500896303 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 นนทกร เฟื่องชุ่ม
10663500896302 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 เนติธร ศรีพูล
10663500896301 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ณัฐวดี เฟื่องชุ่ม
10663500676312 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ปิยากร เทศคง
10663500676311 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 กฤตาภรณ์ ผัดเหวิ้น
10663500676310 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พรนภัส มูคำ
10663500676309 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ณัฏฐชา บุญมีสุข
10663500676308 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 กชกร แสงเทียน
10663500676307 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 รัตติกาล ชัยภูมิ
10663500676306 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พวงทอง บุญสิทธิ์
10663500676305 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ณัฐชา บัวโฉม
10663500676304 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พวงทอง บุญสิทธิ์
10663500676303 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พรชวาลาชัย ชุ่มมั่น
10663500676302 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ยุพารัตน์ ภู่ทัด
10663501676302 3 พิจิตร อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1066350167 วรรณภา นามวัง
10663501676301 3 พิจิตร อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1066350167 รัตนาวดี เหรียญรัตนกุล
10663500706310 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 นิจสิรี สิงห์อนันต์
10663500706309 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 กษมา เนตรมณี
10663501976308 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 พรจรัส สีดาคำ
10663500706308 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 ธนวินท์ ประคำ
10663500706307 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 เบญญาภา บุญโฉม
10663500706306 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 สมฤดี พลพยอม
10663500706305 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 พิมลรัตน์ พลายชุมพล
10663500706304 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 ขวัญชนก รุ่งเรือง
10663500706303 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 จิรภัทร ทาเวียง
10663501876312 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ธีวสุ ภูงาม
10663500706302 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 สลักใจ พุทธจันทร์
10663502006310 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 อรณิชา ประเสริฐ
10663500706301 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 ทีปกร นิยมวัฒน์
10663501876311 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 นภัสรพี กุเกิด
10663502006309 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ศิริวรรณ์ รอดทะนงค์
10663501876310 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 สิรดนัย ศรีอินทร์
10663502006308 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 พลอยไพลิน มวยดี
10663502006307 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 นงรัตน์ ภูทองเงิน
10663501876309 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 กัญญาพร สารี
10663502006306 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ธีราพร สารศรี
10663501876308 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ชนาภา สงค์ประเสริฐ
10663502006305 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ธมลวรรณ วันดา
10663501876307 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 นภิษา อุปมุง
10663502006304 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 วรกาญจน์ เนียมเจริญ
10663501876306 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 อรัญญา เพ็งสง่า
10663501876305 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 นนทนน ทองนิ่ม
10663501876304 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 สุชัญ มีพิมพ์
10663501876303 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 พิณณ์ประภา รุ่งมี
10663501876302 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ประพาวีร์ สิงหา
10663501876301 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ศิริพร กล่ำมี
10663502006303 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ฝัลย์สุดา บุตราศรี
10663502006302 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ลดาวัลย์ เย็นคต
10663502006301 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 จิรานันท์ ประกินัง
10663501726311 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 พิชาภพ ทิพย์รส
10663501726310 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ออนนิชา สังข์ศรี
10663501726309 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ธนัญญา บำรุงจิตร์
10663501716310 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ฐิติรัตน์ บัวรอด
10663501716309 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 วีชานนท์ ยมจันทร์
10663501726308 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 กนกศักดิ์ คำนนท์
10663501716308 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 วิธวินท์ ยมจันทร์
10663501716307 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ธนวิชญ์ ลาอินทร์
10663501726307 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ภัทรพัฒน์ นาคดี
10663501986310 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 กฤษฏิกวิน ควรคำนวน
10663501716306 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 วิกรม ศรีนนท์
10663501986309 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 พรพิพัฒน์ สุริยะมาท
10663501716305 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 สุภาพร โคตรสุพรม
10663501716304 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 พีรชา ลินสันเทียะ
10663501726306 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ถิรพล ทับทอง
10663501986308 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 สรอรรถ พันธุ
10663501716303 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ประวิณา รอดฤทธิ์
10663501716302 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ญาณิกา ยมจันทร์
10663502016307 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 ภานุมาศ เชี่ยวชาญ
10663502766310 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 ภาณุวัชร์ เขียววิลัย
10663501716301 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ณัฐวุฒิ ทรัพย์เมฆ
10663502766309 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 เสาวลักษณ์ บุญตะรง
10663501986307 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 วรัญญา เหล่าภักดี
10663501726304 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ภูรินทร์ ดาวลาย
10663502016306 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 อัญชิสา ศรีอ่ำขำ
10663501986306 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 รังสิมา บุ้งทับทิม
10663501986305 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 รัชชานนท์ เกตุพันธุ์
10663502816314 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 นรีกานต์ คีรีเดช
10663502016305 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 กาญจนา สีแก้ว
10663502016304 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 จักรภัทร พลอยทับทิม
10663501986304 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 ปาริชาต ถาวรพันธ์
10663502016303 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 นฤมล จันทร์เอี่ยม
10663502016302 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 พัชรินทร์ พิมศีรี
10663501986303 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 ศตพร คลายน้อย
10663502016301 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 ศิริวรรณ พงษ์น้อย
10663501986302 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 ภัณทิรา เพ็ชรนารถ
10663501726303 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ภรันยู ดาวลาย
10663501726302 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 วริศรา วังหลวง
10663501976307 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 ศุมิตรา มะลิ
10663501976306 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 เกสรา กะวีระ
10663501726301 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ประภัสสร คำวิลานนท์
10663501976305 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 สาวรินทร์ อุทธิยา
