รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นยุวอาสาสมัคร

รหัส ยุว.อสม เขต จังหวัด ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล
10663500896312 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ญาดา นิลธวัช
10663500896311 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ณัฐวดี มีศรีเรือง
10663500896309 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 สุจารี มินทยัก
10663500896308 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 กาญจนาพร เนียมทอง
10663500896307 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ญาณิศา จั่นรัตน์
10663500896306 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 พรทิพย์ คำมา
10663500896305 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ณรงค์ฤทธิ์ ใจชื่น
10663500896304 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 สุพิชชา ปานเผื่อน
10663500896303 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 นนทกร เฟื่องชุ่ม
10663500896302 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 เนติธร ศรีพูล
10663500896301 3 พิจิตร วัดบ้านท่ามะไฟ 1066350089 ณัฐวดี เฟื่องชุ่ม
10663500676312 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ปิยากร เทศคง
10663500676311 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 กฤตาภรณ์ ผัดเหวิ้น
10663500676310 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พรนภัส มูคำ
10663500676309 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ณัฏฐชา บุญมีสุข
10663500676308 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 กชกร แสงเทียน
10663500676307 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 รัตติกาล ชัยภูมิ
10663500676306 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พวงทอง บุญสิทธิ์
10663500676305 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ณัฐชา บัวโฉม
10663500676304 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พวงทอง บุญสิทธิ์
10663500676303 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 พรชวาลาชัย ชุ่มมั่น
10663500676302 3 พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว 1066350067 ยุพารัตน์ ภู่ทัด
10663501676302 3 พิจิตร อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1066350167 วรรณภา นามวัง
10663501676301 3 พิจิตร อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1066350167 รัตนาวดี เหรียญรัตนกุล
10663500706310 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 นิจสิรี สิงห์อนันต์
10663500706309 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 กษมา เนตรมณี
10663501976308 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 พรจรัส สีดาคำ
10663500706308 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 ธนวินท์ ประคำ
10663500706307 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 เบญญาภา บุญโฉม
10663500706306 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 สมฤดี พลพยอม
10663500706305 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 พิมลรัตน์ พลายชุมพล
10663500706304 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 ขวัญชนก รุ่งเรือง
10663500706303 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 จิรภัทร ทาเวียง
10663501876312 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ธีวสุ ภูงาม
10663500706302 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 สลักใจ พุทธจันทร์
10663502006310 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 อรณิชา ประเสริฐ
10663500706301 3 พิจิตร วัดบ้านท้ายน้ำ 1066350070 ทีปกร นิยมวัฒน์
10663501876311 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 นภัสรพี กุเกิด
10663502006309 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ศิริวรรณ์ รอดทะนงค์
10663501876310 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 สิรดนัย ศรีอินทร์
10663502006308 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 พลอยไพลิน มวยดี
10663502006307 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 นงรัตน์ ภูทองเงิน
10663501876309 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 กัญญาพร สารี
10663502006306 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ธีราพร สารศรี
10663501876308 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ชนาภา สงค์ประเสริฐ
10663502006305 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ธมลวรรณ วันดา
10663501876307 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 นภิษา อุปมุง
10663502006304 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 วรกาญจน์ เนียมเจริญ
10663501876306 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 อรัญญา เพ็งสง่า
10663501876305 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 นนทนน ทองนิ่ม
10663501876304 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 สุชัญ มีพิมพ์
10663501876303 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 พิณณ์ประภา รุ่งมี
10663501876302 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ประพาวีร์ สิงหา
10663501876301 3 พิจิตร วัดคลองข่อย 1066350187 ศิริพร กล่ำมี
10663502006303 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ฝัลย์สุดา บุตราศรี
10663502006302 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 ลดาวัลย์ เย็นคต
10663502006301 3 พิจิตร วัดเขารวก 1066350200 จิรานันท์ ประกินัง
10663501726311 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 พิชาภพ ทิพย์รส
10663501726310 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ออนนิชา สังข์ศรี
10663501726309 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ธนัญญา บำรุงจิตร์
10663501716310 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ฐิติรัตน์ บัวรอด
10663501716309 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 วีชานนท์ ยมจันทร์
10663501726308 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 กนกศักดิ์ คำนนท์
10663501716308 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 วิธวินท์ ยมจันทร์
10663501716307 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ธนวิชญ์ ลาอินทร์
10663501726307 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ภัทรพัฒน์ นาคดี
10663501986310 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 กฤษฏิกวิน ควรคำนวน
10663501716306 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 วิกรม ศรีนนท์
10663501986309 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 พรพิพัฒน์ สุริยะมาท
10663501716305 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 สุภาพร โคตรสุพรม
10663501716304 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 พีรชา ลินสันเทียะ
10663501726306 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ถิรพล ทับทอง
10663501986308 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 สรอรรถ พันธุ
10663501716303 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ประวิณา รอดฤทธิ์
10663501716302 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ญาณิกา ยมจันทร์
10663502016307 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 ภานุมาศ เชี่ยวชาญ
10663502766310 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 ภาณุวัชร์ เขียววิลัย
10663501716301 3 พิจิตร วัดทับปรู 1066350171 ณัฐวุฒิ ทรัพย์เมฆ
10663502766309 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 เสาวลักษณ์ บุญตะรง
10663501986307 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 วรัญญา เหล่าภักดี
10663501726304 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ภูรินทร์ ดาวลาย
10663502016306 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 อัญชิสา ศรีอ่ำขำ
10663501986306 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 รังสิมา บุ้งทับทิม
10663501986305 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 รัชชานนท์ เกตุพันธุ์
10663502816314 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 นรีกานต์ คีรีเดช
10663502016305 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 กาญจนา สีแก้ว
10663502016304 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 จักรภัทร พลอยทับทิม
10663501986304 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 ปาริชาต ถาวรพันธ์
10663502016303 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 นฤมล จันทร์เอี่ยม
10663502016302 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 พัชรินทร์ พิมศีรี
10663501986303 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 ศตพร คลายน้อย
10663502016301 3 พิจิตร บ้านเนินทราย 1066350201 ศิริวรรณ พงษ์น้อย
10663501986302 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 ภัณทิรา เพ็ชรนารถ
10663501726303 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ภรันยู ดาวลาย
10663501726302 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 วริศรา วังหลวง
10663501976307 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 ศุมิตรา มะลิ
10663501976306 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 เกสรา กะวีระ
10663501726301 3 พิจิตร บ้านสามบึงบาตร 1066350172 ประภัสสร คำวิลานนท์
10663501976305 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 สาวรินทร์ อุทธิยา
10663501976304 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 วิไลพร ฉุยมานะ
10663501976303 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 พัชราภรณ์ ดาพัด
10663501976302 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 ตีรณา ร่าเริง
10663501976301 3 พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1066350197 ชนานันท์ พรมจันทร์
10663502766308 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 กัญญาวีร์ พวงสมบัติ
10663502766307 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 กานต์ธีรา พวงสมบัติ
10663502766306 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 ขวัญจิรา ต่ายจันทร์
10663501736311 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 ณัฐกรณ์ บริหาร
10663502766305 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 นรภัทร โพธิ์พิจิตร
10663502766304 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 พรปวีณ์ วิทยา
10663502766303 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 สุรีรัตน์ พงศ์ษา
10663502766302 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 เพ็ญพิชญา ราชวงษ์อุระ
10663501736310 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 วีรเดช แก้วมณี
10663502816313 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 นรีกานต์ คีรีเดช
10663501736309 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 ปริวัตร์ โตม่วง
10663502816312 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 รุ่งชัย พนมเริงศักดิ์
10663501736308 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 อาทิตย์ แก้วมณี
10663501946310 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 สุวรรณภูมิ เปรี่ยมฤทธิ์
10663502816311 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 โสภิตา ขุนอินทร์
10663501736307 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 กล้าดิลก บริหาร
10663502816310 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ลัดดาวัลย์ เนตรขำ
10663501736306 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 อภิสิทธิ์ แก้วมณี
10663502816309 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ปรีดา คีรีเดช
10663501736305 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 โชติวรรณ มีพงษ์
10663502816308 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 อภิชญา ภูถินดร
10663501946309 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 นวพล ภู่รอด
10663501736304 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 ดาริกา เกตุพันธ์
10663502816307 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 วิวัฒน์ รัตน์ถวี
10663502816306 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 อมิตตา นาวา
10663501736303 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 วรัญญา เศรษฐเชื้อ
10663501736302 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 เย็นฤดี เรืองเดช
10663501946308 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 วาสนา นิ่มนวล
10663501736301 3 พิจิตร บ้านหนองหวาย 1066350173 เกตสุนีย์ สุขใส
10663502816305 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ภาณุพงษ์ นุชมี
10663501946307 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ณัฐธิดา ทองบุตร
10663502816304 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ศุภกรณ์ ลาทอง
10663501946306 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 สุธินันท์ โพธิ์ทอง
10663501946305 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ทิวัตถ์ แสงสุวรรณ์
10663502816303 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 วัชรากร อุดมลาภ
10663501906310 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 จิรฐิตา พ่วงอินทร์
10663501946304 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ธาดา มามาก
10663502816302 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ชัยสิทธิ์ วงษ์เงิน
10663502766301 3 พิจิตร วัดสัตตศิลาอาสน์ 1066350276 ธนาวุฒน์ กลิ่นจันทร์
10663501946303 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 พนิตา มลิแย้ม
10663502816301 3 พิจิตร วัดไดอีเผือก 1066350281 ชุติกาญจน์ น้อยก้อม
10663501906309 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ชญาณิษฐ์ คงสาม
10663501946302 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ณัฐวรา แสงชา
10663501906308 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ณัฏฐินี ฤกษ์งาม
10663501906307 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 บวรนันท์ นนทพัฒน์
10663501906306 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 เมธาพร พุ่มไพจิตร
10663501906305 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 รัชพล ครสุวรรณ์
10663501906304 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ศศิธร ทักษิณ
10663501906303 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 อภิพัฒณ์ แสงบุศย์
10663502916309 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 พงศกร พรมสร้อยแก้ว
10663502916308 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 รพีพัฒน์ หมายมั่น
10663502916307 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ปิยภัทร เชยชม
10663502916306 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ศศิวิมล คำมุงคุณ
10663502916305 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ณัฏฐธิดา จันทรา
10663502916304 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ภัทราภรณ์ รักษาแดน
10663502916303 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ฟ้าใหม่ แดนพันธ์
10663500866310 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 กมลวัฒน์ หล่ายพันธ์
10663502916302 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 ปรียาพร บุญพูล
10663500866309 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 สันทัด แสงดี
10663502916301 3 พิจิตร บ้านเขานกยูง 1066350291 กฤตชญา นันหน
10663500776310 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ณรงค์พร พูลหมี
10663500776309 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ภควรรษ นิยมสุข
10663500776308 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 จิราพร ดีพิมาย
10663500776307 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 วราพร แป้นสุข
10663500776306 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 สุนิสา ประภาศรี
10663500776305 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ธนนันท์ สิงห์ชู
10663500776304 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ก้านพลู ฉิมจิ๋ว
10663500776303 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 กุลธิดา รักษาทรัพย์
10663500776302 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 ชมพูนุช พึงไชย
10663502976311 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 วันชนะ มุ้ยนาม
10663502726313 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ธีรภัทร์ บุญรอด
10663502726312 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 รักษ์คุณ มาลัยทิพย์
10663502726311 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 นภาวรรณ ทองคุ่ย
10663502726310 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 นภัสกร ภูคา
10663502726309 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ชญานินทร์ จินดา
10663502726308 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 กมลชนก สุสุข
10663502726307 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 จิรกร ทองกล่ำ
10663500866308 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 ชมัยพร ดีมี
10663500866307 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 วัชรี แสงอ่อน
10663500866306 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 กลชนก อินทร์ปอ
10663500866305 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 ธันวาธรณ์ อยู่เกษร
10663502726306 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ชัชวาลย์ สุมาลัย
10663500866304 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 วิรดา สอนทรัพย์
10663500866303 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 สุรารักษ์ เอี่ยมทิม
10663502726305 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 วาทิตา พิมพิสาร
10663500866302 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 บรรณสรณ์ โตสืบสาย
10663502726304 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ภัทรวดี พิมเสน
10663500866301 3 พิจิตร บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1066350086 ศศิภา ทับทิมทอง
10663502726303 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 กฤตยา สอนเชื้อ
10663502726302 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 พิชญาภา จินดามัง
10663502726301 3 พิจิตร วัดชัยศรี 1066350272 ศิรินภา ประดิษฐสุข
10663501746310 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กัญญาภรณ์ รุ่งรัศมี
10663501906302 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 ทรงธรรม ปล่องทอง
10663501986301 3 พิจิตร วัดสัตตวนาราม 1066350198 หทัยขวัญ กลั่นสุวรรณ
10663501906301 3 พิจิตร วัดต้นชุมแสง 1066350190 พรนภัส หริ่มเทศ
10663501746309 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กฤติยาภรณ์ พันสี
10663500776301 3 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1066350077 วรรณิษา กรีพรต
10663501746308 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ชญาภา มงคะสิงห์
10663501746307 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ปานทิพย์ โคม่วง
10663501746306 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กนกพร บุญเชิญ
10663501946301 3 พิจิตร วัดป่าแดง 1066350194 ตรีรัตน์ กมลกลาง
10663501746305 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ภนิดา สิงหขจร
10663501746304 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 กนกวรรณ สุขโพรง
10663501746303 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 วรรณวิษา พรมศรี
10663501746302 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ลลิตา แสนคำราง
10663501746301 3 พิจิตร วัดวังหว้า 1066350174 ชาลิสา สุชัยราช
10663502676310 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 สุพัตรา คงเหม
10663502676309 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 นฤกานต์ บ่อทอง
10663502676308 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 รุ่งทิพย์ ลอยลม
10663502676307 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 ปภาวริณ บุญหล้า
10663502676306 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 กีรติภัทร สุขมาก
10663502676305 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 ณิชกุล เสริงกลาง
10663502676304 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 วันวิสา แสนศิริ
10663502676303 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 กนกพร ชวดชาวนา
10663502676302 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 แพรวพิชชา ทาลี
10663502676301 3 พิจิตร บุรพรัตน์วิทยาคาร 1066350267 สุพัชชา ประพาศพงษ์
10663502976310 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 กัญญาภัค สมพฤกษ์
10663502976309 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 นฤบดินทร์ บุญทะกุล
10663502976308 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 แพรพลอย วงษ์แก้ว
10663502976307 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ฑิตฐิตา อินเครือ
10663502976306 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ออยธนา มุ้ยนาม
10663502976305 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 พิชญา แพสา
10663502976304 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 อดิเทพ ยี่เทพ
10663502976303 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 สุทธิชัย นนสะ
10663502976302 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ศุภชัย ไผ่ผันโฉม
10663502976301 3 พิจิตร สี่แยกเขาดิน 1066350297 ณัฐฑิตา มะโนน้อม
10704801436310 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 วีรภาพ จังพานิช
10704801436309 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ตนุภัทร หลวงโภคา
10704801436308 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ปฏิภาณ จำเหล่
10704801436307 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ธนากร พุทธสอน
10704801436306 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 นรนิต พึ่งพันธุ์
10704801436305 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 สุชาดา มากพันธ์ุ
10704801436304 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 กรกนก เอี่ยมละออ
10704801436303 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 อิทธิพล เกิดสมบุญ
10704801436302 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ดาวประกาย อ๊อกเกลี้ยง
10704801436301 5 ราชบุรี วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1070480143 ชลิตา ขัดเดชา
10335306876333 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 จิตรกัญญา ยะลา
10335306876332 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ฟ้าใส คชแพทย์
10335306876331 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 แก้วมณี บังเกิด
10335306876330 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พีรศักดิ์ หมวดประโคน
10335306876329 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ศุภานัน ห่อทรัพย์
10335306876328 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 สิริวรรณ ชอบทอง
10335306876327 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พัทธนันท์ สุยะทา
10335306876326 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 วรัญญา ชุมจันทร์
10335306876325 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภีมพล ฝูงที
10335306876324 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ธีรศักดิ์ ร่วมทรัพย์
10335306876323 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พงศกร ทองพูล
10335306876322 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณภัทร บุตรแสน
10335306876321 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 หัตถชัย ไวยศรีแสง
10335306876320 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณัฐกรณ์ ห่อทรัพย์
10335306876319 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ประกายสิทธิ์ กาวิน
10335306876318 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณัฎฐชัย ใจเรือง
10335306876317 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภัทรชัย ปรนปรือ
10335306876316 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภูมิรพี องคำตัน
10335306876315 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภูมิภัทร องคำตัน
10335306876314 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 สิทธิพจน์ บุญจูง
10335306876313 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ภัทรวดี คาดีวี
10335306876312 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ชนัญชิดา แสงเพชร
10335306876311 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 เกตุมณี ดอนศรี
10335306876310 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 พิศลักษณ์ ร่วมชื่น
10335306876309 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 กัญญารัตน์ กองวงค์
10335306876308 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ณัฏฐณิชา ประเสริฐชาติ
10335306876307 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ศุภาวิณี คูณมี
10335306876306 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 สุพิชชา เกษี
10335306876305 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ปลายฝน เพียงทอง
10335306876304 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ธิดารัตน์ เครือวงค์สืบ
10335306876303 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ธัญญาลักษณ์ ถันทอง
10231501126308 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 วีรคำ ดำดี
10231501126307 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 ทนัชญา ชำห้าน
10231501126306 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 สุภัทรตา ยูซุป
10231501126305 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 คณิศร ฮ่อธิวงศ์
10231501126304 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 ธันยพร อรรคศรีวร
10231501126303 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 อาริสา แซ่เอี้ยว
10231501126302 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 ชลธิชา คำบุรี
10231501126301 6 ตราด บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1023150112 จักรกฤษณ์ ใจสะอาด
10231501146310 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 กัลยา สังข์ทอง
10231501146309 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 ศิริกานต์ มโนธรรม
10231501146308 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 วันเฉลิม หอมขจร
10231501146306 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 มะลิ ลี
10231501146305 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 นพฤทธิ์ โสมนันท์
10231501146304 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 สาวิตรี ประวัติเจริญ
10231501176309 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 อริญชยา มหาศัทธา
10231501176308 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ปัณวิทย์ ชื่นชม
10231501176307 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ภาคิณี เชิมชัยภูมิ
10231501176306 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัฐธิดา คุ้มแก้ว
10231501176305 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 นัทที นีเวิน
10231501176304 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัฐสิทธิ์ ไมล์หรือ
10231501176303 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัฐภูมิ พุ่มจรูญ
10231501146303 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 มานวรรธน์ บัวลอย
10231501146302 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 กนกลักษณ์ บัวลอย
10231501146301 6 ตราด บ้านอ่าวพร้าว 1023150114 ญาณพัฒน์ คุ้มญาติ
