รายชื่อผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลเขต จังหวัด ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล เหตุผลที่ไม่ผ่าน
10 อุบลราชธานี บ้านกอก 1034710173 ประภัสสร ทองจันทร์ ถ่ายรูปใหม่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง
10 อุบลราชธานี บ้านกอก 1034710173 ศลิษา โคตพรม ถ่ายภาพหลักฐานการอบรมหรือผ่านการเรียนออนไลน์ใหม่ / ถ่ายรูปใหม่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง
10 อุบลราชธานี บ้านกอก 1034710173 ประภัสสร ทองจันทร์ หลักฐานการอบรมหรือผ่านการเรียนออนไลน์ / ถ่ายรูปใหม่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง
10 อุบลราชธานี บ้านกอก 1034710173 จิราภรณ์ สุนา หลักฐานการอบรมหรือผ่านการเรียนออนไลน์ / ถ่ายรูปใหม่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง
10 อุบลราชธานี บ้านกอก 1034710173 ธวัลรัตน์ บุญถูก หลักฐานการอบรมหรือผ่านการเรียนออนไลน์ / ถ่ายรูปใหม่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง
10 อุบลราชธานี บ้านทุ่งใหญ่ 1034710180 ปนัดดา คำสมาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
1 ลำพูน เพ็ญณี สมท้าว แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning หรือใบประกาศผ่านการอบรม ยุว อสม.ที่หน่วยงานสาธารณสุขรับรอง
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 อัครพล พรหมศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 ณพฤทธิ์ สำเภา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม E-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 วุฒิศักดิ์ สำเภา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 สุธีมนต์ ปัญญาพันธ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม E-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 เสาวลักษณ์ โพธิืทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 ดาราวรรณ สิงห์แก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม E-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 กชนิภา วงษ์จักษร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 อารญา สุภาคาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 ปุณณภา สักกะโส แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 กัญญานัฐ ทองโรจน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม 1034710490 กัญญานัฐ ทองโรจน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 วรรณวิสา หมั่นกิจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 มนัสณี โสวาที แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 ชนิดา คงษา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 พลอยลดา สงกูล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 มณีรัตน์ ทับทิมโต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม E-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 อรรถพันธ์ ทองนาท แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 อรกาญจน์ ระบือนาม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 ภัทรานิษฐ์ ฉัตรพัฒน์โภคิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม E-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 วรรณวิษา ปุ้มสระเกษ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
9 บุรีรัมย์ วัดหนองปล่อง 1031260744 จิราพัชร สงกูล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลคะแนน E-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 สุทธิพงศ์ ทะลัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 พันธิตรา เกษมะณีย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 กฤษฎา สินจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 กัลยากร เกื้อกูล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม E-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 พัชรี ทะลัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 พิชญาภา ใจใหญ่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 พัชรพล แก้วต้น แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 กัลย์สุดา กิ่งแสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนการผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 ธนาธิป นิพล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
10 อุบลราชธานี บ้านแก้งขี้เหล็ก 1034710452 อานันท์ แซ่โง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลคะแนนผ่านการอบรม e-learning
7 กาฬสินธุ์ หัวงัววิทยาคม 1046030484 มิรินดา ภูบุญลาภ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ชลบุรี วัดบุญญราศรี 1020080008 พชรพร พรุธเปรม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และนำผลคะแนน E-Learning มาแนบให้ถูกจ้า
7 กาฬสินธุ์ หัวงัววิทยาคม 1046030484 ดาวิกา นามเสาร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ชลบุรี วัดบุญญราศรี 1020080008 กิตรดา กระสังข์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนน E-learning ในช่องหลักฐานผ่านการอบรม
6 ชลบุรี วัดบุญญราศรี 1020080008 ธนวัฒณ์ วิเศษโวหาร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ชลบุรี วัดบุญญราศรี 1020080008 สุธิดา สุขุม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ชลบุรี วัดบุญญราศรี 1020080008 วาโย พรมทัตร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 หาญชัย กอสัตย์ แนบผลงานจิตอาสาให้ถูกช่อง ขอผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จ้า
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 หาญชัย กอสัตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จ้า
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 หาญชัย กอสัตย์ แนบผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จ้า
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ไอศูรย์ พูลสิทธิ์ภักดี แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จ้า
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 พิมพ์นิภา ภัคพาณิชย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพให้ถูกต้อง และแนบผลคะแนน E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 รัชพล แจ้งกระจ่าง แนบผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จ้า
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 กฤติ ทิพย์เนตร แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ฐานิดา บุรีขันธ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลคะแนน E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ปุณยวีร์ แก่นผา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ให้ถูกที่ และแนบผลคะแนน E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 กัลยาณี โพธิ์สุรินทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จ้า
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 กัลยาณี โพธิ์สุรินทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เห็นชัดเจน
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ชนกานต์ ปั้นถวิล แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เห็นหน้าชัดเจนจ้า
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ณีรนุช บุญราช แนบผลคะแนน E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 วชิธาวิทย์ อร่ามฤทัยเลิศ แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 รังสิพล สุวรรณดวง แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 อินทิรา อุตตะวงศ์สา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลคะแนน E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 อินทิรา อุตตะวงศ์สา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เห็นชัดเจน
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ปุญญานี ลายประดิษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จ้า
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ปรวี ห้วยใหญ่ แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 อริสา ศรชัยปัญญา แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 อินทิรา อุตตะวงศ์สา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เห็นชัดเจน
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ปรวี ห้วยใหญ่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลคะแนน E-learning
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 สุขจำเริญ เพียบ แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้ชัดเจน
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ปุญญานี ลายประดิษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาไม่ถูกที่ แนบผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
6 ชลบุรี บ้านบ่อวิน 1020080218 ปุญญานี ลายประดิษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพให้ถูกที่ และมีผลทดสอบคะแนน e-learning ด้วยคะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ปานวาด ลุงปาน ผลการทดสอบ e-learning ไม่ผ่าน ลองทดสอบอีกครั้ง
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ขวัญจิรา แซ่ลี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร E-learning ยุว อสม.
2 เพชรบูรณ์ บ้านคลองสีฟัน 1067380461 อภิวัฒน์ อินทร์พินิจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
2 เพชรบูรณ์ บ้านคลองสีฟัน 1067380461 โสรวีร์ ปู่อ้าย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรมหลักสูตร E-learning ยุว อสม.
2 เพชรบูรณ์ บ้านคลองสีฟัน 1067380461 วรภาพรรณ์ นงภา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือหลักสูตร E-learning ยุว อสม.
2 เพชรบูรณ์ บ้านคลองสีฟัน 1067380461 ธนสร กรประชา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม.
2 เพชรบูรณ์ บ้านลานบ่า 1067380459 นวภัส คำวิเศษ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบคะแนนผลการเรียนออนไลน์
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ธารวารี น้ำขิง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร E-learning ยุว อสม.
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 พรฉวี แสงคำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ญาณิศา รุจิรางค์พัชรา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 เอ ลุงหม่อง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 มีสุข แซ่จุ่ม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 กิตติกา แซ่เจ้า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ประภาพร แซ่ฉี่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 กรรณิการ์ สุวรรณี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 พิชญาพร เลิศศิริ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 แอร์ ลุงสอน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 ดาริการ หลักทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 กิตรดา วิศรุตากุล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 พิทวัส ใจหอม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนเรียนรูปโปรไฟล์
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 ณัฐชุตา พุ่มพฤกษา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 นันท์นลิน หอมกลิ่น แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบใบประกาศผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ แนบผลคะแนน E-Learning ยุว อสม.
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 สิริลักษณ์ บัวใหญ่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 ภัณทิรา บัวใหญ่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
10 อุบลราชธานี บ้านแมด 1034710564 สุภานันท์ นารัตน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
1 เชียงใหม่ บ้านปางห้วยตาด 1050130359 มะลิ อาหว่า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
1 เชียงใหม่ บ้านปางห้วยตาด 1050130359 นามี จะหย่อ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
1 เชียงใหม่ บ้านปางห้วยตาด 1050130359 เดเลละ จะคะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
1 เชียงใหม่ บ้านปางห้วยตาด 1050130359 Sandee pranee แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 ณิชานาฏ พองพรหม แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 บุญญาภักดิ์ เคนมี แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 ธัญญาลักษ คุ้มกุดขมิ้น แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 ณัฐพร แก้ววิไล แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 สุรภา พรมแพน แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 วรฤทัย เครื่องลาย แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 อศิระ บุตรดี แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 นนทกร พรมมา แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 เพชรไพรวัล ศรีไพรวัลย์ แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ บ้านเพชรละคร 1067380331 กฤษฎา นาสมฝัน แนบผลคะแนนหลักสูตร E-learning
2 เพชรบูรณ์ ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1067380574 ปรียาวดี บัวคำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการอบรม ยุว อสม. หรือ ผลคะแนน E-learning และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
2 เพชรบูรณ์ ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1067380574 กันยารัตน์ นวนยง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
2 เพชรบูรณ์ ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1067380574 กันยารัตน์ นวนยง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
2 เพชรบูรณ์ ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1067380244 นพกร เกตุคต แนบผลงานจิตอาสาผิดที่ และแนบผลคะแนนการเรียนหลักสูตร E-learning ยุว อสม.
2 เพชรบูรณ์ ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1067380574 จันทการ บัวบาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
2 เพชรบูรณ์ ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1067380574 ศุภกร นวนยงง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
2 เพชรบูรณ์ ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1067380001 ภานุวัฒน์ ม่วงน้อย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
2 เพชรบูรณ์ ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1067380574 จันทการ บัวบาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 อินทิรา ราชชิต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 สิทธิพร ดีวัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 สิทธิศักดิ์ แสนอินทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ ผลงานการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม. และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้วยคะ
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 สุนิตตรา คำเม็ก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 หยกศิลา วิลานันต์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 พันธวัช ผลาผล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้ชัดเจน
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 วีรภัทร ต้นคำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือผลการผ่านการอบรม E-learning ยุว อสม.
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 ปรานี ธิวาพัฒน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลการผ่านการอบรม E-learning
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 กัลยา ศรีเมืองไหม หลักฐานการอบรมหรือผ่านการเรียนออนไลน์ / ถ่ายรูปใหม่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง
10 อุบลราชธานี สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 1034710457 พันธวัช ผลาผล หลักฐานการอบรมหรือผ่านการเรียนออนไลน์ / ถ่ายรูปใหม่
13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 อัญมณี สุขลี่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลการผ่านการอบรม E-learning
13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 อัญมณี สุขลี่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลการผ่านการอบรม E-learning
13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 อัญมณี สุขลี่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลการผ่าน E-learning ยุว อสม.
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 ชยางกูร พิกุลหอม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม.
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 ปรเมศวร์ เขจรสัตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม.
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 วิภาดา โพธิ์หนองโคก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม.
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 วิภาดา โพธิ์หนองโคก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม.
7 กาฬสินธุ์ สงเปลือยวิทยายน 1046030483 คิรากร เจริญจิตต์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อุบลราชธานี บ้านขอนแป้น 1034710543 นิภัณภรณ์ แสงตา ระบุผลงานกาจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ พร้อมภาพ และรายละเอียดการทำกิจกรรม และขาดหลักฐานการอบรม E-learning หรือหลักฐานการอบรมที่โรงเรียนจัด
10 อุบลราชธานี บ้านขอนแป้น 1034710543 เจริญรัตน์ กันยาโพธิ์ ระบุผลงานกาจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ พร้อมภาพ และรายละเอียดการทำกิจกรรม และขาดหลักฐานการอบรม E-learning หรือหลักฐานการอบรมที่โรงเรียนจัด
13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 ธัญลักษณ์ บรรลือ ไม่มีผลการทดสอบ E-learning แะลผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ศตพร เสนาราช แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) ที่มีชื่อตนเองมานะคะ
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ธนวัฒน์ ชัยพัฒน์ แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ศิริอัปสร โต๊ะทอง แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) ที่มีชื่อตนเองมานะคะ
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 วุฒิศักดิ์ ทาเงิน แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) ที่มีชื่อตนเองมานะคะ
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 สาริศา สวนงาม แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) ที่มีชื่อตนเองมานะคะ
7 ขอนแก่น ชุมแพศึกษา 1040051115 วณิชยา คามตะสีลา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม.
7 ขอนแก่น ชุมแพศึกษา 1040051115 วรินทร สอนกอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบใบประกาศผ่านการอบรม หรือผลคะแนนการเรียน E-Learning ยุว อสม.
7 ขอนแก่น ชุมแพศึกษา 1040051115 ณัฏฐธิดา ชิดนอก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม.
