รายชื่อผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูล


เขต จังหวัด ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล เหตุผลที่ไม่ผ่าน
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นวพร ศักดิ์ทรัพย์สิริ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 ด.ญ.ศุภกานต์ ศรีสุดาวงศ์ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 ณิชารีย์ โชคทิราภัค ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 รัตนาวลี ตุ่นแก้ว ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 นริศรา พงษ์ปรีชานันท์ ชื่อผลงานรูปภาพและไฟล์ผลงานไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน
1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 ไปรยา ปุ๊กออน ชื่อผลงานรูปภาพและไฟล์ผลงานไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 กรวิชญ์ หน่อสกุลไกล ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 สรพัตร พองดวง ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 ธนวัต ภวัตชนนท์ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 พิลารัตน์ กอแฮ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 กนกพร สายพงษ์ไพร ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 อธิติญา วนา ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 พิมพ์ชนก ไพรกลิ่นสุคนธ์ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 ภัคพิลัย ไม่มีชื่อสกุล ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 อริสรา วนาพงษ์สกุล ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 พลอยชมพู ประพายพิน ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 พรพิมล พงษสกุลดี ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ณัฐภูมิ อุ่นพิมพ์ ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปัณณธร ใจแก้ว ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม เปลี่ยนภาพโปรไฟลด์ด้วยนะคะ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มุทิตา ประกิ่ง ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ กรพันธ์ ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมpdf
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อมิตา ชุมเพ็ง ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม เปลี่ยนภาพโปรไฟล์
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัญชิ​ษ​ฐา​ คำมะภา เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ แบบบันทึกไม่มีรายมือชื่อ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ บุญเอิบ ชื่อโครงการกับกิจกรรมไม่สอดคล้องกัน
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิสิทธิ์ สุวรรณรงค์ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทราวุธ นารถโคตร ปรับภาพ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วาศิณี เนาว์ศรีสอน pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เข็มอัปสร พองดวง pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวิชญ์ ศรีลาราช pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พชรพล แซ่โฟ่ง ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม ภาพกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนพร พรหมพินิจ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เจษฎากร ไชยวาน ต้องทำให้ชุมชน
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทรวรรณ สมสอาด pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สืบสกุล แสงวงค์ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พุทธรักษา ภูอวด ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม ภาพกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิศรา ไชยศรีหา pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศา เสริมแก้ว ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม ภาพไม่มีหน้า
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร เกตวงษา pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวุฒิ ตะนัน ต้องทำให้ชุมชน
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อันดา เครือหมื่น pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณิภา บุพศิริ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรนันท์ แก้วอ่อน pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปฏิภาณ วรรณคีรี pdf เป็นของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตน์ติกานต์ จารุพันธ์ ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิปรียา เจริญไชย pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญภิรมพร แพงดวงแก้ว pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชุดา ทิลารักษ์
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรนันท์ การุญ pdf เป็นงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฤทัยพัชร์ สกุลทอง pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ บุญเอิบ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวันรัตน์ วงศิลปชัย ไม่แนบไฟล์ตามที่กำหนดติดต่อครูสุขศึกษาและพละศึกษาประจำสายชั้นครับ สสจ.สกลนคร
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วนิดา หารยงค์​
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นริศรา พันธุกาง ไม่มีภาพกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทิชา อินทรีย์ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนันญา ปฏิโชติ แนบไฟล์ผลงานไหม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร ไชยเสนา ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม ภาพกิจกรรม
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 1058420200 ณัฏฐณิชา กุศลศิลธรรม ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 1058420200 หนึ่งฤทัย ไพรสุดาวัลย์ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1058420081 นายสงค์ทอง ถนอมใจเกษม ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 พีระภัทร ศรีวรกุล