10231501176302 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 ณัทวุธ ดวงกระโทก
10231501176301 6 ตราด บ้านบางเบ้า 1023150117 วิสุทธิพร จงกลาง
10231500566310 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 เนตรนภา นิกายะวงศ์
10231500566309 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 ลลิตา โพธิ์ทอง
10231500566308 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 ณัฐธิดา บุญมี
10231500566307 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 กัญชนก พุทธรักษา
10231500566306 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 วิไลวัลย์ ดาคำ
10231500566305 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 นวรัตน์ ประทุมมาลย์
10231500566304 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 มินตรา เพ็ชรรัตน์
10231500566303 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 สุภาวดี ศรีสำอาง
10231500566302 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 วรรดี บุญมี
10231500566301 6 ตราด บ้านดอนสูง 1023150056 ปุญญาพร ประเสริฐสังข์
10525005386401 1 ลำปาง ห้างฉัตรวิทยา 1052500538 วรินดา ทาสุรินทร์
10335308116310 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 นันทัชพร โสภาศรี
10335308116309 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 พรทิพา วิลุน
10335308116308 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 พิมลรัตน์ โททอง
10335308116307 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 จิรารัตน์ หารปราบ
10335308116306 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 วชิรญาณ์ หมื่นสุข
10335308116305 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 พรนภัส งามทรัพย์
10335308116304 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 กรกนก ไชยคุณ
10335308116303 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 ชุติกาญจน์ รักษา
10335308116302 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 นุชนาถ สลับศรี
10335308116301 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวใหญ่ 1033530811 ปวีณ์ธิดา กันภัย
10335308206310 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 อาริสา มาสงค์
10335308206309 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ปธากร พวงจำปา
10335308206308 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 จิรภาส โสดา
10335308206307 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 สุรชาติ บุญโสม
10335308206306 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 อรนภา อินทเสวก
10335308206305 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 อภิชัย ธิกะกุล
10335308206304 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ภูวดล พงษ์เกษ
10335308206303 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ลลียา โกศล
10335308206302 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 มาวิน ภูพูล
10335308206301 10 ศรีสะเกษ บ้านคำกลาง 1033530820 ปภาวดี วิทจิตร
10335308086310 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 อรจิรา ศรีรุ่งเรือง
10335308086309 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 สุจิตรา ดาดวง
10335308086308 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 กนกลดา พละศักดิ์
10335308086307 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 นันทิกานต์ เลิศผล
10335308086306 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 นิรมล นวลศรีทอง
10335308086305 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 ปรินทร ขจรจิตร
10335308086304 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 ปนัดดา นันทา
10335308086303 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 สภัชชา ดาดวง
10335308086302 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 กฤษฎา ศุภนามัย
10335308086301 10 ศรีสะเกษ บ้านหนองหว้า 1033530808 กวิตา คำกระจาย
10335308236310 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ชนาภา กิ่งจันทร์มล
10335308236309 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 เนตรชนก จันทร์ตั้ง
10335308236308 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ฐิตาภรณ์ นามวรรค
10335308236307 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 จิรภัทร สุขวงค์
10335308236306 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 กฤต วถาวรรณ์
10335308236305 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ญาณาธิป ยศศฺริ
10335308236304 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ดนัยฤทธิ์ บัวน้ำใส
10335308236303 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 วันใหม่ พิลากรณ์
10335308236302 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 ธันย์ชนก คงเจริญ
10335308236301 10 ศรีสะเกษ บ้านสร้างเม็ก 1033530823 จินตนา อัมภรณ์
10335306876302 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ปาระวี หอมทรง
10335306876301 10 ศรีสะเกษ อนุบาลศรีรัตนะ 1033530687 ชวัลกร ลืชา
10231500696320 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จันทร์จิรา เอ
10231500696319 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ภคพล อำนวยผล
10231500696318 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จิตรทิวา พันนิล
10231500696317 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 วุฒิกร ตระกูลวงศ์
10231500696316 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทิพย์ประภา ภารพันธ์
10231500696315 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 นันทณัฐ ศรีวิไล
10231500696314 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ฐิตาภา โสจันทร์
10231500696313 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทักษอร วิสเศษเเสงจันทร์
10231500696312 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ปุณยานุช พูลเกษม
10231500696311 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ชมพูนุท วัฒนะไมตรี
10915601656310 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 อรทัย หวานชื่น
10915601656309 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 เจษฎา แซ่กวนยิน
10915601656308 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 พรรณวดี โยมลาภ
10915601656307 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 ศรัณย์ ปกติง
10915601656306 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 อัษฎาวุธ อ่อนน้อม
10915601656305 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 จุฬาลักษณ์ รุ่งธานี
10915601656304 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 ประภัสสร แซ่กวนยิน
10915601656303 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 หฤทัย หวานชื่น
10915601656302 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 กาญจนา มาลัยสนั่น
10231500646310 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 จักรกฤษณ์ อังกุโร
10231500646309 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 กชพรรณ ชนะสิทธิ์
10231500646308 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 สรวิศ บัวขาว
10231500646307 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 อานนท์ ท่าเขา
10231500646306 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 มณีวรรณ ห่างภัย
10231500646305 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 ณิชาพัฒน์ จุณณะเดช
10231500646304 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 น้ำอ้อย ลา
10231500646303 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 อมรรัตน์ ยุทธอาจ
10231500646302 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 กัญญาพัชร กิจอักษร
10231500646301 6 ตราด บ้านดงกลาง 1023150064 ซันมา กสิพูล
10231501166309 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ฐิติมา ฆ้องจันดา
10231501166308 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 พัทนันท์ ภักดีชาติ
10231501166307 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ธนพร แก้วคล้าย
10231501166306 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณฤมล เนื้อนิล
10231501166305 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณัฎฐ์กมล กายา
10231501166304 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ปานา วราทรเมธากุล
10231501166303 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณัฐณิชา อ่อนทา
10231501166302 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 เปริกา น้อยอำมาตย์
10231501166301 6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 ณัฏฐนันท์ ไชยงาม
10231500666310 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 กฤษฏ์ เมตตา
10231500666309 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 จุรีรัตน์ โยโพ
10231500666308 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ชูเกียรติ ชุมแสง
10231500666307 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ธีรพงศ์ เกิดกล้า
10231500666306 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ปวริศ ฤาชา
10731801196310 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 วรรณา แซ่ลี่
10731801196309 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 สรินยา สระทองห้อย
10731801196308 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 กนกพร ม่วงอยู่
10731801196307 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ณัฏฐณิชา คุณเอีย
10731801196306 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ธันยพร พันธ์มี
10731801196305 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ฐาปนี ฉิ่งทองคำ
10731801196304 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 พรอำพรรณ แล็กมาบแค
10731801196303 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ไชยวัฒน์ ยอดยา
10731801196302 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 สิทธิชัย เดชคล้าย
10731801196301 5 นครปฐม บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 1073180119 ชลธิชา พุทธาราม
10231500666305 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ฤดี โลหะศาสตร์
10231500666304 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 วรรณภา สายสังข์
10231500666303 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 สายธาร แสนวันดี
10231500666302 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 ศุทธินี ประเดิมเนตร์
10231500666301 6 ตราด วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 1023150066 เฉลิมศักดิ์ รือเรื่อง
30472001016310 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 พิมพ์รพัฒน์ ศรีนารัตน์
30472001016309 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 สิริรัตน์ ไฝเครือ
30472001016308 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 อินธิรา บูชาพันธ์
10475401166310 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 พรนภา เฉลิมพงษ์
10475401166309 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 พุทธิตา ต่อซอน
10475401166308 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 ชยากร เป้าปิด
10475401166307 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 วิรชัช กิ้วราชแยง
10475401166306 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 ณภัทรา ทองวิเศษ
10475401166305 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 แพรวารี วงศ์วรรณ
10475401166304 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 สุริวิภา แสงทอง
10475401166303 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 ชุติมา หลักคำ
10475401166302 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 พรศิริ ชาคำหลอย
10475401166301 8 สกลนคร บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) 1047540116 แพรวารี วงศ์วรรณ
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 พิมพ์พิชญาภรณ์ ประทุมวัน
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 เพ็ญพิชชา สาระบุตร
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 กันต์ฤทัย ยืนนาน
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 ศุภกานต์ มีหวัง
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 นภสร ปาทา
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 ชลดา หันจางสิทธิ์
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 พัชราภา พันธ์สาย
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 ปวริศา คุณมี
10475403826302 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 กณกพร ไชยหา
10475404196310 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 รัชชุดา โยลัย
10475404196309 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 กัลย์สุดา รักษาศรี
10475404196308 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 เบญจวรรณ เพ็งเภา
10475404196307 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 ธนวัฒน์ หอมพิพักษ์
10475404196306 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 รัชชานนท์ ศิริบุตร
10475404196305 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 เอกภพ โสภิณ
10475404196304 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 จิรภิญญา ไชยคุณ
10475404196303 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 ชัญญาภรณ์ จันทะโส
10475404196302 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 อรรถพร งามนาสี
10475404196301 8 สกลนคร บ้านยางคำ 1047540419 ชัยณรงค์ วันทาสุข
10475401206310 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 หทัยรัตน์ ดอกกุหลาบ
10475401206309 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 อภิสรา เวชศิริ
10475401206308 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ธิติยา แก้วกันหา
10475401206307 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ขวัญฤดี เงินประมวล
10475401206306 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 พิชามญชุ์ แสงพันธ์
10475401206305 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 กนกพร สุวรรณริน
10475401206304 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ธีราพร จอมทอง
10475401206303 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ขวัญกมล เงินประมวล
10475401206302 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 ศุวิชาดา ศรีระวัด
10475401206301 8 สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1047540120 สุพัตรา ทิพวงษ์
10475402196310 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ธนพร วงศ์คำเสาร์
10475402196309 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 พลกฤษดิ์ คำพูล
10475402196308 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ภูมิระพี แสนสีแก้ว
10475402196307 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 กรรณิการ์ มานัส
10475402196306 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ปภัสสร ฉัตรทิพย์
10475402196305 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ชนันธิดา ดวงหนูใจ
10475402196304 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 พัชราภา นาเมืองรักษ์
10475402196303 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 ศศิกานต์ เกลี้ยกล่อม
10475402196302 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 วารุณี คำหงษา
10475402196301 8 สกลนคร บ้านสงเปลือย 1047540219 วรนุช ฝ่ายรีย์
10475405026401 8 สกลนคร บ้านดงสาร 1047540502 วรรณภา แก้วศรีรัง
10475402356310 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ศินาธร ทองธิราช
10475402356309 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 วีรพงษ์ ครีบภูบุตร
10475402356308 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ดวงฤทัยทิพย์ แก้วไชยา
10475402356307 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 สรวิทย์ เรืองจันทึก
10475402356306 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ธนโชติ จำปาโชติ
10475402356305 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 อรุณรัตน์ จันทร์แพงดี
10475402356304 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 บัณฑิตา ชั้นน้อย
10475402356303 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 ธนพร บัวพิษ
10475402356302 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 เหมรัตน์ กุลวงศ์
10475402356301 8 สกลนคร บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1047540235 อดิภา จำปาโชติ
10475402396410 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 อลงกรณ์ แก้วกัณหา
10475402396409 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 อนุชา พรมมี
10475400706409 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 เปมิกา จันตะเสน
10475400706408 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 อินธิรา ไตรยขันธ์
10475400706407 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 จันทรรัตน์ มีสวัสดิ์
10475400706406 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 วราภรณ์ สุวรรณไชยรบ
10475400706306 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 ฐิติกานต์ วงศ์เตชะ
10475400636408 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 นิตา ดาบชัย
10475400636407 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 บุญรักษา เสนสิทธ์
10475400636406 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 สุภชา ศรีมาคำ
10475400636405 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ศิรดา เดชผล
10475400636404 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ศุภวรรณ พิมพ์ภูคำ
10475400636403 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ศศิวรรณ์ พิมพ์ภูคำ
10475400636402 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ธิดารัตน์ แก้วมะ
10475400636401 8 สกลนคร บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 ภูริวัตร สมนึกตน
10475400476310 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 อาทิตย์ โคตรธรรม
10475400476309 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 วราภรณ์ แก้วดี
10475400476308 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 รุ้งนภา คณะเมือง
10475400476307 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 ธนาธรณ์ สนิทนิตย์
10475400476306 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 ณัฐพงษ์ มุลตรีสา
10475400476305 8 สกลนคร บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 ชัยสิทธิ์ ศรีบุตรดี
10475404746410 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 กชกร เหง้าน้อย
10475404786410 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ขวัญนภา เทศขันธ์
10475404786409 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ชินาริสา ชายคำ
10475404786408 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ภัณฑิรา ทรายสา
10475404786407 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 รัตติกาล เหง้าละคร
10475404786406 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 บงกช หลาบสีดา
10475404786405 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 อรวดี ทิพย์สุริย์
10475404786404 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ชณัฐฌา บัวพินธุ์
10475404786403 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 ศิรัญชญา จูมจันทร์ทา
10475404786402 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 กนกกาญจน์ งาสิทธิ์
10475404786401 8 สกลนคร บ้านหนองบัวแดง 1047540478 เสกสรร มงคล
10475400706405 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 เปมิกา จันตะเสน
10475400706404 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 อินธิรา ไตรยขันธ์
10475400706403 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 จันทรรัตน์ มีสวัสดิ์
10475400706402 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 วราภรณ์ สุวรรณไชยรบ
10475400706401 8 สกลนคร บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 ฐิติกานต์ วงศ์เตชะ
10475403686403 8 สกลนคร บ้านบึงโน 1047540368 วริศรา แก่นท้าว
10475403686402 8 สกลนคร บ้านบึงโน 1047540368 อภิชาติ กัณหารัตน์
10475400576412 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 ชลธิชา ก้อนกงไกว
10475400126410 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 สุนิษา รอดกำเนิด
10475402216410 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 วิลาวรรณ สุราชสิงห์
10475402216409 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 อัครินทร์ กุลวงศ์
10475402216408 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 นิลุบล กาแก้ว
10475402216407 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 วิวรรธนี กาญบุตร
10475402216406 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 รินลดา ธิวะโต
10475402216405 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 นนทวัฒน์ ขุนสุวรรณ์
10475402216404 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 จิตนภา ไพรีรณ
10475402216403 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 จันทิมา คงวิชัย
10475402216402 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 จิรภิญญา นามวงศ์
10475402216401 8 สกลนคร บ้านสร้างขุ่ย 1047540221 สุวิชนันท์ ประทุม
10475403916401 8 สกลนคร บ้านคันชา 1047540391 ณัฐธยา สุ่มมาตร
10475400126409 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ต่อตระกูล ทองคำ
10475400126408 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 จุฑาทิพย์ งามขวา
10475400126407 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 วิลัยพร จันตะแสง
10475400126406 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ปิยะดา เดชโฮม
10475400126405 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 สกลวัฒน์ หาญภูบาล
10475400126404 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ธนาพร อินธิราช
10475400126403 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ศศิกาญจน์ กายจนทิพย์
10475400126402 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 เมษา สิงห์วงค์ษา
10475400126401 8 สกลนคร บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 ขวัญชนก ทะวงษา
10475403586412 8 สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1047540358 ทิพย์อัปสร หารประเสริฐ
10475405296410 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ชิตยาภรณ์ ดอนกวนเจ้า
10475405296409 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ปภัสสร หารือคำ
10475405296408 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 พรธิตา ศรีหาจันทร์
10475405296407 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ปทิตตา ศรีบุญเรือง
10475405296406 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 พรธิตา ไวนุสรณ์
10475405296405 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ธัญญารัตน์ กำทองดี
10475405296404 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ชุติกาญจน์ ประกิ่ง
10475405296403 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 ฑัณฑิกา ผาจันทร์
10475405296402 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 เกียตรติศักดิ์ เสนาศรี
10475405296401 8 สกลนคร เพียพิทยาพัฒน์ 1047540529 พิพัฒน์พล พ่อไชยราช
10475400096410 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 จิราพร ทิพย์อักษร
10475400096409 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 จิราพรรณ พ่อไชยราช
10475400096408 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 มณีรัตน์ เกษมสานต์
10475400096407 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 ฐิติวุธ เพชรดีคาย
10475400096406 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 เขมมิกา มือกุศล
10475400096405 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 ปัทมาวดี สะอิ้งทอง
10475400096404 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 บุษยมาศ พ่อไชยราช
10475400096403 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 วิภาดา ผ่องราศรี
10475400096402 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 ธนัท สางาม
10475400096401 8 สกลนคร บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 สงกรานต์ สายสี
10475402506408 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ธิดาพร คุณราช
10475402506407 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 อาทิตย์ฐริญา ชมผา
10475402506406 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ปวีนา สาบก
10475403526410 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ดาวลออ บริสุทธิ์
10475403526409 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 จักรพงษ์ กันทาทำ
10475403526408 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ญาณิสา คำทอง
10475403526407 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ศรัญญา พลเยี่ยม
10475403526406 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 สรีรัลลดา ยิ้มมี
10475403526405 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 จิราพัชร เป้าจันทึก
10475403526404 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 กุลณัฐ สุวรรณกิจ
10475403526403 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ณัฐิฎา พิศหวงค์
10475403526402 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 ธัญญารัตน์ สารสุวรรณ์
10475403526401 8 สกลนคร อนุบาลสว่างแดนดิน 1047540352 จิราภา บุราณสาร
10475400446410 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 พลอยประภัส ศรีพลพา
10475400446409 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 น้ำฝน คำสงค์
10475400446408 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ปวีณา ขันทีท้าว
10475400446407 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 วรางคณา วงค์พระครู
10475400446406 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ชลธิชา พรมเมือง
10475400446405 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ทิวา แซ่ตั้ง
10475400446404 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 นาวิน คำภูษา
10475400446403 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ปิยพันธ์ อาจวิชัย
10475400446402 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 ศิราพัฒน์ คำคุย
10475400446401 8 สกลนคร บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1047540044 จุฑามาศ แสนดวง
10475403406403 8 สกลนคร บ้านหนองแปน 1047540340 บวรภัค แพงคำมี
10475403406402 8 สกลนคร บ้านหนองแปน 1047540340 ปิยะพงษ์ ภาวงค์
10475403406401 8 สกลนคร บ้านหนองแปน 1047540340 ณัฐวัตร พันธ์ชน
10475402206409 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ณัฐณิชา กัลยาสิทธิ์
10475402206408 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ธัญพิชชา บุญศรี
10475402206407 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ปุลวัชร สีหาพล
10475402206406 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 อภิรักษ์ ธรรมศรีลา
10475402206405 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 สุภัสสรา อุ่นแกว
10475403586312 8 สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1047540358 กษมา วานนท์
10475403586411 8 สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1047540358 ทิพย์อัปสร หารประเสริฐ
10475402206404 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 ชนาภา กระต่ายเทศ
10475402206403 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 อรจิรา เจริญศิลป์
10475402206402 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 รุ่งนภา โกสัยยา
10475402206401 8 สกลนคร บ้านหนองหญ้าปล้อง 1047540220 เจริญชัย ฉาไทสง
10475403036411 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 เบญญาภา ชัยบุญมา
