รายชื่อผู้ที่รอการคัดเลือก

เขต จังหวัด ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล
1 ลำปาง อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1052500049 กมลทิพย์ อ้นเกตุ
1 ลำปาง อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1052500049 ธนัชพร เป็นวงศ์