10663501976304 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 วิไลพร ฉุยมานะ
10663501976303 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 พัชราภรณ์ ดาพัด
10663501976302 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 ตีรณา ร่าเริง
10663501976301 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 ชนานันท์ พรมจันทร์
10663502766308 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 กัญญาวีร์ พวงสมบัติ
10663502766307 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 กานต์ธีรา พวงสมบัติ
10663502766306 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 ขวัญจิรา ต่ายจันทร์
10663501736311 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 ณัฐกรณ์ บริหาร
10663502766305 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 นรภัทร โพธิ์พิจิตร
10663502766304 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 พรปวีณ์ วิทยา
10663502766303 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 สุรีรัตน์ พงศ์ษา
10663502766302 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 เพ็ญพิชญา ราชวงษ์อุระ
10663501736310 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 วีรเดช แก้วมณี
10663502816313 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 นรีกานต์ คีรีเดช
10663501736309 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 ปริวัตร์ โตม่วง
10663502816312 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 รุ่งชัย พนมเริงศักดิ์
10663501736308 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 อาทิตย์ แก้วมณี
10663501946310 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 สุวรรณภูมิ เปรี่ยมฤทธิ์
10663502816311 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 โสภิตา ขุนอินทร์
10663501736307 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 กล้าดิลก บริหาร
10663502816310 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ลัดดาวัลย์ เนตรขำ
10663501736306 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 อภิสิทธิ์ แก้วมณี
10663502816309 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ปรีดา คีรีเดช
10663501736305 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 โชติวรรณ มีพงษ์
10663502816308 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 อภิชญา ภูถินดร
10663501946309 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 นวพล ภู่รอด
10663501736304 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 ดาริกา เกตุพันธ์
10663502816307 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 วิวัฒน์ รัตน์ถวี
10663502816306 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 อมิตตา นาวา
10663501736303 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 วรัญญา เศรษฐเชื้อ
10663501736302 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 เย็นฤดี เรืองเดช
10663501946308 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 วาสนา นิ่มนวล
10663501736301 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 เกตสุนีย์ สุขใส
10663502816305 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ภาณุพงษ์ นุชมี
10663501946307 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ณัฐธิดา ทองบุตร
10663502816304 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ศุภกรณ์ ลาทอง
10663501946306 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 สุธินันท์ โพธิ์ทอง
10663501946305 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ทิวัตถ์ แสงสุวรรณ์
10663502816303 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 วัชรากร อุดมลาภ
10663501906310 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 จิรฐิตา พ่วงอินทร์
10663501946304 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ธาดา มามาก
10663502816302 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ชัยสิทธิ์ วงษ์เงิน
10663502766301 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 ธนาวุฒน์ กลิ่นจันทร์
10663501946303 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 พนิตา มลิแย้ม
10663502816301 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ชุติกาญจน์ น้อยก้อม
10663501906309 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ชญาณิษฐ์ คงสาม
10663501946302 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ณัฐวรา แสงชา
10663501906308 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ณัฏฐินี ฤกษ์งาม
10663501906307 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 บวรนันท์ นนทพัฒน์
10663501906306 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 เมธาพร พุ่มไพจิตร
10663501906305 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 รัชพล ครสุวรรณ์
10663501906304 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ศศิธร ทักษิณ
10663501906303 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 อภิพัฒณ์ แสงบุศย์
10663502916309 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 พงศกร พรมสร้อยแก้ว
10663502916308 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 รพีพัฒน์ หมายมั่น
10663502916307 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ปิยภัทร เชยชม
10663502916306 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ศศิวิมล คำมุงคุณ
10663502916305 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ณัฏฐธิดา จันทรา
10663502916304 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ภัทราภรณ์ รักษาแดน
10663502916303 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ฟ้าใหม่ แดนพันธ์
10663500866310 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 กมลวัฒน์ หล่ายพันธ์
10663502916302 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ปรียาพร บุญพูล
10663500866309 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 สันทัด แสงดี
10663502916301 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 กฤตชญา นันหน
10663500776310 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ณรงค์พร พูลหมี
10663500776309 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ภควรรษ นิยมสุข
10663500776308 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 จิราพร ดีพิมาย
10663500776307 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 วราพร แป้นสุข
10663500776306 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 สุนิสา ประภาศรี
10663500776305 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ธนนันท์ สิงห์ชู
10663500776304 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ก้านพลู ฉิมจิ๋ว
10663500776303 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 กุลธิดา รักษาทรัพย์
10663500776302 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ชมพูนุช พึงไชย
10663502976311 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 วันชนะ มุ้ยนาม
10663502726313 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ธีรภัทร์ บุญรอด
10663502726312 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 รักษ์คุณ มาลัยทิพย์
10663502726311 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 นภาวรรณ ทองคุ่ย
10663502726310 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 นภัสกร ภูคา
10663502726309 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ชญานินทร์ จินดา
10663502726308 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 กมลชนก สุสุข
10663502726307 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 จิรกร ทองกล่ำ
10663500866308 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 ชมัยพร ดีมี
10663500866307 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 วัชรี แสงอ่อน
10663500866306 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 กลชนก อินทร์ปอ
10663500866305 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 ธันวาธรณ์ อยู่เกษร
10663502726306 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ชัชวาลย์ สุมาลัย
10663500866304 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 วิรดา สอนทรัพย์
10663500866303 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 สุรารักษ์ เอี่ยมทิม
10663502726305 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 วาทิตา พิมพิสาร
10663500866302 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 บรรณสรณ์ โตสืบสาย
10663502726304 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ภัทรวดี พิมเสน