10475403036410 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ครองขวัญ บุยเสริม
10475402496411 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 เตชิต เกษทอง
10475402396408 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 พิมณภัทร ดกเอีย
10475402496410 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ปิยฉัตร ศรีจันสา
10475402396407 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ปุณยวีร์ พรหมกสิกร
10475402396406 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ปวิชญาดา อ่อนสุระทุม
10475402496409 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ไอรดา โพสาวัง
10475402496408 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 วรรณภา นรสาร
10475402396405 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 เพ็ญพิชชา กงพาน
10475402396404 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ศุภสุตา นวลอึ่ง
10475402396403 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ธัชกร อินทร์รักษา
10475402396402 8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 พันธกาณร์ โกสิงห์
10475400806410 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 นัทธพงศ์ สกุลโพน
10475400806409 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 มนูญ ดลวิจิตร
10475400806408 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 เบญจรัตน์ ทิทา
10475400806407 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ธัญปัตย์ ใจคำ
10475400806406 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 เนตรนิภา ถึงคำภู
10475400806405 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ณิชาภัทร มาธุรัง
10475400806404 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ธันยาพร โถชัยคำ
10475400806403 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 ปรายนภา พิมสอน
10475400806402 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 จุรีรัตน์ จันแรม
10475403826401 8 สกลนคร บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 1047540382 นรีการต์ กาญจนะกันโห
10475400806401 8 สกลนคร บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 อุษาชิณี บุญเทียม
10475400516410 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 กรชนก กรพันธ์
10475400516409 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ปฐมพร มุลน้อยสุ
10475400516408 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 สุพนิตา ันันทวราพิชกุล
10475400516407 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ณภัทร ไขไพวัน
10475400516406 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 พิมมาดา ลีโคตะ
10475400516405 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 วรกานต์ ไขไพวัน
10475405176410 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 เปมิกา กล่ำทอง
10475405176409 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 พัชลา อุดทา
10475405176408 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 วรรณวิสา ปลูกกระโทก
10475405176407 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 ณัฐธิดา มีมาก
10475405176406 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 บุณยวีร์ สีงาม
10475405176405 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 ภาณิษา วัดครุฑ
10475405176404 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 อภัสรา ลุหาเกตุ
10475405176403 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 อนุวัต ขัวละคร
10475405176402 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 สิทธิเดช สังข์ทอง
10475402556310 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 นรินทิพย์ ณ นครพนม
10475402556309 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 ปัญญาพร วงศบาตร
10475405176401 8 สกลนคร บ้านดอนคำ 1047540517 กฤติพงษ์ สุพร
10475400886410 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 พัทธดนย์ โคตรเครื่อง
10475400886409 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 อภิรักษ์ กุดวงค์แก้ว
10475400886408 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ภูบรินทร์ กุดวงค์แก้ว
10475400886407 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ณัฐภัทร กุดวงค์แก้ว
10475400886406 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 สุภัสสร สมสนิท
10475400886405 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ชาลิสา ผิวพรรณ
10475400886404 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ฐิดาพร กุดวงค์แก้ว
10475400886403 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ณัฐพร กุดวงค์แก้ว
10475400886402 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 ฐิตาภา กุดวงค์แก้ว
10475400886401 8 สกลนคร บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 วรัทยา กุดวงค์แก้ว
10475405156410 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 จันทรส ทุมโยมา
10475405156409 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 กัญญารัตน์ กองวงศ์
10475405156408 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 พิมนภา วิเศษตุลาการ
10475405156407 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 เกรียงไกร จ้อยสอดดง
10475405156406 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 พีรพัฒน์ ทุมโยมา
10475405156405 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 วัชรินทร์ ธรรมวงค์
10475405156404 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 ศราวุธ สีมาคาม
10475400106310 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ณีรนุช สุขบาล
10475400106309 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ธึรเทพ อินหนอง
10475400106308 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 เจษฎา ซ้ายสุพรรณ
10475400106307 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 พัชรพล สีชมภู
10475400106306 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 กมลนิตย์ โทสาธรรม
10475400106305 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ภัทรวดี มิ่งขวัญ
10475400106304 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ลมินตรา สิทธิรัตน์
10475400106303 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 ศุภสุตา หาญยงค์
10475400106302 8 สกลนคร บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 พัชราภา ภูละคร
10475405186410 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 วิถารัตน์ ผุดผ่อง
10475405186409 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ศุภชัย วันนา
10475405186408 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ภัคจิรา โลกลินไลน์
10475405186407 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 กัญญาณัฐ ปานัง
10475405186406 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ภัทรวรินทร์ อุดชุมนารี
10475405186405 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 สุติมา เขจรรักษ์
10475405186404 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 สุดารัตน์ อุปการะ
10475405186403 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 กานดา สิทธิภักดิ์
10475405186402 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 พรรณปภา วารีทิพย์
10475405186401 8 สกลนคร ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1047540518 ภัทชรี คำนำ
10475400366410 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 อาทิตย์ คำตลบ
10475400366409 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ขวัญใจ ชาแสน
10475400366408 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 นพมล สวัสดิ์วงศ์ไชย
10475400366407 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ปนัดดา บริบูรณ์
10475400366406 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ปาจารีย์ สิงห์ยาม
10475400366405 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ญาณภา เสนาชัย
10475400366404 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 ปฏิภาณ ไมล์แสนดี
10475400366403 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 มงคล วรรณศรี
10475400366402 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 รัฐศาสตร์ สุกศรี
10475400366401 8 สกลนคร บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 วีรภาพ สังกฤษณ์
10475403426401 8 สกลนคร บ้านคำบิดโคกโพนยาง 1047540342 อาทิวราห์ ราชคำ
10475406066407 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 ชมพูนุช บรรผนึก
10475406066406 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 จุฑามาศ ศิริฟอง
10475406066405 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 ปณิชชยา ศิริสงค์
10475406066404 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 สิรินทรา คำศรี
10475406066403 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 นัทธมน ตาต้อง
10475406066402 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 อนัญพร เขตสุภา
10475406066401 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1047540606 ปทิตตา เรือนเงิน
10347103866402 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1034710386 ธนพงศ์พันธ์ เดชน้อย
10347103866401 8 สกลนคร บ้านนาเดื่อ 1034710386 อานนท์ นานาวัน
10475400836318 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ลลิตา ไพคำนาม
10475400836317 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 มัธยา ไพคำนาม
10475400836316 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ภูมิพัฒน์ ลืออำนาจ
10475400836315 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ณัฐจันทรา คิดดี
10475400836314 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 เฉลิมพล ไพคำนาม
10475400836313 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 กมลทิพย์ ยะคินี
10475400836312 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 อัจฉรา ไพคำนาม
10475400836311 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 วรนุช โคตรลาคำ
10475400836310 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 จิรายุส โฉสูงเนิน
10475400836309 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 วิภาดา ลีทอง
10475400836308 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 วัรภัทร ไพเรืองโสม
10475400836307 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ฐานัดดา งามยะราช
10475400836306 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 ยุวดี เอกตาแสง
10475400836305 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 รุทธิชัย ขรรศร
10475400836304 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 กมลวรรณ ไพคำนาม
10475400836303 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 สุปาณี สิมแสง
10475400836302 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 จิราพัชร ไพคำนาม
10475400836301 8 สกลนคร บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1047540083 พิมพ์ลภัส ตุพิลา
10915601656301 12 สตูล บ้านวังพระเคียน 1091560165 ชญานิน ผอมเขียว
10475402786408 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 สุทธิดา สุไผ่โพธิ์
10475402786407 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 พัชราภา อินประเสริฐ
10475402786406 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 จิตรดา สีอุดม
10475402786405 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 สุพัตรา ทะนงค์
10475402786404 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 นิรินทิรา กุลอัก
10475402786403 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 ปรานข์ปริญา ไชยปัญหา
10475402786402 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 ธีรวัฒน์ นันทะสอน
10180902046403 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1018090204 ธรรมวงค์ หุนติราช
10180902046402 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1018090204 มัณฑนา เฝ้าทรัพย์
10180902046401 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1018090204 หทัยชนก ไชยปัญหา
10475401766405 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 ญาโนบล ปลัดวิเศษ
10475401766404 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 เนตรนภา ไชยตะมาตย์
10475401766403 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 รสิตา ไชยตะมาตย์
10475401766402 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 ระรินทิพย์ ไชยตะมาตย์
10475401766401 8 สกลนคร บ้านโนนเรือตอเรือ 1047540176 ปนัดดา ไชยตะมาตย์
10475406006410 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 นภัสสร เมืองอามาตย์
10475406006409 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 อัปสร นอนิล
10475406006408 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 พรชัย รอดซอง
10475406006407 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 อภิญญา มอมุงคุณ
10475406006406 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 ธัญพิชชา ฮันวงค์
10475406006405 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 จินตพร นรสาร
10475406006404 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 ศิริโชค พลอินสา
10475406006403 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 พงศกร พานิชนาวา
10475406006402 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 วงศกร พลอินสา
10475406006401 8 สกลนคร บ้านกลางนาเดื่อ 1047540600 เพชรทักษิณ หอมจันทร์
10475402796410 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 อริสา คำจันทร์
10475402796409 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 อรปรีญา โพธิมล
10475402796408 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 พัชรธร ไพสีขาว
10475402796407 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 ศุภชญา ราชสีห์
10475405406411 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 จินดาวรรณ ไชยเทศ
10475405406410 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ธิดาวรรณ ไชยเทศ
10475405406409 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ฐิติยา จำปาแก้ว
10475405406408 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 วงศกร ติยะบุตร
10475405406407 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ประกายเพชร กาญจนะ
10475405406406 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 วิภาดา งอยภูธร
10475405406405 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ณัฏฐ์ชญากาณจน์ วิโย
10475405406404 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 ณัฏฐณิชา ใบพัดแก้ว
10475405406403 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 จิตตรานุช หาญวงศ์
10475405406402 8 สกลนคร บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 วิชญะ นามตาแสง
10475400586310 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 กานต์ธิดา สงวนศิลป์
10475400586309 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 ณัฐธิดา งิ้วไชยราช
10475400586308 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 ดลพร ประวัติ
10475400586307 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 ก่อกนก นุ่นโฉม
10475400586306 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 ณฐนนท์ โง่นทา
10475400586305 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 สรัญญา พรมลา
10475400586304 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 สุจินันท์ นีละวงค์
10475400586303 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 กฤตภรณ์ เชื้อคำฮด
10475400586302 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 กานต์ธิดา วงค์คำจันทร์
10475400586301 8 สกลนคร บ้านกุดแข้ 1047540058 วรรณภา พรมจำปา
10400508446410 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 สุกัญญา ชุมจันทร์
10400508446409 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 วงศกร พิมพ์ทอง
10400508446408 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 อัยญาริน นิลแก้วดี
10400508446407 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 นาวิน โคตรธรรม
10400508446406 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 ปรายนภา พาสนิท
10400508446405 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 รุ้งจิรา ศรีอาจ
10400508446404 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 ขวัญตา พวงมาลา
10400508446403 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 วิยดา มีไกรราช
10400508446402 8 สกลนคร บ้านหนองสระ 1040050844 ชลธิชา อุปมิตร
10475400796405 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 ภาณุพงศ์ แฟงรักษ์
10475405286308 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 วินทกร บางเหลือ
10475405286307 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ธนดล คาลาสี
10475405286306 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ธนดล เกลี้ยงบัวคง
10475405286305 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ชัชฤทธิ์ อินทรม
10475402376302 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540237 ภริดา ทองแดง
10475405286304 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 กัลยากรณ์ จูมศรีราช
10475405286303 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 วินทกร บางเหลือ
10475405286302 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ศุภกร จิมไกรษร
10475402376301 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540237 กฤษนา ไชยเชษฐา
10475402796306 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 วิจิตรตา ฮวง
10475402796305 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 สุภัสชา ผายเงิน
10475402796304 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 พรนิพา โพธิมล
10475402796303 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 ฤทธิพร หารจำปา
10475402796302 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 ปาฏิหาริย์ หาญจำปา
10475402796301 8 สกลนคร บ้านนาจาร 1047540279 ชลชัย สุวรรณชัยรบ
10475405286301 8 สกลนคร บ้านนาถ่อน 1047540528 ณัฐรดา พิมลา
10475400666310 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 สรยุทธ วงค์สีดา
10475400666309 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 อดิศักดิ์ พรมพ่อ
10475400666308 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ขจรศักดิ์ พิลาธรรม
10475400666307 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ฑิฆัมพร ถินนาวัน
10475400666306 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ประเสริฐ วงศ์สีดา
10475400666305 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 นาวิน ใยสวัสดิ์
10475400666304 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ธนานนท์ พรหมสาขาฯ
10475400666303 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 นันทิตา แสงสุวรรณ
10475400666302 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 ณัฐดนัย วงค์สีดา
10475400666301 8 สกลนคร บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม 1047540066 อนุวัฒน์ ม่อมพะเนาว์
10475404316309 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 จิรวัฒน์ จงใจ
10475404316308 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 ศรัญย์พร อุดมลาภ
10475404316307 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 จิตรทิวัส สายสี
10475404316306 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 ภูมินทร์ บุญรินทร์
10475404316305 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 กฤษฎา ไชยเดช
10475404316304 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 ธีรนัย บุญรินทร์
10475404316303 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 วิภาพร ศรีพงษ์
10475404316302 8 สกลนคร บ้านโคกหนองกุง 1047540431 สุริยะ นัดทะยาย
10475400146308 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 หิรัญ คุณผม
10475400146307 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 กัญญาพัชร์ สุพะนาม
10475400146306 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 กวินตรา เมืองมุงคุณ
10475400146305 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 บัญฑิต เกษคำขวา
10475400146304 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 ประกายแก้ว แก้วบรรฑิต
10475400146303 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 ปาณิสรา ประหยัดยา
10475400146302 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 สุดารัตน์ ถานทองดี
10475400796404 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 สุริยนต์ วงค์อาษา
10475400146301 8 สกลนคร บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 กรกนก ถานทองดี
10475400796403 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 ปณิดา จิกจักร์
10475400796402 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 สิริวิมล คงเจริญ
10475400796401 8 สกลนคร บ้านกุดน้ำใส 1047540079 ชลธิชา ดลปัดชา
10475400646409 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ภัณฑิรา ปันนิตามัย
10475400646408 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 รัชนก พรมภา
10475400646407 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 กัลยาณี ศรีแก้ว
10475400646406 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 กิตติยา ดีทะเล
10475405276311 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 ธนพร เรืองเดช
10475405276310 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 พัชรี สีสังข์
10475405276309 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 รัตนา เอกประสิทธิ์
10475405276308 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 พิชญาภา แวววงค์
10475405276307 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 ทิพย์ธารา วรรณสา
10475405276306 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 โฉมศิริ นนพละ
10475405276305 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 ศิริกมล แววคุ้ม
10475405276304 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 ธนภัทร ยางวิเศษ
10475405276303 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 เบญญาภา จิตรชัยสาร
10475405276302 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 วรัญญา แสนวงค์
10475403446301 8 สกลนคร บ้านทุ่งเชือก 1047540344 ชัชพิมุข มิ่งมิตร
10475405276301 8 สกลนคร บ้านหนองบัวสิม 1047540527 วิริยา คำศรี
10475402306310 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 ผกามาศ ฮามวัน
10475402306309 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 ชลดา ฮุงหวน
10475402306308 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 อนันตญา ประธิเรศ
10475402306307 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 สิรินทรา บัวภา
10475402306306 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 ธิดารัตน์ กางทอง
10475402306305 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 พิมพ์ชนก ชูแสง
10475402306304 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 นันท์นภัส ฮามวัน
10475402306303 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 เกสรา อาจวิชัย
10475402306302 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 ณัชชา หมื่นแสน
10475402306301 8 สกลนคร บ้านหนองไฮ 1047540230 สุนิษา สมสนุก
10475400646405 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ดนุสรณ์ คำสวัสดิ์
10475400646404 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ประวิทย์ มาลีลัย
10475400646403 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ภาสกร สุขเสริม
10475400646402 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 วิภารัตน์ อินทะสิทธิ์
10475400646401 8 สกลนคร บ้านนากับแก้ 1047540064 ทัศศิกา ระดาใส
10475400786405 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 สิรินทิพย์ ดังขุนทด
10475400786404 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 วิชุดา นุธรรม
10475400786403 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 ณัฐนิชา คำฮัง
10475400786402 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 กรรณิกา แก้วอาษา
10475400786401 8 สกลนคร บ้านเชิงดอย 1047540078 นิติกร พิมพ์มทา
30472001016307 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 ปภัสสร มะลิวงศ์
30472001016306 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 ผกาพร ศรีเพียชัย
30472001016305 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 ชนิดาภา ชัยบิล
30472001016304 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 พิมลดา นาใต้
30472001016303 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 สุลลิตา หอมคุณ
30472001016302 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 ยี่ซิง หลี่
30472001016301 8 สกลนคร เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 3047200101 จาโหยว หลี่
10475400516304 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 นุชนาฎ บัวผัน
10475400516303 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ชลธิชา สีหาเพศ
10475400516302 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 วีรภาพ จันทาสี
10475400516301 8 สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 ธิรดา ไขไพวัน
10475401976310 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 อภิศุฏา แก้วคำภา
10475401976309 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 สกุลลักษณ์ แสนอุบล
10475401976308 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ศุภัชญา ทอนรินทร์
10475401976307 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 วรัชยา สุริวงศ์
10475401976306 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 มนชิตา งามสนิท
10475401976305 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ธิญาดา นารินรักษ์
10475401976304 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ณัฐวุฒิ นิกาญจน์กูล
10475401976303 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ญานิดา บุญคง
10475402826310 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ทิพวรรณ ฮาบสุวรรณ
10475402826309 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 กัญญารัตน์ อินทร์อยู่
10475402826308 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 วีระพงศ์ ศรีทอง
10475402826307 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ภาสกร แสนจันทร์
10475402826306 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ลักษิกา เสมอภาค
10475402826305 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 พัชรีย์ คนขำ
10475402826304 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ธิดารัตน์ พลรัตร์
10475402826303 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 วริศรา บุญฤทธิ์
10475403036309 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 จันทร์ทิมา สุนา
10475403036308 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 เข็มนิจ แก้วทะชาติ
10475402826302 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 ธีรวัตร ดีวันไชย
10475402826301 8 สกลนคร บ้านก่อ 1047540282 อนุษา หอมเฮ้า
10475405236310 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 วาสินี ศรีสว่าง
10475405236309 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ภูรินทร์ สายทอง
10475405236308 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ปริยาภรณ์ จันทะสูน
10475405236307 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ชลธิชา แก้วบัวสา
10475405156303 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 ศศินา ต้นจ่า
10475405156302 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 พิมพ์ชนก หล้าหิบ