8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540629 สิรภพ อ้อยรักษา แก้ไขภาพประจำตัว แก้ไขภาพผลงานใหม่และไฟล์แนบครับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 กิ่งฟ้า รักไม้ป่า ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 จิรัชญา ปองกิจเจริญชัย ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 รัตติกาล อมรอาจหาญ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 ณัชชา สกุลนรสิงห์ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 รัฐศาสตร์ ถิ่นวนา ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 กัญญ์วรา นวนหนักแน่น ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 ณิชกานต์ สกุลวิเชียร ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 จุนทการ รักป่าไม้ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 สิรินดา อารีพนม ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 ถิร สกุลวิเชียร ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 ศุภนภา แซ่ลี้ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 ศุภดา เลาลี ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 ชาลี แซ่ลี้ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 อาเหลียง แซ่ลี่ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 วสุพล ณัฐวงศ์ษา ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 ปกป้อง แซ่จาง ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 นราพร - ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 จินตนา แซ่หลิ่ว ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 นางฟ้า แซ่จาง ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 อาส่วย - ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 ธนวิชญ์ ขุนเขาขจี ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
6 ตราด บ้านคลองพร้าว 1023150116 กานต์ธิดา ดีไพล เพิ่มรูปภาพเด็ก และรูปภาพ ความสามารถพิเศษ
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 วรรณวิสา เกตุสิงห์ ขาดข้อมูลผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน 3 อ 2 ส) (สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 กุลธิดา บุญจง ขาดข้อมูลผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน 3 อ 2 ส) (สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ปภัสสร ไกรแก่ม เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน 3 อ 2 ส) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ปรายข้าว พวงดอกไม้ เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านป้องกัน ห่างไกล โควิด-19) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ภัคพร สิงหน เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านห่างไกล โรคอ้วน) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ณัฏฐณิชา พรมศร เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านห่างไกล โรคอ้วน) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ปองกานต์ อุปนันท์ เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านทันตสุขภาพ) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ไพลิน สมคิด เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านทันตสุขภาพ) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 นภัสวรรณ วงษ์ยาแดง เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน อย.น้อย) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 เกศร หงษ์เวียงจันทร์ เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน อย.น้อย) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
1 ลำปาง บ้านปันง้าว 1052500392 นิธิกร พิมพิสาร ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานเยืนยันค่ะ ภาพนักเรียนอยู่ด้านบนแล้วค่ะ
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 เหย่น ลุงยะ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 พาคินทร์ ไวยวารี ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 สุทธิชัย ลุงคำ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 นุศรา ก่อแก้ว ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 วรรณี สมลี้ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 แสง ลุงวิ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 กิตติธัช ทองประดิษฐ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 พนิชา ดาสุรินทร์ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 ส้มทอง ลุงคำ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 อารีรักษ์ ยะคา ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 เหย่น ลุงคำ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
9 นครราชสีมา บ้านหนองโคบาล 1030200007 อรธิชา หาทอง ขาดรายละเอียดกิจกรรมและรูปภาพเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา บ้านหนองโคบาล 1030200007 วรรณภา ซาตัน ขาดรายละเอียดกิจกรรมและรูปภาพเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา บ้านหนองปรือโป่ง 1030200605 สุภารัตน์ บุญทด ขาดรายละเอียดกิจกรรมและรูปภาพเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา บ้านหนองปรือโป่ง 1030200605 สุภัสสร วันทะมาต ขาดรายละเอียดกิจกรรมและรูปภาพเพิ่มเติม
1 ลำพูน บ้านหนองเงือก 1051510081 ศุภาพิชญ์ ไชยลา ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านหนองเงือก 1051510081 ธนวัฒน์ จันทร์เพ็ญ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำปาง บ้านโป่งขวาก 1052500419 ณัฐชยา กาวิชัย ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ
1 ลำปาง บ้านโป่งขวาก 1052500419 มาริษา ขยัก ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ
1 ลำปาง บ้านโป่งขวาก 1052500419 รุจิรา มณีมูล ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ
1 ลำปาง บ้านโป่งขวาก 1052500419 กัญจิณาภรณ์ บุญติ่ง ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ
1 ลำปาง บ้านโป่งขวาก 1052500419 พิชญาภา นามะเสน ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 ธนดล ก้อนแก้ว ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 ธนโชติ กันทาสิท ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 จันทกานต์ ยังเปา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 สิริพิลาส สุวรรณพงษ์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 ศิรวิชญ์ ก๋องแก้ว ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 โศรญา แซ่จึง
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 อวัศยา มนต์เจ๊ก
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ภัทราภรณ์ มนต์เจ๊ก
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ภัททิยา เกิดละมูล
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 พรพรรณ สีเมฆ
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 นลินนิภา อินทรา
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ธัญญรัตน์ แซ่จาง
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ดลชนก แสงทอง
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 สุริยน สินทบ
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ณัฐดนัย ต๊ะสาริกา
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 ธนกฤต แสนบุญมี ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 สุรทักษ์ เชาว์พลกรัง ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 พงศกร ล้อมขุนทด ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 พงศกร ล้อมขุนทด ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 พงศกร ล้อมขุนทด ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 ณัฐธิดา ลำพูน ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 ข้าวฟ่าง คุ้มปรุ ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 ทักษอร ออเจริญชัย ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 วิลาวรรณ ดอนตะโก ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 นภา เหลาเส็ง ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 นภา เหลาเส็ง ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 วรรณนิษา บุญประเสริฐ ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 วิวรรธน์ ใหญ่นำ้ ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 สุธาสินี คำจื่น ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 เนรัญชลา ใจมาพรหม ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 วานิษา ลุงหล้า ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 ชินกร คำแดง ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 วรวีร์ พาจรทิศ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 เกษรา แซ่อิ่น ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 ชลมาศ ทรายคำ อัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 จิตติภัทรา ไชยผล ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ผกากรอง ศรหยกภูษิต ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 รัชดาภรณ์ กรัณย์ปราณี ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ดารารัตน์ มิตรสาธิต ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 จันจิรา ไพศาลพนา ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 รัชนี ศรหยกภูษิต ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 อาภรณ์ บุญมา ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ปริยกร ระพีเจิดสวัสดิ์ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 จุฑาทิพย์ ตรัยหล้า ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ไพจิตรา ไพรพนากุล ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 กัญชพร พยุงกรรณิกา ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านอรุโณทัย 1050130128 กรรณิการ์ แซ่เจ้า อัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านอรุโณทัย 1050130128 ศรัญญา แซ่หมี่ อัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านอรุโณทัย 1050130128 กรรณิกา แซ่จื้อ อัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
3 อุทัยธานี บ้านหนองมะสัง 1061700248 เสาวลักษณ์ ฉิมภู่ เป็นคุณครู
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ชลธิชา ศรีใบหนา ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ธัญทิพย์ ผลเชวง ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 จันทร์ฉาย อินทจักร์ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ญาณิศา เขตจรัสแสง ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 สกาวเดือน ฟ้ากว้าง ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 เบญจรัตน์ พะแนะ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 สกาวใจ นทีเชาว์ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 ศิริพร รุ่งเจริญ แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านประตูน้ำพระพิมล 1073180167 วิภารัตน์ ทองคำ แก้ไขข้อมูล 1.โรงเรียนมีการประเมินตนเองเข้าระบบ Health Gate อยู่ในระดับดีขึ้นไป 2.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 3.เพิ่มเติมหลักฐานไฟล์รูปภาพผลงานกิจกรรมการดำเนินงานของนักเรียนในช่อง"ไฟล์รูปภาพ" 4.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง "ไฟล์ PDF" 5.เพิ่มเติมความสามารถพิเศษ 6.เพิ่มเติมผลงานหรือรางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
5 นครปฐม บ้านประตูน้ำพระพิมล 1073180167 เพ็ญพิชชา กันเรืองชัย แก้ไขข้อมูล 1.โรงเรียนมีการประเมินตนเองเข้าระบบ Health Gate อยู่ในระดับดีขึ้นไป 2.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 3.เพิ่มเติมหลักฐานไฟล์รูปภาพผลงานกิจกรรมการดำเนินงานของนักเรียนในช่อง "ไฟล์รูปภาพ" 4.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง "ไฟล์ PDF" 5..เพิ่มเติมผลงานหรือรางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