10663500866301 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 ศศิภา ทับทิมทอง
10663502726303 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 กฤตยา สอนเชื้อ
10663502726302 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 พิชญาภา จินดามัง
10663502726301 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ศิรินภา ประดิษฐสุข
10663501746310 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กัญญาภรณ์ รุ่งรัศมี
10663501906302 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ทรงธรรม ปล่องทอง
10663501986301 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 หทัยขวัญ กลั่นสุวรรณ
10663501906301 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 พรนภัส หริ่มเทศ
10663501746309 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กฤติยาภรณ์ พันสี
10663500776301 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 วรรณิษา กรีพรต
10663501746308 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ชญาภา มงคะสิงห์
10663501746307 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ปานทิพย์ โคม่วง
10663501746306 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กนกพร บุญเชิญ
10663501946301 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ตรีรัตน์ กมลกลาง
10663501746305 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ภนิดา สิงหขจร
10663501746304 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กนกวรรณ สุขโพรง
10663501746303 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 วรรณวิษา พรมศรี
10663501746302 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ลลิตา แสนคำราง
10663501746301 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ชาลิสา สุชัยราช
10663502676310 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 สุพัตรา คงเหม
10663502676309 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 นฤกานต์ บ่อทอง
10663502676308 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 รุ่งทิพย์ ลอยลม
10663502676307 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 ปภาวริณ บุญหล้า
10663502676306 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 กีรติภัทร สุขมาก
10663502676305 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 ณิชกุล เสริงกลาง
10663502676304 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 วันวิสา แสนศิริ
10663502676303 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 กนกพร ชวดชาวนา
10663502676302 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 แพรวพิชชา ทาลี
10663502676301 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 สุพัชชา ประพาศพงษ์
10663502976310 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 กัญญาภัค สมพฤกษ์
10663502976309 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 นฤบดินทร์ บุญทะกุล
10663502976308 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 แพรพลอย วงษ์แก้ว
10663502976307 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ฑิตฐิตา อินเครือ
10663502976306 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ออยธนา มุ้ยนาม
10663502976305 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 พิชญา แพสา
10663502976304 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 อดิเทพ ยี่เทพ
10663502976303 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 สุทธิชัย นนสะ
10663502976302 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ศุภชัย ไผ่ผันโฉม
10663502976301 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ณัฐฑิตา มะโนน้อม
10704801436310 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 วีรภาพ จังพานิช
10704801436309 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ตนุภัทร หลวงโภคา
10704801436308 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ปฏิภาณ จำเหล่
10704801436307 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ธนากร พุทธสอน
10704801436306 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 นรนิต พึ่งพันธุ์
10704801436305 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 สุชาดา มากพันธ์ุ
10704801436304 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 กรกนก เอี่ยมละออ
10704801436303 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 อิทธิพล เกิดสมบุญ
10704801436302 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ดาวประกาย อ๊อกเกลี้ยง
10704801436301 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ชลิตา ขัดเดชา
10335306876333 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 จิตรกัญญา ยะลา
10335306876332 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ฟ้าใส คชแพทย์
10335306876331 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 แก้วมณี บังเกิด
10335306876330 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พีรศักดิ์ หมวดประโคน
10335306876329 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ศุภานัน ห่อทรัพย์
10335306876328 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 สิริวรรณ ชอบทอง
10335306876327 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พัทธนันท์ สุยะทา
10335306876326 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 วรัญญา ชุมจันทร์
10335306876325 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภีมพล ฝูงที
10335306876324 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ธีรศักดิ์ ร่วมทรัพย์
10335306876323 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พงศกร ทองพูล
10335306876322 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณภัทร บุตรแสน
10335306876321 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 หัตถชัย ไวยศรีแสง
10335306876320 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณัฐกรณ์ ห่อทรัพย์
10335306876319 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ประกายสิทธิ์ กาวิน
10335306876318 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณัฎฐชัย ใจเรือง
10335306876317 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภัทรชัย ปรนปรือ
10335306876316 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภูมิรพี องคำตัน
10335306876315 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภูมิภัทร องคำตัน
10335306876314 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 สิทธิพจน์ บุญจูง
10335306876313 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภัทรวดี คาดีวี
10335306876312 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ชนัญชิดา แสงเพชร
10335306876311 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 เกตุมณี ดอนศรี
10335306876310 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พิศลักษณ์ ร่วมชื่น
10335306876309 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 กัญญารัตน์ กองวงค์
10335306876308 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณัฏฐณิชา ประเสริฐชาติ
10335306876307 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ศุภาวิณี คูณมี
10335306876306 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 สุพิชชา เกษี
10335306876305 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ปลายฝน เพียงทอง
10335306876304 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ธิดารัตน์ เครือวงค์สืบ
10335306876303 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ธัญญาลักษณ์ ถันทอง
10231501126308 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 วีรคำ ดำดี
10231501126307 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 ทนัชญา ชำห้าน
10231501126306 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 สุภัทรตา ยูซุป
10231501126305 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 คณิศร ฮ่อธิวงศ์
10231501126304 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 ธันยพร อรรคศรีวร
10231501126303 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 อาริสา แซ่เอี้ยว
10231501126302 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 ชลธิชา คำบุรี
10231501126301 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 จักรกฤษณ์ ใจสะอาด
10231501146310 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 กัลยา สังข์ทอง
10231501146309 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 ศิริกานต์ มโนธรรม
10231501146308 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 วันเฉลิม หอมขจร