10475405156301 8 สกลนคร บ้านนาแต้ 1047540515 ชลลดา เพ็ญดา
10475405306309 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 วริศรา วันเวช
10475405306308 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 ธัญรัตน์ นามโท
10475405306307 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 นันธิพร จันทร์มาตย์
10475405306306 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 สิรภัทร คำอุเทน
10475405306305 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 สิริยาภรณ์ กงบุผา
10475405306304 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 ณัฐกุล เสตพล
10475405306303 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 พิยดา เสตพล
10475405306302 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 ธนันชัย เกตุพิลา
10475405306301 8 สกลนคร บ้านท่างาม 1047540530 พิมพ์ตะวัน จันทร์มาลา
10475405876303 8 สกลนคร บ้านโนนกุง 1047540587 ปวิชญา ไตรแก้ว
10475405876302 8 สกลนคร บ้านโนนกุง 1047540587 จารุณี เชียงใขแก้ว
10475400176310 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 ภควัฒน์ คุณหงษ์
10475400176309 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 วรัญญา อ่างคำ
10475403036307 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ครองขวัญ บุญเสริม
10475400176308 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 อินธิรา การุญ
10475400176307 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 วาลิกา ชาแสน
10475400176306 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 ธิติยา เลียมแสน
10475400176305 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 ปภาวรินทร์ เจริญวัฒนมงคล
10475400176304 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 กมลณัฐ จั่นจุ้ย
10475400176303 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 พระนากร เครือหมื่น
10475400176302 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 แสงตะวัน แสนมะฮุง
10475400176301 8 สกลนคร บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 ณัฐณรงค์ ลีคำงาม
10475400626410 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 ธนัญญา คำชมภู
10475400626409 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 วายุ จำปาบุญ
10475400626408 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 วีรพล เถิงพะวงค์
10475400626407 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 กิติชัย นามวงค์เนาว์
10475400626406 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 สพล พลวงค์ษา
10475400626405 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 อุมาพร มหาชัย
10475400626404 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 ปนัดดา ยุภาคณิต
10475400626403 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 จิราพร สารสมัคร
10475400626302 8 สกลนคร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 วีระชัย ใจสว่าง
10475404746309 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 ประกายดาว งอยกุดจิก
10475404746308 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 ธิดาวัลย์ ถินนาวัน
10475404746307 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 สุดารัตน์ เศรษฐาไชย
10475404746306 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 อนุชิต ฤาไกรศรี
10475404746305 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 กัญญาภัค เขื่อนขัน
10475404746304 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 ชมัยพร หัตถสาร
10475404746303 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 ชนาทิศ โยธี
10475404746302 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 อรณี สุผา
10475404746301 8 สกลนคร บ้านเซือม 1047540474 พิมพิกา เศรษฐาไชย
10475401466311 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 พัชราภรณ์ ไชยสว่าง
10475401466310 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 รินรดา วงศ์ใหญ่
10475401466309 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 เปรมยุดา ประวัติศรีชัย
10475401466308 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 อภินันท์ เกิดคำ
10475401466307 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 นราเกตน์ กุลวงศ์
10475401466306 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 ปวีณ์ธิดา อุ่นวิเศษ
10475402786301 8 สกลนคร บ้านทุ่งโพธิ์ 1047540278 ปพิชญา นันทะเพชร์
10475405236306 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ปิยะพร แก้วกันยา
10475405236305 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 วิชญาพร โพธิ์โคตร
10475405236304 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 จารุวรรณ ชัยคำ
10475405236303 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 จันทิมา วงค์สิงห์
10475403036306 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 วรัญญา แก้วสุพรรณ
10475403036305 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ภัทรนันนท์ เงี้ยวสูงเนิน
10475403036304 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 พรรษชล อ่อนตา
10475403036303 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ทรรศิกา พิเดช
10475403036302 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ชลญา วรรณโนมัย
10475403036301 8 สกลนคร บ้านโนนทับช้าง 1047540303 ชนานันท์ ธุระตา
10475401466305 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 จิรายุ รัตนะคำ
10475401466304 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 ณิชาภัทร เบิกบานดี
10475401466303 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 ฐิติวรดา อุ่นวิเศษ
10475401466302 8 สกลนคร บ้านลึมบอง 1047540146 ธัญจิรา ภูสดแสง
10475405236302 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ขวัญข้าว แก้วกัลยา
10475401976302 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 ฐิตาภรณ์ ไชยยา
10475401976301 8 สกลนคร บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1047540197 กนกรดา รสโสดา
10475400576311 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 ชลธิชา ก้อนกงไกว
10475400576310 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 เฉลิมพงษ์ ศรีนารัตน์
10475400576309 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 ปฐพี แก้วแดง
10475400576308 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 อภิรดา มุลตองคะ
10475400576307 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 สุภาวดี สงนิลพะเนา
10475405236301 8 สกลนคร บ้านตาด 1047540523 ปกิตตรา คามตะศิลา
10475401966310 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 สุภัฏชา ชัยมงค์
10475400576306 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 สุนันท์ษา เกตุแก้ว
10220601406310 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ศรัณย์กร บุตรศรี
10220601406309 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 อดุลย์ศักดิ์ คุ้มหอม
10220601406308 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ศิรสิทธิ์ สาดมะเริง
10220601406307 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 เอกราช ทรงอยู่
10220601406306 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ปภังกร เจริญธรรม
10220601406305 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ยุพิน สนกระโทก
10220601406304 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 ดวงสมร บัวทอง
10220601406303 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 พฤกษา กาลพัฒน์
10220601406302 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 พงภัคศพร ใจเที่ยง
10220601406301 6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 อมลรดา เจริญวัย
10220601306310 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ณภัสสร กลมเกลี้ยง
10220601306309 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ตุลา เบี้ยเกิด
10220601306308 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ธันวา เจริญกัลป์
10220601306307 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ลภัสรดา ผ่องวรรณ์
10220601306306 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 พนากร แก้วสุข
10220601306305 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 เชี่ยวชาญ รัตนสร้อย
10220601306304 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ณัฐชนัน สร้อยศรี
10220601306303 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ปาริชาติ ถนอมศักดิ์
10220601306302 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 ชุติวัติ ทสามนต์
10220601246314 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ยา เอิน
10220601586310 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 มนัญญา พรามโพธิ์
10220601586309 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 อภิศรา ผลทับทิม
10220601586308 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 นารีรัตน์ ทองดี
10220600686310 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 อธิ พึ่งพันธ์
10220601586307 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 ภัทรธิดา ธรรมรักษ์
10220601586306 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 ณัฐกมล กลั่นกลาย
10220600686309 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 ชยานันท์ เขมะคาม
10220601586305 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 พิมพ์ชนก พวงพรม
10220601586304 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 สุธาทิพย์ ปลั่งกลาง
10220601586303 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 สกุณา อ่างสมบูรณ์
10220600686308 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 ชาญณรงค์ มะลิวัลย์
10220601586302 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 ปิยาภรณ์ จันดามี
10220601586301 6 จันทบุรี บ้านคลองบอน 1022060158 สุภัชชา เรือนจันทร์
10220600686307 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 คมชนก ชินหัวดง
10220600686306 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 เปมิกา อาฌาศัย
10220600686305 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 ธีรดา ตระการวิทย์
10220600686304 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 สิทธิพล ดีจันเหนือ
10220600686303 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 สวรส พวงสุวรรณ
10220600686302 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 กรรณิการ์ พานิชวรพันธ์
10220600686301 6 จันทบุรี วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) 1022060068 ชลพรรษ สุรินทร์
10220601246313 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 นัน สมบัด
10220601246312 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 พบ เพียบ
10220601246311 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ธิตินันท์ แก้วเกตุ
10220601246310 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ชญานิษฐ์ สาดี
10220601246309 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 จักรพันธ์ วงศ์เดื่อ
10220601246308 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ชมนภา เสนาพล
10220601306301 6 จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย 1022060130 สิดทิเดด ขุนทะลาด
10220601186315 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 สันติ ถิ่นรัตน์
10220601186314 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 วิทยานันท์ สมัครสมาน
10220601186313 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ภูวิทย์ ลำลองรัตน์
10220601186312 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ตะวัน อำพันแสง
10220601186311 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 เกรียงศักดิ์ ศรีไพรินทร์
10220601186310 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ภานุวัฒน์ โพธิผล
10220601186309 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ปองคุณ แว่นแก้ว
10220601186308 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ณัฐกร ธรรมอินทอง
10220601186307 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 อัณศยา ชำนาญชล
10220601186306 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 อริญชย์ ไชยราช
10220601186305 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 จิรัชญา ไชยฤกษ์
10220601186304 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ดาว ชิด
10220601186303 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 รจนา จันทกิจ
10220601186302 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 ธิพชญา อ่อนช้อย
10220601186301 6 จันทบุรี วัดบางกะไชย 1022060118 เพียร วรรณ
10220601246307 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ธันยรัตน์ เบญจวรรณ
10220601246306 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ณัฐธิดา ทองลา
10220601246305 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ตนุภัทร สมตระกูล
10220601246304 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 จิรัชญา ลิผล
10220601246303 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 พิชยะพงศ์ เลื่อมสำราญ
10220601246302 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 จันรอด เธีย
10220601246301 6 จันทบุรี บ้านน้ำตกพลิ้ว 1022060124 ตืด เวน
10220601816310 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 อรรถพล อรรถจินต์
10220601816309 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 วรยุต รัดมุง
10220601816308 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 รชต วงศ์อยู่
10220601816307 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 กัญญารัตน์ เรียงเล็กจำนงค์
10220601816306 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 ภัทรภัสสร สระประทุม
10220601816305 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 เพ็ญพิชชา กลิ่นหอมหวล
10220601816304 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 ฐิติพงศ์ อยู่ดี
10220601816303 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 อนิรุทธิ์ วารนิช
10220601816302 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 ผุสดี กลีบบัว
10220601816301 6 จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย 1022060181 ฐานพัฒน์ ยอดเยี่ยม
10220601706301 6 จันทบุรี บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1022060170 นภสร อินทร์เหลา
10220601616310 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 กิตตินันท์ เทียรเลี้ยง
10220601616309 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 ออมทรัพย์ ทรัพย์ชื่น
10220601616308 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 สุธิมา รัตคาม
10220601616307 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 กฤษฎาพร สุดอุ่น
10220601616306 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 รัตน์ติกาล มูลพักตร์
10220601616305 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 ฮื้อ ซันตู
10220601616304 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 คุณากรณ์ ศรีวิชัย
10220601616303 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 กิตติพัศ ธรรมบุญ
10220601616302 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 สิริกัญญา สิทธิยศ
10220601216310 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 รัชวดี สังขกุล
10220601216309 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ชยานันท์ ตาหน่วย
10220601216308 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ณัฐสิทธิ์ โพธิรักษ์
10220601216307 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ธนชาติ อินพรหม
10220601216306 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ธนภัทร สังเกตุ
10220601216305 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 นันทิพัฒน์ ทสามนต์
10220601216304 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 พีรภัทร สวาทภักดิ์
10220601216303 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ภีรพัฒน์ ศรีสอาด
10220601216302 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ธนกมล งามไสว
10220601216301 6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ปวรรัตน์ แถวเนิน
10220602286310 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 พรชัย ผลสุข
10220602286309 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 ศราวุฒิ ยีรัม
10220602286308 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 วิทยา วงศ์ชนะ
10220602286307 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 พีรวัส เจริญทัศน์
10220602286306 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 ชนม์นิภา เป็นรัมย์
10220602286305 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 วิมลชนก เจริญพร
10220602286304 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 ดนัย ปรุงชื่น
10220602286303 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 อนุพนธ์ ชะโนรับ
10220602286302 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 คณิน คำเบ้า
10220602286301 6 จันทบุรี วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 1022060228 สิทธิพงษ์ ผลทวี
10220600836310 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 ฐิติพงศ์ เมฆบริสุทธิ์
10220600836309 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 ณัฐพล เสถียรกิจ
10220600836308 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 คงกิจ ศิลปคัมภีรภาพ
10220600836307 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 สุเมธ บุญมี
10220600836306 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 นาคินทร์ กลิ่นรักษา
10220600836305 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 ศลิษา เพลินโชคชัย
10220600836304 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 สุขกัญญา หาดขุนทด
10220600836303 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 นันท์ภัส สุนทรทิพย์
10220600836302 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 ยลดา ไชยพงษ์
10220600836301 6 จันทบุรี วัดเวฬุวัน 1022060083 สรรค์สิริ ศรแก้ว
10220602256310 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 มีนา ฮังสะหวัด
10220602256309 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 วันวิสา ว่องไว
10220602256308 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 ณัฐพงศ์ โคเสนา
10220602256307 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 อัครพล พวงพู่
10220602256306 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 ธนกฤต สัตถี
10220601616301 6 จันทบุรี สังวาลย์วิทย์ 6 1022060161 ธีรพงศ์ กงศรี
10220602256305 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 บุญหนา วิไลพอน
10220602256304 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 ณัฐณิชา แสงพลาย
10220602256303 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 วนิดา ฉาบฉวย
10220602256302 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 กมลรัตน์ ยิ้มเจริญ
10220602256301 6 จันทบุรี วัดคลองพลู 1022060225 ธนพร งามพร้อม
10475402556308 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 ญาณิศา สาระนง
10475402556307 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 รุ่งทิวา วงค์ไชยสิทธิ์
10475402556306 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 วรัญญา วันทอง
10475402556305 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 อภิชาติ ฮาบเมืองซอง
10475402556304 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 วิธวินท์ กัณหา
10475402556303 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 ราชภัฏ พลเวียง
10475402556302 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 จุฑามณี ไชยศรีหา
10475402556301 8 สกลนคร บ้านหนองขุ่นนาคำ 1047540255 ปาริชาต ศรีรังษ์
10475400576305 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 ศิริวรรณ ฮาบละคร
10475400576304 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 มาริษา ดวงน้อย
10475401966309 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ธราเทพ แสงทิม
10475400576303 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 พนิดา ส้มสันเทียะ
10475401966308 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ภาคภูมิ สุจริต
10475400576302 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 เพชร ออวิสัย
10475402496307 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 พันทวี พรมกสิกร
10475402496306 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ปรารินทร์ แก้วอุดร
10475402496305 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 พงษ์ศักดิ์ แพงหอม
10475402496304 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 พีรพัฒน์ ปานจันดี
10475402496303 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 วรกานต์ จอมจิตร
10475402496302 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 วริศรา เกษทอง
112010018463204 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กวินนาถ ศรีชมภู
112010018463203 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภาสินี นานันธ์
10475400066310 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 ทิพย์ภยาพร โคตรธรรม
10475402496301 8 สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง 1047540249 ปิยฉัตร ศรีจันสา
10475401966307 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ฐิติพงษ์ พลเยี่ยม
112010018463202 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชยิสรา จุมพรม
112010018463201 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นิติเผ่า วิจิตนิติ
112010018463200 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กวิสรา สนมศรี
112010018463199 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธวัลรัตน์ ยะหัตตะ
112010018463198 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 มินธาดา ไชยวรรณ์
112010018463197 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรกานต์ เวสสะภักดี
112010018463195 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พัชราภา ประสานทรัพย์
112010018463194 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 แก้วมณี ไชยราช
112010018463193 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กมลลักษณ์ ช้างเที่ยง
112010018463192 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พรลภัส มัติพงษ์
112010018463191 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 รนิตา วิชญเธียร
112010018463190 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฎฐ์ธมน ศรีสัจจะ
112010018463189 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จุฑารัตน์ อ่อนสอน
112010018463188 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ฐาปนี เสตะจิตร์
112010018463187 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ครองภพ มัติพงษ์
112010018463186 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เสฏฐวุฒ์ กลิ่นหอม
112010018463185 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุภโชค นาเจริญ
112010018463184 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิตต์กาญจน์ วุฒิสิทธิญาณ
112010018463183 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธีรกานต์ ทองศิริ
112010018463182 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธราเทพ กันจง
112010018463181 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กิตติภณ นามไธสง
112010018463180 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิรภัทร เทพวงษ์
112010018463179 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เรณุกา ไตรแป้นมะดัน
112010018463178 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชนิตา สุนทรหิรัญ
112010018463177 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภาพิมล เอมเปีย
112010018463176 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 บุญชัย สุวรรณวัฒน์
112010018463175 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สัณฐ์หณัฐ นงเยาว์
112010018463174 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สีทันดร บุญทอน
112010018463173 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เทวฤทธิ์ ด่วนดี
112010018463172 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรบรรณ พาขุนทด
112010018463171 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ทรัตน์ฉัตร์ วุฒิสิทธิญาณ
112010018463170 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กัญญาภัค หลีสกุล
112010018463169 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นิษฐา ยีนหยัดชัย
112010018463168 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กัลย์สุดา ไชยสนาม
112010018463166 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุภิสรา สมสุข
112010018463165 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธีภากรณ์ บุษย์ดีวงษ์
112010018463164 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ผิงรดา สุพัตรา
112010018463163 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศรินรัตน์ ตั้งกฤตสิริสุข
112010018463162 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อัญชิสา ฐานโอฬาร
112010018463161 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุชานรี เถื่อนยศ
112010018463160 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศิรภัทร์สร สิริอาภาสกุล
112010018463159 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชลิตา วจีวรสิทธิ์
112010018463158 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เขมจิรัฏฐ์ ภฤศ
112010018463157 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กัณฑ์วลี เอี่ยมใหญ่
112010018463156 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พลอย
112010018463155 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภาณุเดช เราจนานนท์
112010018463154 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิสิษฐ์ นวคุณอนันณ์
112010018463153 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ทักษ์ดนัย แตงแก้ว
112010018463152 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชุติกาญจน์ สีตถาวร
112010018463151 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรรณวรรษา มารเวก
112010018463150 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณิชาพร เนคมานุรักษ์
112010018463149 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นฤทธิ์ ควรเรือง
112010018463148 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นันท์นภัส กรวยทอง
112010018463147 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เนตรนภา แซ่ตั๊ง
112010018463146 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 รัฐภูมิ งามจันทราทิพย์
112010018463145 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชุติกาญจน์ เรืองไชย
112010018463144 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศักดินนท์ ปลั่งธรณีพงษ์
10475400576301 8 สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 เฉลิมพงษ์ ศรีนารัตน์
10475401966306 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ธิดาทิพย์ ประสมรส
10475401966305 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 กัญจนาพร จวงจันทร์
10475401966304 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ทิมาภรณ์ อุ่นคำ
10475401966303 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ศศินันท์ จันทร
10475401966302 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 ณัฐชนน จันทร
10475403946301 8 สกลนคร บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1047540394 พสุธิดา สำราญสุข
10475401966301 8 สกลนคร บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1047540196 สุภาพร ด้วงละม้าย