5 นครปฐม บ้านประตูน้ำพระพิมล 1073180167 ดาลักษณ์ ประสงค์ แก้ไขข้อมูล 1.โรงเรียนมีการประเมินตนเองเข้าระบบ Health Gate อยู่ในระดับดีขึ้นไป 2.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 3.เพิ่มเติมหลักฐานไฟล์รูปภาพผลงานกิจกรรมการดำเนินงานของนักเรียนในช่อง "ไฟล์รูปภาพ" 4.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง "ไฟล์ PDF" 5..เพิ่มเติมผลงานหรือรางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
5 นครปฐม บ้านประตูน้ำพระพิมล 1073180167 ภัทรศยา พลพรมเมือง แก้ไขข้อมูล 1.โรงเรียนมีการประเมินตนเองเข้าระบบ Health Gate อยู่ในระดับดีขึ้นไป 2.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 3.เพิ่มเติมหลักฐานไฟล์รูปภาพผลงานกิจกรรมการดำเนินงานของนักเรียนในช่อง "ไฟล์รูปภาพ" 4.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง "ไฟล์ PDF" 5..เพิ่มเติมผลงานหรือรางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 เกศรินทร์ ภูบรรทัด แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 กวีจันทร์ ใจเที่ยงแท้ แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 กิ่งแก้ว แสงสุรีย์ แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 วิโรจน์ แสงขัน แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 มิ้น แป้ง แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 เดือนคำ ไม่มีนามสกุล แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 นราภรณ์ อรัญโสตร แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 ณัฐดาวัลย์ ทองไล แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 ชัยรัตน์ กิจพิทักษ์ แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ชาลิสา จะสอ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 วรรณี แอส่า ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ชานนท์ ลุงติ๊ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ณัฐณิชา คะโจ่ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ภรัณยู มหาวรรณ์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ธนพล มหาวรรณ์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 วรรณี แอส่า ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ศศิภา ปอหลุง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ศศิภา ปอหลุง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านป่าแดง 1050130496 นันทวรรณ คะโจ่ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 จารวี นายหม่า ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 พิษณุพงษ์ ยาชัย ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
9 นครราชสีมา บ้านหนองขนาก 1030201099 ณภชล แกล้มกระโทก
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ธนากร ประเทศ ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ภคมน ปักนอก
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ทิตยา ทองดี
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ชนม์นิภา ลาดขามป้อม
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ปัณฑิตา แก้วดอนรี
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 อุรัสยา เจินกระโทก
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 รัตนโชติ แก้ววิเศษ
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 จารุวรรณ พุ่มมณี
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 พรพิพัฒน์ รักพงษ์
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ภานุวัฒน์ ปาคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ทินิดา แซ่จู ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ศิริ ฟองเมฆ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 มณีรัตน์ จองแลด ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 พัชรพร คมขำหนัก ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ปิยาดา พุทธสอน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 น้ำฝน จาอื่อ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ดนุพร ลุงลี่ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 วรวิช แซ่ว่าง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 กิตติภูมิ นคร ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ศิระเดช ลุงมู ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ภานุวัฒน์ ปาคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 ธนพล คงพลปาน
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 สุรัตน์ติกานต์ ปราบครบุรี
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 ธัญวรัตน์ พร่องครบุรี
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 จิราพัชร ฉากกิ่ง
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 กัญญาภัค ชาติเกษม
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 กิตติยา เต็มเกษม
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 สุนิษา ฉิ่งสระน้อย
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 ธัญลักษณ์ เนรมิตรครบุรี
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 นันทยา แผ่วครบุรี ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 ขวัญชนก ทิศรัก
7 ขอนแก่น บ้านหนองแสงน้อย 1040050994 ภัทรนัน ส่วยหาร เป็นครูที่ดูแล ยุวอาสา
4 สระบุรี วัดมะขามเรียง 1019600128 เทสระบบ เทสระบบ 1.ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้้นไป ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
3 อุทัยธานี บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1061700129 Janthima Khontha เป็นคุณครู
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ชลิดา อุดรประจักษ์