7 ขอนแก่น ชุมแพศึกษา 1040051115 ด.ญ.ณัฐธัญญา ต้นสมบูรณ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ แนบผลการผ่านการอบรม ยุว อสม. หรือ หลักสูตร e-learning ยุว อสม.
7 กาฬสินธุ์ หัวงัววิทยาคม 1046030484 พีรัช แก้วมณีไชย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
7 กาฬสินธุ์ หัวงัววิทยาคม 1046030484 สุธิดา ภิยโย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
7 กาฬสินธุ์ หัวงัววิทยาคม 1046030484 ธนพร กุลนาค แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 ลำปาง บ้านม่วง 1052500378 วรัญญาภรณ์ สิธิหนิ้ว ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป ค่ะ หนูเข้าไปประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษานะคะ นอกนั้นผ่านหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านม่วง 1052500378 ธิดารัตน์ คำยวง ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป ค่ะ หนูเข้าไปประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษานะคะ นอกนั้นผ่านหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านม่วง 1052500378 ณัฐริการ์ สุดจำ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป ค่ะ หนูเข้าไปประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษานะคะ นอกนั้นผ่านหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านม่วง 1052500378 ธนัฐนิฎา วงค์รักษ์ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป ค่ะ หนูเข้าไปประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษานะคะ นอกนั้นผ่านหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านม่วง 1052500378 จิรัญชญา โยธานวล ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป ค่ะ หนูเข้าไปประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษานะคะ นอกนั้นผ่านหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านม่วง 1052500378 ปุณยนุช ทาอาสา ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป ค่ะ หนูเข้าไปประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษานะคะ นอกนั้นผ่านหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านม่วง 1052500378 ณัฐวุฒิ วงค์เหลา ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป ค่ะ หนูเข้าไปประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษานะคะ นอกนั้นผ่านหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านม่วง 1052500378 นราเทพ คุณมี ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป ค่ะ หนูเข้าไปประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษานะคะ นอกนั้นผ่านหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านม่วง 1052500378 ธัญรัตน์ วรรณโคตร ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป ค่ะ หนูเข้าไปประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษานะคะ นอกนั้นผ่านหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
5 ราชบุรี วัดใหม่สี่หมื่น 1070480169 กรรณิการ์ ทิลึ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 ประภาสิริ เสวีวัลลภ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 กุลธิดา รัตนวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 พิมพ์ลภัส ทองดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 กมลชนก กล่อมสกุล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 กนกวรรณ ถาวร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 ชยมินทร์ โชคศรันย์พร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 อติรุจ ฉิมวิเชียร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 ณัฐธีรา มากสวาด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 น้ำมนต์ สุขถาวร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางนางเพ็ง 1011570100 เด็กชายธนานันต์ มาลัยเรือง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 ราชบุรี วัดใหม่สี่หมื่น 1070480169 เสฏฐวุฒิ จอเลาะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 ราชบุรี วัดใหม่สี่หมื่น 1070480169 เสฏฐวุฒิ จอเลอะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 อารยา นันภักดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 อารยา นันภักดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา 7222051102 ธนพร พงษ์อุดทา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา 7222051102 ธนพร พงษ์อุดทา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 อรุณรัศมี อำภาทิพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 ชกุลรัตน์ อุทานิตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 ริญลณี ศรีวะอุไร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 ริญลณี ศรีวะอุไร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 ริญลณี ศรีวะอุไร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 ริญลณี ศรีวะอุไร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 ริญลณี ศรีวะอุไร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สามชัย 1046030641 ริญลณี ศรีวะอุไร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
2 อุตรดิตถ์ พัทธนันท์ ปินตาดวง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 1054390219 ธนัชพร รักเชื้อ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 พงศกร ยงรักษา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 ปิยชนท์ อุปโมง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 กัญญาวีร์ ฤทธิเดช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 สไบทิพย์ ศรีรัตน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 กมลพร พลวารี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 ณัฐธิดา ดำสงวน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 พิชชากร เจริญเชาว์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 กมลทิพย์ ยมพะเนา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 บุรัสกร มุกดา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ระนอง บ้านราชกรูด 1085460001 น้ำฝน - แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช วัดควนยูง 1080210358 สราวุธ ทองเกลี้ยง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 ชาลิสา แซ่เล้า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1011570154 รวิสรา ตระกูลศรี แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
4 นนทบุรี บางบัวทอง 1012230158 วรัญญา กองแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ฉะเชิงเทรา วัดปากน้ำโจ้โล้ 1024070043 ลลิตาวลี มณีศรี แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดปากน้ำโจ้โล้ 1024070043 ลลิตาวลี มณีศรี แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี โรงเรียนไทรน้อย 1012230160 รพีภัทร พวงดอกไม้ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี เจษฎาภรณ์ ช่วยฤกษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี เจษฎาภรณ์ ช่วยฤกษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
2 สุโขทัย อนุบาลเมืองสุโขทัย 1064620039 ชณัญพัชร์ มิลินดารัศมิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น บ้านหนองขามประชาบำรุง 1040050081 มธิดา มามิ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ แนบรูปโปรไฟล์
1 ลำปาง ชุมชนบ้านสา 1052500325 กานต์ สว่างแจ้ง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ธนภัทร สังเกตุ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ปวรรัตน์ แถวเนิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 สรวิชญ์ มีลาภ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 นิตยา โพธิ์ศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 นิชดา บ้านเนิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ธนภร เพิ่มพูล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ศศิวิมล บ้านเนิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 พลธกร แสนเสนาะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 ภาคิน ศิริรักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดบางสระเก้า 1022060121 วัชรพล ตองอ่อน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 อภิเดช นาคทรัพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบใบประกาศผ่านการอบรมสุขบัญญัติ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 อภิเดช นาคทรัพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบใบประกาศผ่านการอบรมสุขบัญญัติ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 จีรวรรณ กลิ่นสว่าง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบใบประกาศผ่านการอบรมสุขบัญญัติ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 อภิเดช นาคทรัพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบใบประกาศผ่านการอบรมสุขบัญญัติ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ก้อง เสียง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบใบประกาศผ่านการอบรมสุขบัญญัติ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 น้ำเพชร สะใบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 น้ำเพชร สะใบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ทับทิม วิชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบใบประกาศผ่านการอบรมสุขบัญญัติ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 น้ำเพชร สะใบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และใบประกาศผ่านการอบรมแกนนำสุขบัญญัติ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ทับทิม วิชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และใบประกาศผ่านการอบรมแกนนำสุขบัญญัติ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 น้ำเพชร สะใบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบใบประกาศผ่านการอบรม
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ทับทิม วิชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 อานัท สมพงษ์วิไล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 อานัท สมพงษ์วิไล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ทับทิม วิชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และใบประกาศผ่านการอบรมแกนนำสุขบัญญัติ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 น็อต ลา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และใบประกาศผ่านการอบรม
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 น้ำเพชร สะใบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และใบประกาศผ่านการอบรม
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 จุฬาลักษณ์ เหล็กเพชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 จุฬาลักษณ์ เหล็กเพชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 จุฬาลักษณ์ เหล็กเพชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 จุฬาลักษณ์ เหล็กเพชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 พรพิมล มงคลศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 ราชบุรี วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1070480273 ญาณิศา ฐานภิรมย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 ราชบุรี วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1070480273 ธนัญญา พลูทรัพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 ราชบุรี วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1070480273 สุพรรษา ขำเมือง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 ราชบุรี วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1070480273 สิทธิเดช สุขเสงี่ยม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 ราชบุรี วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1070480273 ศุภกฤษ พลอยงาม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 พรพิมล มงคลศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น บ้านหนองกุงวิทยาคาร 1040050098 อรทัย ทองตาแสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 อนัญญา เงาทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 อภิญญา วิชาพร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ปัทมาพร โสดา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 บุญยาพร ต้องถือดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านหนองปรือ 1032650319 ศิริกัญญา คำแดง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านทุ่งมะขามป้อม 1092140171 อมรรัตน์ หวังบริสุทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง ทุ่งไทรทอง 1092140183 กนทิชา หลงขาว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง ทุ่งไทรทอง 1092140183 สิริมน หูเขียว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 เอมมิกา เป็นตามวา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 ตวงรัตน์ นพรัตน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 สิริวิภา สะอาดเอี่ยม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 ยุวภา สีปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 กันทราราม นุ่นคึกษาคาร มัทธุรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 ณัฐชยา จันทร์แทง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 นภัสสร งามเยี่ยม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 วนัสนันท์ แรงจบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 ฑิมพิกา บุญสม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1032650281 ฐิฏิวรรณ ภาคตอน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 ขวัญจิรา วรกัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 ปภาวรินทร์ สายอุราช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 กัญญาวีร์ น้อยเวียง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 กัญญาวีร์ น้อยเวียง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม หนองโพธิ์วิทยาคม 3044100114 วรายุส สีคาม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 ดนุนันท์ วระโงน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 กัญญาลักษณ์ น้อยเวียง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 จันทร์จิรา สุขล้วน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพิกา สอนสมนึก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพิกา สอนสมนึก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ แนบรูปโปรไฟล์
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 ขวัญจิรา วรกัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 ปภาวรินทร์ สายอุราช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 ปภาวรินทร์ สายอุราช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 ปภาวรินทร์ สายอุราช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 กัญญาวีร์ น้อยเวียง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 ดนุนันท์ วระโงน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 กัญญาลักษณ์ น้อยเวียง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร บ้านอีกุด 1047540090 จันจิรา สุขล้วน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
13 กรุงเทพมหานคร เซนต์เทเรซา 1110100042 วรดา นาคคงคำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล 1094300330 นัสรียา มูซอดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล 1094300330 ฟุรกอน ตอแลมา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล 1094300330 ฟุรกอน ตอแลมา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล 1094300330 นัสรียา มูซอดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 1084640567 อรรถพล สำเภา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี รัตนาธิเบศร์ 1012230146 ณัชนนท์ ชะนะโม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี รัตนาธิเบศร์ 1012230146 ณัชนนท์ ชะนะโม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี รัตนาธิเบศร์ 1012230146 ณัชนนท์ ชะนะโม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี รัตนาธิเบศร์ 1012230146 ณัชนนท์ ชะนะโม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 นราธิวาส บ้านสุไหงโก-ลก 1096240236 รัชชานนท์ รามช่วย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 นราธิวาส บ้านสุไหงโก-ลก 1096240236 ด.ช.รัชชานนท์ รามช่วย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล 1094300330 คณึงนิจ วรรณะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล 1094300330 ธนภูมิ โกสุธรรม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล 1094300330 ปภาดา อินภิรมย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล 1094300330 ฮาฟาวาตี กาซอ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล 1094300330 ซาเฮร่า สามะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 พุทธิดาภรณ์ โพยนอก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
2 เพชรบูรณ์ หล่มเก่าพิทยาคม 1067380597 ปวันรัตน์ ชัยสาด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 น่าน มัธยมป่ากลาง 1055250436 ภูดิศ จันทะปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 อิงรภัสร์ ดุลยพัฒน์เมธี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 สุภาสินี สีสิงห์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 สุทัตตา เขียวกาศ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 พิมพิศา ปุ๊ดแค แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 พีชัยญา แซ่หมี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 ธัญญาลักษณ์ สมรภูมิบูรพา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 กัญญาณัฐ วงค์ฝั้น แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 กรกมล ผูกพันธ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 ณัฐพล วงค์เรือน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 เจษฎากร สุปี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านธารน้ำทิพย์ 1095440050 นันทนา จันทวี ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
11 กระบี่ เมืองกระบี่ 1081010235 กมลลักษณ์ อุไรโรจน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นิฮาวาล์ เจะเต๊ะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 รอยฮาน มามะแตหะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 ฮาฟีซาร์ เวาะแฮ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นัสรีน ซีนา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นูรูลฮูดา ยามา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นาซูฮา มะแซ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 ยัสมีน เจะโซะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นูรมัดดีเดีย ยันยา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 อีมาน เจะแม ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นาเดีย ดามะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
