รายชื่อผู้ที่รอการคัดเลือก

เขต จังหวัด ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล
11 กระบี่ ราชประชานุเคราะห์ ๑ 1081010224 ปภังกร จันทร์สองแก้ว
1 เชียงใหม่ สหกรณ์ดำริ 1050130250 นพพร ลุงปั่ง
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 พิมพิ์ลดา เบ้ารักษา
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 พิมพิ์ลดา เบ้ารักษา
1 เชียงใหม่ สหกรณ์ดำริ 1050130250 รัตนภูมิ มามณี
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 พิมพิ์ลดา เบ้ารักษา
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 พิมพิ์ลดา เบ้ารักษา
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 พิมพิ์ลดา เบ้ารักษา
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 พิมพิ์ลดา เบ้ารักษา
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 พิมพิ์ลดา เบ้ารักษา
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 อัครวิชญ์ สง่าเมือง
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 ธีรนันท์ บุตรเมือง
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 ธนภัทร จันทวังโส
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 ธีรภัทร์ จันทวังโส
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 พิมลดา จวงอิน
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 ศุภฤกษ์ กิ่งภาพ
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 ณิชานันท์ คำแสน
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 เบญญาภา มุสิกา
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 กฤตสราชัย อิเหลา
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 อภิชาติ งามสม
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 พิมพ์ชนก มาลาศิริ
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 ณภัทร สุวรรณพฤกษ์
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 ธัญชนก จันทะนนตรี
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 ภัทราวรรณ สังสัญชาติ
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 คริษฐ์สรัญยา ดลฤทธิ์
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 ณัชชา พรหมวิชัย
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 วนิดา ใจตรง
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 สุชาดา ยุบลศรี
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 จารุวรรณ บุญท้าว
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 วารุณี กุดแถลง
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 เปรมสุดา พิมพาไชย
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 สุพินญา โฮมจุมจัง
7 กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา 1046030477 นภัสสร ด้วงทอง
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 ฌานิวัฒน์ สุปินตา
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 ณภัทร สิทธิพล
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 จิรายุ คำขันตี
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 กัญญากร นวนป้อง
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 วนิดา พุกพลอย
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 จันทนิภา เงินพรวน
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 ยศพัฒน์ โคตรบุตร
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 ยศพัฒน์ โคตรบุตร
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 ภพธนภณ แดงเล็ก
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 จุฑามาศ มังศรี
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 อมลวรรณ มีอินถา
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 ชุติมา พิชัย
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 อัญรินทร์ เวียงผดุง
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 อัญรินทร์ เวียงผดุง
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 ธีรเจต ปิดขุนทศ
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 มิ่งขวัญ ธนะภูมิชัย
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 คิรากร เจริญจิตต์
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 คิรากร เจริญจิตต์
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 คิรากร เจริญจิตต์
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 คิรากร เจริญจิตต์
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 สืบสกุล มีสุข
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 เมษยา จับอันชอบ
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 สุภาภัค สุรินทร์วงค์
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 มลทยา เต๋จ๊ะพรหมมา
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 จิรภิญญา ตันอุตม์
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 กุลชา คำไวโย
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 อภิญญา มีศรี
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 สุขพรรษา คำเครือ
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 พลอยพิชชา โคตรอาษา
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 พิชามญชุ์ แก้วนินตา
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 ชณัญธิดา ไชยเสรี
1 ลำพูน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 1051510130 ขวัญจิรา ปัญญาตัน
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 กิตติยาภรณ์ อิ่มสมบัติ
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 กิตติยาภรณ์ อิ่มสมบัติ
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 ณัฐปภัสร์ ศรีบัวลอย
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 ณัฐวรา ใจยิ้ม
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 อติกานต์ เชิดชู
6 ชลบุรี สิงห์สมุทร 1020080337 อติกานต์ เชิดชู
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 วนิดา พุกพลอย
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 วนิดา พุกพลอย
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 วนิดา พุกพลอย
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 วนิดา พุกพลอย
2 อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1053690105 วนิดา พุกพลอย