10475402506305 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 สิทธิชัย เลื่อมใส
10475402506304 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ธิดาพร คุณราช
10475402506303 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 อาทิตย์ฐริญา ชมผา
10475402506302 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ปวีนา สาบก
10475402506301 8 สกลนคร บ้านนาโพธิ์ 1047540250 ศักดิ์สิทธิ์ มุงคุณ
10475403336310 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 ปาณิสรา นนธิบุตร
10475403336309 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 วนิดา สัตถาผล
10475403336308 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 ฟาริดา ภิญโญศรี
10475403336307 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 นิมิตตา พาเสน่ห์
10475403336306 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 พัตรพิมล อาสาสร้อย
10475403336305 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 กนกพิชญ์ สาลีศรี
10475403336304 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 สุทัศนาวดี เข็มรัตน์
10475403336303 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 ธีรดา คันธี
10475403336302 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 นิตยา พานโฮม
10620400506305 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 สุชารัตน์ เจริญผล
10620400506304 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 อภิชญา แก่นเดียว
10620400506303 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 ภรณ์ทวี เดินสันเทียะ
10620400506302 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 เสาวรส สูงทรง
10214701876410 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 ชมพูนุช ปรัชญพฤทธิ์
10312605426410 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 ณัฐกร จงรัมย์
10312605446410 9 บุรีรัมย์ บ้านร่อนทอง 1031260544 ธนภัทร มณีโชติ
10312605956310 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 พาณิชการ ฟ้อนพรมราช
10312605956309 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 กัญญารัตน์ พิลาเปล่า
10312605956308 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 อาทิตย์ กล้าหาญ
10312605956307 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 กตัญญ แซ่เฮ้ง
10312605956306 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 นิธิกานต์ บุญมี
10312605956305 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 แบงค์ เกียรติพยัค
10312605956304 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 เครือฟ้า ศาสตร์พงษ์
10312605956303 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 บัณฑิตา เศษสุวรรณ
10312605956302 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 จิรายุ พลกลาง
10312605956301 9 บุรีรัมย์ ไตรคาม 1031260595 ชยวิทญ์ ดัดทุยาวัตร
11311000066310 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 กัญจนพร วิเชียรทอง
11311000066309 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 อรดา อินทะวงศ์
11311000066308 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 วราลักษณ์ ศรีทรัพย์
11311000066307 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 ปิติ แจ้งสูงเนิน
11311000066306 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 จิราพร แทนไทย
11311000066305 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 ฉฬภิญโญ ปักกาวะโร
11311000066304 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 วิชิตา เขื่อนเชียงสา
11311000066303 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 ศิรภัทสร อ่อนน้ำคำ
11311000066302 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 อภิชาติ นาคมณี
11311000066301 9 บุรีรัมย์ นิภาศิริ 1131100006 ธนศักดิ์ ฆ้องนอก
11201001236365 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 สุชาธิณี ถนอมศักดิ์ดำรง
11201001236364 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 สราวุฒิ วรรณคดี
11201001236363 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 บุญสิริ สมสุขทวีกูล
10475403336301 8 สกลนคร บ้านไฮ่ปลาโหล 1047540333 ธนพร เจริญไชย
112010018463142 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธิดาเทพ อุบลจันทร์
10475403306307 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 ปริวัตน์ สิทธิภูมิ
10475403306306 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 อมรสิริ เหลืองชูศักดิ์
10475403306305 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 วริศรา คำปัง
10475403306304 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 ปกิฏฏา ชำนาญณรงค์
10475403306303 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 รุ่งทิวา ศรีหานาม
10475403306302 8 สกลนคร บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1047540330 ศิริวรรณ รัตนไตร
10231500696310 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จันทร์จิรา เอ
10231500696309 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ภคพล อำนวยผล
10231500696308 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 จิตรทิวา พันนิล
10231500696307 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 วุฒิกร ตระกูลวงศ์
10231500696306 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทิพย์ประภา ภารพันธ์
10231500696305 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 นันทณัฐ ศรีวิไล
10231500696304 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ฐิตาภา โสจันทร์
10231500696303 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ทักษพร วิเศษเเสงจันทร์
10231500696302 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ปุณยานุช พูลเกษม
10231500696301 6 ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ 1023150069 ชมบพูนุท วัฒนะไมตรี
112010018463141 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พนากร ก้องสินธุ
112010018463140 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุวิจักขณ์ โพธิ์พันธุ์
112010018463139 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อรจิรา พันศิริ
112010018463138 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กรรทิมา จารุรัตน์กุล
112010018463137 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธนภัทร บุญมี
10620400506301 3 กำแพงเพชร บ้านไตรตรึงษ์ 1062040050 พรลดา สีนาค
10710204066311 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 รัฎฐพิชญ์ คล้ายนาค
10710204066310 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 จักริน มิ่งพิศุทธิ์สกุล
10710204066309 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 วีรภัทร ศรีสง่า
10710204066308 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ภัทราพร แซ่ลิ้ม
10710204066307 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 รวิภา วาสิงหน
10710204066306 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ศศิธร สระทองใจ
30472001026310 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ฟ้าใส แจ้งกำพี้
30512008016311 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 อารีรักษ์ ยะคา
10231500726310 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 นฤมล ผลาเกตุ
10231500726309 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 โย เมา
10231500726308 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 ใหม่ ชะลือ
10231500726307 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 พลวรรธน์ พีรธนันพจน์
10231500726306 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 ภาสินี ศิริ
10231500726305 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 ศรัณยา เจริญสุข
10231500726304 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 น้องนิด กิม
10231500726303 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 ฐิติพร พุ่มสุข
10231500726302 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 น้องหนู มอน
10231500726301 6 ตราด บ้านคลองมะขาม 1023150072 งาม มนต์
10475400546411 8 สกลนคร ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 อัครชัย นาสามลาด
10475404606306 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 นิภรพร โพธิ์พรหม
10475404606305 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 พิมพ์ชนก วงอนุ
10475404606304 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 ภูธเนตร แก้วนารี
10475404606303 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 ยศพล พูลเพิ่ม
10475404606302 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 ณัฐวุฒิ พินิจมนตรี
10231500756310 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 ปุญญารักษ์ บัวแก้ว
10231500756309 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 ชุติมณฑน์ คงพริ้ว
10231500756308 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 รัตนาภรณ์ เอมโอช
10231500756307 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 จรรยณัฐ หาญโนนแดง
10231500756306 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 นฤมล ห่อทอง
10231500756305 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 ชาลิสา เจริญสุข
10231500756304 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 เพ็ญนภา เดื่อนา
10231500756303 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 เจน เซียว
10231500756302 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 ปุณณภา จันทร
10231500756301 6 ตราด บ้านคลองมะนาว 1023150075 โยธกานต์ ถาวรสาลี
10231500966316 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 มีนา มอญ
10231500966315 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 ลลิตา จาระรักษ์
10231500936301 6 ตราด บ้านด่านชุมพล 1023150093 เจนรบ บูชาพันธ์
10231500966314 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 1239900447740 อานามนารถ
10231500966313 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 ธนากร สุรพรรณ
10231500966312 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 วัชรากร อินทร์วิเศษ
10231500966311 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 กรรวี รุ่งอรุณ
10231500966310 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 กัญญาณี อ่อนน้อม
10231500676310 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 ชาลิสา ลีมูล
10231500676309 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 พิชญา เลิศศรี
10231500676308 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 พิทักษ์ชน ขวัญเมือง
10231500676307 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 ฐิติรัตน์ มีบุญ
10231500676306 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 หมวย ดี (กัมพูชา
10231500676305 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 อัญมณี อยู่สุขสวัสดิ์
10231500676304 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 ธัญรดา เสมศรี
10231500676303 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 รัชนีพร อยู่สุขสวัสดิ์
10231500676302 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 ณัฎฐกรณ์ หิรัญ
10231500676301 6 ตราด วัดท่าหาด 1023150067 จิรภัทร อุทัยวงษ์
11201001236362 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ภรัณยา ธนยั่งยืน
112010018463135 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อภิชิต เลาล้อ
112010018463134 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ญาดา สุอังคะวาทิน
112010018463133 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศิริศักดิ์ แก้วหอม
10200801726311 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 อาริษา ชนะจอหอ
10200801726310 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 ณัฐฐินันท์ สมตาม
10200801726309 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 อัจจิมา ผ่องใส
10200801726308 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 ไซซอง ออง
10200801726307 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 โอน ทราย
10200801726305 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 จิรนันท์ เลิศธนมณี
10200801726304 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 สวรส บุญตาม
10200801726303 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 อภิธาร อุ่นมี
10200801726302 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 ศุภกฤต เที่ยงอ่อน
10200801726301 6 ชลบุรี วัดโป่งตามุข 1020080172 วันชัย เหลืองสิริอนันต์
10515102546305 1 ลำพูน บ้านทุ่งหัวช้าง 1051510254 สุกานดา รินนายรักษ์
10515102546304 1 ลำพูน บ้านทุ่งหัวช้าง 1051510254 กมนภัทร ยานะวิน
10515102546303 1 ลำพูน บ้านทุ่งหัวช้าง 1051510254 ธนัชพร อุดก้อน
10515102546302 1 ลำพูน บ้านทุ่งหัวช้าง 1051510254 พิมพ์ลภัส พันผาง
10515102556310 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 สารภีร์ อินปุ๊ด
112010018463130 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฐรัศมี อัษราชูปถัมฐ์
112010018463128 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กชมน ใจหงอก
112010018463127 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภูฏาน จิตรโชติ
112010018463126 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฐกฤตา พูนจันทึก
112010018463125 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 โสภิดา เหลืองอ่อน
112010018463118 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กฤษฎิ์ สาลีเพ็ง
112010018463116 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อชิตะ โกวิทวัฒนชัย
112010018463115 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธัญญารัตน์ ภักดีศรี
112010018463114 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฐณิชา เสงี่ยมใจ
112010018463113 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรัญธร เตชะวงค์
112010018463111 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิรหทัย สีดี
112010018463110 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นิติพนธ์ วิจิตนิติ
112010018463109 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ปรียาภรณ์ นิยมเวทย์ศักดิ์
112010018463108 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุภิสรา สมสุข
112010018463107 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุชัญญา เถื่อนยศ
112010018463106 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นฤมล เกียรติศักดิ์วณิช
112010018463104 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กชมน ใจหงอก
112010018463102 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อาทิติ​ญา​ เชิดโฉม
112010018463101 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศิรภัทร์สร สิริอาภาสกุล
11201001846399 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภัทริกา ไขพจน์
11201001846398 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 แทนขวัญ เพียรโคตร
11201001846397 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ปภาวรินทร์ สาลี
10231500966309 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 นันทิกานต์ ธัญญะประดิษฐ
10231500966308 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 ณัฐนันท์ รื่นรมย์
11201001846396 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศศิธร เจริญพรหมพงศ์
11201001846394 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พัทธนันท์ ดิษฐกรพงศ์ทวี
11201001846393 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อารยา แก้วกิตติกาล
11201001846392 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จันทร์จิรา เล็กเจริญ
11201001846390 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณพงษ์พัฒน์รพี ปรางชัยภูมิ
11201001846389 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เด็กหญิงลภัส ซุ้นเจริญ
11201001846388 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศรินรัตน์ ตั้งกฤตสิริสุข
11201001846385 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศศิธร เจริญพรหมพงศ์
11201001846382 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุชานรี เถื่อนยศ
11201001846381 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิดาภา มณีนุ่ม
10231500966307 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 วันชัย ทองสวัสดิ์
11201001846380 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ปัญญาวีย์ บุศรัตน์ตานนท์
11201001846379 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อริศรา ยินดีสุข
11201001846378 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อาทิตยา ศรีพระนาม
11201001846377 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เ​ขม​จิ​รัฏฐ์ ภฤศ
11201001846375 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธีรดนย์ จินะสาม
11201001846374 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิชะญา กุศลกุล
11201001846373 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กัณฑ์วลี เอี่ยมใหญ่
11201001846372 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิชะญา กุศลกุล
11201001846371 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อมลภา ต้นเพชร
11201001846370 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณรงค์พร เหลืองอ่อน
11201001846369 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อิศราวรรณ หิรัญวงศ์วัฒน
11201001846368 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วิริญา กลมกลึง
11201001846367 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุทธิพงษ์ ภูดีทิพย์
11201001846366 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ด.ญอัญชิสา ฐานโอฬาร
11201001846365 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วชิรวิชญ์ แซ่โง้ว
11201001846364 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 กันตพัฒน์ จรรยาวัฒนานนท์
11201001846363 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 Phanakorn Kongsintu
11201001846362 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชลิต ปทุมเมือง
11201001846361 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฏฐธิดา วัฒน์ปรีชากุล
11201001846360 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุรกิจ พฤกษานิตย์
11201001846359 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชุติกาญจน์ อธิรัศมีวรกุล
11201001846358 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วาริชา คงชัย
11201001846357 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นางสาว ธิดาเทพ อุบลจันทร์
11201001846356 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชญาฎา แซ่จ๋าว
11201001846355 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สรวีย์ พลอัศวรัชต์
11201001846354 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พัชชาดา รัตนธร
11201001846352 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธนพล พงษ์ตันทกุล
11201001846351 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชนากานต์ อินกลม
11201001846350 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศรินรัตน์ ฟักทิม
11201001846348 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุธินันท์ เด่นสุวรรณธิมา
11201001846347 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิชชาพร สุวรรณโชติ
11201001846346 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 รักษณีย์ แก้วสุวรรณ์
11201001846345 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วรภร สุขมารถ
11201001846341 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธันยพัฒน์ ราษฎร์เจริญดี
11201001846340 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อภิชญา ธิมาชัย
11201001846339 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 อโณทัย เฉิน
11201001846338 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิราพรรณ สถิตไพศาลวงศ์
11201001846336 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุพินันทน์ งามสง่า
11201001846335 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัฐพงษ์ โชคเจริญลักษณ์
11201001846334 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 บุญสม ปิยะพิสุทธิ์
11201001846332 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณฤดี นิสสัยสุข
11201001846331 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สิริยากรณ์ มะลาเหลือง
11201001846330 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศศิประภา วิริยะรุ่งเรืองชัย
10231500966306 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 กฤษเมธ เมืองวงษ์
10231500966305 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 ชัชวาล ใจแสน
10231500966304 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 สุภาพร ขันทอง
10231500966303 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 อนันตญา คมกล้า
10231500966302 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 อุษามณี มุ่งหมาย
10231500966301 6 ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1023150096 พงศกร แซ่ตั้ง
11201001846329 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 เบญญพร พรมมงคล
11201001846328 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 รมย์ธีรา สุธีรธรรม
11201001846327 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชุติสรา ถวิลรุ่งเรือง
11201001846326 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภาคภูมิ หิริธรรมกุล
11201001846325 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณัชพล วู
10515102556309 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 กัลยา หล้าภิละ
10515102556308 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 ธัญชนก เวียงแก้ว
10515102556307 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 ศุภสิตา ราวงษ์
10515102556306 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 ธีราพร ปันอ้าย
10515102556305 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 ณัฐพล ทองสมบัติ
10515102556304 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 กฤตยช จินดาหลวง
10515102556303 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 นิชนันท์ ธิป้อ
10515102606309 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 ธราเทพ จุนุ
10515102606308 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 ธนวัฒน์ บุญปั๋น
10515102606307 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 พัชรี ชาแก้ว
10515102606306 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 กมลลักษณ์ บุญปั๋น
10515102606305 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 ทิพปภา สุต๋า
10515102606304 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 เปมิกา ไทยใหม่
10515102606303 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 สุจิตรา เป็งนันต๊ะ
10515102606302 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 แก้วขวัญ เขตปราการไทย
10515102896302 1 ลำพูน วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1051510289 ศศิธร สมวถา
10515102896301 1 ลำพูน วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1051510289 วิภาวดี สุพรรณ์
10231500916310 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 ธัญมน น้ำเจริญ
10231500196310 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 นัทธิชา ศรีสิงห์
10231500196309 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 นีรชา ฮินยัน
10231500196308 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 เดีย ซก
10231500196307 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 มุทิตา ศรีสิงห์
10231500196306 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 น้ำฝน ส่าหลี
10231500196305 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 ปาริฉัตร มณีเพชร
10231500196304 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 ปภาพัทชร มาประเทียบ
10231500196303 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 ซอ มอญ
10231500196302 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 มอญดี มาดี
10231500196301 6 ตราด วัดตะกาง 1023150019 รัชชานนท์ รัตนธรรม
10200800616310 6 ชลบุรี วัดโป่ง 1020080061 ปิ่นสุดา ธงชัย
11201001846324 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วิทวัส ทิพย์โกสุม
11201001846322 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 บุญชัย สุวรรณวัฒน์
11201001846321 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สัณฐ์หณัฐ นงเยาว์
11201001846319 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธันย์ชนก เวรุวนารักษ์
11201001846317 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธิดาเทพ ศรีนพชัย
11201001846316 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 วริชา คงชัย
11201001846315 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุรกิจ พฤกษานิตย์
11201001846314 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ปนัดดา แสนอามาตร
11201001846312 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พัฒนรัตน์ งอกขาว
11201001846310 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 นิธิพัฒน์ กันตะบุตร
11201001846309 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ธัญธิตา สิงห์กรี
11201001846308 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ศศิธร รักษาศีล
11201001846307 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 พิมพ์ชนก กุศล
11201001846305 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 สุพินันท์ งามสง่า
11201001846304 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ชญาดา หอมนาน
10231500066310 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 สุรัสสา เจริญพืช
10231500066309 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 เพชรดา วรสิงห์
10231500816310 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ครรชิต จันพะวา
10231500816309 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ธนัชชา ปันสีคำ
10231500816308 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 พงศ์พัฒน์ นาลี
10231500816307 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ณัชพรกานต์ นาคเมือง
10231500816306 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ศักดิ์สิทธิ์ ดิ้นประเสริฐ
10231500066308 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 กัญญาพัชร ฆ้องฤกษ์
10231500066307 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 อาจารี แสงเงิน
10231500816305 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ไตรภูมิ สุขคำ
10231500816304 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 พรรณพัชร ชวดนุช
10231500816303 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 วรณินทร์ ปันสีคำ
10231500816302 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 ธนพร อ่อนแสง
10231500066306 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 จารุภรณ์ เล็กกำพุช
10231500816301 6 ตราด บ้านจัดสรร 1023150081 สุพรรษา สามารถ
10231500066305 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 พริมรตา ศิลาอาศน์
10231500016310 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 สิริวรรณ อินทสุวรรณ
10231500016309 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 ลีสา รง
10231500016308 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 ล้านนา สิบ
10231500066304 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 จิรวัฒน์ ชูเชิด
10231500016307 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 ปานรดา บัวขาว
10231500016306 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 ภัทรพร ทุนเหลือ