11 กระบี่ เมืองกระบี่ 1081010235 มนวิภา อ่อนน้อม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 1037750002 กมลทิพย์ มูลนา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 สูไรยา ยูโซ๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 นัจมี มีดามี ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 นฏา ดารีโซ๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 รุสนาเดีย วาหะมะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 อาวาติฟ มาน๊ะดาแต ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 ซัลวา ยะยือริ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 ฟิตรี กูนา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 มูฮำหมัดซะห์มี สากอ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 อารีฟีน มาแซะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 ไซนัน นิลทอง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
1 ลำพูน บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 กนกพล ขันยา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 นาอีหมะ ดอปอ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 อะลาอัดรอมี มะยีเเต ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ญูฮัยนะห์ มูเซะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 จิตรวรรณ มูลทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ชวัลลักษณ์ ท่อนคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
9 ชัยภูมิ แก้งคร้อวิทยา 1036100807 อรษา ธรรมปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
2 เพชรบูรณ์ หล่มเก่าพิทยาคม 1067380597 พีรพัฒน์ โชคบัณฑิต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 ชัยภูมิ แก้งคร้อวิทยา 1036100807 ชโรชา อนันตศิริจินดา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซูนีตา ยามา ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม ทนงศักดิ์ วะชุม อายุเกินเกณฑ์ ยุว อสม
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 พชลพล บุดดาจันทร์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนนะคะ
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ภูเบศร์ สุขเสน ใส่รูปกิจกรรม และผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 พีรพงษ์ มีชัย แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ธนพล หลาบคำ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ภานุวัฒน์ บุญก้อน แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 นัฐลดา นาชัยศิลป์ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ผกาศรี มลัยเค แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ขวัญจิรา ไชยประเทศ แนบไฟล์กิจกรรม
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ชโรชา ไชยวงษ์ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 นมัสนันท์ จันทนะ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
12 ยะลา บ้านธารน้ำใส 1095440054 ตัสนีม สะตือบา ให้ใส่รูปโปรไฟล์้ป็นรูปของนักเรียน
8 นครพนม บ้านสร้างแห่ 1048190145 พรรณทิวา จันทร์แดง แนบผล E-Learning
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซัลวา สะมาแฮ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 อัฟนาน เจ๊ะอุบง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 นูรซาฟีรา เจ๊ะอูเซ็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 มูฮัมหมัดฟิรฮาน มะเกะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 มูหัมมัด มูละ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซิลมี แยนา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 นูรมี เจะอุบง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 อาอีเสาะ อาแวยามู ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ฮันนาน ยามา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 มูฮัมหมัดฆอดาฟีย์ เจะมุ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 วิชญาดา จารนัย แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 กิ่งกมล สมถะ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 ศิราพร ขันตี แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 พรลภัส แสนสุริวงศ์ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 สุที วันนาพ่อ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 อิทธิพล คล้ายคลึงมี แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 อนุวัฒน์ ชื่นพิมาย แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 สัญญา มาสำโรง แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 พีรพัฒน์ เชื้อวังคำ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 ญาณโชติ เพ็งแจ่ม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 ยุติธรรม พานา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 ณัฐพร เชื้อทุม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 นภาวดี เหง้าชารี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 อารดา สาระพงษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 กานต์ธิดา ผาแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 อารีรัตน์ ทองผามี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 เกสรา ภู่พลอย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 วรรณิดา พลแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านทุ่งหลวง 1033530787 วริศรา วุฒิยาสาร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซาฟียะห์ วาแม็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 นูรฟารีซา หามะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซีตีคอลีเยาะ ลาเตะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซาฟีนี กะเด็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 อัฟฎอล สาและ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 อารีนี มะมิง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านโพนทัน 1048190289 ธนาภา พ่อครวงค์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนนะคะ
8 นครพนม บ้านโพนทัน 1048190289 เด็กหญิงณัญธิชา สมานศิริ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ธันยพร อุทัยวัฒน์ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 กมลลักษณ์ บุญประคม แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ชญานุช ไกยะฝ่าย แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 จุฑามาศ ภาสงค์ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ธาราทิพย์ วงษ์ภัย แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 อานิชญา แก้วอารัญ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 พัชรมัย จุลทะกอง แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 รัฐภูมิ โคตรตาแสง แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ชนะพล หนึ่งคำมี แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ศุภกิตติ์ ยะตะโคตร แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 กิตติกานต์ พุกจันทร์ แนบรูปกิจกรรม รูปถ่ายไม่เซลฟี่
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 อรฤดี เชื้อคำเพ็ง แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 หยาดฟ้า ศิลาโยธิน แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 วราภรณ์ บัวชุม แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 เบญญาภา พงษ์เม่น แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 นันธิดา อุที แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 นวพร วงค์ศรีชา แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 อัศวิน ชาญชำนิ แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 อภิลักษณ์ บุญโสม แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 ปฏิพัทธ์ ราชาไชย แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 ดนุพร ชัยเทพ แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 ณรงค์ชัย วงศ์คำจันทร์ แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 สุภัทรชัย พงษ์สาเทศ แนบเรียน e-learning
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 สตรีรัตน์ จันทำ รบกวนแนบผลการประเมิน ไม่มีผลการทดสอบ E-learning
11 สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 1084640227 กัญญาณัฐ แพเพชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 1084640227 ติณณภพ ลายะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 1084640227 ฟ้าใส โคมชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 1084640227 วริศรา วิชัยดิษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 1084640227 ชนกนันท์ กุละคำแสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 1084640227 นพดล แก้วลอดฟ้า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 1084640227 จักรภพ หิ้นนั้น แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 1084640227 จุลจักร หิ้นนั้น แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 1084640227 พัชรพรรณ จิตเหลือ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 พุฒิพงศ์ อุปเสน แนบผล E-Learning
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ศศิธร โจมสติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 เสาวลักษณ์ อินตะนัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 อนัณญา วารีสูงเนิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ปวริศา มะณู แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ชุติกาญจน์ กิมใช่ย้ง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ภัทรลัดดา สิงห์เขาภู แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 งามศิริ เนตรพันทัง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 บัณฑิตา สมานมิตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 กันต์กมล ลักพลวงค์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 ศักรภพ สายศร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 มูฮัมหมัดอิมรอน กะลูแป ไม่แนบหลักฐานคะแนนที่ผ่านการเรียนE-Learning
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ฟาริส อามิง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ต่วนซุลกิฟลี สุหลง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซูลกอรนัยน์ เจ๊ะแม็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 ชัชฎาภรณ์ ทองศักดิ์ แนบเรียน e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 พิชญา หีบแก้ว แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 เมริษา บุญจอง แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 เสาวณีย์ ปานโป้ แนบเรียนผล e-learning ควรเป็นรูปถ่ายสุภาพหน้าตรงค่ะ
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 ธีรวัฒน์ จาบทอง แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 นริศรา กงเกต แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 พิชยดนย์ วิเชียร แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 ภูชิต เจตจำนงค์ แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 วันวิสา โพธิ์ทัด แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 ธนาธร ไชยสุระ แนบรูปกิจกรรมด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงค่ะ
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 ศศิรา ชะเวียตะคุ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 กอระนิด ยิงรัมย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 ธีรกานต์ นิสัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 ปารวี อภิรมย์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 ธนัชชา สังข์แก้ว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 ชุดา เฉลิมวงษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 มลธิดาภรณ์ เปลี่ยมแพร แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 ปัณณรัตน์ แสนสร้อย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 พรณิภา ไชยขาม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 สุพัตรา เฉลิมวงษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 ฉัตรดนัย อภัยกาวี แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองโค 1020080274 วีรชัย ทิพย์มงคล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 1058420200 คุณากร จ เลิศสุนทรกิจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 1058420200 มานะ วิชา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 ณัฐนิชา วิเชียรมานะรักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ ใส่ผลงานจิตอาสาไม่ตรง
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 จิราภรณ์ รัตนา แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 ตรีชฎาพร มิตรอารักษ์ ยังไม่ผ่านการเรียน E-Learning รูปโปรไฟล์ควรเป็นรูปแต่งตัวชุดนักเรียน
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 น้ำทิพย์ แสนพิมมะจักร์ แนบรูปกิจกรรม รูปโปรไฟล์ควรเป็นรูปชุดนักเรียนหน้าตรง
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 เอมมิกา สุทธิสาร แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 ฐาปณี พริ้มผล แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 สุพิชชา ดวงมาล แนบรูปกิจกรรม รูปโปรไฟล์ควรเป็นรูปชุดนักเรียนหน้าตรง
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 มังกร สีวงค์คำ แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 สุกัญญา โฉมเฉลา แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 ฟ้าประทาน โฉมเฉลา แนบเรียน e-learning
8 นครพนม มรุกขนคร 1048190120 ธนภัทร นาโสก แนบรูปกิจกรรมด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงสุภาพค่ะ
8 นครพนม มรุกขนคร 1048190120 ธัญญรัตน์ โฉมเฉลา แนบรูปกิจกรรม,e-learnning รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงสุภาพค่ะ
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 กิตติกานต์ พุกจันทร์ แนบรูปกิจกรรมด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงสุภาพค่ะ
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ประกายแก้ว กุลภา แนบรูปกิจกรรม,เรียน e-learning ด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงครึ่งตัวสุภาพค่ะ
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 ธีระศักดิ์ แสนสุริวงค์ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning รูปถ่ายควรเป็นรูปนักเรียน
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 อภิญญา ดวงอาราม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 ชิดชนก สุ่ยสน แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 ชุติกานต์ สมาน แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 ปกรณ์ หงษ์ศิริ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 กัญญาพัชร ใยอิ้ม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 อนุวัฒน์ ศิริชนม์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 ชัชฎาภรณ์ รังษ๊ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 กวินธิดา เทวารัมย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 จิรัชยา มณีวรรณ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 ภูษณิศา เทียมใส แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 ชนาธิป เทวา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 ฉัตรระวี จันทะปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านโนนกลาง 1033530409 ธนวัฒน์ กุลเดช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1058420363 สมจิตร กู้นะมงคล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1058420347 ประวิทย์ หว่างไม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 น่าน มัธยมป่ากลาง 1055250436 รุจีรา กำธรธีระเดช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซูลกอรนัยน์ เจ๊ะแม็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านนาดอกไม้ 1048190293 วิภาดา คำภู ยุว อสม. ต้องเป็นนักเรียนชั้น ป.5-6 หรือ ม.1-3 ค่ะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 รัศนันท์ อ่นภูเวียง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 ชนกันต์ แซ่เตียว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 ชวลิต พวงภู่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 ณัฐกันต์ น้ำทรัพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 จินตภา ภาษี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 กันตพัฒน์ สืบวัฒนศิลป์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 อนุศิษฎ์ สุทินธนาธร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 ณัษฐภูมิ อินสำราญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 ฐิติวัฒน์ เจือจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านคลองตาเพชร 1020080286 ฑิมพิกา ชามนตรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 น่าน มัธยมป่ากลาง 1055250436 ธณัชญา สวนสร แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย และผลการทดสอบหลังเรียน
8 นครพนม บ้านหนองกกคูณ 1048190291 กิตติพงศ์ กุลยะ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 กฤติกาญจน์ บุญพามา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 สุพรรณษา เกษร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 สุพรรณษา เกษร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน 1033530743 ธิดาวัลย์ พิมพ์ทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 วิลัย จันทร์แจ่ม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 สุนิตตรา หนองแคน แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 วิลัย จันทร์แจ่ม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 สุนิตตรา หนองแคน แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 ณัชพล จิรารัตนกุลชัย แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 ภาณุวัฒน์ เจริญผล แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 ธนัชพร บุญมาก แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 ณัฐธิชา ศรีงาม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านธรรมรัตน์ 1020080273 เขมิกา ชัยเจริญ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 พิชญธิดา อ้นทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 ชัญญานุช จิตรถวิล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 ชัญญานุช จิตรถวิล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 ปรีชา พูนเจดีย? แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 เบญจมาศ พิมพ์เสน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 เบญจมาศ พิมพ์เสน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 ณัฐวรรณ ไกรศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 กันต์ธีภพ ไชยพิมพ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 กันต์ธีภพ ไชยพิมพ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 วันกานดา - แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 ปริยฉัตร สุดใส แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 ปริยฉัตร สุดใส แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 1020080104 ปริยฉัตร สุดใส แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 นครพนม เทศบาล 1 หนองแสง 3048200101 ชลทิศ แว่นศิลา ลืมใส่ประเภทโรงเรียนนะคะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ปภัสรา นาคทรัพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ก้องภพ เจริญเขตต์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ปัญญากร พรหมดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ปัญญากร พรหมดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเขาทอง 1022060087 ด.ช. ธี เสียง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านศรีนคร 1095440183 ปภาวรินทร์ ณ นคร ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 ผกาทิพย์ มงกุฎแก้ว แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 นครพนม บ้านหนองดุด 1048190229 ธิดารัตน์ พันธุกาง ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
