รายชื่อผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลเขต จังหวัด ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อ นามสกุล เหตุผลที่ไม่ผ่าน
13 กรุงเทพมหานคร เซนต์เทเรซา 1110100042 วรดา นาคคงคำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 พุทธิดาภรณ์ โพยนอก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 น่าน มัธยมป่ากลาง 1055250436 ภูดิศ จันทะปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 อิงรภัสร์ ดุลยพัฒน์เมธี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 สุภาสินี สีสิงห์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 สุทัตตา เขียวกาศ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 พิมพิศา ปุ๊ดแค แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 พีชัยญา แซ่หมี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 ธัญญาลักษณ์ สมรภูมิบูรพา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 กัญญาณัฐ วงค์ฝั้น แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 กรกมล ผูกพันธ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 ณัฐพล วงค์เรือน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน เทศบาลทุ่งหัวช้าง 3051200301 เจษฎากร สุปี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ยะลา บ้านธารน้ำทิพย์ 1095440050 นันทนา จันทวี ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นิฮาวาล์ เจะเต๊ะ
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 รอยฮาน มามะแตหะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 ฮาฟีซาร์ เวาะแฮ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นัสรีน ซีนา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นูรูลฮูดา ยามา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นาซูฮา มะแซ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 ยัสมีน เจะโซะ
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นูรมัดดีเดีย ยันยา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 อีมาน เจะแม ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านแหร 1095440188 นาเดีย ดามะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 สูไรยา ยูโซ๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 นัจมี มีดามี ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 นฏา ดารีโซ๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 รุสนาเดีย วาหะมะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 อาวาติฟ มาน๊ะดาแต ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 ซัลวา ยะยือริ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 ฟิตรี กูนา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 มูฮำหมัดซะห์มี สากอ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 อารีฟีน มาแซะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านกรงปินัง 1095440204 ไซนัน นิลทอง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
1 ลำพูน บ้านหนองปลาสะวาย 1051510186 กนกพล ขันยา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 นาอีหมะ ดอปอ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 อะลาอัดรอมี มะยีเเต ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ญูฮัยนะห์ มูเซะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 จิตรวรรณ มูลทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 พะเยา บ้านไร่อ้อย 1056320226 ชวัลลักษณ์ ท่อนคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซูนีตา ยามา ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม ทนงศักดิ์ วะชุม อายุเกินเกณฑ์ ยุว อสม
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 พชลพล บุดดาจันทร์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนนะคะ
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ภูเบศร์ สุขเสน ใส่รูปกิจกรรม และผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 พีรพงษ์ มีชัย แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ธนพล หลาบคำ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ภานุวัฒน์ บุญก้อน แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 นัฐลดา นาชัยศิลป์ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ผกาศรี มลัยเค แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ขวัญจิรา ไชยประเทศ แนบไฟล์กิจกรรม
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ชโรชา ไชยวงษ์ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 นมัสนันท์ จันทนะ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
12 ยะลา บ้านธารน้ำใส 1095440054 ตัสนีม สะตือบา ให้ใส่รูปโปรไฟล์้ป็นรูปของนักเรียน
8 นครพนม บ้านสร้างแห่ 1048190145 พรรณทิวา จันทร์แดง แนบผล E-Learning
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซัลวา สะมาแฮ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 อัฟนาน เจ๊ะอุบง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 นูรซาฟีรา เจ๊ะอูเซ็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 มูฮัมหมัดฟิรฮาน มะเกะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 มูหัมมัด มูละ
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซิลมี แยนา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 นูรมี เจะอุบง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 อาอีเสาะ อาแวยามู ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ฮันนาน ยามา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 มูฮัมหมัดฆอดาฟีย์ เจะมุ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 วิชญาดา จารนัย แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 กิ่งกมล สมถะ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 ศิราพร ขันตี แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 พรลภัส แสนสุริวงศ์ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 สุที วันนาพ่อ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 อิทธิพล คล้ายคลึงมี แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 อนุวัฒน์ ชื่นพิมาย แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 สัญญา มาสำโรง แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 พีรพัฒน์ เชื้อวังคำ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซาฟียะห์ วาแม็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 นูรฟารีซา หามะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซีตีคอลีเยาะ ลาเตะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซาฟีนี กะเด็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 อัฟฎอล สาและ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 อารีนี มะมิง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านโพนทัน 1048190289 ธนาภา พ่อครวงค์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนนะคะ
8 นครพนม บ้านโพนทัน 1048190289 เด็กหญิงณัญธิชา สมานศิริ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ธันยพร อุทัยวัฒน์ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 กมลลักษณ์ บุญประคม แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ชญานุช ไกยะฝ่าย แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 จุฑามาศ ภาสงค์ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ธาราทิพย์ วงษ์ภัย แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 อานิชญา แก้วอารัญ แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 พัชรมัย จุลทะกอง แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 รัฐภูมิ โคตรตาแสง แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ชนะพล หนึ่งคำมี แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1048190453 ศุภกิตติ์ ยะตะโคตร แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 กิตติกานต์ พุกจันทร์ แนบรูปกิจกรรม รูปถ่ายไม่เซลฟี่
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 อรฤดี เชื้อคำเพ็ง แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 หยาดฟ้า ศิลาโยธิน แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 วราภรณ์ บัวชุม แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 เบญญาภา พงษ์เม่น แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 นันธิดา อุที แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 นวพร วงค์ศรีชา แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 อัศวิน ชาญชำนิ แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 อภิลักษณ์ บุญโสม แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 ปฏิพัทธ์ ราชาไชย แนบรูปกิจกรรม
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 ดนุพร ชัยเทพ แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 ณรงค์ชัย วงศ์คำจันทร์ แนบผล E-Learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 สุภัทรชัย พงษ์สาเทศ แนบเรียน e-learning
8 นครพนม บ้านนาคู่ 1048190187 พุฒิพงศ์ อุปเสน แนบผล E-Learning
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 มูฮัมหมัดอิมรอน กะลูแป ไม่แนบหลักฐานคะแนนที่ผ่านการเรียนE-Learning
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ฟาริส อามิง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ต่วนซุลกิฟลี สุหลง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซูลกอรนัยน์ เจ๊ะแม็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 ชัชฎาภรณ์ ทองศักดิ์ แนบเรียน e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 พิชญา หีบแก้ว แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 เมริษา บุญจอง แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 เสาวณีย์ ปานโป้ แนบเรียนผล e-learning ควรเป็นรูปถ่ายสุภาพหน้าตรงค่ะ