10231500066303 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 ศุภณัฐ ศิลาอาศน์
10231500016305 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 รุ่งอรุณ ลีสีสัย
10231500016304 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 อารียา นามวงศ์
10231500066302 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 ธาดา จันทร์งาม
10231500066301 6 ตราด วัดแหลมหิน 1023150006 ดวงนภา เจริญพืช
10231500016303 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 กัลยารัตน์ อยู่ศิริ
10231500016302 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 นิสารัตน์ พิศดู
10231500016301 6 ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1023150001 รัฐญา ชายทะเล
30472001026309 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ณัฐพล ลีนาลาด
30472001026308 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 กฤษณพงษ์ แจ่มกลาง
30472001026307 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 นภาพร พรหมงอย
30472001026306 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 พัชรี ดงเคน
30472001026305 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 จิรัชยา พูลอุย
30472001026304 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ไอศวรรณยา ชาวกล้า
30472001026303 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 อุรัสยา ศรีทิพย์
30472001026302 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ดวงกมล ดงภูยาว
30472001026301 8 สกลนคร เทศบาล2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 3047200102 ปิยนุช บุญป้อง
10231500996320 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 แก้วเก้า วันดี
10231500996319 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 อุทัยวรรณ บัวแย้ม
10231500996318 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 รอซีดา ถนอมวงษ์
10231500996317 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 อะฮ์นัฟ ถนอมวงษ์
10231500996316 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ขวัญใจ พันธุเดช
10231500996315 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 รินภัทร แสงสุวรรณ
10231500996314 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ณัฐศิลา มีแก้ว
10231500996313 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ณภัทร โชติช่วง
10231500996312 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 วัศพล กันยา
10231500996311 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ปรียานุช สุขสวัสดิ์
10231500996310 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 กรนรินทร์ ทองโชติ
10231500996309 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 มินตรา โชติช่วง
10231500996308 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ณัฐชา ฉัยริต
10231500996307 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ดานา ทิศา
10231500996306 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ปรายฟ้า พันทับ
10231500996305 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 วันใส วิรัญโท
10231500996304 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 อนันตพร เดชกัลยา
10231500996303 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 วิษา หินขาว
10231500996302 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ลลินดา มะลิวัลย์
10231500316309 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 แน๊ต สะเดิง
10231500316308 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ศุขรัตติกาล์ บัวคลี่
10231500316307 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 สุพร มด
10231500316306 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ออย เมา
10231500316305 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 วริศรา จินาพัตร
10231500316304 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ขวัญฟ้า แสงจันทร์
10231500316303 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 วา ปาน
10231500096301 6 ตราด ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 1023150009 กันยา ปานเงิน
10231500316302 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 ปนัดดา จงเจริญ
10231500316301 6 ตราด บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1023150031 สุภา ติสะรัตน์
10231500986310 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 พิชญาภัค คูณแก้ว
10231500986309 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 พีรยุทธ รักษาสัตย์
10231500986308 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 ชุลีพร ศรีเพชร
10231500986307 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 เลิศทัศน์ เทออุไร
10231500986306 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 ณัฐนันท์ สุรินทร์ชมพู
10231500986305 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 ภัทรวดี สีดี
10231500986304 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 ณัฐณิชา แสนบาล
10231500986303 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 อนุธิดา ลอยสนั่น
10231500986302 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 พิยดา จารุจินดา
10231500986301 6 ตราด บ้านสระใหญ่ 1023150098 กรรวี กันจับ
10231500916309 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 ฑณิชา หนูสงค์
10231500916308 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 จุฬาลักษณ์ ระมาศจาย
10231500916307 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 ณัชจิรางค์ โค้วดวงจันทร์
10231500916306 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 อัครวิทย์ อินตา
10231500916305 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 อัจฉรา พานทอง
10231500916304 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 พิมพ์พิสุทธิ์ พงษ์ทอง
10231500916303 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 มินยะดา ไชยชนะ
10231500916302 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 ธณัฐทิชา ศิริไสย์
10231500996301 6 ตราด ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1023150099 ซันญาบิ้ล บัวขาว
11201001236361 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณัฐวิภาพร ปกรณ์อัครวงศ์
11201001236360 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ลดาภัทร ศรีกุลวงษ์
11201001236359 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 จันทิรา รู้วงษ์
11201001236358 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 นลินรัตน์ โอเจริญ
11201001236357 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณัฐวดี อสิพงษ์
11201001236356 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 กัลยกร พลเรือง
11201001236355 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ปวิณนุช ชลวานิช
11201001236354 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ฐิติรัตน์ หมื่นเดช
11201001236353 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 พิชญธิดา เหล็กคม
11201001236352 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ลัลน์ญดา จันทวัน
11201001236351 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ภคภัทร งามแก้ว
10231500916301 6 ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1023150091 กัญญาณี กาวิระเดช
11201001236350 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 วิภวานี สร้อยสุวรรณ
11201001236349 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณิชาภัทร น้อยนพคุณ
11201001236348 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 สุภาดา ลาเนตร
11201001236347 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 จิตสุภา วันเพ็ชร
11201001236345 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 พรีมชญาดา อุตะเจริญ
11201001236344 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณัฎฐณิชา วรนิตย์
11201001236343 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 กัลยกร ศรีกานิล
11201001236342 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 เบญจรัตน์ ไวยรัตน์
11201001236341 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 รติกานต์ เกตุสุวรรณ์
11201001236340 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ปุญญพัฒน์ มะลิวัลย์
11201001236339 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ปนัดดา ศรีทอง
11201001236337 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 นรภัทร พละแสน
11201001236336 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 สวรรยา บัวแสน
11201001236335 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 เอกณัฏฐ์ จีรัฐติกุลชัย
11201001236333 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 นฎามาศ แจ้งเจริญ
11201001236332 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 พีรดา จันทรนิภา
11201001236331 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 กิติยาภา หมีทอง
11201001236330 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ธนภัทร แขกใจเย็น
11201001236329 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ศิวัช ศรีคำไทย
11201001236327 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ชุติกาญจน์ เพียชิน
11201001236326 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 มรุญา วัชรกัญจนภร
11201001236325 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 มนัตวรรธ สุจิรานุธรรม
11201001236324 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ภูริ นุชนาท
11201001236323 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 พลอยนภัส ลิ้มเจริญ
11201001236322 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ปุณยาพร สารทนงค์
11201001236321 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 อริญชยา เหล่าเจริญนาน
11201001236320 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณัฐพงศ์ สมบูรณ์กุล
11201001236319 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ธรรมิก ธงธนานุรักษ์
11201001236318 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 สุภากร แย้มเกษร
11201001236317 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ภัทรฤทัย จงจิตเจริญวนิชย์
11201001236316 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 วรัญญา เอี่ยมจาด
11201001236315 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 วรรณนิสา มากพูน
11201001236314 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ณัฐธิณีย์ มาตรวิจิตร
11201001236313 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ภาสินี สังข์ศิลปชัย
11201001236311 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ศุภลักษณ์ แซ่ย่าง
11201001236310 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 วิเชษฐ์ ไตรรัตนาธิคุณ
11201001236309 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ธัญชนก วัลลภาทิตย์
11201001236308 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 อนัญญา คำหอม
11201001236307 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 วิรัลพัชร วนิชลานันท์
11201001236306 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 อารยา ประสิทธิ์
11201001236305 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 วุฒิภัทร ผูกดี
11201001236304 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 ศุภพิชชา พิเชียรวงศ์
11201001236303 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 กมลพร สายชล
11201001236302 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 อริสา กุลวานิช
11201001236301 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 1120100123 วิรากานต์ แสนว่าง
11201001846303 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ภานุวัฒน์ โชคงามขำ
11201001846302 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 จิรภัทร เทพวงษ์
11201001846301 6 ชลบุรี วุฒิวิทยา 2 1120100184 ณรงค์ฤิทธิ์ จรบำรุง
10710200206324 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 แซม ไม่มีนามสกุล
10710200206322 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 อาทิตย์ ไม่มีนามสกุล
10710200206321 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 สุรศักดิ์ กึกก้อง
10710200206320 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ชินดนัย คงธาร
10710200206319 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ธนภรณ์กรณ์ชนก สระแก้ว
10710200206318 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ไอดิน จูกระโทก
10710200206317 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ศักดิ์ชัย กุลชิตโยดม
10710200206316 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ภูมิพัฒน์ วาศนพันธ์
10710200206315 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ธีรเดช ภานิถาน
10710200206314 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ณัฏฐกิตติ์ คล้ายคลัง
10710200206313 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ปัทมา อยู่ปาน
10710200206312 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ญาณิศา วิมูลชาติ
10710200206311 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ชยากร บุญเชิด
10710200206310 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ณัฏฐิเดช อุ้มวารี
10710200206309 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 พิมพ์ลภัส ไกรทอง
10710200206308 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 วิรดา หอมชื่น
10710200206307 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 วรรณวษา คาวิน
10710200206306 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ยศวดี ศรีตระการ
10710200206305 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 กาญจนา ปลื้มสุข
10710200206304 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ศุภจิรัฎกรณ์ สระแก้ว
10710200206303 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 เกียรติพัฒน์ กันภัย
10710200206302 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 นนท์ปวิท เมืองเก่า
10710200206301 5 กาญจนบุรี วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1071020020 ปลายฟ้า คล้ายคลัง
10475400066309 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 ชยพล โคตรรรม
10475400066308 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 ธนพล ชุมสาย ณ อยุธยา
10475400066307 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 ภัทรภรณ์ ลุนหล้า
10475400066306 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 กาญจนา นามวงค์ชัย
10475400066305 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 พัชฎาภรณ์ ประครองศรี
10501308816310 1 เชียงใหม่ ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1050130881 โมทนา นานานิคม
10710204066305 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 กรวรรณ เกิดสมบูรณ์
10710204066303 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ธนากร เจริญพันธุ์
10620403956308 3 กำแพงเพชร บ้านชายเคือง 1062040395 รุ้งนพา สติภพ
10620403956307 3 กำแพงเพชร บ้านชายเคือง 1062040395 อนิตา สีหานาม
10620403956306 3 กำแพงเพชร บ้านชายเคือง 1062040395 พรพนิดา วรฉัตร
10620403956305 3 กำแพงเพชร บ้านชายเคือง 1062040395 ลักขนา เฉลิมพระจง
10620403956304 3 กำแพงเพชร บ้านชายเคือง 1062040395 จักรินทร์ พิลึก
10620403956303 3 กำแพงเพชร บ้านชายเคือง 1062040395 ทินทินเอ หมื่นพรมมา
10620403956302 3 กำแพงเพชร บ้านชายเคือง 1062040395 ชลนิชา มะลิทอง
10620403956301 3 กำแพงเพชร บ้านชายเคือง 1062040395 ขนิษฐา ฤกษ์ดี
10475400656310 8 สกลนคร บ้านหนองไผ่ 1047540065 ชนนิชา อ่อนจงไกร
10475400656309 8 สกลนคร บ้านหนองไผ่ 1047540065 ยศพล ลีอวนพิมพ์
10710204066302 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ธิติพัทธ์ ออมสิน
10617001256301 3 อุทัยธานี วัดทัพหมัน 1061700125 นภัสสร ประถมภาส
10617002546301 3 อุทัยธานี บ้านกลาง 1061700254 สุรเดช พลายคง
10617000646310 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 สุขฤทัย พุ่มนุตร
10617000646309 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 สุธีมา ปาจิตร์
10617000646308 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 สุธาสินี สุขไพบูลย์
10617000646307 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 บุญสุดา บุญคำ
10617000646306 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 นนท์พัทธ์ นนท์อาษา
10617000646305 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 วงศกร เขตา
10617000646304 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 ศศิวิมล พึ่งสวน
10617000646303 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 วิทวัส สัมฤทธิ์
10617000646302 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 สรวิชญ์ นพคุณ
10617000646301 3 อุทัยธานี บ้านเนินสาธารณ์ 1061700064 ทวีชัย ศรีเมือง
10617001116310 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 นพรัตน์ สังควิสุทธิ์
10617001116309 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 วิมลณัฐ เฟื้อแก้ว
10617001116308 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 กันติชา ทองคำขาว
10617001116307 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 ธิดารัตน์ สูญน่วม
10617001116306 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 หมูแดง หมวย
10617001116305 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 อารยา พุ่มทอง
10617001116304 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 สุธาพร ศรีหาวงค์
10617001116303 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 วนิดา ภู่ระหงษ์
10617001116302 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 ชลธิชา คำฝอย
10617001116301 3 อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ 1061700111 กฤติยา ภู่เรือน
10617002206301 3 อุทัยธานี บ้านน้ำวิ่ง 1061700220 ธนวัฒน์ สุคนธชาติ
10617000736304 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งนา 1061700073 จุฑาทิพย์ พยัคฆสุวรรณ์
10617000736303 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งนา 1061700073 เขมจิรา แก้วมณี
10617000736302 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งนา 1061700073 เอเซีย ศรีพรหมมา
10617000736301 3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งนา 1061700073 จิราภา บุญชูดำ
10617000256310 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 ธีรภัทร เล้าการนา
10617000256309 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 มณิศา ฤทธิ์อ้น
10617000256308 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 ทิพรดา อินอ่อน
10617000256307 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 รัฐธนนท์ นิธิโชคสุรนัท
10617000256306 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 นิติกร จินดา
10617000256305 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 วรัญญา ีรักสัตย์
10617000256304 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 นนทการต์ ทองเจริญ
10617000256303 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 ณิฐิติยา เกิดทวี
10617000256302 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 ณัฐพร อุรารื่น
10617000256301 3 อุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 1061700025 เศรษฐพงษ์ เชาวะโชติ
10617002266303 3 อุทัยธานี รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1061700226 พจนีย์ บุรีสูงเนิน
10617002266302 3 อุทัยธานี รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1061700226 อรจิรา ชันธุระ
10617002266301 3 อุทัยธานี รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1061700226 ธมนวรรณ คมสัน
10617001656302 3 อุทัยธานี บ้านหนองจอก 1061700165 ณภัสพร ทิพย์สิงห์
10617001656301 3 อุทัยธานี บ้านหนองจอก 1061700165 กนกพร โฉมงาม
10617000046310 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 มนตรี โพธิ์ขวาง
10617000046309 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 ทิพย์วรรณ เม้าเขียว
10617000046308 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 แพรวา สาโรจน์
10617000046307 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 ชนาภรณ์ มณีฤทธิ์
10617000046306 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 นิรดา เพ็ญพันนาค
10617000046305 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 อนัญญา คำงาม
10617000046304 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 ธนกฤต ไชบวุฒิ
10617000046303 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 ดารารัตน์ อรรถพันธ์
10617000046302 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 รมิตา ทองโพธิ์
10617000046301 3 อุทัยธานี บ้านดงยางใต้ 1061700004 ณัฐกูล อยู่เป็นสุข
10617000446309 3 อุทัยธานี วัดท่าโพ 1061700044 รัชพล หมั่นการนา
10617000446308 3 อุทัยธานี วัดท่าโพ 1061700044 ธิดารัตน์ ตาประสาน
10617000446307 3 อุทัยธานี วัดท่าโพ 1061700044 ธนพร รักสัตย์
10617000446306 3 อุทัยธานี วัดท่าโพ 1061700044 นภาพรรณ จีจู
10617000446305 3 อุทัยธานี วัดท่าโพ 1061700044 อชิตะ แสงศรี
10617000446304 3 อุทัยธานี วัดท่าโพ 1061700044 กันตพัฒน์ แก้วธัญกิจ
10617000446303 3 อุทัยธานี วัดท่าโพ 1061700044 พรพิมล วิเขตกิจ
10617000446302 3 อุทัยธานี วัดท่าโพ 1061700044 ชญาดา แม่นศร
10617000446301 3 อุทัยธานี วัดท่าโพ 1061700044 เอกภวิษย์ เลี่ยมมาตร์
10617000496310 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 ชนิดา ไข่ทอง
10617000496309 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 ลภัส อุสุภะ
10617000496308 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 กิตติพัทธ์ ไชยศิริ
10617000496307 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 ปัญญาพร รงค์ทอง
10617000496306 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 อทิตยา พันธ์โต
10617000496305 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 กรองแก้ว คงแดงดี
10617000496304 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 สุรีรัตน์ เอมสรรค์
10617000496303 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 ชัยพฤกษ์ ท้าวทอง
10617000496302 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 เกียรติสัณชัย ครุธพันธ์
10617000496301 3 อุทัยธานี บ้านปากดง 1061700049 สิทธิพิพัชร ไข่ทอง
10475401276310 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 วัชรากร ชะโยกุล
10475401276309 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 สโรชา วงค์สอน
10475401276308 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 ธนวัฒน์ มาหา
10475401276307 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 อดิศักดิ์ เศษโถ
10475401276306 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 อัษฎาวุธ แก้วดี
10475401276305 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 ธมนวรรณ เหง้าโอษา
10475401276304 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 ศิริธร เอกรักษา
10475401276303 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 จรัลพร สิขาบท
10475401276302 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 ศศิวิมล ผิวบาง
10475401276301 8 สกลนคร บ้านหนองบ่อ 1047540127 อนุธิดา ว่องไว
10444102346310 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 ศิรประภา หงษ์ศรี
10444102346309 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 จักรกฤษณ์ บุบผามะตะนัง
10444102346308 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 ปราณปรียา รวยกระบือ
10444102346307 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 นลิน ราชเจริญ
10444102346306 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 ณัฐพล บรรดาตั้ง
10444102346305 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 วริศรา โพธิ์แสงดา
10444102346304 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 รุ่งไพลิน ทองผุย
10444102346303 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 สุวัจณีย์ นิตไธสง
10444102346302 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 จิรวัฒน์ ประทุมมาศ
10444102346301 7 มหาสารคาม หนองกุงวิทยา 1044410234 พีรพัฒน์ เศษภักดี
10444102406310 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 บุษยา แทนอันทา
10444102406309 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 ตรีเนตร สอนเจริญ
10444102406308 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 ธนพร ปะทุมสีลา
10444102406307 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 ธนากร สุวรรณี
10444102406306 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 ปุณยวีร์ ภะวะพินิจ
10444102406305 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 อารียา ดิษฐ์กระโทก
10444102406304 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 กมลนิตย์ ดวงจันทร์หอม
10444102406303 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 นรมล ปะติเก
10444102406302 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 ณัฏฐาวรีย์ ทองดวง
10444102406301 7 มหาสารคาม ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1044410240 รัชพงศ์ วิเศษดี
10444101936301 7 มหาสารคาม บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 1044410193 ปริชญา สกุลทอง
10436604936301 8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 ศักดิ์สิทธิ์ ยาตุนุเคราะห์
10454507886310 7 ร้อยเอ็ด บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 1045450788 ฑิฆัมพร บัวไถล
10302005086410 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 สุธาคิน เหลาทอง
10302005086409 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 พีรดา สาสิงห์
10302005086408 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 เพ็ญพิชชา เทพอินทร์
10302005086407 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 ปัณธรษ์ วงษ์คำ
10302005086406 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 นันทิดา มุขรัก
10302005086405 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 กัญญารัตน์ ประทุมชัย
10302005086404 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 มนัสนันท์ ชาตินุช
10302005086403 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 สุวิมล ทองมี
10302005086402 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 ศิรภัสสร ศักดิ์ศรี
10302005086401 7 ร้อยเอ็ด ไตรมิตรวิทยา 1030200508 นิ่มอนงค์ ปัสสาจันทร์
10454505486410 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 ชวลิตา บูรณญัติ
10454505486409 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 นันทนา ทิพย์โพชย์
10454505486408 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 อนันตญา บุณคา
10454505486407 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 ชุติมา ตรีเมฆ
10454505486406 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 วรัมพร ลาดหนองขุ่น
10454505486405 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 พิชัยยุทธ อาจสัตรู
10454505486404 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 วนัชพร พาพันธ์
10454505486403 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 ชลลดา แก้วบุตตะ
10454505486402 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 วรัญญา ผ่าโผน
10454505486401 7 ร้อยเอ็ด บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1045450548 วิภาดา เพ็งนาม
10454507866411 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 สุภาภรณ์ มอไธสง
10454507866410 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 ระพีภัทร อ้วนมะโรง
10454507866409 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 วีรกุล วรวงค์