8 นครพนม บ้านหนองดุด 1048190229 ปรินณา วงษาเนาว์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
8 นครพนม บ้านหนองดุด 1048190229 ทีปกร ทัศพงษ์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
8 นครพนม บ้านหนองดุด 1048190229 จิณัฐตา บุญพันธ์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
8 นครพนม บ้านดอนศาลา 1048190230 ธัญทิพย์ ศรีรักษา แนบรูปกิจกรรมด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงสุภาพค่ะ
8 นครพนม บ้านดอนศาลา 1048190230 วัชรพล กุลดา แนบรูปกิจกรรม
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 กรรวี รสหวาน แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
1 ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 1052500513 ประเสริฐศรี ประเสริฐ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป หนูมีผลการทดสอบหลังเรียนของ โปรแกรมยุวอสม.health hero แนบด้วยนะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 อรรถพร กุลนิล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 อรรถพร กุลนิล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ภัทราพร พลทำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ภัทราพร พลทำ แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
12 ปัตตานี ประตูโพธิ์วิทยา 1094300342 โซฟีย๊ะ ฮะซา แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 สหรัฐ พวงเกษ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 รัชชานนท์ อันตาผล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 อดิศร คาวิจิตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 มาลิน่า เพ็ชคง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 ฐิตินัน ฤทธิ์พิทักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 คฑาวุธ ส่งไข่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 ฮุสณีย์ บุญประสพ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 ภูมิพัฒน์ หมาดสตูล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 ศูฮัยมี สันสถิตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 ณัฐราวดี อุมาสะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านท่าจูด 1082330114 ภัทรวดี เกตุเมือง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านท่าจูด 1082330114 จิรายุ ส้มพลอย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านท่าจูด 1082330114 จิรายุ ส้มพลอย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านท่าจูด 1082330114 จิรายุ ส้มพลอย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านท่าจูด 1082330114 จิรายุ ส้มพลอย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านท่าจูด 1082330114 ปริญญา ชายแสน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านท่าจูด 1082330114 พฤทธิ์ ชายแสน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านท่าจูด 1082330114 จันจิมา ชูพล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางใหญ่ 1082330116 รัชชานนท์ อันตาผล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 รอยยาน กาซอ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 นาบีลา ตายาลา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 ซูไรยา ลาเต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 อิรฟาน มูเลง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 นัสริน ยะพา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 คอลาตี สะอะ ไม่แนบหลักฐานคะแนนที่ผ่านการเรียนE-Learning
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 อาลีมีน มะลาเฮง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 ซูวัยฟะ กาแบ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 ศศิกาญน์ ชำนาญกิจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 จันทร์จิรา เทวี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 สุมินชา สุประดิษฐ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 สิทธิพล หมอยา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 ศิรวิทย์ ศิริทัพ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 ภูภูมิ เส็นบัตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
8 นครพนม บ้านโพนสว่าง 1048190353 ฟ้ารุ่ง โทรัตน์ แนบรูปที่เป็นทางการ ไม่แนบรูปเซลฟี่นะคะ
8 นครพนม บ้านโพนสว่าง 1048190353 สพลดนัย บรรพบุตร แนบรูปที่เป็นทางการ ไม่แนบรูปเซลฟี่นะคะ
8 นครพนม บ้านโพนสว่าง 1048190353 ฟ้ารุ่ง โทรัตน์ แนบรูปที่เป็นทางการ ไม่แนบรูปเซลฟี่นะคะ
8 นครพนม บ้านโพนสว่าง 1048190353 สุวรา สาซุเซา แนบรูปใหม่ด้วยนะคะ
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 ญาณิศา นิเรศรัมย์ แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 ญาณิศา นิเรศรัมย์ แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 วิชุกร อามาตย์เสนา แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
10 ยโสธร บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1035430011 ชนัญชิตา ศรีวิเศษ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
10 ยโสธร บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1035430011 ชลลินี ค่ำโพธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 เมษา ศรีลาพัฒน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 รุห์มา สืบยี่สัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 อลิส โคกเคียน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านโคกยาง 1082330115 ญาดา ถลาง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
10 ยโสธร บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1035430011 อริยา อุอามาตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
10 ยโสธร บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1035430011 ศุภานัน หอยเอียด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
10 ยโสธร บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1035430011 อินทิรา ปันอิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
2 เพชรบูรณ์ หล่มเก่าพิทยาคม 1067380597 พีรพัฒน์ โชคบัณฑิต ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 1024070140 กันธิชา พวงทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 สุธินันท์ ศรีนาค แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 ฟ้า มอญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 มีนะ เอี่ยมมาลี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 หร่อฮาหนี้ คงแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 อิสมาแอน เมืองทิพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 ฟาตีฮะห์ บรรจบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 กฤตเมธ ส้าร้ายาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 นูรีมา สมนึก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 ชยพล เวทวิทยากิจ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 จิรสุดา พวงแสง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 ขวัญอุษา ชาวนา ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 พิมพ์วิภา ตั้งใจดี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 หนึ่งฤทัย ทนงตน ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 สร้อยสุดา ศิริสุข ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 พรรณนิภา กล้าณรงค์ ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 วนิดา สำราญดี ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 กานต์พิชชา สมานดวง ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 ปุณณดา เก้าสูงเนิน ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านตากูก 1032650721 พนมรุ้ง ดุงสูงเนิน ภาพการอบรมไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 พงศกร อำลอย แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 รพีภัทร โพชนัง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 วรรณนิสา ทองโสม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 รัชชานนท์ วิโรจะ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 เปมิกา แซ่เจียม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 จิรภัทร์ เขียวเสน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 พิชชาภา โพธิ์แก้ว ภาพการอบรมไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 ซัลนี่ สุพรส แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 ณฐพงศ์ จิตรสม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ญูฮัยนะห์ มูเซะ ไม่แนบหลักฐานคะแนนที่ผ่านการเรียนE-Learning
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบหลักฐานคะแนนที่ผ่านการเรียนE-Learning
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 ปรเมษฐ์ พรหมชิต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 ปริพัตร วังบุญคง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 เสาวลักษณ์ สายบุตร ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 สิทธินันท์ ไชยชะนะ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1032650763 สุพรรณษา คิดชอบ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1032650763 ปริญญา นิลสุข ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 เกียรติศักดิ์ รักธรรม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 ธนกฤต ทองจันทร์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 รัชชานนท์ สงฤทธิ์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 กุสุมา ฤกษ์วรรณ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 ชุติกาญจน์ แก้วทอง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 วทันยา ช่วยชนะ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 ทิพธัญญา คชรินทร์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 กิดากรณ์ เลิศตระกูล แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 พัชชาดา วิบูลชาติ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 ศุภกานต์ อินทคชสาร แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 เบญญาภา พุ่มเพชร แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 ชนิตา ชัยรักษา แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 นัทพงษ์ เมียนมาร์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 ประกาศิต จิตราภิรมย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 กุลธิดา ธิปัตย์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านมะเลาะ 1084640149 พิชชานันท์ แสงเดช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านสร้างแก้ว 1032650487 โสรยา เเสงอรุณ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านสร้างแก้ว 1032650487 โสรยา เเสงอรุณ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 ณฐา จันทะศรี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 กานต์พิชชา สมหวัง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 กานต์พิชชา สมหวัง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 ฝนแก้ว เพียรเสมอ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 ปรียาภรณ์ พุทธลา ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 วลัยลักษณ์ ชูชัย ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 จิรภัทร ปิ่นทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 จิรภัทร ปิ่นทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 ปิยธิดา ใจมั่น ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 อิศริศา ศรีไทยรักษ์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 ปรัตถกร ทองโอ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 เจษฎา พรหมเกื้อ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 ฤทธิชัย ช่วยแก้ว แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 หนึ่งฤทัย หนูแก้ว แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 ปรียาภัทร แก้วเพ็ง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 ณัฐวดี ชุมเชื้อ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 ศตวรรษ แซ่จง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 ฐิติวัฒน์ จงใจ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านไทรงาม 1092140225 พรรณธร หนูชุม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านบางด้ง 1082330117 ปกรณ์ ยีริง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 พรรณทิพพา ย่านกลาง ย่านกลาง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 วิชชากร เกษศิลป์ เกษศิลป์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 สุชาดา เทียนทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 พงศภัค เพชรประเสริฐ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 ยศภัทร นุชสมัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 อาทิตย์ อาสนะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 ชนกนันท์ พรหมบุตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 ณิชาภัทร บรรถะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 ศรันย์ภัทร ไชยทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 พีรวิชญ์ โอขาว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 ปุณยวีร์ หยงสตา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 กิตติศักดิ์ รามรักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 ลำพูน บ้านปาง 1051510132 เบญญาภา กมลสิทธิ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 จิรภัทร ไชยกิจกรณ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 ภาคิน วิมลพันธุ์ วิมลพันธุ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 ศวัสกมล ชูโตศรี ชูโตศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 ปรียานุช พงษ์เขตรการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 ปรียานุช พงษ์เขตรการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านไทรงาม 1084640196 พิชชาอร เวชเตง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านไทรงาม 1084640196 มารุต วงศ์จินดา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เนตรดาว ทรงเล็กสิงห์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 พิมพ์ลดา โพธิ์กระสังข์ โพธิ์กระสังข์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 สรัลชนา เกิดศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 บัณฑิตา จันทร์แก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 1061700119 เดชาปาน ศรีกรุษ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 ยโสธร บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1035430011 นารีรัตน์ บุญพูล เพิ่มผลงานจิตอาสา แทนผลสอบในข้อมูลข้างบน ผลสอบอยู่ด้านล่างถูกแล้วคะ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 นูร์ฮา ยานะวิมุติ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
11 สุราษฎร์ธานี บ้านไทรงาม 1084640196 เบญญาภา ประดับ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านไทรงาม 1084640196 ฐิติชญา เจริญภักดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านไทรงาม 1084640196 พิมผกา รัตนบุรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านไทรงาม 1084640196 ศิริภัสสร ลอยใหม่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านไทรงาม 1084640196 ปาลิตา ทองล้ำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ยะลา บ้านโต 1095440192 ธนพล สิทธิโชควิวัฒน์ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ตรัง บ้านหนองชวด 1092140262 ปรียาภัทร ดอกรักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 พัฑฒิดา แก้วเพ็ง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 กมลเนตร ทองขวิด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 ภควรรณ สองแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 อัสนา ชูใหม่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 อัสนา ชูใหม่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 ฐิตาพร เส็นฤทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 อานันท์ เดชพิชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 วรวรรณ นวนจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 กฤษณะะ เส็นฤทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 วิชญา ศรีเกตุ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ตรัง บ้านโพรงจระเข้ 1092140234 จิรภัทร สิงห์อินทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน ณิชกมล นันทประเสริฐสุข ไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 จรรยพร ภูสิงห์ แนบผลงานจิตอาสา และแนบรูปผู้สมัคร
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 กลวัฒน์ ยืนนาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 นันท์ชพร คำผัด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 ณฤมล อุดทัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 กัญญ์ณัฐชา กวาวสุทธิ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 อดิศร ศรีอินทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 ปวริศา พอใจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 ธัญชนก แก้วอาทะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 ปาณิสรา เอี่อมประเสริฐ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 ธีรภัทร วงค์ถานะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ รัฐราษฎร์บำรุง 1054390037 กานต์ธีรา เขื่อนเก้า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านโชค 1032650722 ปองขวัญ รังทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านโชค 1032650722 ปองขวัญ รังทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านโชค 1032650722 ณัฏฐณิชา อุ่นศรี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 32000 สุพรรษา ชาวนา ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 แพรวา วงศ์จันทร์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สุพัตรา ถะเกิงสุข ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สัญชัย ยืนยง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 วรางคณา ทองเหมาะ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ปุณยาพร บุญหอม ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ณัฐติยา วงษ์สุรินทร์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 กรวิกา สายยศ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ณัฐนิชา ลอดทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ธนวัตร รุ่งเรือง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 Natthaphon Rungrudang ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 เจตนิพัทธ์ เชื้ออ่อน