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 ธีรวัฒน์ จาบทอง แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 นริศรา กงเกต แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 พิชยดนย์ วิเชียร แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 ภูชิต เจตจำนงค์ แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 วันวิสา โพธิ์ทัด แนบเรียนผล e-learning
8 นครพนม บ้านม่วงนาสีดา 1048190108 ธนาธร ไชยสุระ แนบรูปกิจกรรมด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงค่ะ
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 ปารวี อภิรมย์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 ธนัชชา สังข์แก้ว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 มลธิดาภรณ์ เปลี่ยมแพร แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 พรณิภา ไชยขาม แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1054390029 ฉัตรดนัย อภัยกาวี แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 จิราภรณ์ รัตนา แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 ตรีชฎาพร มิตรอารักษ์ ยังไม่ผ่านการเรียน E-Learning รูปโปรไฟล์ควรเป็นรูปแต่งตัวชุดนักเรียน
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 น้ำทิพย์ แสนพิมมะจักร์ แนบรูปกิจกรรม รูปโปรไฟล์ควรเป็นรูปชุดนักเรียนหน้าตรง
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 เอมมิกา สุทธิสาร แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 ฐาปณี พริ้มผล แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 สุพิชชา ดวงมาล แนบรูปกิจกรรม รูปโปรไฟล์ควรเป็นรูปชุดนักเรียนหน้าตรง
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 มังกร สีวงค์คำ แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 สุกัญญา โฉมเฉลา แนบผล E-Learning
8 นครพนม พระกลางวิทยาคาร 1048190119 ฟ้าประทาน โฉมเฉลา แนบเรียน e-learning
8 นครพนม มรุกขนคร 1048190120 ธนภัทร นาโสก แนบรูปกิจกรรมด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงสุภาพค่ะ
8 นครพนม มรุกขนคร 1048190120 ธัญญรัตน์ โฉมเฉลา แนบรูปกิจกรรม,e-learnning รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงสุภาพค่ะ
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 กิตติกานต์ พุกจันทร์ แนบรูปกิจกรรมด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงสุภาพค่ะ
8 นครพนม บ้านกุดฉิม 1048190146 ประกายแก้ว กุลภา แนบรูปกิจกรรม,เรียน e-learning ด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงครึ่งตัวสุภาพค่ะ
8 นครพนม บ้านยอดชาดวิทยา 1048190452 ธีระศักดิ์ แสนสุริวงค์ แนบรูปกิจกรรม พร้อมผลการเรียน E-Learning รูปถ่ายควรเป็นรูปนักเรียน
12 ยะลา บ้านธารมะลิ 1095440067 ซูลกอรนัยน์ เจ๊ะแม็ง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านนาดอกไม้ 1048190293 วิภาดา คำภู ยุว อสม. ต้องเป็นนักเรียนชั้น ป.5-6 หรือ ม.1-3 ค่ะ
8 นครพนม บ้านหนองกกคูณ 1048190291 กิตติพงศ์ กุลยะ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
8 นครพนม เทศบาล 1 หนองแสง 3048200101 ชลทิศ แว่นศิลา ลืมใส่ประเภทโรงเรียนนะคะ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 อรรถพร กุลนิล รบกวน เพิ่มภาพหลักฐานกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
12 ยะลา บ้านศรีนคร 1095440183 ปภาวรินทร์ ณ นคร ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านหนองดุด 1048190229 ธิดารัตน์ พันธุกาง ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
8 นครพนม บ้านหนองดุด 1048190229 ปรินณา วงษาเนาว์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
8 นครพนม บ้านหนองดุด 1048190229 ทีปกร ทัศพงษ์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
8 นครพนม บ้านหนองดุด 1048190229 จิณัฐตา บุญพันธ์ ลืมใส่ประเภทโรงเรียนค่ะ
8 นครพนม บ้านดอนศาลา 1048190230 ธัญทิพย์ ศรีรักษา แนบรูปกิจกรรมด้วยนะคะ รูปถ่ายเป็นรูปหน้าตรงสุภาพค่ะ
8 นครพนม บ้านดอนศาลา 1048190230 วัชรพล กุลดา แนบรูปกิจกรรม
1 ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 1052500513 ประเสริฐศรี ประเสริฐ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 รอยยาน กาซอ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 นาบีลา ตายาลา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 ซูไรยา ลาเต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 อิรฟาน มูเลง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 นัสริน ยะพา ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 คอลาตี สะอะ ไม่แนบหลักฐานคะแนนที่ผ่านการเรียนE-Learning
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 อาลีมีน มะลาเฮง ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะโละซูแม 1095440205 ซูวัยฟะ กาแบ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
8 นครพนม บ้านโพนสว่าง 1048190353 ฟ้ารุ่ง โทรัตน์ แนบรูปที่เป็นทางการ ไม่แนบรูปเซลฟี่นะคะ
8 นครพนม บ้านโพนสว่าง 1048190353 สพลดนัย บรรพบุตร แนบรูปที่เป็นทางการ ไม่แนบรูปเซลฟี่นะคะ
8 นครพนม บ้านโพนสว่าง 1048190353 ฟ้ารุ่ง โทรัตน์ แนบรูปที่เป็นทางการ ไม่แนบรูปเซลฟี่นะคะ
8 นครพนม บ้านโพนสว่าง 1048190353 สุวรา สาซุเซา แนบรูปใหม่ด้วยนะคะ
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 ญาณิศา นิเรศรัมย์ แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 ญาณิศา นิเรศรัมย์ แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 วิชุกร อามาตย์เสนา แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
2 เพชรบูรณ์ หล่มเก่าพิทยาคม 1067380597 พีรพัฒน์ โชคบัณฑิต ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 ชยพล เวทวิทยากิจ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 จิรสุดา พวงแสง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 ขวัญอุษา ชาวนา ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 พิมพ์วิภา ตั้งใจดี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 หนึ่งฤทัย ทนงตน ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 สร้อยสุดา ศิริสุข ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 พรรณนิภา กล้าณรงค์ ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 วนิดา สำราญดี ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 กานต์พิชชา สมานดวง ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1032650325 ปุณณดา เก้าสูงเนิน ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านตากูก 1032650721 พนมรุ้ง ดุงสูงเนิน ภาพการอบรมไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 พิชชาภา โพธิ์แก้ว ภาพการอบรมไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ญูฮัยนะห์ มูเซะ ไม่แนบหลักฐานคะแนนที่ผ่านการเรียนE-Learning
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 ฟิตรี กีโต๊ะ ไม่แนบหลักฐานคะแนนที่ผ่านการเรียนE-Learning
9 สุรินทร์ สิรินธร 1032650758 เสาวลักษณ์ สายบุตร ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1032650763 สุพรรณษา คิดชอบ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1032650763 ปริญญา นิลสุข ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านสร้างแก้ว 1032650487 โสรยา เเสงอรุณ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านสร้างแก้ว 1032650487 โสรยา เเสงอรุณ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 ณฐา จันทะศรี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 กานต์พิชชา สมหวัง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 กานต์พิชชา สมหวัง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 ฝนแก้ว เพียรเสมอ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 ปรียาภรณ์ พุทธลา ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 วลัยลักษณ์ ชูชัย ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 จิรภัทร ปิ่นทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 จิรภัทร ปิ่นทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ รัตนบุรี 1032650803 ปิยธิดา ใจมั่น ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1 ลำพูน บ้านปาง 1051510132 เบญญาภา กมลสิทธิ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 นูร์ฮา ยานะวิมุติ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านโต 1095440192 ธนพล สิทธิโชควิวัฒน์ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
1 แม่ฮ่องสอน ณิชกมล นันทประเสริฐสุข ไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 จรรยพร ภูสิงห์ แนบผลงานจิตอาสา และแนบรูปผู้สมัคร
9 สุรินทร์ บ้านโชค 1032650722 ปองขวัญ รังทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านโชค 1032650722 ปองขวัญ รังทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านโชค 1032650722 ณัฏฐณิชา อุ่นศรี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 32000 สุพรรษา ชาวนา ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 แพรวา วงศ์จันทร์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สุพัตรา ถะเกิงสุข ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สัญชัย ยืนยง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 วรางคณา ทองเหมาะ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ปุณยาพร บุญหอม ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ณัฐติยา วงษ์สุรินทร์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 กรวิกา สายยศ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ณัฐนิชา ลอดทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ธนวัตร รุ่งเรือง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 Natthaphon Rungrudang ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 เจตนิพัทธ์ เชื้ออ่อน