10454507866408 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 ธัญชนก ทูลธรรม
10454507866407 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 ธรรณวรัตน์ เวียงสงค์
10454507866406 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 ทิวารัตน์ สรรพวุธ
10454507866405 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 อรพิน จตุพงษา
10454507866404 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 นันธิกานต์ กุลบุตร
10454507866403 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 เพ็ญพิชชา บุญสิน
10454507866402 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 แสงอรุณ วัดราศรี
10454506516424 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 รชต ผกาสิทธิ์
10454506516423 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 กุลนัดดา ขันทแพทย์
10454506516422 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 ณัฐธัญญา โพธิ์ศรีบิ้ง
10454506516421 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 สุกัญญา ขนันแข็ง
10454506516420 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 นุชนาถ วงมะลัย
10454506516419 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 รัชนีภรณ์ วรครุธ
10454506516418 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 วิชญาดา ศรีสุลัย
10454506516417 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 พงศธร ประชุมวรรณ
10454506516416 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 นัฐณิชา อุลัย
10454506516415 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 พงศธร ประชุมวรรณ
10454506516414 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 รชต ผกาสิทธิ์
10454506516413 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 กุลนัดดา ขันทแพทย์
10454506516412 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 ณัฐธัญญา โพธิ์ศรีบิ้ง
10454506516411 7 ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 1045450651 นัฐณิชา อุลัย
10454505286310 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 นิชกานต์ อุ่นเจริญ
10454505286309 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 ภวิภา สารบรรณ
10454505286308 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 วรินรัตน์ นวลวรรณ
10454505286307 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 อรปภา ส่งพินิจ
10454505286306 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 พลอยชมพู เทอขุนทด
10454505286305 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 พรไพลิน สมชอบ
10454505286304 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 รุ่งนภา จำปา
10454505286303 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 ธนภรณ์ เกตุมาชม
10454505286302 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 อริสา จันดาหงษ์
10454505286301 7 ร้อยเอ็ด ท่าสีดาวิทยา 1045450528 นภัสสร ครองไธสง
10454505296310 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 ประกายฟ้า แห้วเนตร
10454505296309 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 นรมน พรรคพล
10454505296308 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 เจนจิรา อินทรัพย์
10454505296307 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 มนต์ฐิตา ชาบัวน้อย
10454505296306 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 ธีราภรณ์ จุลมุสิ
10454505296305 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 อภิญญา แสงอาจ
10454505296304 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 เพ็ญพิชชา พร้อมโกสุม
10454505296303 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 วรรณริณี ทวีเลิศ
10454505296302 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 ขวัญจิรา พละสาร
10454505296301 7 ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1045450529 ปัณณวิชญ์ ศรีบุตร
10454507866301 7 ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย 1045450786 วีรกุล วรวงค์
10302013216301 9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1030201321 รังสิมันต์ เนาสี
10302007676301 9 นครราชสีมา วัดวชิราลงกรณวราราม 1030200767 สุดารัตน์ จารัตน์
10347100306310 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 กัลยาณี ไหวฉลาด
10347100306309 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 ปัทมา คนเฉียบ
10347100306308 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 อมรรัตน์ ทิพย์จันทร์
10347100306307 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 วิธิดา ทานุษาห์
10347100306306 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 โปโป้ -
10347100306305 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 ญาณิศา สุกหอม
10347100306304 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 ญาณินท์ สุกหอม
10347100306303 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 ดารุณี จันทร์รุ่งรัศมี
10347100306302 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 ยนต์ -
10347100306301 11 ระนอง บ้านปากน้ำ 1034710030 มี่ ชลแดน
10854600126315 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 กิตติกร จันทร์ชูกลิ่น
10854600126314 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 วรัชญาน์ กาญจนกุล
10854600126313 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 วิไลพร สัมฤทธิ์
10854600126312 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 นารีวรรณ โกบกุล
10854600126311 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 ธนา ใอยาสิน
10854600066319 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 อนันดา โส๊ะปิน
10854600066318 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 อิสระ จันทชัย
10854600066317 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 ทักษิณา ชิดเอื้อ
10854600066316 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 ศรชัย สิงห์เถื่อน
10854600066315 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 เพชรรัตน์ เวชศาสตร์
10854600066314 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 ฮัซวานี อักษรกล่อม
10854600066313 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 สุภาพร ขันทอง
10854600066312 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 กันยารัตน์ ขอมแพ
10854600066311 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 อมรรัตน์ จาศึก
10854600126310 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 ภคนันท์ ยุหัง
10854600126309 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 วรัชญาน์ กาญจนกุล
10854600126308 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 ซันนี่ กล้าศึก
10854600126307 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 วิไลพร สัมฤทธิ์
10854600126306 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 ธนา ใอยาสิน
10854600126305 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 รุ้งวาริน ภักดี
10854600126304 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 รชตวัน ขวัญเต่า
10854600126303 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 นารีวรรณ โกบกุล
10854600126302 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 กิตติกร จันทร์ชูกลิ่น
10854600166310 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 จิรนันท์ วิทรงค์
10854600166309 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 ทวีวัฒน์ นะลู่เก็ม
10854600166308 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 อเล็ก ปราบสมุทร
10854600166307 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 ศุภากร ขุนทอง
10854600166306 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 น้ำทิพย์ อักษรกล่อม
10854600166305 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 วีรยุทธ สมิง
10854600166304 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 นภา อธิกุล
10854600166303 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 วันนิตา ศรนรินทร์
10854600166302 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 ชฎาภร อักษรกล่อม
10854600166301 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1085460016 พีรภัทร อักษรกล่อม
10854600126301 11 ระนอง บ้านหาดทรายดำ 1085460012 สมชาย อธิกุล
10854600296310 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 คณภรณ์ บรรเทา
10854600296309 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 คณภรณื บรรเทา
10854600296308 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 เอกวัฒน์ พรหมมุนี
10854600296307 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 อธิภัทร แซ่อุ๋ย
10854600296306 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 สุดารัตน์ รัชนิพล
10854600296305 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 อดิศร คงนคร
10854600296304 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 หอมศิริ พินโย
10854600256301 11 ระนอง ชาติเฉลิม 1085460025 อังคณา พราหมสละ
10854600296303 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 ศราวุธ ชูเชื้อ
10854600296302 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 บุญมา มุกดา
10854600296301 11 ระนอง บ้านหินดาด 1085460029 จันทิมา ปุญญบาล
10854600326310 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 น้องน้ำ จันทร์แทน
10854600326309 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 อรวรรณ ขุนสุนทร
10854600326308 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 เบญจวรรณ วงษ์วาด
10854600326307 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 สุพัชฌา ชิตรัถถา
10854600326306 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 วิชาดา ปานไธสง
10854600326305 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 อนันยา ทับสมุทร
10854600326304 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 สุกันยา ขอสันติกุล
10854600326303 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 ดวงดี แย้มรัตน์
10854600326302 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 ฝ้าอิด สมบูรณ์
10854600326301 11 ระนอง บ้านหินช้าง 1085460032 กัลยรัตน์ ชิตรัตฐา
10854600036309 11 ระนอง บ้านคลองของ 1085460003 อภิญญา พรหมนุช
10846403066302 11 สุราษฎร์ธานี วัดท่าเจริญ 1084640306 อทิตยา สลัดแก้ว
10854600036308 11 ระนอง บ้านคลองของ 1085460003 ดุษฎี ขาวพิมล
10854600036307 11 ระนอง บ้านคลองของ 1085460003 สุรดี ชิดรัตน์ฐา
10846403066302 11 สุราษฎร์ธานี วัดท่าเจริญ 1084640306 อสมาภรณ์ จันทร์น้อย
10854600036306 11 ระนอง บ้านคลองของ 1085460003 ดวงกมล เผ่าจินดา
10846403066302 11 สุราษฎร์ธานี วัดท่าเจริญ 1084640306 อภัสรา ละหารเพชร
10854600036305 11 ระนอง บ้านคลองของ 1085460003 ปภพ งามล้น
10854600036304 11 ระนอง บ้านคลองของ 1085460003 วันเพ็ญ หนูสอาด
10846403066302 11 สุราษฎร์ธานี วัดท่าเจริญ 1084640306 ขวัญจิรา พิบูลย์
10854600036303 11 ระนอง บ้านคลองของ 1085460003 อรวรรณ ปรีชา
10846403066302 11 สุราษฎร์ธานี วัดท่าเจริญ 1084640306 อรชร รอดรักษา
10854600036302 11 ระนอง บ้านคลองของ 1085460003 น้ำทิพย์ นวลมุสิก
10854600026310 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 เจนจิรา กล้าศึก
10846403066302 11 สุราษฎร์ธานี วัดท่าเจริญ 1084640306 วรนิษฐา แผงตัน
10854600026309 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 วิชยดนย์ ขุนระนัง
10854600026308 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 สุรีนุช ขุนน้อย
10846403066302 11 สุราษฎร์ธานี วัดท่าเจริญ 1084640306 สานันธิณี ทองสุข
10854600026307 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 อารยา สุดจิตร
10854600026306 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 นารีรัตน์ กล้าศึก
10854600026305 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 อดิศักดิ์ คงสุดจิตร
10854600026304 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 พลพัชร์ แซะแดง
10854600066310 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 กันยารัตน์ ขอมแพ
10854600066309 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 ฮัซวานี อักษรกล่อม
10854600066308 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 อมรรัตน์ จาศึก
10854600066307 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 อนันดา โส๊ะปิน
10854600066306 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 อิสระ จันทะชัย
10854600066305 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 ศรชัย สิงห์เถื่อน
10854600066304 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 ทักษิณา ชิดเอื้อ
10854600066303 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 สุทธิดา กุมขุนทด
10854600066302 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 เพชรรัตน์ เวชศาสตร์
10854600066301 11 ระนอง บ้านนกงาง 1085460006 สุภาพร ขันทอง
10854600026303 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 อภิสิทธิ์ ปราบสมุทร
10854600026302 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 ชลกร สุดจิตร
10854600026301 11 ระนอง บ้านขจัดภัย 1085460002 รังสิมา อินตัน
10854600036301 11 ระนอง บ้านคลองของ 1085460003 ณัฐวัศ หนูนาค
10460300146310 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 ปิยธิดา อินหนอง
10460300146309 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 กวินธิดา ฉิมผาย
10460301336316 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 จันทมณี ป้องแก้วปาน
10460300146308 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 สาริกา อิ่มเจือ
10460300146307 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 ชนม์ณิภา นาสมใจ
10460301336315 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 ณัฐกร ภูทองก้าน
10460301336314 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 ศศินา บุญแท้
10460300146306 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 สิริโชค คำแคน
10460300146305 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 ดวงฤทัย ศรีแพงมน
10460300146304 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 พัชรินทร์ ภูเดช
10460301336312 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 พรนิภา ภูจำปา
10460300146303 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 จีรวรรณ จันทบุตร
10460300146302 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 ปัทมาภรณ์ สอนโคตร
10460300146301 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 ทิพย์ภาพร คำพิสมัย
10460301336311 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 สุรวัฒน์ เบ็ญจขันธ์
10460301336309 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 สิริธร เทพชา
10460301336308 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 ณัฐกร ภูทองก้าน
10460301336307 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 สุธัญญา ขันทะจำนงค์
10460301336306 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 ปวีณา บุญเเสนยศ
10460301336304 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 พจมาลย์ ทุงจันทร์
10460301336303 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 พชรสิณีย์ มูลวงศ์
10673802716308 2 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1067380271 ตรีรัตน์ วิบูลย์สวัสดิ์
10460301336302 7 กาฬสินธุ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133 ศุกลวัฒน์ สิงหนาท
10673802716307 2 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1067380271 ชัญญานุช ขอของกลาง
10673802716306 2 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1067380271 สุมิตตา กองไผ่กลาง
10673802716305 2 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1067380271 มีสุข ทาจู
10673802716304 2 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1067380271 บุลภรณ์ ชัยเลิศ
10673802716303 2 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1067380271 ณัฐภรณ์ โม่งแสวง
10673802716302 2 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1067380271 สุพิชญา อนันต๊ะ
10673802716301 2 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1067380271 นภัสสร จำคำ
10335306366301 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1033530636 รัฐภูมิ​ ใจบุญมา
10552502386311 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 พรนภา บุญชู
10552502386310 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 พีรพัฒน์ ศรีบุรินทร์
10552502386309 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 ภัณฑิรา ทองจีน
10552502386308 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 ณัฐจิราภา กันกิม
10552502386307 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 กัญญาณัฐ ตลับทิพย์
10552502386306 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 กรรชัย ยศพิมพ์
10552502386305 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 ณัชชา อินทะชัย
10552502386304 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 กรรชัย ยศพิมพ์
10552502386303 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 พลอยนพรัตน์ บางณรงค์
10552502386302 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 วนิดา โพธิ์แก้ว
10552502386301 2 เพชรบูรณ์ บ้านปางยาง 1055250238 วรเดช ทอวพวว
10673801656310 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 วีรภัฏ ชิดพังเทียม
10673801656309 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 สุพรรณี ศิริวุธ
10673801656308 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 สุปราณี ศิริวุธ
10673801656307 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 พัชราภรณ์ พนัดนอก
10673801656306 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 วิรวรรณ สุนทร
10673801656305 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 ศศิวิมล แก้วชาวนา
10673801656304 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 เสริมสิริ พงษ์โอสถ
10673801656303 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 วิษศรุต ฐานวิเศษ
10673801656302 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 สุภาวรรณ แขนสันเทียะ
10673801656301 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย 1067380165 ปุณยนุช นามมารดา
10673803326310 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 รุ่งวิลัย สีลารักษ์
10673803326309 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 ทรัพย์สถิต ทองแดง
10673803326308 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 ณัฐณิชา ชัยชนะ
10673803326307 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 กมลชนก พลสุภี
10673803326306 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 ญาดา เพ็งพาด
10673803326305 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 ชยานี ปัญญาดี
10673803326304 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 พรชัย ญาติจำรูญ
10673803326303 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 พิมลวรรณ รัทนี
10673803326302 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 วัชรพล ฤาชา
10673803326301 2 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา 1067380332 สุริยา คาราวะ
10673803056309 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1067380305 กรนันท์​ พรหมหากุล
10673803056308 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1067380305 จิรัชยา ศรีวัฒนา
10673803056307 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1067380305 ฉัตรชนก อาจวิชัย
10673803056306 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1067380305 ธัญญารัตน์ ศรีแก้ว
10673803056305 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1067380305 ปานชนก คึขุนทด
10673803056304 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1067380305 พิจิตตรา สีชมชื่น
10673803056303 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1067380305 ศิริมล ศิริทองจักร
10673803056302 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1067380305 กุลธิดา ตั้งถิ่น
10673803056301 2 เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง 1067380305 ประภัสสร อินปา
10710204066301 5 กาญจนบุรี บ้านหนองใหญ่ 1071020406 ฐิติวัชร์ ทองคำ
10653604146315 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 มนัสวิน มาจังหรีด
10653604146314 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 ณัชชา ยิ้มดี
10653604146313 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 มนัสวิน มาจังหรีด
10653604146312 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 พงศภัค อินทร์กลอง
10653604146311 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 พีรภัทร เอี่ยมพันธู์
10653604146310 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 ศุภกฤต สีวันดี
10653604146309 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 ณัชชา ยิ้มดี
10653604146308 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 นภัสสร ทองจันทร์เทา
10653604146307 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 ภัทรา อ่อนดาบ
10653604146306 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 ณัฐณิชา รูปสะอาด
10653604146305 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 วิรากร สุขทุ่นฟุย
10653604146304 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 ศศิวิมล มั่นทอง
10653604146303 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 มาลินี สนสีสัตย์
10653604146302 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 สโรพร เอี่ยมชู
10653604146301 2 พิษณุโลก บ้านคลองช้าง 1065360414 นภัสสร คำบัง
10653603036310 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 ณภัทร อ่อนปาน
10653603036309 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 ภัทรชรธิดา คำอินทร์
10653603036308 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 ชนิสรา มั่นคง
10653603036307 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 พิระญา เฉยบัว
10653603036306 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 พรอุมา กลิ่นธูป
10653603036305 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 พีราญา เฉยบัว
10653603036304 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 ปิยะพร เสนาเพ็ง
10653603036303 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 ฐิตาภา ดรุณี
10653603036302 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 ชุติกาญจน์ ไกรกิจราษ
10653603036301 2 พิษณุโลก วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1065360303 พีรดา เทพรัก
10653600966310 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 จามิกร กาวี
10653600916310 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 เปรมปรีชา น้อยท่าช้าง
10653600916309 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 ธิติวุฒิ มากเมือง
10653600966309 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ปาริตา ไปนา
10653600966308 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 กฤษฎี ศิลากลาง
10653600966307 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 กัญญาพร อุดเรือน
10653600966306 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 จิราภรณ์ วิพงศ์เดช
10653600966305 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 อรอุมา เตจ๊ะปุ๊ด
10653600966304 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 สิริรัตน์ ทองดี
10653600966303 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ปรเมษฐ์ สิงห์โต
10653600966302 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ธีภพ อรอ่อน
10653600916308 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 พิมพ์ลดา แก้วเล็ก
10653600916307 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 ณัฐณิชา กลิ่นเกษร
10653600916306 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 ปริยากร หมีสินลา
10653600916305 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 อพิชญา มีช้อย
10653600916304 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 ธนากร บุญมา
10653600916303 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 อภิโชค ทองศรีจันทร์
10653600916302 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 ชวัลวิทย์ หมีสินลา
10653600916301 2 พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง 1065360091 กิตติพล พุฒนาค
10653604006301 2 พิษณุโลก วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 1065360400 ยศสรัล สุขมะณี
10653604556307 2 พิษณุโลก บ้านวังขวัญ 1065360455 อังควิภา ราษี
10653604556306 2 พิษณุโลก บ้านวังขวัญ 1065360455 ณัฐ​พร เข็มพรหม​
10653604556305 2 พิษณุโลก บ้านวังขวัญ 1065360455 สุพพัตรา แก้วขาว
10653604556304 2 พิษณุโลก บ้านวังขวัญ 1065360455 รินรดา สุขเจริญ​
10653604556303 2 พิษณุโลก บ้านวังขวัญ 1065360455 กรนันท์ พรมสุข
10653604556302 2 พิษณุโลก บ้านวังขวัญ 1065360455 สุภัสสรา อบบายันต์
10653604556301 2 พิษณุโลก บ้านวังขวัญ 1065360455 กัญญ์วรา พิมพา
10653600966301 2 พิษณุโลก บ้านเนินสุวรรณ 1065360096 ปริญากรณ์ สนกันยา
10515102606301 1 ลำพูน บ้านดง 1051510260 จิตรานุช สุวรรณ
30512008016310 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 ภัทรพงษ์ พรหมพนัส
10515102556302 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 อริสรา ขุนฤทธฺ์เอียด
10501309296304 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 กฤษดา ดุเจโต๊ะ
10501309296303 1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 พีรไนย จ่อวาลู
10501305536317 1 เชียงใหม่ วัดสันกลางเหนือ 1050130553 หนุ่มเมือง ลุงซู่
10501300226302 1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 จรรยา ตราเงิน
10475400426310 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 จิราพร พรมจำปา
10475400426309 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 นรินรัตน์ จันทรืไขโครต
10475400426308 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 ใบเตย กุนสอนนาม
10475400426307 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 จารุภา หนองระสาน
10475400426306 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 พรวดี มิมาชา
10475400426305 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 อรัญญา แสนสุภา
10475400426304 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 กัญญารัตน์ ลุนสีเทียม
10475400426303 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 กัลยรัตน์ นันทะสุธา
10475400426302 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 อมรรัตน์ จันทรังษี
10475400426301 8 สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 กนกพร จันทรังษี
10475400256310 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 นภัสสร แสนภูวา
10475400256309 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 อังคณา โซ่เงิน
10475400256308 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 ฐานิดา โพธิ์เงิน
10475400256307 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 บุณยานุช เพชรทอง
10475400256306 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 ธัญจิรา ศรีไมล์
10475400256305 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 วรรณภา มิตรแสง
10475400256304 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 จรรยา จันทะโข
10475400256303 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 ศิวาพร ธรรมพิทักษ์
10475400256302 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 อภิชรา จันหอม
10475400256301 8 สกลนคร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 พรรทิพร แสนภูวา