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ภัทรดนัย สายกระสุน ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 วีรยุทธ ฮวบนรินทร์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 อลิศดา สำรวมจิต ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 มนัญชญา สายกระสุน ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สุวรรณา สุบรรณพงษ์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 อาริษา เหลือล้น ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สุนิสา ยืนยง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ศศิกาญจน์ มงคลชู ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ชลธิชา ยืนยง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สัมฤทธิ์ ขันทอง
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 อรดา อินแสงแวง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ณัฐธิดา บุญมาก ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 นันท์มนัส สํารวมจิต ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ธนากร จารัตน์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ชญาพร ถะเกิงสุข ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 กาญดามณี อารีวงษ์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 อักษร รุ่งเรือง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 1024070140 อรวรรณ เย็นใจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 1024070140 จารุวรรณ พักพุ่ม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 1024070140 เฉลิมศรี แสงพิทักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 1024070140 สโรชา หลำเจริญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 1024070140 สิรภพ โลวะลุน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 1024070140 จิรญาพา พุฒมาก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 1024070140 จิตติพัฒน์ ศรีโกศล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 1024070140 นราวิชญ์ ศิลาโรจน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 ณัฏฐ์ดนัย กล่อมใจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 ทืพวรรณ ศรีสุราช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 ศศิวิมน ราชสาร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 นงคราญ แสงอ่อน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 ธนกฤต สายบุตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 ธนาธิป กุระจินดา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 ศิริวรรณ คูณผล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 ณัฏฐธิชา ทาเทพ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 อภิศร พญาคำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านคันสูง 1037750092 พรลภัส เคนคำภา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 ธัญญกานต์ วงศ์บุญ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 ธัญญกานต์ วงศ์บุญ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 ธัญญกานต์ วงศ์บุญ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 คิรากร โพธิ์เเก้ว ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 มุกธิตา บุญทวี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 คิรากร โพธิ์เเก้ว ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 ศิวกร จินดาศรี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 แขนภา บรรลือทรัพย์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 ชัยภูมิ บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1036100316 ด.ญ นันทกานต์ ศรีโยจารย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ แนบรูปโปรไฟล์ใหม่
9 ชัยภูมิ บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1036100316 เพชรศิรินทร์ แสงขยัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 ชัยธวัช กุลาชาติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 ชัยธวัช กุลาชาติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 ชัยธวัช กุลาชาติ เพิ่มภาพหลักฐานกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 ชัยธวัช กุลาชาติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 ณัฐวิภา ศรัทธาธรรม ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 สุวรรณี สุภนาม ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 เมธาวิน เเนมขุนมด ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 เมธาวิน เเนมขุนมด ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 กัญญา ดัชถุยาวัตร ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 นรังสรรค์ ทองย้อย ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 สุพรรษา สุบุญสันธ์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 ธันยพร สิงห์โตทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 ธันยพร สิงห์โตทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 เปรมวดี เกิ่กนอก ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 ภัทรภร คมขำ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 ธิดารัตน์ กล้าทะเล แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 กัญญาณัฐ หัสวานิชย์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 สุภาวดี เกตุทอง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 เบญญาทิพย์ สุขสวัสดิ์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 อักษรศิลป์ ทรัพย์คง แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย และแนบผลคะแนน e-learning ที่ผ่านการอบรม
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 กมลชนก ทองเล็ก แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 ปิยฉัตร นิ่มนวล แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 ปณิตา ศรีชะเอม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 นันฐกานต์ กล้าทะเล แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 ชนันธร ครุธทอง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ สนมวิทยาคาร 1032650809 ปิยะพัฒน์ จันทิมา ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
11 พังงา บ้านน้ำเค็ม 1082330106 เด็กหญิงภัทรภร คมขำ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 เอมมิตรา แสวงทรัพย์ ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านกระเบื้องใหญ่ 1032650177 สุรเดช เคนน้ำเที่ยง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 อิมตี​นาน​ หะยี​ม​ู​หิ​ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 ธัญจิรา ชานุชิต ไม่มีผลงาน
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 วราลี แก้วอยู่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 นัยน์นาวา ฮามะ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 พิชามญช์ แก้วอยู่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 สุทัศชัย แสงล้ำ ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 กรวิชญ์ พุทธสังข์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ทุ่งมนวิทยาคาร 1032650795 สาวิตรี ได้ทุกทาง ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ ทุ่งมนวิทยาคาร 1032650795 สาวิตรี ได้ทุกทาง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 จีระเดช ภูผาไพรวัลย์ ขาดภาพการอบรม E-Learning ยุว อสม. ที่จัดขึ้นในการจัดอบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 พิชญ์สินี แก้วคำ ขาดรูปภาพการอบรม E-Learning ยุว อสม. ที่จัดอบรมในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 เจนจิรา จะแฮ ขาดรูปภาพการอบรม E-Learning ยุว อสม. ที่จัดอบรมในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 อิมตีซาล หะยีมูหิ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 อิมตีนาน หะยีมูหิ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านตะลุโบะ 1094300013 แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 นาอีหมะ ดอปอ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) /ใส่รูปบุคคลเท่านั้น
9 สุรินทร์ บ้านเชื้อเพลิง 1032650303 ศันสนีย์ พวงวอน ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านเชื้อเพลิง 1032650303 ชยธร ศรีจักร ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 อรทีย คำเหลืิง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 กุลธิดา ดียิ่ง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ปภาเทพ บุญญาพงค์ ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ยศมณี บุญมณี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ญาณวีร ปิ่นแก้ว ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 กัณพัฒน์ จินดาศรี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ภาคิน สมานมิตร ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ศิวัชยา มีเดช ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 พีรกานต์ เทียมสิงห์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 มริณี แสวงสุข ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 สุกัญญา เงางาม ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 คณิภิชา เเสงกุดเลาะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 คณิภิชา เเสงกุดเลาะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 คณิภิชา เเสงกุดเลาะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 กันทิมา จอกทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 กาญจนา ฦาชา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 ชนะพล ฝาชัยภูมิ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 จีรัชยานุช ทองสุทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 มิตรชัย โมราเจริญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 มิตรชัย โมราเจริญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 มีนา เกาะม่วง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 พุทธิชา ไมขุนทด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 จิราพัชร ยศรุ่งเรือง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 พุทธิชา ไมขุนทด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 สยามชัย โมราเจริญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 เลย บ้านแก่งม่วง 1042520141 บำเพ็ญ เนตรแสงศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 วันวิสา จันทจร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 สุภิตรา ประทุมทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 อมลธีรา โสนะชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 สาวิกา เสาร์เเก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 มัลลิกา ศิริมาตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 วรัทยา คำผุยกา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 ศิริลักษณ์ ไชยธงรัตน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 ศศรินญา บุญกว้าง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 นิติพล แสนคำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 รัตนา ทุมชาลี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 สุพัตรา สมัครเขตการณ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านโนนสะอาด 1043660482 สุพัตรา สมัครเขตการณ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส 1084640187 จารุกิตต์ ฤกษ์มีชัย เยี่ยมเลยคะ แต่ขอเป็นผลการทดสอบว่าผ่านการอบรมคะ
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 กรวีร์ วันทองสุข แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย พานพร้าว 1043660525 พุทธิชา มณีรัตน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย พานพร้าว 1043660525 ศิริรัตน์ อ่อนเฉวียง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 พรเพียว พล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ปาลิตา ไพรสีทอง ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ภรณ์ทิพย์ แสงสาม ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 น้ำทิพย์ วรัญญเบญจพล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 ภาณุวิชญ์ พรมนิล ระบุผลงาน และแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติให้ชัดเจน
8 หนองคาย พานพร้าว 1043660525 จินดาพร ศรีกุศล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านลุกป่าก๊อ 1058420055 ขวัญสุดา ดิดูพา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านลุกป่าก๊อ 1058420055 ชยานันต์ มีภู่พร้อม ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านลุกป่าก๊อ 1058420055 อาทิตย์ ปันแก้วรัก ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านลุกป่าก๊อ 1058420055 กานต์ระวี เกียรติศักดิ์พนา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 ฟ้าใส มุ่งศรีโสภณ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 ธีรดา พงศ์ชุติเดช ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 ชุติมณฑ์ ลุงหลิ่ง ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 กัญญ์พิชชา นนท์ธีระกุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 ณิชภัทร โศภิษฐา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 กัญญารัตน์ พัชรรุจิ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำริน 1058420338 พิชญา ทวีสุขเกษมสันต์ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 กาต์ธิดา สายชลธี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำริน 1058420338 ชานิด ยาเขต ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 นารีรัตน์ สายชลธี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 เกววลิน เลิสเรืองชัย ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำริน 1058420338 ทอฝัน ยาเขต ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
4 นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 รสิกา โพธิ์ประดิษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 ภาคิน วรรณวัตร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 ภาคิน วรรณวัตร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 เมธี ผงทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 รสิกา โพธิ์ประดิษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 บุรัศกร แสงมณี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 สุดารัตน์ บุญทัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 สุดารัตน์ บุญทัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1012230163 วิภาดา มิ่งขวัญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 เลย บ้านนาหมูม่น 1042520146 ธัญชนก สิงห์สถิตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 นิตย์รดี ศักดิ์ปิยเมธากุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
6 สมุทรปราการ ราชวินิตบางแก้ว 1011570161 โชติกา คำลุน แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1 พะเยา เชียงม่วนวิทยาคม 1056320299 ฑิมพิกา ชุมภูชนะภัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 พะเยา เชียงม่วนวิทยาคม 1056320299 ณัทมน ใจกล้า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ยิ่งลักษณ์ สิทธิพรคำลือ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 จันทกานต์ ไพรรัตนาคีรี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 จันทกานต์ ไพรรัตนาคีรี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 กุลนิดา อัมพรมีปัญญา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ศรัณย์พร ไพรรัตนาคีรี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 จิรัชยา โชติเวทย์พัชรกุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ธันญาพร รัตนาผาแดง ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 เกรียงไกร นายทา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 เชียงใหม่ อมก๋อยวิทยาคม 1050130772 เกศิญาภา แช่ลิ้ม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ อมก๋อยวิทยาคม 1050130772 ปรียาภรณ์ กำมังละการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ อมก๋อยวิทยาคม 1050131016 ชาลิสา จันทร์ราชา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และผลคะแนนที่ผ่านการอบรม หรือใบประกาศที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้คะ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 เกรียงไกร นายทา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 จีรณา จะนู ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 พรทิพย์ดา เเสงทิพย์ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ชุติวัติ จรรยาไพจิตร ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ศักดิ์ชัย มงคลชัยวารี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 สิภิวัฒน์ ดอยจรัสฟ้า ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 พรชัย โชติเวทย์พัชรกุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 สุรชาติ เมฆสวรรค์บำรุง ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 พรชัย โชติเวทย์พัชรกุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 สกล ชนาธิกานต์ชัย ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ศศินา ไพรบรรลือ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 วีณัฎฐ์ โคตรวรรณะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 ธนวัต วิจิตรปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 เตวิช จันทร์โท ระบุผลงาน และแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติให้ชัดเจน
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 ธิดาทิพย์ สารมะโน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 ณัฏฐณิชา ธัญญารักษ์ ระบุผลงาน และแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติให้ชัดเจน