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ภัทรดนัย สายกระสุน ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 วีรยุทธ ฮวบนรินทร์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 อลิศดา สำรวมจิต ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 มนัญชญา สายกระสุน ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สุวรรณา สุบรรณพงษ์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 อาริษา เหลือล้น ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สุนิสา ยืนยง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ศศิกาญจน์ มงคลชู ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ชลธิชา ยืนยง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 สัมฤทธิ์ ขันทอง
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 อรดา อินแสงแวง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ณัฐธิดา บุญมาก ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 นันท์มนัส สํารวมจิต ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ธนากร จารัตน์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 ชญาพร ถะเกิงสุข ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 กาญดามณี อารีวงษ์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ พญารามวิทยา 1032650765 อักษร รุ่งเรือง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 ธัญญกานต์ วงศ์บุญ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 ธัญญกานต์ วงศ์บุญ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 ธัญญกานต์ วงศ์บุญ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 คิรากร โพธิ์เเก้ว ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 มุกธิตา บุญทวี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 คิรากร โพธิ์เเก้ว ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 ศิวกร จินดาศรี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านตากแดด 1032650725 แขนภา บรรลือทรัพย์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 ชัยธวัช กุลาชาติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 ชัยธวัช กุลาชาติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 ชัยธวัช กุลาชาติ เพิ่มภาพหลักฐานกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 ชัยธวัช กุลาชาติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 ณัฐวิภา ศรัทธาธรรม ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 สุวรรณี สุภนาม ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 เมธาวิน เเนมขุนมด ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 เมธาวิน เเนมขุนมด ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 กัญญา ดัชถุยาวัตร ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 นรังสรรค์ ทองย้อย ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 สุพรรษา สุบุญสันธ์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 ธันยพร สิงห์โตทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ยางวิทยาคาร 1032650821 ธันยพร สิงห์โตทอง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 เปรมวดี เกิ่กนอก ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ สนมวิทยาคาร 1032650809 ปิยะพัฒน์ จันทิมา ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 เอมมิตรา แสวงทรัพย์ ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านกระเบื้องใหญ่ 1032650177 สุรเดช เคนน้ำเที่ยง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 อิมตี​นาน​ หะยี​ม​ู​หิ​ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 ธัญจิรา ชานุชิต ไม่มีผลงาน
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 นัยน์นาวา ฮามะ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 สุทัศชัย แสงล้ำ ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์ 1032650776 กรวิชญ์ พุทธสังข์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ ทุ่งมนวิทยาคาร 1032650795 สาวิตรี ได้ทุกทาง ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ ทุ่งมนวิทยาคาร 1032650795 สาวิตรี ได้ทุกทาง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 จีระเดช ภูผาไพรวัลย์ ขาดภาพการอบรม E-Learning ยุว อสม. ที่จัดขึ้นในการจัดอบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 พิชญ์สินี แก้วคำ ขาดรูปภาพการอบรม E-Learning ยุว อสม. ที่จัดอบรมในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 เจนจิรา จะแฮ ขาดรูปภาพการอบรม E-Learning ยุว อสม. ที่จัดอบรมในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 อิมตีซาล หะยีมูหิ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 อิมตีนาน หะยีมูหิ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 นาอีหมะ ดอปอ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) /ใส่รูปบุคคลเท่านั้น
9 สุรินทร์ บ้านเชื้อเพลิง 1032650303 ศันสนีย์ พวงวอน ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านเชื้อเพลิง 1032650303 ชยธร ศรีจักร ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 กุลธิดา ดียิ่ง ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ปภาเทพ บุญญาพงค์ ไม่มีผลงาน
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ยศมณี บุญมณี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ญาณวีร ปิ่นแก้ว ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 กัณพัฒน์ จินดาศรี ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ภาคิน สมานมิตร ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 ศิวัชยา มีเดช ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 พีรกานต์ เทียมสิงห์ ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 มริณี แสวงสุข ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 สุรินทร์ บ้านจอมพระ 1032650116 สุกัญญา เงางาม ไม่แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ปาลิตา ไพรสีทอง ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ภรณ์ทิพย์ แสงสาม ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 น้ำทิพย์ วรัญญเบญจพล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านลุกป่าก๊อ 1058420055 ขวัญสุดา ดิดูพา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านลุกป่าก๊อ 1058420055 ชยานันต์ มีภู่พร้อม ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านลุกป่าก๊อ 1058420055 อาทิตย์ ปันแก้วรัก ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านลุกป่าก๊อ 1058420055 กานต์ระวี เกียรติศักดิ์พนา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 ฟ้าใส มุ่งศรีโสภณ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 ธีรดา พงศ์ชุติเดช ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 ชุติมณฑ์ ลุงหลิ่ง ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 กัญญ์พิชชา นนท์ธีระกุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 ณิชภัทร โศภิษฐา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลปางมะผ้า 1058420336 กัญญารัตน์ พัชรรุจิ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำริน 1058420338 พิชญา ทวีสุขเกษมสันต์ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 กาต์ธิดา สายชลธี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำริน 1058420338 ชานิด ยาเขต ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 นารีรัตน์ สายชลธี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 เกววลิน เลิสเรืองชัย ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านน้ำริน 1058420338 ทอฝัน ยาเขต ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 นิตย์รดี ศักดิ์ปิยเมธากุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
6 สมุทรปราการ ราชวินิตบางแก้ว 1011570161 โชติกา คำลุน แนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) / หรือการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ยิ่งลักษณ์ สิทธิพรคำลือ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 จันทกานต์ ไพรรัตนาคีรี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 จันทกานต์ ไพรรัตนาคีรี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 กุลนิดา อัมพรมีปัญญา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ศรัณย์พร ไพรรัตนาคีรี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 จิรัชยา โชติเวทย์พัชรกุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ธันญาพร รัตนาผาแดง ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 เกรียงไกร นายทา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 เกรียงไกร นายทา ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 จีรณา จะนู ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 พรทิพย์ดา เเสงทิพย์ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ชุติวัติ จรรยาไพจิตร ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ศักดิ์ชัย มงคลชัยวารี ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 สิภิวัฒน์ ดอยจรัสฟ้า ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 พรชัย โชติเวทย์พัชรกุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 สุรชาติ เมฆสวรรค์บำรุง ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 พรชัย โชติเวทย์พัชรกุล ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 สกล ชนาธิกานต์ชัย ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง 1058420344 ศศินา ไพรบรรลือ ขาดผลการประเมินตนเองในโปรแกรม Health Gate และผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 จิรานันท์ หมื่นศรี ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ สันกำแพง 1050131011 นาวิน แสวงธรรม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ สันกำแพง 1050131011 นาวิน แสวงธรรม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1054390043 ชนัญธิดา ทาบุญ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 เพชรดา ขันขวา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