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 สุพัตรา เสยกระโทก
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ชุติสรา แก่นกระโทก
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 กมลชนก งาสำโรง
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ธนกาญจน์ สมมะนา
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ศตพร ศิลาลาย
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 กันยภรณ์ พลอยกระโทก
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 จิรัชญา คชสูงเนิน
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 วรรณสรร ชมรัมย์
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ธิดากานต์ แสดกระโทก
3 อุทัยธานี วัดทัพคล้าย 1061700124 ดรุณี มีรอด เป็นคุณครู
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 ภูเบศ บรรเทากุล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 ณิชกานต์ นันติ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 มลฑา กันนะ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 สุทธีกานต์ โสภา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 พงษธร เป็งยังคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 พรรษพรปรียา ภักดิ์พิบูลย์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 ภรภัทร ยางคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 พรพรรณ สุจา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 กิติยา ลุงทอน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 สายน้ำผึ้ง จินโน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 สายธาร จินโน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 สายชล จินโน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 นฤมล หล้าคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 ธวัลรัตน์ หาวิธี ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 ชวัลวิทย์ ซาวคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 ธนกฤต เป๊กศรี ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 นัชธ์ชนันท์ กันทาเขียว ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งโป่ง 1040050964 ประภาพร ลุงทุน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งโป่ง 1040050964 เพชรา เปาสวัสดิ์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 กฤษดา ดุเจโต๊ะ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 ศศินา วิเวกดำรง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งโป่ง 1040050964 โชติกา บรรพต ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 พีรไนย จ่อวาลู ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 เตวิช ชนาศัย ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 นพรัตน์ ทุเล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 ศรีกมล ครีบทอง ให้อัพรูปที่มีรูปของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 รจนา ใฝ่ความดี ให้อัพรูปที่มีรูปของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 อริศรา เจอพิมาน ให้อัพรูปที่มีรูปของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 ธนยศ จันทร์ทา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 อาจิ่ง หลิ่งอุ่น ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 ลอ ลุงจอ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 อาจิ่ง หลิ่งอุ่น ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 ลอ ลุงจอ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 จรัล ลุงติ๊ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 จุฑามาศ สายแผ่เยือง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 นภัสสร ลุงธี ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 สุภาวดี ลุงจิ่ง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 น้ำผึ้ง ลุงกั่นนะ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 พานทอง แซ่ลิ้ม ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ธาราทิพย์ อ่องปี ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 สกนธ์ ปินใจ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 สินี ธนยศวงค์กุล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ซายโพน - ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ญานิกา ใจมูล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 พรแสง ศิริ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 กานต์ธิดา แสงทะเล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ณรงค์ชัย ลุงจอง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ดวงฤดี นายนัน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 แดง ลุงต่า ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านแม่นะ 1050130086 รับพันธ์ กันทา ยุวอสม.เป็นนักเรียนชั้น ป.5-6 หรือ ม.2-3 (โรงเรียนขยายโอกาส)
1 เชียงใหม่ บ้านป่าติ้ว 1034710104 ณัฐธิดา สระเสริม ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านกาดฮาว 1050130460 อรวรรณ กันทะวงศ์ ให้อัพรูปที่มีรูปของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 พิลาวรรณ เรือนตุ่ม ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 ลีลาวดี เริงไม ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 ศิรภัสสร ห้วยลึก ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 อทิตยา เเซ่หยก ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 สรวิชญ์ คำสา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 ศุภโชค แสนคำหล่อ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองปลามัน 1050130454 ประดิษฐ์ บุญโย ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองปลามัน 1050130454 สรวิชญ์ ไพสิฐสกุลธำรง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ และอัพรูปโปรไฟล์ใหม่