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 ชีวาพร วันทองสุข แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 วรโชติ สารมะโน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 เลย บ้านหนองบง 1042520248 กวินทรา เขาลาด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา อนุบาลนครราชสีมา 1030200918 พลอยระพี ธนะขว้าง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ บ้านไร่สมบูรณ์ 1037750015 กัญพัชญ์ บุญประสาร แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 จิรานันท์ หมื่นศรี ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ สันกำแพง 1050131011 นาวิน แสวงธรรม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ สันกำแพง 1050131011 นาวิน แสวงธรรม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 รัตติกาล ทองดี แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1054390043 ชนัญธิดา ทาบุญ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 อนันตญา อัครวิเนค แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา พัชมณ ขวัญนิมิตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา พัชมณ ขวัญนิมิตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา พัชมณ ขวัญนิมิตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา พัชมณ ขวัญนิมิตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 อินธัช วงค์ไพบูลย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ณัฏฐนันท์ นวลสนอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 มีน รัดแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ทัตพิชา สืบเส้ง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ทัตพิชา สืบเส้ง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ชัญญาภัค สุรวาทโกสิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา อัจฉรา ศรีชูทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ธนภัทร อิ่มมณีรัตน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 บัญญพนต์ แซ่ตัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ชัพวิชญ์ รักเกียรติเผ่า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ธนกฤต ชิตวัฒน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 พรไพลิน จินดานรเศรษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 นภิสา ปิยะพันธุ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 ขวัญมณี มณีโชติ แนบรูปโปรไฟล์ ผลงานจิตอาสา
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 กิรณา พัวสันติกุล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ยศกฤต เรืองแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ยศกฤต เรืองแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ศุภฤดี พีรสุขประเสริฐ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 กฤษฎา หลำเบ็นหมุด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 คุณัญญา ดีไชยเศรษฐ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ธรรศพงษ์ ตรีชยวงศ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือใบประกาศผลคะแนนการผ่านการอบรมที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 พชรพล สิงห์​ข​รณ์​ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ปรเมศวร์ แป้นขำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือใบประกาศผ่านการอบรมที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 คุณัชญ์ รัตนพิเชฐวงศ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือใบประกาศการผ่านการอบรมที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ชัพวิชญ์ รักเกียรติเผ่า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ และแนบใบประกาศผ่านการอบรมที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 พชรพล สิงห์​ข​รณ์​ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผ่านการอบรมที่โรงเรียนจัดก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 สิปปภาส ส่งแสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลคะแนนการผ่านการอบรมจากโรงเรียนและได้รับใบประกาศก้ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 กันตินันท์ โอคง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมที่โรงเรียนจัดและได้ใบประกาศผ่านการอบรมก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ณัฏฐพล นพสิริอนันต์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมที่โรงเรียนจัดว่าได้ผ่านการอบรมก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 พันธสัณฑ์ โง้วเจริญไพศาลสิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมที่โรงเรียนจัดว่าผ่านการอบรมก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 อังกูร ณ พัทลุง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมที่โรงเรียนจัดและได้รับใบประกาศว่าผ่านการอบรม
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 กิตติธัช ยอดแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 กิตติธัช ยอดแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 กิตติธัช ยอดแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมที่โรงเรียนจัดก็ได้คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 ณัชชา ฟุ้งทศธรรม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 1090550513 พรไพลิน จินดานรเศรษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 เพชรดา ขันขวา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
13 กรุงเทพมหานคร เตรียมอุดมศึกษา 1010720059 ปริญญ์ ณรงค์ตะณุพล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ณัฐวิภา จันทร์สุข แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
11 ชุมพร สหกรณ์พัฒนา 1086110173 จุฑารัตน์ ส่งแสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 ปพิชญา ศรีงาม ขาดผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 ธนัชชา เดชกุญชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ลลิตา เจนจบ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านใหม่หนองบัว 1050130895 ณรงค์ศักดิ์ เวนวล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุพัตรา พุทธาภิรักษ์ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
10 อำนาจเจริญ ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 1037750063 จิชสาส์ การันต์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1044410621 สุชาดา ผิวนวล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
10 อำนาจเจริญ อนุบาลปทุมราชวงศา 1037750111 ลัดดาวรรณ ประกอบกิจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชญานิษฐ์ ดีศรีเพ็ง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชญานิษฐ์ ดีศรีเพ็ง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชญานิษฐ์ ดีศรีเพ็ง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
3 อุทัยธานี บ้านเขาลูกโล่ 1061700151 สุวารี อินทะนู แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 เลย บ้านห้วยพิชัย 1042520331 ปรารถนา บุตรโยจันโท แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปาณิสรา กุณาธรรม ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
6 ระยอง มัธยมตากสินระยอง 3021100102 วันวิสา บุบผเวส ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ธารทิพย์ ดาให้ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นริศรา พันธ์พงษ์ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ภูษณิศา ดวงตา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ประวีรัตน์ มูลพุ่มสาย ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ณิชาภัทร จันทะมาลา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พัชรินทร์ ชุ่มเย็น ฮัลโหล ช่วยส่งเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชนิกานต์ อินถา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ธนาภรณ์ กิริกา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ธนาภรณ์ กิริกา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อักษรประภา ใจทาวงศ์ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 นาวาวี แป้นการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 นาวาวี แป้นการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 นาวาวี แป้นการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 นาวาวี แป้นการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 รักษิตา ธีรยินดีมีสุข ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นันทิตา ยอดยา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นันทิตา ยอดยา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปิยะนุช จันทาพูน ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุพัตรา เขียวคง ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ดวงพร ขุนพานิช ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พัทธนันท์ อินธิมา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
7 มหาสารคาม บ้านหนองหน่อง 1044410540 อาทิตยา สังเสวี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
7 มหาสารคาม บ้านหนองหน่อง 1044410540 ณัฏฐนิชา เชื้อบุญมี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พัชรพล เครือเทียนทอง ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
7 มหาสารคาม บ้านหนองหน่อง 1044410540 ต้นอ้อ โคคำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 เพชรลดา คำจันทร์ต๊ะ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 สุวพิชญ์ สังข์ประเสริฐ แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วิภาวดี ไชยชนะ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 เชษฐา ยอดเจริญอาชา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 กิตติมา คำภักดี ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 บุณยนุช บางดง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วทัญญู โพธิรักษา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปิยะนุช จันทาพูน ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 เปมมิกา ยอดดวงดี ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ฐิติวรรณ หอมทวนลม ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุธีธิดา สีหะวงค์ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นริศรา สายสุดตา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นริศรา สายสุดตา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ฐิตาภรณ์ ยมรัตน์ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ทิพย์เกษร ปิกจุมปู ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ชณิฐา มุกดาหาร แนบใบประกาศที่ผ่านการอบรมยุว อสม. /แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 จันทร์ทิรา อู่ไทย ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อารีรัตน์ ตังแกมูล ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อารีรัตน์ ตัวแกมูล ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ลลิตา เจนจบ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปฐมกาญจ มุขธวัช ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 จันทิมา สมัคศิริกิจ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชัญญานุช มะโนปา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พิชญาภา สุวรรณเปิ้น ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วรินทร แก่นนาคำ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปุญญาพร วงค์ธิดา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อดิสร พวงทอง ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วิรัชญา กุลสุทธิ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อรัญญา ผ่องเดช ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อรสา จั่นแก้ว ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 มณนภา เหล็กกล้า ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปานฤทัย หล้าคำมี ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 กมลชนก สุทธรัตน์ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อรสา จั่นแก้ว ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ศรัญญา อิ่นคำ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 เอมมิกา ศิริเพชรปราณี ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุมณีมณฑ์ พลเมฆ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุพิชญา ตุ่นเป็ง ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปภัสวรรณ ปันตันบุตร ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วิลาสินี แก้วบุญเรือง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 เบญจวรรณ บุญเชิดฉาย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 นทีธร ลักษณะบูรณ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อภิชญา ไร่เรือง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ประภาสิริ ประเสริฐดี ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ยัสมีน โตวัชระกุล แนบผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในชุมชนหรือโรงเรียน หรือการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย
1 ลำปาง ประชารัฐธรรมคุณ 1052500527 ประภาสิริ ประเสริฐดี ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไปค่ะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปรียาภรณ์ สีหมอก ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 เจษฎา อินสน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 จิรารัตน์ รักษ์จำรูญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 ด.ญ.จิรารัตน์ รักษ์จำรูญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 ด.ญ.จิรารัตน์ รักษ์จำรูญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 ด.ญ.จิรารัตน์ รักษ์จำรูญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 ด.ญ.จิรารัตน์ รักษ์จำรูญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 ด.ญ.จิรารัตน์ รักษ์จำรูญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 ด.ญ.จิรารัตน์ รักษ์จำรูญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านมาบประชัน 1020080062 ด.ญ.จิรารัตน์ รักษ์จำรูญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1044410621 พรรณษา ยะถา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
7 มหาสารคาม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1044410621 จรัญญา ราชแสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 ภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต 1000000072 ชุมพล แซ่ซุ่น แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning ในระบบ Gen H
12 ตรัง สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง 1000000066 ยศวดี ดิสสระ แนบผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในชุมชนหรือโรงเรียน หรือการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย
6 ระยอง มัธยมตากสินระยอง 3021100102 กนกวรรณ สรหงษ์ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 ศุภณัฐ โคตละ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 ศุภาวรรณ โคตละ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 เบญจวรรณ พิมพ์ทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 จารุพร สวัสดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 รัมภาพรรณ ฉิมทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 เอมิกา ทบศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 ญาณิสา บุญโต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 ณัฐธิชา สารสวัสดิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 โชคชัย รอดพงษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1016490005 พรนิภา สายสุ่ม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 พรทิภา จตุเทน แนบผลงานที่ทำด้านจิตอาสา และผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบ E-learning
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ปุณรดา มัญจาวงษ์ แนบไฟล์ผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ แนบภาพที่เกี่ยวข้องกับผลงาน
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ปุณรดา มัญจาวงษ์ ไม่ลงผลงาน และไม่มีไฟล์ภาพกิจกรรม /การอบรม E-Learning
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 สูไฮลา ดีเยาะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) /เอารูปนักเรียนเท่านั้น/ข้อมูลนักเรียนแกนนำ
6 ฉะเชิงเทรา วัดไผ่ดำ 1024070111 ระเบียบ ฮานาฟี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ฉะเชิงเทรา วัดไผ่ดำ 1024070111 นางระเบียบ ฮานาฟี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ฉะเชิงเทรา วัดไผ่ดำ 1024070111 นางระเบียบ ฮานาฟี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 นครศรีธรรมราช วัดควนยูง 1080210358 เกตน์สิรี ชัยรัตน์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช วัดควนยูง 1080210358 อรษา เชื้อบ้านเกาะ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช วัดควนยูง 1080210358 ธัญลักษณ์ ชูเพชร แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช วัดควนยูง 1080210358 ชัฉภรณ์ ผ่องพัฒนะพงศ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช วัดควนยูง 1080210358 มนัญญา ชัยรัตน์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 มธุฤทัย ประสมบูรณ์ แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning
6 ฉะเชิงเทรา วัดไผ่ดำ 1024070111 กิตติ์พงศา ยงตาบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ฉะเชิงเทรา วัดไผ่ดำ 1024070111 รุจิรัชนันท์ แซ่ลือ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ฉะเชิงเทรา วัดไผ่ดำ 1024070111 รุจิรัชนันท์ แซ่ลือ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ฉะเชิงเทรา วัดไผ่ดำ 1024070111 ยุพา จันทร์ภิรมย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ฉะเชิงเทรา วัดไผ่ดำ 1024070111 อังศุมาลี อินวงค์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ฉะเชิงเทรา วัดไผ่ดำ 1024070111 พรไพลิน สายพรม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 1017610149 ขจิตมณี จันทร์เพ็ชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 1017610149 พิชชานันท์ ฤทธิชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 1017610149 พิชชานันท์ ฤทธิชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 1017610149 อภิญฐิณี จำปาทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 1017610149 ธิตินันท์ เมฆอิ่ม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
3 อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1061700224 สุกัญญา สิทธิวโรธร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 พิมพ์ชนก สายสร้อย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 พิมพ์ชนก สายสร้อย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 พิมพ์ชนก สายสร้อย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 พิมพ์ชนก สายสร้อย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ภัทรวดี ตอพรม แนบผลงานจิตอาสาที่ทำในโรงเรียน หรือชุมชน และแนบผลคะแนน E-Learning ที่ได้ 18 คะแนนขึ้นไป
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 กุลณัฐ นาสำแดง แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
6 สระแก้ว บ้านพร้าว 1027740181 เบญจมาศ พวงภู่ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 1017610149 ปริยาภัทร สวัสดิ์พันธุ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น น้ำพองศึกษา 1040051128 สหรัฐ กันหาป้อง 1.แนบผลการประเมินการพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 2.แนบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้้นไปเท่ากับร้อยละ.....3.แนบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติผ่าน เกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ.......