10231501146306 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 มะลิ ลี
10231501146305 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 นพฤทธิ์ โสมนันท์
10231501146304 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 สาวิตรี ประวัติเจริญ
10231501176309 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 อริญชยา มหาศัทธา
10231501176308 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ปัณวิทย์ ชื่นชม
10231501176307 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ภาคิณี เชิมชัยภูมิ
10231501176306 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัฐธิดา คุ้มแก้ว
10231501176305 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 นัทที นีเวิน
10231501176304 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัฐสิทธิ์ ไมล์หรือ
10231501176303 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัฐภูมิ พุ่มจรูญ
10231501146303 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 มานวรรธน์ บัวลอย
10231501146302 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 กนกลักษณ์ บัวลอย
10231501146301 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 ญาณพัฒน์ คุ้มญาติ
10231501176302 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัทวุธ ดวงกระโทก
10231501176301 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 วิสุทธิพร จงกลาง
10231500566310 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 เนตรนภา นิกายะวงศ์
10231500566309 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 ลลิตา โพธิ์ทอง
10231500566308 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 ณัฐธิดา บุญมี
10231500566307 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 กัญชนก พุทธรักษา
10231500566306 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 วิไลวัลย์ ดาคำ
10231500566305 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 นวรัตน์ ประทุมมาลย์
10231500566304 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 มินตรา เพ็ชรรัตน์
10231500566303 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 สุภาวดี ศรีสำอาง
10231500566302 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 วรรดี บุญมี
10231500566301 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 ปุญญาพร ประเสริฐสังข์
10525005386401 1 ลำปาง ห้างฉัตรวิทยา 1052500538 วรินดา ทาสุรินทร์
10335308116310 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 นันทัชพร โสภาศรี
10335308116309 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 พรทิพา วิลุน
10335308116308 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 พิมลรัตน์ โททอง
10335308116307 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 จิรารัตน์ หารปราบ
10335308116306 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 วชิรญาณ์ หมื่นสุข
10335308116305 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 พรนภัส งามทรัพย์
10335308116304 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 กรกนก ไชยคุณ
10335308116303 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 ชุติกาญจน์ รักษา
10335308116302 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 นุชนาถ สลับศรี
10335308116301 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 ปวีณ์ธิดา กันภัย
10335308206310 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 อาริสา มาสงค์
10335308206309 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ปธากร พวงจำปา
10335308206308 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 จิรภาส โสดา
10335308206307 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 สุรชาติ บุญโสม
10335308206306 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 อรนภา อินทเสวก
10335308206305 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 อภิชัย ธิกะกุล
10335308206304 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ภูวดล พงษ์เกษ
10335308206303 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ลลียา โกศล
10335308206302 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 มาวิน ภูพูล
10335308206301 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ปภาวดี วิทจิตร
10335308086310 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 อรจิรา ศรีรุ่งเรือง
10335308086309 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 สุจิตรา ดาดวง
10335308086308 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 กนกลดา พละศักดิ์
10335308086307 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 นันทิกานต์ เลิศผล
10335308086306 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 นิรมล นวลศรีทอง
10335308086305 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 ปรินทร ขจรจิตร
10335308086304 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 ปนัดดา นันทา
10335308086303 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 สภัชชา ดาดวง
10335308086302 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 กฤษฎา ศุภนามัย
10335308086301 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 กวิตา คำกระจาย
10335308236310 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ชนาภา กิ่งจันทร์มล
10335308236309 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 เนตรชนก จันทร์ตั้ง
10335308236308 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ฐิตาภรณ์ นามวรรค
10335308236307 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 จิรภัทร สุขวงค์
10335308236306 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 กฤต วถาวรรณ์
10335308236305 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ญาณาธิป ยศศฺริ
10335308236304 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ดนัยฤทธิ์ บัวน้ำใส
10335308236303 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 วันใหม่ พิลากรณ์
10335308236302 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ธันย์ชนก คงเจริญ
10335308236301 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 จินตนา อัมภรณ์
10335306876302 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ปาระวี หอมทรง
10335306876301 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ชวัลกร ลืชา
10231500696320 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จันทร์จิรา เอ
10231500696319 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ภคพล อำนวยผล
10231500696318 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จิตรทิวา พันนิล
10231500696317 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 วุฒิกร ตระกูลวงศ์
10231500696316 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทิพย์ประภา ภารพันธ์
10231500696315 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 นันทณัฐ ศรีวิไล
10231500696314 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ฐิตาภา โสจันทร์
10231500696313 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทักษอร วิสเศษเเสงจันทร์
10231500696312 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ปุณยานุช พูลเกษม
10231500696311 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ชมพูนุท วัฒนะไมตรี
10915601656310 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 อรทัย หวานชื่น
10915601656309 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 เจษฎา แซ่กวนยิน
10915601656308 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 พรรณวดี โยมลาภ
10915601656307 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 ศรัณย์ ปกติง
10915601656306 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 อัษฎาวุธ อ่อนน้อม
10915601656305 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 จุฬาลักษณ์ รุ่งธานี
10915601656304 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 ประภัสสร แซ่กวนยิน
10915601656303 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 หฤทัย หวานชื่น
10915601656302 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 กาญจนา มาลัยสนั่น
10231500646310 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 จักรกฤษณ์ อังกุโร
10231500646309 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 กชพรรณ ชนะสิทธิ์
10231500646308 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 สรวิศ บัวขาว
10231500646307 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 อานนท์ ท่าเขา
10231500646306 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 มณีวรรณ ห่างภัย
