รายชื่อผู้ที่รอการคัดเลือก

เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 สิริกร จำนงภักดี
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ชุติมา สุขเกษม
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ณัฐกรณ์ คณะเมฆ
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 พีรณัฐ ผลศิริ
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ธนิดา แซ่เฮ้ง
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ทัศนีย์ อภิญ
6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 ธนวัฒน์ อุทัยนาง
6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 ชญาภา สิงห์หา
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 สุภาพร ปะระมัดโส
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ทิญาพร แก้วประชุม
12 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว บ้านไสมะม่วง 1092140125 เมธัส คงจิตรงาม
12 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว บ้านไสมะม่วง 1092140125 เมธัส คงจิตรงาม
12 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว บ้านไสมะม่วง 1092140125 เมธัส คงจิตรงาม
12 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว บ้านไสมะม่วง 1092140125 ณัฐพงศ์ รอดอยู่
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 อภิญญาพัชญ์ เจริญศิริ
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 เทพทัต หัตโท
12 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว บ้านไสมะม่วง 1092140125 จิรภาส คีรีเดช
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 กานต์พิชชา ปกป้อง
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 พิมพ์ลภัส บุญยิ่งเหลือ
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ปุณณภา วัฒนโยธิน
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ลัลนา เม่นคล้าย
6 ระยอง แกลง ทางเกวียน วัดพลงช้างเผือก 1021470045 ปริน ทองฤทธิ์นุ่น
6 ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง 1 3020200501 ญาณิศา ประทุมทอง