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ญานะวดี เที่ยงธรรม แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 1017610149 ธัญชนก อินทรสนิท แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ศึกษา 1046030620 ญาณิศา สิงห์โคตร E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 1017610149 ป​ภา​ว​รินท์​ รุ่ม​เริง​ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 ภาณุพงษ์ แกัววิเศษโฮง แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 ธิดารัตน์ สอนโส ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลักหสูตร ยุว อสม. ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และหลักฐานกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 ธิดารัตน์ สอนโส ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลักหสูตร ยุว อสม. ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และหลักฐานกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
7 มหาสารคาม อนุบาลวาปีปทุม 1044410428 คีตภัค นิสยันท์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม อนุบาลวาปีปทุม 1044410428 กานต์พิชชา ชมมาก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 ธิดารัตน์ สอนโส ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลักหสูตร ยุว อสม. ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และหลักฐานกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 จีรภา อินลี แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ ใส่ผลงานจิตอาสาด้วยคะ
7 มหาสารคาม อนุบาลวาปีปทุม 1044410428 สุวภัทร ปทุมพร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม อนุบาลวาปีปทุม 1044410428 นนทกร บัวบาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ชนาพร ถึงปัดชา แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
7 มหาสารคาม อนุบาลวาปีปทุม 1044410428 ศุภิสรา สุทธิสาคร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 1031260886 กนกวรรณ โสมาบุรตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี 1000000035 ธนวัฒน์ ธนพลมงคลชัย แนบผลงานที่ทำด้านจิตอาสา และผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบ E-learning
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 จิดาภา สอดส่อง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 อนัญญา ละม้ายนิล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 ญดาพร ใจหมาย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 ปภาดา โคตะวัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 บุษยา วันทาพงศ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 อุลัยพร แว่นแคว้น แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 กัญญาลักษณ์ กันยุตะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 ตรัยรัฐ วะยะลุน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 ณัฐพล เสอี่ยมอาจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 ณัฐพล เสอี่ยมอาจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1037750274 สุทธิดา ธรรมรักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 ลพบุรี โคกสลุงวิทยา 1016490401 ภาณุพงษ์ พูลหลำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 น่าน ปัว 1055250433 จารุภา เงินท๊อก ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
11 ชุมพร ท่าข้ามวิทยา 1086110290 วรากร ทองภูเบศร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 น่าน สา 1055250441 ธัญรดา จ่าเขียว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 น่าน สา 1055250441 ธัญรดา จ่าเขียว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 พัณณิตา มาลา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 พัณณิตา มาลา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 เนตรนภา จันทร์เตื่อย ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 ด.ญ ปนัดดา สานา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 ณัฐกมล ด้วงนุช ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 กนิษฐา เที่ยวทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 อาทิตยา ช้างลา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 อนัญญา ตาหยอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1022060129 วีรบุรุษ สุขใจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 จันทบุรี บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1022060129 ธีรภัทร เจ็นสิทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 จันทบุรี บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1022060129 ชรรยา ซาง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 จันทบุรี บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1022060129 แป้งฝุ่น พอล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 วริศรา สุดทอง แนบผลงานจิตอาสาที่ทำในโรงเรียน หรือชุมชน และแนบผลคะแนน E-Learning
13 กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1010720148 พิชญา วิจักขณ์พันธ์ ช่วยเพิ่มภาพใบประกาศหรีอกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 ศรัณยา สามี ไม่สามารถเปิดดูผลงานจิตอาสาที่เป็น PDF และไม่พบคะแนนสอบ E-learning
4 นครนายก วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1026170123 นิธิภรณ์ ม่วงสวัสดิ์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น ภูผาม่าน 1040051183 สุกัญญา มามือ แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย แบบทดสอบหลังเรียน
7 ขอนแก่น ภูผาม่าน 1040051183 เพ็ญพิชชา มงคลแสน แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 ชลธิชา ศรีบุญเรือง แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 ธนกฤต ใจแน่น แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
6 จันทบุรี วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) 1022060026 นิตร วุ้น แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 1084640567 อรรถพล สำเภา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น ภูผาม่าน 1040051183 ฐิติวุฒิ พันธ์เนียม แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
7 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ศึกษา 1046030620 วิระตา ไชยเทพ E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ศึกษา 1046030620 ภาณุวัฒน์ สู้รักรัมย์ E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 กุลิสรา อิมพิมพ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 กิ่งไผ่ ปรีดาชม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 กนกอร ธิน่าน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ธัญจิรา เรือนเต็ม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ศรันย์ สุขแก้ว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 คเชนทร์ แสนเมือง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ณัพงศ์ มาลา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ณพล โซ๊ะมิเลาะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
9 ชัยภูมิ ฉิมพลีวิทยา 1036100011 เด็กหญิงปวีณ์ลดา อาจอนงค์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ ฉิมพลีวิทยา 1036100011 ปิยาภรณ์ รักษ์มณี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 ธนิษฐา วงศ์จักรแก้ว แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 จิรัชญา แก้วจินดา แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 ปานระพี วงจันทร์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 กัญญาณัท เชิดชู แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 กุลธิดา นวลย้อย แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 กิติพงษ์ สุภรัตน์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 สุไพวรรณ จิตรโสม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 กันยายง - แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 หลิน หว่องลี่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1011570134 ศิราพร สระสำราญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 พัทลุง วัดหวัง 1093340172 กนิดา ช่วยยก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 พัทลุง วัดหวัง 1093340172 ธันยมัย สงแทน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 พัทลุง วัดหวัง 1093340172 ชนิศา เกลี้ยงสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 พัทลุง วัดหวัง 1093340172 ลีนา สีสมุธ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
5 เพชรบุรี ป่าเด็งวิทยา 1076370270 ดารินทร์ รักชาติ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
7 กาฬสินธุ์ กมลาไสย 1046030591 เบญจมาภรณ์ บุญแก้ว E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 พิมพ์ลภัส จำปาทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 ทยิดา สายทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 กัญญาพัชร คำภูแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 สิริอาภา ศรีสุดทะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 จินตนา สีหาบง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 วรรณพร เชื้อจักร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 ปรารถนา ไสย์สะอาด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 วิลาสินี โพธิศาล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 วรรณธิดา อุณารักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านน้ำทอน 1043660490 กรวิภา อัครสาร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 วรภัทร พิกุลทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 กวิราช พิมพิศาล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 ณัฐพล ชาญคำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 จันทร์ดาพร ชาชูวงษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 จิราพรรณ กองทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 พัชรพรรณ ลองวัง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 ธนภรณ์ ชัยสีโห แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 วันเฉลิม วรรณธณะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 เตชิน สาระแสน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านศูนย์กลาง 1043660489 กนกศักดิ์ อุปฮาต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบึงน้ำรักษ์ 1024070106 พิมพ์ชนก ชมวะนา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 ปิยะวรรณ หนูโยม แนบผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในชุมชนหรือโรงเรียน หรือการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 พิมพ์ลภัส จำปาทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 ทยิดา สายทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 กัญญาพัชร คำภูแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 สิริอาภา ศรีสุดทะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 จินตนา สีหาบง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 วรรณพร เชื้อจักร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 ปรารถนา ไสย์สะอาด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 วิลาสินี โพธิศาล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 วรรณธิดา อุณารักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 กรวิภา อัครสาร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 ภาณุพงศ์ โมบัณดิษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 อภินันท์ แก้ววงศา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 กมลโรจน์ แสนโคตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 ธีรเดช ชมชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 บูรณ์พิภพ ศรีบุตรสี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 จีระวุฒิ ศรีปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 ฐานิดา ภูมิฐาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านดอนขนุนพัฒนา 1043660493 รัชฎาภรณ์ ชาวดอน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ กมลาไสย 1046030591 กิตติศักดิ์ ศรีข้อ E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 อรทัย คำเหลือง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 ชัยภูมิ บ้านกุดชุมแสง 1036100317 อรทัย คำเหลือง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี 1024070321 ชนัญญา เข็มทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 ธีระชัย ปะตาทะยัง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลักหสูตร ยุว อสม. ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และหลักฐานกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 สุดารัตน์ อนุสา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 สุชัญญา ศรีธวีวัตต์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 ธัญชนก แสงสุวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 ภูรีณัฐ ประกอบย่อง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 พงศพัทธ์ เหล่าทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 ชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล 1036100757 นภัสวรรณ จิตขจร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ชนัญญา หล่อพันธ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1020080105 ณัฐนันท์ สุทธิ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ คลองบางแก้ว 1011570062 วรกานต์ มีสติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 ธิดารัตน์ สอนโส แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองบางแก้ว 1011570062 ปรียาภร บุญช่วยแล้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 1084640547 ณัฐวุฒิ ย่องเพชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ เกวลินเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ 1111100142 มุทิตา รุ่งโรจน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 ชญานุช อินทร์ตา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ คลองบางแก้ว 1011570062 เกวลิน โททิพยวงศ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองบางแก้ว 1011570062 ปรียาภร บุญช่วยแล้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ คลองบางแก้ว 1011570062 วรกานต์ มีสติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี 1024070321 พิมพ์ชนก สุวรรณจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 อัญธิชา จารุวณิช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี 1024070321 ณัฐปภา แสงศรี แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 แก้วศิริ บัวแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ วัดทรงธรรม 1011104001 สุพัตรา สงจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 วัลลภา สุดวิลัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 ธนภรณ์ รัตติกาลชลากร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านหนองจาน 1030200047 ปฏิพัทธ์ หวังเคียงกลาง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 อัญจิรา สุทธิ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี 1024070321 ณัชชา ดีสวัสดิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี 1024070321 ปิยะธิดา ครุฑสา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 ณฐพร กลิ่นแก่นจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี 1024070321 ปราณนต์ คลังสุวรรณ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 ฐิติมา นิลยไทร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 สิริรัตนะ พุ่มทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 วรรณษา แหสมถทร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1024070320 นิชานันท์ โรจนเพียรสถิต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดเทพราช 1024070171 ธนภัทร ขวัญเมือง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ และแนบรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
6 ชลบุรี บ้านเขาดิน 1020080081 ด.ญ.ณฐกร ตรงใจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ชุมพร ท่าข้ามวิทยา 1086110290 ชาลิสา แย้มจงกล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 ภัทรธิดา เทพทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1011570168 ศศินิภา แย้มยิ้ม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ชุมพร ท่าข้ามวิทยา 1086110290 สุวภา โวหาร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 ชุมพร ท่าข้ามวิทยา 1086110290 สุวภา โวหาร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ชลบุรี ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) 1020080331 สุธาวี ดำริห์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 ชลบุรี ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) 1020080331 วีระภัทร แสงอรุณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 วริศรา ชูรักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 1024070346 อภิญญา หล้าสมบูรณ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 1024070346 พนัฎดา พงษ์สมบูรณ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 1024070346 ชลธิชา พิศวงษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 1024070346 ปัทมพร เจือจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 1022060109 ด.ญ.ธัญชนก มนทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 1022060109 ธัญรดา คำสัตย์ คำสัตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ แนบรูปโปรไฟล์
6 จันทบุรี วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 1022060109 วิชญาดา เจริญรักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ และแนบรูปโปรไฟล์
6 จันทบุรี วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 1022060109 วิชญาดา เจริญรักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ และแนบรูปโปรไฟล์
6 จันทบุรี วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 1022060109 ทีมชนะ จุติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 1022060109 ทีมชนะ จุติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 1022060109 ทีมชนะ จุติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 1022060109 ทีมชนะ จุติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 1022060109 ทีมชนะ จุติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี นาสาร 1084640308 กนกรัชต์ ผลทวี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 ชลรธาร ปล้องผัด แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 ศิวพร ชูตระกูลธรรม แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 ชัชฎาภรณ์ พีนธ์พิจิตต์ แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 พิมพ์นิภา อนันต์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 ณัฎฐณิชา สังเกตุ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 อนัญลักษณ์ พันธุรัตน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 กัญญา คงอินทร์ แนบรูปโปรไฟล์ ผลงานจิตอาสา
12 สงขลา ประสิทธิ์ทวีสิน 2 1090550311 ภัสสรา สังทองกูล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพที่เป็นของนักเรียนแกนนำ
12 ตรัง ตรังคริสเตียนศึกษา 1192100002 สุภัชชา พลแสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือจะเป็นผ่านการอบรมที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้
5 เพชรบุรี วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 1076370170 นวัตกร กลีบบัว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 สุนิสา น้อยทองสี แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
5 เพชรบุรี วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 1076370170 จันทกานต์ พรมเดช ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 1076370170 กมลทิพย์ จันทร์สุข ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 วรัญญา บำรุงสวน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 วรัญญา บำรุงสวน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 วรัญญา บำรุงสวน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 วรัญญา บำรุงสวน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 ธนัชชา เดชกุญชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 มนธิรา เอียด ขอให้แนบใบประกาศผ่านการอบรมการพัฒนาเป็นยุวอสม. มานะคะ
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 ชัชชัย เปี่ยมบุญ แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 น้ำฟ้า วงษ์อุต แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 ณิชญา หารปรี แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 พรพลธิดา ศรีแก้ว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 รจนา โพธิ์ทอง แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 วงศกร นาคเเกมทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 ณัฐวัสส์ อาสิญจ์พร ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 พิมพร กิจไทย ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
11 สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 1084640577 ณัฐนิชา วิเชียรมานะรักษ์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 วงศกร นาคเเกมทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 เขตร์ศักดินา ดีนาน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
3 นครสวรรค์ หนองบัว 1060220631 เกวลิน ภู่หวัง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 รัชนิดา พันธุ์เล็ก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 สิทธิญาภรณ์ พูนชู ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 จุฬาลักษณ์ กิมะโม แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 ณัฐ​ธิดา​ เจริญ​สุข ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 ชลธิชา พันธ์พิจิตต์ แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 ศิริกัญญา แสงไพรสรรค์ แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 จินดาหรา หนองพุทซา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
11 ชุมพร ปะทิววิทยา 1086110293 กฤตยชญ์ รอดภัย เข้าไปอบรมนะคะ
11 ชุมพร ปะทิววิทยา 1086110293 กฤตยชญ์ รอดภัย เข้าไปอบรมตาม link ที่ให้เลยคะ
11 ชุมพร ปะทิววิทยา 1086110293 กฤตยชญ์ รอดภัย เข้าไปอบรมตาม link ที่ให้เลยคะ
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 ดนยา มัญชุวาท แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 อังคณา พรหมรัตนพงษ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 จินดามณี หนองพุทซา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 รัชฎาภรณ์ เกิดพุ่ม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
6 สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์ 1011570034 ณัฐธัญญา ดีน้ำจืด แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 ณัฐกานต์ ท่อนทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ธัญวรัตม์ สุขกาย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 อนงค์พร หล้าปวงคำ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ณัฐณิชา ศรีอาวุธ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ฐานิตา บวรสุวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 สุพิชฌา ตาคำปัญญา ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 สุภัสสร หล้าปวงคำ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 ศิรดา ปัญญากูล ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 ภัทรธิดา สารพัตร ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 พรนภัส วังจินา ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 ภาวิณี ปิกมา ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไปะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 กวินตรา ด่านอินถา ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 ชรินทิพย์ สอนอินต๊ะ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
12 สตูล พิมานพิทยาสรรค์ 1091560168 ดามียาอ์ อุศมา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนการผ่านการอบรมจะ on line หรือ on site ก็ได้
13 กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1010720148 สาริศ น้อยสุวรรณ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
11 ชุมพร ศรียาภัย 1086110284 ณัฏฐวุฒิ คำสุข แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
3 ชัยนาท คุรุประชาสรรค์ 1018090217 กานดา เเช่มช้อย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 ฟ้ารุ่ง เหล่าก้อนคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 พีรชัย โชติเวทย์อนุกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 ศุภพร นราพินิจกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 พรทิพย์ นราพินิจกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 จันทวรรณ อาภาไพรวัลย์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 สิริพร กำเนิดกรุณา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 วนาลี นราพินิจกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 จันทมณี ไพรบรรลือ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 อัญชัน ไพรบรรลือ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
11 นครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1080210841 อุรัสยา ไพพูน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 ศิวาพร โชติเวทย์อนุกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ภัทรวี วิเชียรชัย ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 พรธิภา ลาญาติ ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ฉัตรทริกา จันทเกตุ ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 นารีรัตน์ ใยเพ็ง ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 อานนท์ เฉพาะนาม ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
13 กรุงเทพมหานคร สวนกุหลาบวิทยาลัย 1010720039 ปิยะศักดิ์ จันทภักดี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
11 สุราษฎร์ธานี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 1084640547 ณัฐวุฒิ ย่องเพชร แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือช่วยเหลือผู้ป่วย และผลการทดสอบหลังเรียนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพยุว อสม.