13 กรุงเทพมหานคร เตรียมอุดมศึกษา 1010720059 ปริญญ์ ณรงค์ตะณุพล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
6 จันทบุรี มะขามสรรเสริญ 1022060243 ปพิชญา ศรีงาม ขาดผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ลลิตา เจนจบ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านใหม่หนองบัว 1050130895 ณรงค์ศักดิ์ เวนวล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุพัตรา พุทธาภิรักษ์ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชญานิษฐ์ ดีศรีเพ็ง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชญานิษฐ์ ดีศรีเพ็ง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชญานิษฐ์ ดีศรีเพ็ง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปาณิสรา กุณาธรรม ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
6 ระยอง มัธยมตากสินระยอง 3021100102 วันวิสา บุบผเวส ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ธารทิพย์ ดาให้ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นริศรา พันธ์พงษ์ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ภูษณิศา ดวงตา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ประวีรัตน์ มูลพุ่มสาย ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ณิชาภัทร จันทะมาลา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พัชรินทร์ ชุ่มเย็น ฮัลโหล ช่วยส่งเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชนิกานต์ อินถา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ธนาภรณ์ กิริกา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ธนาภรณ์ กิริกา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อักษรประภา ใจทาวงศ์ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 นาวาวี แป้นการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 นาวาวี แป้นการ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 นาวาวี แป้นการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นนทบุรี เบญจมราชานุสรณ์ 1012230151 นาวาวี แป้นการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 รักษิตา ธีรยินดีมีสุข ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นันทิตา ยอดยา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นันทิตา ยอดยา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปิยะนุช จันทาพูน ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุพัตรา เขียวคง ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ดวงพร ขุนพานิช ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พัทธนันท์ อินธิมา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พัชรพล เครือเทียนทอง ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 เพชรลดา คำจันทร์ต๊ะ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วิภาวดี ไชยชนะ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 เชษฐา ยอดเจริญอาชา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 กิตติมา คำภักดี ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 บุณยนุช บางดง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วทัญญู โพธิรักษา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปิยะนุช จันทาพูน ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 เปมมิกา ยอดดวงดี ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ฐิติวรรณ หอมทวนลม ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุธีธิดา สีหะวงค์ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นริศรา สายสุดตา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 นริศรา สายสุดตา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ฐิตาภรณ์ ยมรัตน์ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ทิพย์เกษร ปิกจุมปู ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 ชณิฐา มุกดาหาร แนบใบประกาศที่ผ่านการอบรมยุว อสม.
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 จันทร์ทิรา อู่ไทย ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อารีรัตน์ ตังแกมูล ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อารีรัตน์ ตัวแกมูล ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ลลิตา เจนจบ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปฐมกาญจ มุขธวัช ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 จันทิมา สมัคศิริกิจ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ชัญญานุช มะโนปา ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 พิชญาภา สุวรรณเปิ้น ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วรินทร แก่นนาคำ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปุญญาพร วงค์ธิดา ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อดิสร พวงทอง ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วิรัชญา กุลสุทธิ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1011570166 สุวพิชญ์ สังข์ประเสริฐ แนบผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในชุมชนหรือโรงเรียน หรือการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อรัญญา ผ่องเดช ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อรสา จั่นแก้ว ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 มณนภา เหล็กกล้า ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปานฤทัย หล้าคำมี ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 กมลชนก สุทธรัตน์ ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อรสา จั่นแก้ว ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ศรัญญา อิ่นคำ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 เอมมิกา ศิริเพชรปราณี ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุมณีมณฑ์ พลเมฆ ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 สุพิชญา ตุ่นเป็ง ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปภัสวรรณ ปันตันบุตร ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 วิลาสินี แก้วบุญเรือง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 อภิชญา ไร่เรือง ฮัลโหล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ประภาสิริ ประเสริฐดี ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ยัสมีน โตวัชระกุล แนบผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในชุมชนหรือโรงเรียน หรือการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย
1 ลำปาง ประชารัฐธรรมคุณ 1052500527 ประภาสิริ ประเสริฐดี ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไปค่ะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 1456102700 ปรียาภรณ์ สีหมอก ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
11 ภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต 1000000072 ชุมพล แซ่ซุ่น แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning ในระบบ Gen H
12 ตรัง สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง 1000000066 ยศวดี ดิสสระ แนบผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในชุมชนหรือโรงเรียน หรือการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย
6 ระยอง มัธยมตากสินระยอง 3021100102 กนกวรรณ สรหงษ์ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 พรทิภา จตุเทน แนบผลงานที่ทำด้านจิตอาสา และผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบ E-learning
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ปุณรดา มัญจาวงษ์ แนบไฟล์ผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ แนบภาพที่เกี่ยวข้องกับผลงาน
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ปุณรดา มัญจาวงษ์ ไม่ลงผลงาน และไม่มีไฟล์ภาพกิจกรรม /การอบรม E-Learning
12 ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1095440070 สูไฮลา ดีเยาะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning) /เอารูปนักเรียนเท่านั้น/ข้อมูลนักเรียนแกนนำ
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 มธุฤทัย ประสมบูรณ์ แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 พิมพ์ชนก สายสร้อย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 พิมพ์ชนก สายสร้อย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 พิมพ์ชนก สายสร้อย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 พิมพ์ชนก สายสร้อย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ภัทรวดี ตอพรม แนบผลงานจิตอาสาที่ทำในโรงเรียน หรือชุมชน และแนบผลคะแนน E-Learning ที่ได้ 18 คะแนนขึ้นไป
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 กุลณัฐ นาสำแดง แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
7 ขอนแก่น น้ำพองศึกษา 1040051128 สหรัฐ กันหาป้อง 1.แนบผลการประเมินการพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 2.แนบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้้นไปเท่ากับร้อยละ.....3.แนบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติผ่าน เกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ.......