10231500646305 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 ณิชาพัฒน์ จุณณะเดช
10231500646304 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 น้ำอ้อย ลา
10231500646303 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 อมรรัตน์ ยุทธอาจ
10231500646302 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 กัญญาพัชร กิจอักษร
10231500646301 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 ซันมา กสิพูล
10231501166309 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ฐิติมา ฆ้องจันดา
10231501166308 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 พัทนันท์ ภักดีชาติ
10231501166307 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ธนพร แก้วคล้าย
10231501166306 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณฤมล เนื้อนิล
10231501166305 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณัฎฐ์กมล กายา
10231501166304 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ปานา วราทรเมธากุล
10231501166303 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณัฐณิชา อ่อนทา
10231501166302 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 เปริกา น้อยอำมาตย์
10231501166301 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณัฏฐนันท์ ไชยงาม
10231500666310 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 กฤษฏ์ เมตตา
10231500666309 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 จุรีรัตน์ โยโพ
10231500666308 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ชูเกียรติ ชุมแสง
10231500666307 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ธีรพงศ์ เกิดกล้า
10231500666306 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ปวริศ ฤาชา
10731801196310 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 วรรณา แซ่ลี่
10731801196309 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 สรินยา สระทองห้อย
10731801196308 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 กนกพร ม่วงอยู่
10731801196307 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ณัฏฐณิชา คุณเอีย
10731801196306 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ธันยพร พันธ์มี
10731801196305 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ฐาปนี ฉิ่งทองคำ
10731801196304 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 พรอำพรรณ แล็กมาบแค
10731801196303 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ไชยวัฒน์ ยอดยา
10731801196302 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 สิทธิชัย เดชคล้าย
10731801196301 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ชลธิชา พุทธาราม
10231500666305 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ฤดี โลหะศาสตร์
10231500666304 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 วรรณภา สายสังข์
10231500666303 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 สายธาร แสนวันดี
10231500666302 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ศุทธินี ประเดิมเนตร์
10231500666301 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 เฉลิมศักดิ์ รือเรื่อง
30472001016310 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 พิมพ์รพัฒน์ ศรีนารัตน์
30472001016309 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 สิริรัตน์ ไฝเครือ
30472001016308 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 อินธิรา บูชาพันธ์
10475401166310 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 พรนภา เฉลิมพงษ์
10475401166309 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 พุทธิตา ต่อซอน
10475401166308 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 ชยากร เป้าปิด
10475401166307 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 วิรชัช กิ้วราชแยง
10475401166306 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 ณภัทรา ทองวิเศษ
10475401166305 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 แพรวารี วงศ์วรรณ
10475401166304 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 สุริวิภา แสงทอง
10475401166303 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 ชุติมา หลักคำ
10475401166302 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 พรศิริ ชาคำหลอย
10475401166301 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 แพรวารี วงศ์วรรณ
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 พิมพ์พิชญาภรณ์ ประทุมวัน
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 เพ็ญพิชชา สาระบุตร
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 กันต์ฤทัย ยืนนาน
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 ศุภกานต์ มีหวัง
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 นภสร ปาทา
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 ชลดา หันจางสิทธิ์
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 พัชราภา พันธ์สาย
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 ปวริศา คุณมี
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 กณกพร ไชยหา
10475404196310 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 รัชชุดา โยลัย
10475404196309 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 กัลย์สุดา รักษาศรี
10475404196308 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 เบญจวรรณ เพ็งเภา
10475404196307 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 ธนวัฒน์ หอมพิพักษ์
10475404196306 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 รัชชานนท์ ศิริบุตร
10475404196305 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 เอกภพ โสภิณ
10475404196304 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 จิรภิญญา ไชยคุณ
10475404196303 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 ชัญญาภรณ์ จันทะโส
10475404196302 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 อรรถพร งามนาสี
10475404196301 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 ชัยณรงค์ วันทาสุข
10475401206310 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 หทัยรัตน์ ดอกกุหลาบ
10475401206309 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 อภิสรา เวชศิริ
10475401206308 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ธิติยา แก้วกันหา
10475401206307 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ขวัญฤดี เงินประมวล
10475401206306 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 พิชามญชุ์ แสงพันธ์
10475401206305 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 กนกพร สุวรรณริน
10475401206304 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ธีราพร จอมทอง
10475401206303 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ขวัญกมล เงินประมวล
10475401206302 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ศุวิชาดา ศรีระวัด
10475401206301 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 สุพัตรา ทิพวงษ์
10475402196310 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ธนพร วงศ์คำเสาร์
10475402196309 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 พลกฤษดิ์ คำพูล
10475402196308 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ภูมิระพี แสนสีแก้ว
10475402196307 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 กรรณิการ์ มานัส
10475402196306 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ปภัสสร ฉัตรทิพย์
10475402196305 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ชนันธิดา ดวงหนูใจ
10475402196304 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 พัชราภา นาเมืองรักษ์
10475402196303 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ศศิกานต์ เกลี้ยกล่อม
10475402196302 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 วารุณี คำหงษา
10475402196301 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 วรนุช ฝ่ายรีย์
10475405026401 8 สกลนคร บ้านดงสาร 1047540502 วรรณภา แก้วศรีรัง
10475402356310 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ศินาธร ทองธิราช
10475402356309 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 วีรพงษ์ ครีบภูบุตร
10475402356308 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ดวงฤทัยทิพย์ แก้วไชยา
10475402356307 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 สรวิทย์ เรืองจันทึก
10475402356306 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ธนโชติ จำปาโชติ