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 รติมา แซ่ลี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 รติมา แซ่ลี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 รติมา แซ่ลี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์พิทยา๒ 1084640541 สรัญญา หมื่นศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 1011570169 อรรถชัย มั่นยืน ขอให้แนบใบประกาศผ่านอบรมการพัฒนายุวอสม. และหากมีผลงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น แนบรูปมาด้วยนะคะ
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 นุชนาค แซ่เจิ้น ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 นุชนาค แซ่เจิ้น ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 เยาวลักษณ์ ไหมเขียว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ฐานิตา บวรสุวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ณัฐณิชา ศรีอาวุธ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ฐานิตา บวรสุวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ฐานิตา บวรสุวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ฐานิตา บวรสุวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 วริศรา ชูรักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ณัฐณิชา ศรีอาวุธ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 นันธิญา อินทร์เอียด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 นันธิญา อินทร์เอียด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 อรวรรณ อ้นทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 ปาลิตา ทิพย์สุวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 รัชนิดา พันธุ์เล็ก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 พรรณอร สุวรรณรัตน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 อรวรรยา นนทฤทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 อรวรรยา นนทฤทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 อรวรรยา นนทฤทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 อรวรรยา นนทฤทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา 1084640583 วีรพล รอดอินทร์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 พรปวี​ณ์​ เรืองรัตน์​ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 พีระภัทร ศรีถัด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านช่องช้าง 1084640295 สิทธิชัย สวัสดิพันธ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 อนุกูล ทับทิมแพง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ปราชญา ฉันงูเหลือม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านชายท่า 1084640285 กฤตภาส จันดำ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านชายท่า 1084640285 ญาณภัทร ช่วยรอด แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านชายท่า 1084640285 จักรี เสนาน้อย แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านชายท่า 1084640285 วีรกานต์ หวัดสนิท แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านชายท่า 1084640285 ภัคพงศ์ หนุดทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านชายท่า 1084640285 ธีรพัฒน์ เพ็ชรรอด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ชนินทร์ โขนกระโทก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ธรรมานุภัทร หร่ายกลาง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ธนภัทร รุกกระโทก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ธีร์ณภัทร สุดสงวน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 จตุรพร ใจชอบงาม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 แทนคุณ เจียนจอหอ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ปรมี ธนศิริ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ทิฐินันท์ สอบกิ่ง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ชัชชยุต บัวสระ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ธนกฤต พลพงษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 วรภพ มีวาสนา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ณัฐภัทร ชวนานุกูล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ณัฐภัทร ชวนานุกูล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ชนทัต สุขศรีนาค แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ชนทัต สุขศรีนาค แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ธนาธิป อามาตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ธีรพล นพรัตน์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 สรสิช พันธ์เจริญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 ธนพล ศิริวิโรจน์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ฉวีวรรณ สมอไพร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 สงกรานต์ เนตรสูงเนิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 พวัสชัย บรรดาศักดิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 คณิศ กลิ่นศรีสุข แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 1030201355 สถาพร บุญรอด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ศุภรัตน์ ไวแก้วสูน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ศุภรัตน์ ไวแก้วสูน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ศุภรัตน์ ไวแก้วสูน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 จิดาภา ชัยชมภู แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ศรายุทธ คณาศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ศรายุทธ คณาศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 จิรายุทธ สุพรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 มนต์นภา ปักเขตานับ แนบผลงานจิตอาสาผิดที่ และขาดผลงานการเรียนหลักสูตรพื้นฐานที่กองสุขศึกษากำหนด
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ธนภรณ์ ดกบุราณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 กรรณิกา ปาสานะเต แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 กรรณิกา ปาสานะเต แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ศรคีรี ขิบเงิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 นีรนุช ศรีจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 นีรนุช ศรีจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 นีรนุช ศรีจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ณัฐพร สีนาค แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ชลธิชา พิเศษ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ศศิธร ใจโสม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ศศิธร ใจโสม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 รัญชิดา สิมสาโรจน์ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ แนบสลับกัน
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 สุทานิดา ปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 จุฬาลักษณ์ นาดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 อารยา โลกนิยม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ณัฐยากร แก้วสีมา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 สุดารัตน์ มีทา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 สุดารัตน์ มีทา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 อำพร เทียมมล แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 พาฝัน สิงขรอาจ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 พรพิมล ทนก่ำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 กิตติมา ชาลิโย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 อำพ เทียมมล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 สาวิตรี ใยสาลี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 วาสนา หลาบนอก แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 อรนิช สุริยพ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 เจตสุภา ชื่นชุมแสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 สุภัทตรา ชุมตรีนอก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ชฎาพร สิงขรอาจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 รุ่งทิพย์ สันโดษ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 วสันต์ รัตนศาลาแสง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 อภิลักษณา สุรัมย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 อภิลักษณา สุรัมย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 รัตนา ลายนอก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ญาณิศา วงค์ชาลี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 สุภาภรณ์ ไป๋สกุล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 สุภาภรณ์ ไป๋สกุล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 หทัยทิพย์ บุรีนอก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 สหรัฐ นามโคตรสี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 มุทิตา ฮุมโฮม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 สุภาภรณ์ ไป๋สกุล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ชณาพร โคตรปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 กีรติ ประจงค์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 วัชราพันธ์ กองเกิด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 ขนิษฐา บุญจันทา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา เกล็ดลิ้นวิทยา 1030201406 จิดาภา จันทมุลตรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 กาญจนบุรี กาญจนานุเคราะห์ 1071020447 กุลณัฐ พันธวงค์ แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ https::/sites.goog.e.com/view/gen-h
11 กระบี่ ปลายพระยาวิทยาคม 1081010248 ภัทราวดี คุ้มเสน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 กระบี่ ปลายพระยาวิทยาคม 1081010248 นฤมล แก้วประกอบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 กระบี่ ปลายพระยาวิทยาคม 1081010248 พัชราภรณ์ สีแสนห้าว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 กระบี่ ปลายพระยาวิทยาคม 1081010248 พัชราภรณ์ สีแสนห้าว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 กระบี่ ปลายพระยาวิทยาคม 1081010248 นันทนา นวลนุ่น แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ รูปภาพที่ชัดเจน
11 ชุมพร วัดหาดทรายแก้ว 1086110021 อธิษฎา จันทร์นวล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 วงศกร ชูโชติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 มโนชา นุ่นภูบาล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 พรเทพ อินธิยา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 ธีรวัช แก้วนามวงศ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 ต้นกล้า ทองขาว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 กัณฐิกา สมสร้าง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 ธัญพิมล เรืองประธีป แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 น้ำเพชร ราชาวัง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 พิมพ์นภา จันโทแสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านเทานาบอน 1043660331 หรรษา แสงแก้วมณี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 สุพัฒน์ - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 รพีภัทร เขียวขำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 จีราวัฒน์ - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 ธีรศักดิ์ ลุงต๊ะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 อวิรัตน์ - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 เสกสรร กิติ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
4 อ่างทอง วัดบ้านแก 1015670142 สายฝน โหน่งหน่าย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 อ่างทอง วัดบ้านแก 1015670142 จิรายุ ไชยพุทธ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 ศิรชัช กิติทา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
4 อ่างทอง วัดบ้านแก 1015670142 สุชาดา คล้ายหะนา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 ลูกจันทร์ - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
4 อ่างทอง วัดบ้านแก 1015670142 อำภาพร จันทรังสี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 อ่างทอง วัดบ้านแก 1015670142 กัญญารัตน์ สุกีฮาร่า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 กุลนา - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 รดา ลุงแซม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 มาริสา เนียมศรี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 สุชัญญา ลอยทอง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 ธมนวรรณ เกิดเล แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 ศลิษา ศิลป์ศร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 ณัฏฐินี ลอยทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 นวรัตน์ เเข็งเเรง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 อทิพวดี กันสถาน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 อารีรัตน์ อินทรประดิษฐ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านชายท่า 1084640285 วรินทร สุวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านชายท่า 1084640285 อัจฉรา วิเศษมาก แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี บ้านชายท่า 1084640285 ธนสร ปลอดใหม่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 แพรว - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
11 นครศรีธรรมราช บ้านในถุ้ง 1080210258 อันนา หนูดมะหมัด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช บ้านในถุ้ง 1080210258 นิสรีน โต๊ะหาด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช บ้านในถุ้ง 1080210258 วิชญาดา กุลบาล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช บ้านในถุ้ง 1080210258 ศิรวิทย์ ยานพะโยม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช บ้านในถุ้ง 1080210258 วรัญญา เส็งเส็ง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช บ้านในถุ้ง 1080210258 อภิวรรธน์ ทรงเลิศ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 ฐิตาภา จันทิมา แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 นครศรีธรรมราช บ้านในถุ้ง 1080210258 ฮาริษ วงศ์ดุลยา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
13 กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1010720148 พรปรียา จารุพัฒน์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 ฑิฆัมพร โสดาราม ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 ชิติพัทธ์ ขอมดำดิน ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สมุทรปราการ วัดทรงธรรม 1011570163 นรี นุดนา ขอให้แนบใบประกาศผ่านการอบรมการพัฒนาเป็นยุวอสม. มานะคะ
6 สมุทรปราการ วัดทรงธรรม 1011570163 ปฏิวัติ เคล้ากระโทก ขอให้แนบใบประกาศผ่านการอบรมการพัฒนาเป็นยุวอสม. มานะคะ
6 สมุทรปราการ วัดทรงธรรม 1011570163 กมลชนก พันธุ์ภักดี ขอให้แนบใบประกาศผ่านอบรมการพัฒนายุวอสม. และหากมีผลงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น แนบรูปมาด้วยนะคะ
9 นครราชสีมา บ้านพุทรา 1030200862 ปรัชญาวดี ขุมพิมาย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านพุทรา 1030200862 ปรัชญาวดี ขุมพิมาย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านพุทรา 1030200862 ภัทราพร มุขดา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดทรงธรรม 1011570163 พรชนก แก้วดวงสี ขอให้แนบใบประกาศผ่านการอบรมการพัฒนาเป็นยุวอสม. มานะคะ
6 สมุทรปราการ วัดทรงธรรม 1011570163 วาทิณี ณราช ขอให้แนบใบประกาศผ่านอบรมการพัฒนายุวอสม. และหากมีผลงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น แนบรูปมาด้วยนะคะ
6 สมุทรปราการ วัดทรงธรรม 1011570163 ซัน ตั้งสมบูรณ์ ขอให้แนบใบประกาศผ่านอบรมการพัฒนายุวอสม. และหากมีผลงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น แนบรูปมาด้วยนะคะ
11 นครศรีธรรมราช หัวไทร(เรือนประชาบาล) 1080210570 นิติธร ทิพย์รักษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
6 สมุทรปราการ วัดทรงธรรม 1011570163 ณัชชา ทองชูเกียรติ ขอให้แนบใบประกาศผ่านการอบรมการพัฒนาเป็นยุวอสม. มานะคะ
9 นครราชสีมา บ้านพุทรา 1030200862 วิรัลพัชร เพ็ชรพิมาย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านพุทรา 1030200862 ปรัชญาวดี ขุมพิมาย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านพุทรา 1030200862 วิรัลพัชร เพ็ชรพิมาย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี นาสาร 1084640308 เปมิกา ศรีสว่าง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
11 สุราษฎร์ธานี นาสาร 1084640308 กรรวี ทองศิริ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น เวียงวงกตวิทยาคม 1040051169