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ญานะวดี เที่ยงธรรม แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
7 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ศึกษา 1046030620 ญาณิศา สิงห์โคตร E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 ภาณุพงษ์ แกัววิเศษโฮง แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 ธิดารัตน์ สอนโส ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลักหสูตร ยุว อสม. ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และหลักฐานกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 ธิดารัตน์ สอนโส ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลักหสูตร ยุว อสม. ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และหลักฐานกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 ธิดารัตน์ สอนโส ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลักหสูตร ยุว อสม. ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และหลักฐานกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1040051186 ชนาพร ถึงปัดชา แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
4 นนทบุรี สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี 1000000035 ธนวัฒน์ ธนพลมงคลชัย แนบผลงานที่ทำด้านจิตอาสา และผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบ E-learning
1 น่าน ปัว 1055250433 จารุภา เงินท๊อก ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 น่าน สา 1055250441 ธัญรดา จ่าเขียว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 น่าน สา 1055250441 ธัญรดา จ่าเขียว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 เนตรนภา จันทร์เตื่อย ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 ด.ญ ปนัดดา สานา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
2 เพชรบูรณ์ บ้านท่าช้าง 1067380403 ณัฐกมล ด้วงนุช ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 วริศรา สุดทอง แนบผลงานจิตอาสาที่ทำในโรงเรียน หรือชุมชน และแนบผลคะแนน E-Learning
13 กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1010720148 พิชญา วิจักขณ์พันธ์ ช่วยเพิ่มภาพใบประกาศหรีอกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1010720061 ศรัณยา สามี ไม่สามารถเปิดดูผลงานจิตอาสาที่เป็น PDF และไม่พบคะแนนสอบ E-learning
7 ขอนแก่น ภูผาม่าน 1040051183 สุกัญญา มามือ แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย แบบทดสอบหลังเรียน
7 ขอนแก่น ภูผาม่าน 1040051183 เพ็ญพิชชา มงคลแสน แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 ชลธิชา ศรีบุญเรือง แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
7 ขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 1000000011 ธนกฤต ใจแน่น แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
7 ขอนแก่น ภูผาม่าน 1040051183 ฐิติวุฒิ พันธ์เนียม แนบผลงานด้านจิตอาสาในชุมชนหรือโรงเรียน หรือที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
7 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ศึกษา 1046030620 วิระตา ไชยเทพ E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ศึกษา 1046030620 ภาณุวัฒน์ สู้รักรัมย์ E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 กุลิสรา อิมพิมพ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 กิ่งไผ่ ปรีดาชม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 กนกอร ธิน่าน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ธัญจิรา เรือนเต็ม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ศรันย์ สุขแก้ว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 คเชนทร์ แสนเมือง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ณัพงศ์ มาลา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ณพล โซ๊ะมิเลาะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี ป่าเด็งวิทยา 1076370270 ดารินทร์ รักชาติ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
7 กาฬสินธุ์ กมลาไสย 1046030591 เบญจมาภรณ์ บุญแก้ว E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
12 สงขลา บ้านแหลมหาด 1090550384 ปิยะวรรณ หนูโยม แนบผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในชุมชนหรือโรงเรียน หรือการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย
7 กาฬสินธุ์ กมลาไสย 1046030591 กิตติศักดิ์ ศรีข้อ E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
6 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 1320100103 ธีระชัย ปะตาทะยัง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลักหสูตร ยุว อสม. ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และหลักฐานกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
5 เพชรบุรี วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 1076370170 นวัตกร กลีบบัว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 1076370170 จันทกานต์ พรมเดช ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 1076370170 กมลทิพย์ จันทร์สุข ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 พรพลธิดา ศรีแก้ว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 วงศกร นาคเเกมทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 ณัฐวัสส์ อาสิญจ์พร ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 พิมพร กิจไทย ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 วงศกร นาคเเกมทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 เขตร์ศักดินา ดีนาน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 สิทธิญาภรณ์ พูนชู ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 ณัฐ​ธิดา​ เจริญ​สุข ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 จินดาหรา หนองพุทซา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 อังคณา พรหมรัตนพงษ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 จินดามณี หนองพุทซา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 รัชฎาภรณ์ เกิดพุ่ม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1010720121 ณัฐกานต์ ท่อนทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 อนงค์พร หล้าปวงคำ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 สุพิชฌา ตาคำปัญญา ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 สุภัสสร หล้าปวงคำ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 ศิรดา ปัญญากูล ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 ภัทรธิดา สารพัตร ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 พรนภัส วังจินา ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 ภาวิณี ปิกมา ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไปะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 กวินตรา ด่านอินถา ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านน้ำหลง 1052500490 ชรินทิพย์ สอนอินต๊ะ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
13 กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1010720148 สาริศ น้อยสุวรรณ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 ฟ้ารุ่ง เหล่าก้อนคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 พีรชัย โชติเวทย์อนุกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 ศุภพร นราพินิจกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 พรทิพย์ นราพินิจกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 จันทวรรณ อาภาไพรวัลย์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 สิริพร กำเนิดกรุณา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 วนาลี นราพินิจกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 จันทมณี ไพรบรรลือ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 อัญชัน ไพรบรรลือ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านซอแบะ 1058420333 ศิวาพร โชติเวทย์อนุกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ภัทรวี วิเชียรชัย ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 พรธิภา ลาญาติ ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 ฉัตรทริกา จันทเกตุ ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 นารีรัตน์ ใยเพ็ง ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
8 สกลนคร บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1047540239 อานนท์ เฉพาะนาม ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