10846403246304 11 สุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งในไร่ 1084640324 ณาตยานี คะตะวงษ์
10846403246304 11 สุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งในไร่ 1084640324 เหมือนฝัน โพธิ์โพ้น
10846403246304 11 สุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งในไร่ 1084640324 พรศิริ ชลมุณี
10846403246304 11 สุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งในไร่ 1084640324 อัญชิสา บุญปลอด
10846403246304 11 สุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งในไร่ 1084640324 จตุภัทร แก้วยก
10846403246304 11 สุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งในไร่ 1084640324 อัฐพงษ์ ภักดีเพชร
10846403246304 11 สุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งในไร่ 1084640324 เสาวรส เรืองทอง
10475400546310 8 สกลนคร ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 ธีรเดช วังมัน
10475400546309 8 สกลนคร ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 ฤทัยรัตน์ โคธา
10475400546307 8 สกลนคร ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 ทอฝัน แจ่มสุวรรณ์
10475400546306 8 สกลนคร ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 ธัญพิชชา อินทร์แพง
10475400546305 8 สกลนคร ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 กรวี หาญมนตรี
10501305536316 1 เชียงใหม่ วัดสันกลางเหนือ 1050130553 หนุ่มเมือง ลุงซู
10501308816309 1 เชียงใหม่ ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1050130881 สิริกร ลุงวงค์
10515102376310 1 ลำพูน บ้านแม่เมย 1051510237 ณิชารีย์ อุ่นนันกาศ
10515102376310 1 ลำพูน บ้านแม่เมย 1051510237 ธนกฤต ไทยใหม่
30512008016309 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 จิรัฐติกาล ปาบุ่ง
30512008016308 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 ธิดารัตน์ สมพงษ์
30512008016307 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 ชโลทร ถาใจ
30512008016306 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 กฤตภัค สุยะใหญ่
30512008016305 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 กิตติภพ ตระกูลพิทักษ์กิจ
30512008016304 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 กรกนก มหาไม้
30512008016303 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 พิชชาภา สาวงค์
30512008016302 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 ญาณิศา ปัญญาใหญ่
10515100816302 1 ลำพูน บ้านหนองเงือก 1051510081 ณัฐดนัย เป็งอินตา
10515102786308 1 ลำพูน บ้านห้วยปันจ๊อย 1051510278 ภิสิทธิ์ สุยะ
10515102786307 1 ลำพูน บ้านห้วยปันจ๊อย 1051510278 พัสกร ศรีเรือน
10515102786306 1 ลำพูน บ้านห้วยปันจ๊อย 1051510278 พิมพ์ขวัญ มูลรัตน์
10515102786305 1 ลำพูน บ้านห้วยปันจ๊อย 1051510278 มวย ลุงแคร่
10515102786304 1 ลำพูน บ้านห้วยปันจ๊อย 1051510278 จิราภรณ์ ลุงดู่
10515102786303 1 ลำพูน บ้านห้วยปันจ๊อย 1051510278 สุรีวรรณ เด็กยอง
10515102786302 1 ลำพูน บ้านห้วยปันจ๊อย 1051510278 วิทยา ทาแพะ
10515102786301 1 ลำพูน บ้านห้วยปันจ๊อย 1051510278 ศราวุธ อุดใหม่
10132700626310 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 ศิลา บุญปัด
10312604056309 9 บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี 1031260405 พัชชา แสนวงค์
10312604056308 9 บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี 1031260405 ชนากานต์ ลอแท
10312604056307 9 บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี 1031260405 ฐิติกร แม่ต้านวัฒนกุล
10312604056306 9 บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี 1031260405 เบญญาภา พลภูเมือง
10312604056305 9 บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี 1031260405 นลินรัตน์ จันรัมย์
10132700626309 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 ภูริ อิงไธสง
10312604116310 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 มนต์ฐชา ประโยชน์โยธิน
10132700626308 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 บรรณศาสตร์ บุบผารัง
10312604116309 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 ปภังกร กำไธสง
10312604116308 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 ปิ่นมณี ยามดี
10312604116307 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 วายุ ไชยพุฒ
10620403246311 3 กำแพงเพชร บ้านคลองเตย 1062040324 อมรรัตน์ ทานะ
10475404606301 8 สกลนคร บ้านคำก้าว 1047540460 สุมาริณี บุญมาก
10132700626307 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 วรัญญา เลิศศิริมาลัย
10132700626306 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 พิมพ์นิภา ขอแนบกลาง
10312604116306 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 อภิชาติ เหล่ามาลา
10312604116305 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 แทนไท หนุนโชค
10132700626305 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 ชญานิษฐ์ สืบหาญาติ
10312604116304 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 ศุภสัณห์ สุวรรณทา
10312604116303 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 กฤษดา มูลกัน
10132700626304 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 เจนจิรา ชนะค้า
10312604116302 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 ภัทรวดี แคไธสง
10132700626303 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 กัญญาภัทร ภูมิไสล
10312604116301 9 บุรีรัมย์ บ้านซาดศึกษา 1031260411 สายน้ำทิพย์ มิตจิตร
10312604056304 9 บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี 1031260405 ศุภณัฐ บัวเกิด
10132700626302 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 พรนภา พรมหงษ์
10312604056303 9 บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี 1031260405 จารุวรรณ นิยมทอง
10132700626301 9 บุรีรัมย์ วัดสระบัว 1013270062 เศรษฐ์ฐา คำพิลา
10312604056302 9 บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี 1031260405 รัชนีกร จอมแก้ว
10312604056301 9 บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี 1031260405 สิรินดา แสงจันทร์
10312603996310 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 ภาสินี ลุนไธสง
10312603996309 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 พงศ์รัตน์ เครือตรงไธสง
10312603996308 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 ศักดิ์ชัย อัศวะมงคล
10312603996307 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 มณีรัตนา นอกไธสง
10312603996306 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 ตะวัน กาลพันธุ์นิตย์
10312603996305 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 นพรัตน์ จิไธสง
10312603996304 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 ภัสกร อินธิสาร
10312603996303 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 กิตติศักดิ์ ลิไธสง
10312603996302 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 ศุภกิตติ์ ลาดไธสง
10312603996301 9 บุรีรัมย์ วัดธรรมประสิทธิ์ 1031260399 ธนพล ผงสา
10143102756310 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 กนธิชา บุตรดี
10143102756309 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 พีรพัฒน์ เคลื่อนไธสง
10143102756308 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 ภัทรวดี เพ่งพิศ
10143102756307 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 อภิชาติ ชุ่มเสนา
10143102756306 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 อาทิวราห์ จรูญไธสง
10143102756305 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 อภิญญา ก้องเสียง
10143102756304 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 อริสา มอไธสง
10143102756303 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 หัสดิน ศิริพรมมา
10143102756302 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 กิ่งฟ้า วิบูลย์กุล
10143102756301 9 บุรีรัมย์ วัดโพธิ์ 1014310275 ณิชานาฎ แสนมะณี
10312604136309 9 บุรีรัมย์ บ้านบุ่งเบา 1031260413 จักรินทร์ รัตนานุวัฒน์
10312604136308 9 บุรีรัมย์ บ้านบุ่งเบา 1031260413 ณัฐธิมา มะโน
10312604136307 9 บุรีรัมย์ บ้านบุ่งเบา 1031260413 พงศกร ตองติดรัมย์
10312604146310 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 ณิชาภัทร กูดมนต์
10312604136306 9 บุรีรัมย์ บ้านบุ่งเบา 1031260413 ทัตพิชา ตรึกตรองรัมย์
10312604146309 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 ปุญญิศา ไข่เงิน
10312604136305 9 บุรีรัมย์ บ้านบุ่งเบา 1031260413 กุลจิรา มีสกุล
10312604136304 9 บุรีรัมย์ บ้านบุ่งเบา 1031260413 นฤพร แซ่เติ๋น
10312604146308 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 ทักษอร ทำเลนา
10312604136303 9 บุรีรัมย์ บ้านบุ่งเบา 1031260413 พัสกร บุ่งง้าว
10312604136302 9 บุรีรัมย์ บ้านบุ่งเบา 1031260413 สุธาทิพย์ กล้าเกิด
10312604146307 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 ณัฐธิดา สวนไธสง
10312604146306 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 ปภาวดี แจ่มแจ้ง
10312604146305 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 ฐิติวรรณ มณีกัญย์
10312604146304 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 ปณิดา แจ่มแจ้ง
10312604146303 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 วิภาวินี แช่มไธสง
10312604146302 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 วรรณวิสา ฉอ้อนศรี
10312604146301 9 บุรีรัมย์ วัดวรดิษฐ์ 1031260414 กชกร ชำนาญสิงห์
10312604136301 9 บุรีรัมย์ บ้านบุ่งเบา 1031260413 สุรัตน์ติกานต์ สีชมภู
10302002736309 9 บุรีรัมย์ บ้านดอน 1030200273 ชื่นกมล โชคกล้า
10302002736308 9 บุรีรัมย์ บ้านดอน 1030200273 ชุติกาญจน์ ประกอบผล
10302002736307 9 บุรีรัมย์ บ้านดอน 1030200273 สุนิสา ฉาไธสง
10312604156310 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 กฤติยาภรณ์ แก้วกาเหรียญ
10302002736306 9 บุรีรัมย์ บ้านดอน 1030200273 จงศิริ ดาดี
10302002736305 9 บุรีรัมย์ บ้านดอน 1030200273 เลิศกมล ศรีงาม
10302002736304 9 บุรีรัมย์ บ้านดอน 1030200273 ศุภวดี ไชยสุริยวิรัตน์
10302002736303 9 บุรีรัมย์ บ้านดอน 1030200273 พรรณกาญจน์ ปล้องทอง
10312604156309 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 ชนาธิป พงษ์สิงห์จันทร์
10302002736302 9 บุรีรัมย์ บ้านดอน 1030200273 ทักษอร นิกูลรัมย์
10302002736301 9 บุรีรัมย์ บ้านดอน 1030200273 อินทุอร ประสมคุณ
10312604156308 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 ชนาธิป พงษ์สิงห์จันทร์
10312604156307 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 ธนากร สวามิชัย
10312604156306 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 อภิภาวดี ม่วงทองเกตุ
10312604156305 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 อนุพงษ์ แดงชำรัมย์
10312604156304 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 อัครพล เรียนไธสง
10312604156303 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 กันติชา พรมทอง
10312604156302 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 พิทักษ์ สังฆนาค
10312604156301 9 บุรีรัมย์ บ้านข่อย 1031260415 เพ็ญนภา เจนไธสง
10312604026312 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 ปณิตา ชนะภักดิ์
10312604026311 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 อรรณวิน แฟมไธสง
10312604026310 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 จุฑามณี ตุ้มไธสง
10312604026309 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 ธัญญามาศ ตาไธสง
10312604026308 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 อภิสรา จงรวยกลาง
10312604026307 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 ชินดนัย ชิดนอก
10312604026306 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 ธัญรัตน์ พึ่งพิง
10312604026305 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 กฤติมา สัจจมณี
10312604026304 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 อรรณวิน แฟมไธสง
10312604026303 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 พงษ์เทพ ตุ่ยไธสง
10312604026302 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 ทัสสิการณ์ แนบสนิท
10312604026301 9 บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม 1031260402 อลงกรณ์ ทาโยธี
10312604016314 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 ปวริศา บุตรวิเศษ
10312604016313 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 ณัฐพัฒน์ สอนไธสง
10312604016312 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 รติกานต์ บุญเกิด
10312604016311 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 พิชญาภา ตามไธสง
10312604016310 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 สุฑาศิณี แผ่นพรหม
10515100816302 1 ลำพูน บ้านหนองเงือก 1051510081 นิชกานต์ จุ้มเขียว
10515102546301 1 ลำพูน บ้านทุ่งหัวช้าง 1051510254 ภัคนันท์ พันกันทะ
10312604016309 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 ชนะพล ธรรมศรี
10312604016308 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 ณัฐพร บึงลอย
10312604016307 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 พัชรีพร ชุมจันทร์
10312604016306 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 นรินทิพย์ กำไธสง
10312604016305 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 จรูญวิทย์ เหลี่ยมไธสง
10312604016304 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 ธนโชติ สมบัติวงค์
10312604016303 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 รชฏ ตีบไธสง
10312604016302 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 อมรรัตน์ คำพลศรี
10312604016301 9 บุรีรัมย์ บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 1031260401 กัญญาณัฐ สุดชัย
10312604036311 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 วัชรพล หมื่นสีดา
10312604036310 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 วิวัฒน์ ศรีชื่น
10312604036309 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 กันติมา รุ่งเป้า
10312604036308 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 ดวงแก้ว สว่างศรี
10312604036307 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 ชลธิชา เสาแก้ว
10312604036306 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 ธัญชนก เลิศไธสง
10312604036305 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 บุณยาพร อุตตมัง
10312604036304 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 สุชาดา แสงสุขสว่าง
10312604036303 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 แก้วตา จันทบูรณ์
10312604036302 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 เปรมกมล แฟมไธสง
10312604036301 9 บุรีรัมย์ บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 1031260403 ศริสา ผุยขันธ์
10164901096310 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 ณิชาพัชร์ เพชรเภา
10164901096309 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 อาภัสรา ทัศวงศ์
10164901096308 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 บุญนิษา บุตรดาพันธ์
10164901096307 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 จันทร์ที กล้าแข็ง
10164901096306 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 สุรเชษฐ์ เย้ยรัมย์
10164901096305 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 คมกฤษณ์ แก้วขาว
10164901096304 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 สราสินี สุวรรณดิษฐ์
10164901096303 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 ชลธชา วงศ์เมือง
10164901096302 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 ศิริญากร สนิทสนม
10164901096301 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง 1016490109 สุดารัตน์ พรมบุตร
10312607976310 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 ชนากานต์ สวัสดิ์รัมย์
10312607976309 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 มณวิภา ปฎิพันโด
10312607976308 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 ณัฐมล คำก่อ
10312607976307 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 วราลี เพ็งพินิจ
10312607976306 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 สุชัญญา มั่งทอง
10312607976305 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 นุชวรา ยามดี
10312607976304 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 กวินทิพย์ เตชัย
10312607976303 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 บุญญิสา พานรัมย์
10312607976302 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 วีรดา ประดับคำ
10312607976301 9 บุรีรัมย์ บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 1031260797 วรรณิดา แช่มรัมย์
10515102556301 1 ลำพูน บ้านแม่ปันเดง 1051510255 กรชกร ยาแปง
10312605806310 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 รุ่งนภา ประสานรัมย์
10312606126310 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 จิตจามนต์ สวายประโคน
10312605806309 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 รุ่งนภา ชึรัมย์
10312605806308 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 เพ็ญฤดี ชึรัมย์
10312606126309 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 ชลิญญา ดวงศรี
10312606126308 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 พีรยา กระพันธ์
10312606126307 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 มณีริน สุนิพันธ์
10312606126306 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 สุมิตรา หม่อมประโคน
10312606126305 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 จรัสรวี ดิบประโคน
10312606126304 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 ปาณอุษา ศรีแก้ว
10312605806307 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 วรชยา วิภพภัทร
10312605806306 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 กชกร เช่นรัมย์
10312605806305 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 อรวรรณ แสงธรรม
10312605806304 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 ขนิษฐา เจริญศิริ
10312605806303 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 วุฒิพงษ์ เจริญศิริ
10312605806302 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 ธนิต กระแจะจันทร์
10312605806301 9 บุรีรัมย์ บ้านตามา 1031260580 รัฐศาสตร์ ชึรัมย์
10312606126303 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 พริ้มพราว สงวนแบบ
10312606126302 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 พัชราลักษณ์ พิประโคน
30512008016301 1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 กิตติภพ ตระกูลพิทักษ์กิจ
10312606126301 9 บุรีรัมย์ บ้านโคกกระชาย 1031260612 กานดาวดี ด้วงประโคน
10312603686311 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 ทักษ์ดนัย พุทธา
10312603686310 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 ผันศิริ เพ็งเพราะ
10312603686309 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 กัญนัชชา พรรคทิง
10312603686308 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 นิลาวรรณ ทองนำ
10312603686307 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 ธัญกร ชาวนา
10312603686306 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 จิราธัช คดประโคน
10312603686305 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 กฤษฎากรณ์ วิรุณราช
10312603686304 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 แทนชัย ลอยประโคน
10302004356302 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองดุม 1030200435 กิตติภพ ยาท้าว
10312603686303 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 นนท์กฤช กล้วยประโคน
10312603686302 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองร้าน 1031260368 ธนวิชญ์ ศรีภูงา
10312603616301 9 บุรีรัมย์ บ้านกระสัง 1031260361 คล้ายเดือน ศิริสุข
10312605716301 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองยาง-หนองจาน 1031260571 มณี ศรีสุข
10312603706309 9 บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน 1031260370 ฑิฆัมพร จารุณะ
10312603706308 9 บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน 1031260370 กานต์พิชชา สระแก้ว
10312603706307 9 บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน 1031260370 ณัฏฐธิดา เลิศสกุลกิจ
10312603706306 9 บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน 1031260370 วิลาสินี ดีเกตุ
10312603706305 9 บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน 1031260370 อังคณา แก้วโศก
10312603706304 9 บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน 1031260370 ธัญญารัตน์ ทองประโคน
10312603706303 9 บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน 1031260370 ธนพล หมั่นประโคน
10312603706302 9 บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน 1031260370 พุทธรักษ์ ยงยุทธ
10312603706301 9 บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน 1031260370 อภิเดช ภักดีนันท์
10475400546304 8 สกลนคร ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 กรกฎ ปู่ทับหนู
10475400546303 8 สกลนคร ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 ธีรเดช ไพจันทร์
10475400066304 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 ปิยะนันท์ แก้วสอนดี
10475400066303 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 อดิเทพ พงษ์พิศ
10475400066302 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 สุมินตรา นามวงค์ชัย
10475400066301 8 สกลนคร บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 วินัย คำสงค์
10214701876309 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 วันเพ็ญ ตัน
10214701876308 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 ฟ้ารุ่ง ยือรัมย์
10214701876307 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 รำพรรณ สำอางสะอาด
10214701876306 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 ปรีดาภรณ์ แสนกล้า
10214701876305 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 ณัฐชา หาสุข
10214701876304 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 จิราภา รำมะนา
10214701876303 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 สุกัญญา สายสุด
10214701876302 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 แพรวา คำมนตรี
10214701876301 9 บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง 1021470187 มรรถกร ศรีรักษา
10302010876302 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนสมบูรณ์ 1030201087 พรทิพย์ พูพวงจันทร์
10302004356301 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองดุม 1030200435 ชินกฤษ ผ่านสอน
10302010876301 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนสมบูรณ์ 1030201087 ณิชาวีร์ วันโสภา
10312603096310 9 บุรีรัมย์ นิคมสร้างตนเอง 8 1031260309 พีรพัฒน์ จันทร์วิเศษ
10312605756310 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 ปุณิกา แสนดี
10312605756309 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 ภานุเดช รื่นเริง
10312605756308 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 ณัฐวุฒิ สนิทสนม
10312605756307 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 อภิสิทธ์ โยงรัมย์
10312605756306 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 ณิชานันท์ แก้วศรี
10312605756305 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 ปัณทิตา แก้วศรี
10312605756304 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 ภัขรา ซ้อนกลิ่น
10312605756303 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 ปนิธาน วงศ์เมือง
10312605756302 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 ศุภวัฒน์ สนิทสนม
10312605756301 9 บุรีรัมย์ บ้านสำโรงพิมาน 1031260575 อารีรัตน์ อิ่มนวล
10312605696301 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองปุนสำโรง 1031260569 วันเพ็ญ จันทร์อินทร์
10312605426309 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 ชญานันท์ มุ่งขอบกลาง
10312605426308 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 ธันย์อร เย้ยรัมย์
10312605426307 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 เลิศลักษณ์ อรรจนานันท์
10302013416301 9 บุรีรัมย์ บ้านหญ้าคา 1030201341 วิเชียร ชะเทียนรัมย์
10312605426306 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 สุนันทา คงทรัพย์
10312605426305 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 ปิยะธิดา สาโค
10312605426304 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 พัทธ์ธีรา ยานิพันธ์
10312605426303 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 อภัสรา สำเภาเพชร
10312605426302 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 อรัญญา นันธิวัน
10312605426301 9 บุรีรัมย์ บ้านท่าเรือ 1031260542 วรางคณา มิตรเจริญ
10312606486310 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 อพัชรา กุมไธสง
10312605736308 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนธาตุ 1031260573 พิชาภัทร แถววงศ์
10312605736307 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนธาตุ 1031260573 ธรรมรัตน์ พูลเฉลียว
10312605736306 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนธาตุ 1031260573 ศุกลวัฒน์ กระแสโสม
10312606486309 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 พาทินธิดา จันทร์ทองทิพย์
10312605736305 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนธาตุ 1031260573 ปวีณอร พูนเฉลียว
10312605736304 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนธาตุ 1031260573 สาลีดา เครือวัลย์
10312606486308 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 ธนดล สองขุนทด
10312606486307 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 อุมากร ภูแพง
10312605736303 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนธาตุ 1031260573 อรวรรณ ยินดีรัมย์
10312606486306 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 อริสา เกาะกลาง
10312606486305 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 ธีรัตน์ พิณศิริ
10312606486304 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 ศุภกฤษ กาญจนรักษ์
10312605736302 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนธาตุ 1031260573 อรวรรณ เยี่ยมรัมย์
10312606486303 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 นุชธินาถ ภะวะพินิจ
10312606486302 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 ฐิตินันท์ ยุบไธสง
10312605736301 9 บุรีรัมย์ บ้านโนนธาตุ 1031260573 วัชรพล วงศ์สุวรรณ
10312606486301 9 บุรีรัมย์ วัดทรงสุวรรณ 1031260648 พิชยา พิมพันสังข์
10312605606310 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองปลาแดก 1031260560 ธนวัฒน์ มิ่งไธสง
10312605606309 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองปลาแดก 1031260560 เลอลักษมี วงศ์สูงยาง
10312605606308 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองปลาแดก 1031260560 กนกวรรณ เกตตากแดด
10312605606307 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองปลาแดก 1031260560 ภวิภา อุดมฤทธิ์
10312605606306 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองปลาแดก 1031260560 ประวิชญา อ่อนหนองหว้า
10312605606305 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองปลาแดก 1031260560 นิชานันท์ ลอมศรี
10312605606304 9 บุรีรัมย์ บ้านหนองปลาแดก 1031260560 ศุภสิทธิ์<