10475402356305 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 อรุณรัตน์ จันทร์แพงดี
10475402356304 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 บัณฑิตา ชั้นน้อย
10475402356303 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ธนพร บัวพิษ
10475402356302 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 เหมรัตน์ กุลวงศ์
10475402356301 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 อดิภา จำปาโชติ
10475402396410 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 อลงกรณ์ แก้วกัณหา
10475402396409 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 อนุชา พรมมี
10475400706409 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 เปมิกา จันตะเสน
10475400706408 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 อินธิรา ไตรยขันธ์
10475400706407 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 จันทรรัตน์ มีสวัสดิ์
10475400706406 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 วราภรณ์ สุวรรณไชยรบ
10475400706306 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 ฐิติกานต์ วงศ์เตชะ
10475400636408 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 นิตา ดาบชัย
10475400636407 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 บุญรักษา เสนสิทธ์
10475400636406 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 สุภชา ศรีมาคำ
10475400636405 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ศิรดา เดชผล
10475400636404 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ศุภวรรณ พิมพ์ภูคำ
10475400636403 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ศศิวรรณ์ พิมพ์ภูคำ
10475400636402 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ธิดารัตน์ แก้วมะ
10475400636401 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ภูริวัตร สมนึกตน
10475400476310 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 อาทิตย์ โคตรธรรม
10475400476309 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 วราภรณ์ แก้วดี
10475400476308 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 รุ้งนภา คณะเมือง
10475400476307 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 ธนาธรณ์ สนิทนิตย์
10475400476306 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 ณัฐพงษ์ มุลตรีสา
10475400476305 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 ชัยสิทธิ์ ศรีบุตรดี
10475404746410 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 กชกร เหง้าน้อย
10475404786410 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ขวัญนภา เทศขันธ์
10475404786409 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ชินาริสา ชายคำ
10475404786408 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ภัณฑิรา ทรายสา
10475404786407 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 รัตติกาล เหง้าละคร
10475404786406 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 บงกช หลาบสีดา
10475404786405 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 อรวดี ทิพย์สุริย์
10475404786404 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ชณัฐฌา บัวพินธุ์
10475404786403 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ศิรัญชญา จูมจันทร์ทา
10475404786402 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 กนกกาญจน์ งาสิทธิ์
10475404786401 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 เสกสรร มงคล
10475400706405 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 เปมิกา จันตะเสน
10475400706404 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 อินธิรา ไตรยขันธ์
10475400706403 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 จันทรรัตน์ มีสวัสดิ์
10475400706402 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 วราภรณ์ สุวรรณไชยรบ
10475400706401 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 ฐิติกานต์ วงศ์เตชะ
10475403686403 8 สกลนคร บ้านบึงโน 1047540368 วริศรา แก่นท้าว
10475403686402 8 สกลนคร บ้านบึงโน 1047540368 อภิชาติ กัณหารัตน์
10475400576412 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 ชลธิชา ก้อนกงไกว
10475400126410 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 สุนิษา รอดกำเนิด
10475402216410 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 วิลาวรรณ สุราชสิงห์
10475402216409 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 อัครินทร์ กุลวงศ์
10475402216408 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 นิลุบล กาแก้ว
10475402216407 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 วิวรรธนี กาญบุตร
10475402216406 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 รินลดา ธิวะโต
10475402216405 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 นนทวัฒน์ ขุนสุวรรณ์
10475402216404 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 จิตนภา ไพรีรณ
10475402216403 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 จันทิมา คงวิชัย
10475402216402 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 จิรภิญญา นามวงศ์
10475402216401 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 สุวิชนันท์ ประทุม
10475403916401 8 สกลนคร บ้านคันชา 1047540391 ณัฐธยา สุ่มมาตร
10475400126409 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ต่อตระกูล ทองคำ
10475400126408 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 จุฑาทิพย์ งามขวา
10475400126407 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 วิลัยพร จันตะแสง
10475400126406 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ปิยะดา เดชโฮม
10475400126405 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 สกลวัฒน์ หาญภูบาล
10475400126404 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ธนาพร อินธิราช
10475400126403 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ศศิกาญจน์ กายจนทิพย์
10475400126402 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 เมษา สิงห์วงค์ษา
10475400126401 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ขวัญชนก ทะวงษา
10475403586412 8 สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1047540358 ทิพย์อัปสร หารประเสริฐ
10475405296410 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ชิตยาภรณ์ ดอนกวนเจ้า
10475405296409 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ปภัสสร หารือคำ
10475405296408 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 พรธิตา ศรีหาจันทร์
10475405296407 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ปทิตตา ศรีบุญเรือง
10475405296406 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 พรธิตา ไวนุสรณ์
10475405296405 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ธัญญารัตน์ กำทองดี
10475405296404 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ชุติกาญจน์ ประกิ่ง
10475405296403 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ฑัณฑิกา ผาจันทร์
10475405296402 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 เกียตรติศักดิ์ เสนาศรี
10475405296401 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 พิพัฒน์พล พ่อไชยราช
10475400096410 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 จิราพร ทิพย์อักษร
10475400096409 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 จิราพรรณ พ่อไชยราช
10475400096408 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 มณีรัตน์ เกษมสานต์
10475400096407 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 ฐิติวุธ เพชรดีคาย
10475400096406 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 เขมมิกา มือกุศล
10475400096405 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 ปัทมาวดี สะอิ้งทอง
10475400096404 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 บุษยมาศ พ่อไชยราช
10475400096403 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 วิภาดา ผ่องราศรี
10475400096402 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 ธนัท สางาม
10475400096401 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 สงกรานต์ สายสี
10475402506408 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ธิดาพร คุณราช
10475402506407 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 อาทิตย์ฐริญา ชมผา
10475402506406 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ปวีนา สาบก
10475403526410 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ดาวลออ บริสุทธิ์