13 กรุงเทพมหานคร สวนกุหลาบวิทยาลัย 1010720039 ปิยะศักดิ์ จันทภักดี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 รติมา แซ่ลี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 รติมา แซ่ลี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 รติมา แซ่ลี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 นุชนาค แซ่เจิ้น ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงราย บ้านกลาง 1057120614 นุชนาค แซ่เจิ้น ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 สุพัฒน์ - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 จีราวัฒน์ - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 ธีรศักดิ์ ลุงต๊ะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 อวิรัตน์ - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 เสกสรร กิติ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 ศิรชัช กิติทา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 ลูกจันทร์ - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 กุลนา - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 รดา ลุงแซม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 มาริสา เนียมศรี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 ณัฏฐินี ลอยทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 นวรัตน์ เเข็งเเรง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 1076370168 อทิพวดี กันสถาน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านสันทราย 1050130153 แพรว - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1010720148 พรปรียา จารุพัฒน์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 ฑิฆัมพร โสดาราม ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สระแก้ว สระแก้ว 1027740294 ชิติพัทธ์ ขอมดำดิน ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
7 ขอนแก่น เวียงวงกตวิทยาคม 1040051169 วัลญา พุดตะขบ ให้ลงผลงาน/หลักฐานผ่านการอบรม E-Learning
8 อุดรธานี อนุบาลหนองวัวซอ 1041680489 ประภัสสร ฉิมใหม่ หลักฐานการอบรมไม่ถูกต้อง
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 ภัสราพร นวลละออ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 สุภัสชา มหาวัน ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 Siwakorn Kantakhorm ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านหัวแม่สุริน 1058420018 ด.ญ.ขวัญฤดี กรกมลวิลาศ 9 ป.2 1580200150786 กรกมลวิลาศ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านหัวแม่สุริน 1058420018 ณัฐกมล สันติวัฒนไชย ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านหัวแม่สุริน 1058420018 น้ำฝน สภาบุรานนท์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านหัวแม่สุริน 1058420018 กัลยากร กุลกิจปรีดา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านหัวแม่สุริน 1058420018 ธรรมสรณ์ วิชัยวิทยากร ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านหัวแม่สุริน 1058420018 ด.ช.นรภัทร ดวงเนตรงาม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านหัวแม่สุริน 1058420018 ศราวุธ เพชรในไพร ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านหัวแม่สุริน 1058420018 ธวัชชัย บุษราคัมอร่าม บุษราคัมอร่าม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 ธัญญาลักษณ์ เสนคำ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 วชิราภรณ์ ใจงาม ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 วชิราภรณ์ ใจงาม ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 วิลัยพร จิโนปง ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 พุทธิวัลค์ เมืองปัญโญ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 วรัญญา ถาน้อย ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 อชิตพล วันเปี้ย ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 ภูวนนท์ ยอดงิ้ว ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 กิตติกร หลีกเลี่ยง ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 วริทธินันท์ สัตย์มาก ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 พิชาพร ปันกองงาม ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 สัตยาวดี พรมคำ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 วรัชยา หลีกเลี่ยง ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 วณิชยา กุญชร ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
7 ขอนแก่น เวียงวงกตวิทยาคม 1040051169 ชลธิชา วิจารย์ชัยศรี ให้บันทึกความสามารถพิเศษ
1 ลำปาง เสริมขวาวิทยา 1052500439 อชิตพล วันเปี้ย ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
13 กรุงเทพมหานคร ศรีพฤฒา 1010720145 พัชราภา หอมขุนทด ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 วรากรณ์ มุงเมือง ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านใหม่หนองบัว 1050130895 ณรงค์ศักดิ์ เวนวล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 ลัทธพล มากุลต๊ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 บัวชมพู ยาง ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง แจ้คอนวิทยา 1052500349 อัจฉริยา ยาง ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
7 กาฬสินธุ์ หนองบัววิทยาสรรพ์ 1046030327 มลธิตา สะภา E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ หนองบัววิทยาสรรพ์ 1046030327 ปรายฟ้า คำพันธ์ E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว รูปภาพจิตอาสา
12 ยะลา บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1095440083 นิสริน ดาลอ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1095440083 มูฮัมหมัดซัยฟูดิน เจ๊ะมะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1095440083 นุรดีน แวนะไล ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1095440083 นุรฮาซีกีล มะแตฮะ ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
12 ยะลา บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1095440083 ซอลาฮียะฮ์ สามะอาลี ไม่แนบแนบหลักฐานผ่านการอบรม (E-Learning)
6 สระแก้ว อนุบาลวังสมบูรณ์ 1027740276 ปริชาติ โพธิ์วรรณ ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สระแก้ว อนุบาลวังสมบูรณ์ 1027740276 รัญชิดา จันทรทา ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สระแก้ว อนุบาลวังสมบูรณ์ 1027740276 ฐิดาพร เชิดโคกสูง ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สระแก้ว อนุบาลวังสมบูรณ์ 1027740276 ณิชชานันท์ เนืนทอง ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สระแก้ว อนุบาลวังสมบูรณ์ 1027740276 ปริชาติ โพธิ์วรรณ ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สระแก้ว อนุบาลวังสมบูรณ์ 1027740276 ฐิดาพร เชิดโคกสูง ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สระแก้ว อนุบาลวังสมบูรณ์ 1027740276 เมธปรียา เตโช ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
6 สระแก้ว อนุบาลวังสมบูรณ์ 1027740276 ปริชาติ โพธิ์วรรณ ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่
8 สกลนคร คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1047540656 ศรัญญา ซ้ายสุข ไม่แนบไฟล์ตามข้อกำหนด
1 แม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1058420045 สุวิภา สารคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1058420045 คณิศ ปานเซ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ศรีพฤฒา 1010720145 หนึ่งฤทัย ปรังเจะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ศรีพฤฒา 1010720145 หนึ่งฤทัย ปรังเจะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1058420045 วิยดา ลุงจันทร์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
13 กรุงเทพมหานคร ศรีพฤฒา 1010720145 กชกร ดวงศรี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1058420045 อลิสา คำนุ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1058420045 รัตติการ เต๋จ๊ะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1058420045 สราวุฒิ ปัญญาไชย ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1058420045 คำแข่ง - ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยขาน 1058420083 กัญญานันท์ สุริยะพงศธรกุล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยขาน 1058420083 อัจฉรานันท์ วราฤทธ์กิตติกุล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยขาน 1058420083 ณารากร ก้องนภา ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยขาน 1058420083 อรวีย์ คำมูล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยขาน 1058420083 สายฝน - ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านหนองหงษ์ 1076370236 พงศภัค ศรีเมฆ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านหนองหงษ์ 1076370236 พิพัฒน์ พงษ์พันธ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
5 เพชรบุรี บ้านหนองหงษ์ 1076370236 รณชัย สวัสดี
5 เพชรบุรี บ้านเนินทราย 1076370067 น้ำเพชร ขำพวง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 นุสรา พันเทศ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 พัสกร ศรีกุลฮาด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 วนิดา พลฤทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 อาธัญญา เหล่าพิเดช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 เริงชัย ใจซื่อตรง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 วิดติวัฒณ์ ดงพาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 ธนภัทร สีหา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 เกวลี แซะนาม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 พัชรพล พงษ์พิมาย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแฝกโนนสำราญ 1044410204 สิทธิโชค ปะสาวะภา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นวพร ศักดิ์ทรัพย์สิริ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 ณิชารีย์ โชคทิราภัค ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 รัตนาวลี ตุ่นแก้ว ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 นริศรา พงษ์ปรีชานันท์ ชื่อผลงานรูปภาพและไฟล์ผลงานไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน
1 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง 1058420053 ไปรยา ปุ๊กออน ชื่อผลงานรูปภาพและไฟล์ผลงานไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 วรรณวิสา สิงห์กาโม้ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 ศศิวิมล เสนีย์พัลย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 กรกนก ศรีแพร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 ธนัญชนก เสามุกดา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 ไพรินทร์ เผ่ามิตรเจริญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 สุนิสา แน่งน้อย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 สุรัสวดี วิลามาตย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 กรวรรณ ศิริวัง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 จันทร์เพ็ญ เสนีย์พัลย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 มหาสารคาม บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 1044410223 รัตนาภรณ์ วรรณอุดร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง 1058420104 กรวิชญ์ หน่อสกุลไกล ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 สรพัตร พองดวง ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 ธนวัต ภวัตชนนท์ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 พิลารัตน์ กอแฮ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 กนกพร สายพงษ์ไพร ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 พิมพ์ชนก ไพรกลิ่นสุคนธ์ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 ภัคพิลัย ไม่มีชื่อสกุล ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 อริสรา วนาพงษ์สกุล ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 พลอยชมพู ประพายพิน ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ้ง 1058420133 พรพิมล พงษสกุลดี ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่้เคยได้
8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 ณัฐภูมิ อุ่นพิมพ์ ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปัณณธร ใจแก้ว ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม เปลี่ยนภาพโปรไฟลด์ด้วยนะคะ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 มุทิตา ประกิ่ง ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธิดารัตน์ กรพันธ์ ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมpdf
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อมิตา ชุมเพ็ง ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม เปลี่ยนภาพโปรไฟล์
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อัญชิ​ษ​ฐา​ คำมะภา เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ แบบบันทึกไม่มีรายมือชื่อ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ บุญเอิบ ชื่อโครงการกับกิจกรรมไม่สอดคล้องกัน
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิสิทธิ์ สุวรรณรงค์ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทราวุธ นารถโคตร ปรับภาพ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วาศิณี เนาว์ศรีสอน pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เข็มอัปสร พองดวง pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนวิชญ์ ศรีลาราช pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พชรพล แซ่โฟ่ง ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม ภาพกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนพร พรหมพินิจ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 สุนิสา ไพรพนาชัยมั่น ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 วีระภาพ ธรรมเลิศสถิต ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 ญาณภา ศิลปพงไพร ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 เจษฎากร ไชยวาน ต้องทำให้ชุมชน
1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 ศันศนีย์ พงศ์ไพรศิริกูล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 ภาริตา ไพรพนาชัยมั่น ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ภัทรวรรณ สมสอาด pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 ชลดา ชมชอบไพรพนา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 สืบสกุล แสงวงค์ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 ณิชารีย์ แสนสุขอุดมขวัญ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พุทธรักษา ภูอวด ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม ภาพกิจกรรม
1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 กัลยาณี เสริมปัญญากุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณิศรา ไชยศรีหา pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ญาณิศา เสริมแก้ว ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม ภาพไม่มีหน้า
1 เชียงใหม่ บ้านแม่แฮเหนือ 1050130345 นภัสสร เพชรพชรกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร เกตวงษา pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ณัฐวุฒิ ตะนัน ต้องทำให้ชุมชน
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อันดา เครือหมื่น pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พรรณิภา บุพศิริ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 จีรนันท์ แก้วอ่อน pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปฏิภาณ วรรณคีรี pdf เป็นของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 รัตน์ติกานต์ จารุพันธ์ ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 อภิปรียา เจริญไชย pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ขวัญภิรมพร แพงดวงแก้ว pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
7 กาฬสินธุ์ คำไฮวิทยา 1046030416 อริสา บุตรหา E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ คำไฮวิทยา 1046030416 กิติการน์ บุญหล้า E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ คำไฮวิทยา 1046030416 รดามณี ดีรักษา E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ คำไฮวิทยา 1046030416 ไอวริณ วงศ์ชารี E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พิมพ์ชุดา ทิลารักษ์
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 อมรินทร์ คำตั๋น ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 จุฑารัตน์ ยานสกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 ศุภเสกข์ เทศะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 พิมลรัตน์ ขาวงาม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 กชกร ร่อนทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 กรวิทย์ บุญแปลง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 อารียา ตาคำมูล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 จุฑารัตน์ ยานสกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 ศุภเสกข์ เทศะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 พิมลรัตน์ ขาวงาม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 พรรณวรินทร์ ร์หรุ่นโพธฺิ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 ธวัลรัตน์ ใจสาร ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1054390165 นภากัลยา อิ่นแก้ว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 พัชรวรรณ อินต๊ะวัน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 อริสา สืบสา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ธีรพัฒน์ เปี้ยตัน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ธนกฤต ไทยใหม่ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ธนบูรณ์ อ่อนเป็ง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 ทินภัทร ตาเรือน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังเลียง 1054390210 นเรศ แสนตุ่น ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 พัชรนันท์ การุญ pdf เป็นงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ฤทัยพัชร์ สกุลทอง pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปภาวรินทร์ บุญเอิบ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 เพชรพนม ลำเนาบุญเขต ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 ดรุณี เมฆบุญนิธิ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 พีรพล เมฆบุญนิธิ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 แสงสว่าง สวรรค์ทุ่งแก ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 นวรัตน์ สถาปนาพนาเวศ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ปวันรัตน์ วงศิลปชัย ไม่แนบไฟล์ตามที่กำหนดติดต่อครูสุขศึกษาและพละศึกษาประจำสายชั้นครับ สสจ.สกลนคร
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 จิราพรรณ ด่วนชนะพรี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 ทินประภา ภูผาอนุรักษ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก 1050130313 ไชยภพ เมฆบุญนิธิ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
5 กาญจนบุรี บ้านวังผาตาด 1071020076 จิรายุ สงวนพันธ์ แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