10475403526409 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 จักรพงษ์ กันทาทำ
10475403526408 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ญาณิสา คำทอง
10475403526407 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ศรัญญา พลเยี่ยม
10475403526406 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 สรีรัลลดา ยิ้มมี
10475403526405 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 จิราพัชร เป้าจันทึก
10475403526404 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 กุลณัฐ สุวรรณกิจ
10475403526403 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ณัฐิฎา พิศหวงค์
10475403526402 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ธัญญารัตน์ สารสุวรรณ์
10475403526401 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 จิราภา บุราณสาร
10475400446410 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 พลอยประภัส ศรีพลพา
10475400446409 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 น้ำฝน คำสงค์
10475400446408 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ปวีณา ขันทีท้าว
10475400446407 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 วรางคณา วงค์พระครู
10475400446406 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ชลธิชา พรมเมือง
10475400446405 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ทิวา แซ่ตั้ง
10475400446404 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 นาวิน คำภูษา
10475400446403 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ปิยพันธ์ อาจวิชัย
10475400446402 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ศิราพัฒน์ คำคุย
10475400446401 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 จุฑามาศ แสนดวง
10475403406403 8 สกลนคร บ้านหนองแปน 1047540340 บวรภัค แพงคำมี
10475403406402 8 สกลนคร บ้านหนองแปน 1047540340 ปิยะพงษ์ ภาวงค์
10475403406401 8 สกลนคร บ้านหนองแปน 1047540340 ณัฐวัตร พันธ์ชน
10475402206409 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ณัฐณิชา กัลยาสิทธิ์
10475402206408 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ธัญพิชชา บุญศรี
10475402206407 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ปุลวัชร สีหาพล
10475402206406 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 อภิรักษ์ ธรรมศรีลา
10475402206405 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 สุภัสสรา อุ่นแกว
10475403586312 8 สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1047540358 กษมา วานนท์
10475403586411 8 สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1047540358 ทิพย์อัปสร หารประเสริฐ
10475402206404 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ชนาภา กระต่ายเทศ
10475402206403 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 อรจิรา เจริญศิลป์
10475402206402 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 รุ่งนภา โกสัยยา
10475402206401 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 เจริญชัย ฉาไทสง
10475403036411 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 เบญญาภา ชัยบุญมา
10475403036410 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ครองขวัญ บุยเสริม
10475402496411 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 เตชิต เกษทอง
10475402396408 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 พิมณภัทร ดกเอีย
10475402496410 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ปิยฉัตร ศรีจันสา
10475402396407 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ปุณยวีร์ พรหมกสิกร
10475402396406 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ปวิชญาดา อ่อนสุระทุม
10475402496409 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ไอรดา โพสาวัง
10475402496408 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 วรรณภา นรสาร
10475402396405 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 เพ็ญพิชชา กงพาน
10475402396404 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ศุภสุตา นวลอึ่ง
10475402396403 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ธัชกร อินทร์รักษา
10475402396402 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 พันธกาณร์ โกสิงห์
10475400806410 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 นัทธพงศ์ สกุลโพน
10475400806409 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 มนูญ ดลวิจิตร
10475400806408 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 เบญจรัตน์ ทิทา
10475400806407 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ธัญปัตย์ ใจคำ
10475400806406 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 เนตรนิภา ถึงคำภู
10475400806405 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ณิชาภัทร มาธุรัง
10475400806404 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ธันยาพร โถชัยคำ
10475400806403 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ปรายนภา พิมสอน
10475400806402 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 จุรีรัตน์ จันแรม
10475403826401 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 นรีการต์ กาญจนะกันโห
10475400806401 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 อุษาชิณี บุญเทียม
10475400516410 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 กรชนก กรพันธ์
10475400516409 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ปฐมพร มุลน้อยสุ
10475400516408 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 สุพนิตา ันันทวราพิชกุล
10475400516407 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ณภัทร ไขไพวัน
10475400516406 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 พิมมาดา ลีโคตะ
10475400516405 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 วรกานต์ ไขไพวัน
10475405176410 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 เปมิกา กล่ำทอง
10475405176409 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 พัชลา อุดทา
10475405176408 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 วรรณวิสา ปลูกกระโทก
10475405176407 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 ณัฐธิดา มีมาก
10475405176406 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 บุณยวีร์ สีงาม
10475405176405 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 ภาณิษา วัดครุฑ
10475405176404 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 อภัสรา ลุหาเกตุ
10475405176403 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 อนุวัต ขัวละคร
10475405176402 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 สิทธิเดช สังข์ทอง
10475402556310 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 นรินทิพย์ ณ นครพนม
10475402556309 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 ปัญญาพร วงศบาตร
10475405176401 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 กฤติพงษ์ สุพร
10475400886410 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 พัทธดนย์ โคตรเครื่อง
10475400886409 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 อภิรักษ์ กุดวงค์แก้ว
10475400886408 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ภูบรินทร์ กุดวงค์แก้ว
10475400886407 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ณัฐภัทร กุดวงค์แก้ว
10475400886406 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 สุภัสสร สมสนิท
10475400886405 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ชาลิสา ผิวพรรณ
10475400886404 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ฐิดาพร กุดวงค์แก้ว
10475400886403 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ณัฐพร กุดวงค์แก้ว
10475400886402 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ฐิตาภา กุดวงค์แก้ว
10475400886401 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 วรัทยา กุดวงค์แก้ว
10475405156410 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 จันทรส ทุมโยมา
10475405156409 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 กัญญารัตน์ กองวงศ์
10475405156408 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 พิมนภา วิเศษตุลาการ
10475405156407 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 เกรียงไกร จ้อยสอดดง
10475405156406 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 พีรพัฒน์ ทุมโยมา
10475405156405 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 วัชรินทร์ ธรรมวงค์
10475405156404 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 ศราวุธ สีมาคาม
10475400106310 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ณีรนุช สุขบาล
10475400106309 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ธึรเทพ อินหนอง
10475400106308 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 เจษฎา ซ้ายสุพรรณ
10475400106307 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 พัชรพล สีชมภู
10475400106306 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 กมลนิตย์ โทสาธรรม
10475400106305 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ภัทรวดี มิ่งขวัญ
10475400106304 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ลมินตรา สิทธิรัตน์
10475400106303 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ศุภสุตา หาญยงค์
10475400106302 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 พัชราภา ภูละคร
10475405186410 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 วิถารัตน์ ผุดผ่อง
10475405186409 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ศุภชัย วันนา
10475405186408 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ภัคจิรา โลกลินไลน์
10475405186407 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 กัญญาณัฐ ปานัง
10475405186406 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ภัทรวรินทร์ อุดชุมนารี
10475405186405 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 สุติมา เขจรรักษ์
10475405186404 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 สุดารัตน์ อุปการะ
10475405186403 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 กานดา สิทธิภักดิ์
10475405186402 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 พรรณปภา วารีทิพย์
10475405186401 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ภัทชรี คำนำ
10475400366410 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 อาทิตย์ คำตลบ
10475400366409 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ขวัญใจ ชาแสน
10475400366408 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 นพมล สวัสดิ์วงศ์ไชย
10475400366407 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ปนัดดา บริบูรณ์
10475400366406 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ปาจารีย์ สิงห์ยาม
10475400366405 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ญาณภา เสนาชัย
10475400366404 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ปฏิภาณ ไมล์แสนดี
10475400366403 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 มงคล วรรณศรี
10475400366402 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 รัฐศาสตร์ สุกศรี
10475400366401 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 วีรภาพ สังกฤษณ์
10475403426401 8 สกลนคร บ้านคำบิดโคกโพนยาง 1047540342 อาทิวราห์ ราชคำ
10475406066407 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 ชมพูนุช บรรผนึก
10475406066406 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 จุฑามาศ ศิริฟอง
10475406066405 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 ปณิชชยา ศิริสงค์
10475406066404 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 สิรินทรา คำศรี
10475406066403 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 นัทธมน ตาต้อง
10475406066402 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 อนัญพร เขตสุภา
10475406066401 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 ปทิตตา เรือนเงิน
10347103866402 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1034710386 ธนพงศ์พันธ์ เดชน้อย
10347103866401 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1034710386 อานนท์ นานาวัน
10475400836318 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ลลิตา ไพคำนาม
10475400836317 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 มัธยา ไพคำนาม
10475400836316 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ภูมิพัฒน์ ลืออำนาจ
10475400836315 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ณัฐจันทรา คิดดี
10475400836314 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 เฉลิมพล ไพคำนาม
10475400836313 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 กมลทิพย์ ยะคินี
10475400836312 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 อัจฉรา ไพคำนาม
10475400836311 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 วรนุช โคตรลาคำ
10475400836310 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 จิรายุส โฉสูงเนิน
10475400836309 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 วิภาดา ลีทอง
10475400836308 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 วัรภัทร ไพเรืองโสม
10475400836307 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ฐานัดดา งามยะราช
10475400836306 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ยุวดี เอกตาแสง
10475400836305 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 รุทธิชัย ขรรศร
10475400836304 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 กมลวรรณ ไพคำนาม
10475400836303 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 สุปาณี สิมแสง
10475400836302 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 จิราพัชร ไพคำนาม
10475400836301 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 พิมพ์ลภัส ตุพิลา
10915601656301 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 ชญานิน ผอมเขียว
10475402786408 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 สุทธิดา สุไผ่โพธิ์
10475402786407 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 พัชราภา อินประเสริฐ
10475402786406 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 จิตรดา สีอุดม
10475402786405 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 สุพัตรา ทะนงค์
10475402786404 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 นิรินทิรา กุลอัก
10475402786403 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 ปรานข์ปริญา ไชยปัญหา
10475402786402 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 ธีรวัฒน์ นันทะสอน
10180902046403 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1018090204 ธรรมวงค์ หุนติราช
10180902046402 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1018090204 มัณฑนา เฝ้าทรัพย์
10180902046401 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1018090204 หทัยชนก ไชยปัญหา
10475401766405 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 ญาโนบล ปลัดวิเศษ
10475401766404 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 เนตรนภา ไชยตะมาตย์
10475401766403 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 รสิตา ไชยตะมาตย์
10475401766402 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 ระรินทิพย์ ไชยตะมาตย์
10475401766401 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 ปนัดดา ไชยตะมาตย์
10475406006410 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 นภัสสร เมืองอามาตย์
10475406006409 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 อัปสร นอนิล
10475406006408 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 พรชัย รอดซอง
10475406006407 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 อภิญญา มอมุงคุณ
10475406006406 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 ธัญพิชชา ฮันวงค์
10475406006405 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 จินตพร นรสาร
10475406006404 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 ศิริโชค พลอินสา
10475406006403 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 พงศกร พานิชนาวา
10475406006402 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 วงศกร พลอินสา
10475406006401 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 เพชรทักษิณ หอมจันทร์
10475402796410 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 อริสา คำจันทร์
10475402796409 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 อรปรีญา โพธิมล
10475402796408 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 พัชรธร ไพสีขาว
10475402796407 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 ศุภชญา ราชสีห์
10475405406411 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 จินดาวรรณ ไชยเทศ
10475405406410 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ธิดาวรรณ ไชยเทศ
10475405406409 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ฐิติยา จำปาแก้ว