5 กาญจนบุรี บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 จักรวาล ธงวงษ์ แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 อรุณ ไม่มีนามสกุล แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 ภัทราวรรณ ชินโชติ แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 มาลินี จาโป แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 พัชรี บานเย็น แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
9 นครราชสีมา บ้านโนนสำราญ 1030200013 อารยา เชื้อสระคู แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านโนนสำราญ 1030200013 เดชณรงค์ศักดิ์ ภูกองชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 กาญจนบุรี บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 พิมพ์พิชชา กิติไพรศาล แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 วนิดา หารยงค์​
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นริศรา พันธุกาง ไม่มีภาพกิจกรรม
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 นันทิชา อินทรีย์ pdf ชื่อโครงการซ้ำงานของคนอื่น
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ชนันญา ปฏิโชติ แนบไฟล์ผลงานไหม
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 ยศวัฒน์ หน่อใหม่ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 ออนฐิชา บุญเจริญ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 วิรดา นามเมือง ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 จิรายุ ตะนะวงค์ ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 ชนัญธิดา รักเมือง ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 วชิรญาณ์ อินสุข ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 ปริยฉัตร ปะละน่าน ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 เพชรลดา ใจบุญ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 กิตติศักดิ์ วันเปี้ย 1.ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลดังนี้นะคะ 1.ผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับดีค่ะ 2.ความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนระดับดีขึ้นไปร้อยละ 82.35 3.พฤติกรรมสุขภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ35.29(ข้อมูลจากการประเมินตนเองผ่านเว็บกองสุขศึกษานะคะ) 2..ขอให้แนบภาพผลงานของนักเรียนที่ชัดเจนกว่านี้นะคะพร้อมสรุปผลการทำผลงานนนั้นๆด้วยค่ะ ภาพผลงาน กับ สรุปผลงานควรเป็นเรื่องเดียวกันนะคะ ขอบคุณนักเรียนค่ะ
1 ลำปาง วัดสาแล 1052500448 สาธิตา จิตต์ดวงวัน ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 วรเทพ บุดดา ให้เพิ่มความสามารถพิเศษ และผลงานเด่น
6 สระแก้ว บ้านหนองสังข์ 1027740231 อโณทัย ทิพย์พยัฆ ให้แคปผลการทดสอบ หลังอบรม (Post test) แล้วว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ส่งมาใหม่ โดยค้นหาชื่อในไฟล์ excel จังหวัดสระแก้ว แล้วแนบหลักฐานการอบรมส่งมาใหม่ /ขอให้ใช้ภาพถ่ายจริงไม่ใช่ภาพแมว
8 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา 1047540629 ธนากร ไชยเสนา ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม ภาพกิจกรรม
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 1058420200 ณัฏฐณิชา กุศลศิลธรรม ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 1058420200 หนึ่งฤทัย ไพรสุดาวัลย์ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 วีระวัฒน์ ศิริพล ให้เพิ่มความสามารถพิเศษ และผลงานเด่น
7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 นันทชัย พิมคต ให้เพิ่มความสามารถพิเศษ และผลงานเด่น และระดับการผ่านการประเมิน รร.สุขบัญญัติแห่งชาติ
7 ขอนแก่น บ้านงิ้ว 1040050103 ทินภัทร เขียวสะอาด ให้เพิ่มความสามารถพิเศษ และผลงานเด่น
1 แม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1058420081 นายสงค์ทอง ถนอมใจเกษม ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 พีระภัทร ศรีวรกุล
8 สกลนคร เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540629 สิรภพ อ้อยรักษา แก้ไขภาพประจำตัว แก้ไขภาพผลงานใหม่และไฟล์แนบครับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 กิ่งฟ้า รักไม้ป่า ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 จิรัชญา ปองกิจเจริญชัย ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 รัตติกาล อมรอาจหาญ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 ณัชชา สกุลนรสิงห์ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 รัฐศาสตร์ ถิ่นวนา ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 กัญญ์วรา นวนหนักแน่น ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 ณิชกานต์ สกุลวิเชียร ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 จุนทการ รักป่าไม้ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 สิรินดา อารีพนม ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยนา 1058420005 ถิร สกุลวิเชียร ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 ศุภนภา แซ่ลี้ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 ศุภดา เลาลี ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 ชาลี แซ่ลี้ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 อาเหลียง แซ่ลี่ ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 วสุพล ณัฐวงศ์ษา ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 ปกป้อง แซ่จาง ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 นราพร - ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 จินตนา แซ่หลิ่ว ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 นางฟ้า แซ่จาง ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1 แม่ฮ่องสอน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1058420038 อาส่วย - ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
8 อุดรธานี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1041680003 กัลยรัตน์ กันเเก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 อุดรธานี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1041680003 ชลสิทธิ์ ภูฉลาด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1058420366 ธนวิชญ์ ขุนเขาขจี ขาดความสามารถพิเศษและผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ
6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 ปิยะธิดา บุญสม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 กัญยรัตน์ เสงี่ยมจิตต์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 นพรดา เดชศักดา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 เอกรินทร์ ไชยสมภา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 เจนจิรา สากร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดประชาบำรุงกิจ 1024070166 สุภาภรณ์ ทองเพ็ชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 พลอยไพลิน ทันบาล ผลงาน = ให้แนบรูปภาพจิตอาสา E-Learning = แนบผล Post test หรือรูปที่ รร.จัดอบรม สุขบัญญัติฯหรือใบประกาศ
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 วราทิพย์ คำเทียม E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 พิมพ์ฑาดา บัญชา ผลงาน = ให้แนบรูปภาพจิตอาสา E-Learning = แนบผล Post test หรือรูปที่ รร.จัดอบรม สุขบัญญัติฯหรือใบประกาศ
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 กฤตภัทร แสงเพ็ง E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 รัฐประศาสนศาสตร์ ภูกิ่งพลอย E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 อภิชญา เมฆเเย้ม E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 ชนัญชา วงศ์ชารี E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 ณิชา พันธุ์พรม E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 ธนกฤต วงศ์จอม E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
7 กาฬสินธุ์ อุ่มเม่าวิทยา 1046030113 ยุทธภูมิ ภูโคกสูง E-Learning = แนบผล Post Test หรือรูปการอบรม รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ รร.จัดขึ้น หรือใบประกาศฯว่าผ่านการอบรม ดังกล่าว
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 อัฟฟาน กาแบ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 ฟาตอนะห์ ปาแน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 แวนูรอัมณา มามะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 อับดุลวาริษ สงวนศักดิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 นูรฮายาตี เตาะสาตู แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 วีอาม ดามะลี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 วิลดาน สงวนศักดิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 อัสมะห์ มานิ๊ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 นูรอิหซาน ยาโงะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านบราโอ 1094300149 นูรีซัน ปูลา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านอินทนิล 1094300159 ฮัสบี เจะสามอเจะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านอินทนิล 1094300159 อซัลล์ ดอเลาะ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านอินทนิล 1094300159 มูฮำหมัดอิรฟาน เจ๊ะนิ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านอินทนิล 1094300159 ซอรีฟะห์ สะอะ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านอินทนิล 1094300159 อัฟฟานี กูวิง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ 1094300156 อามาณีย์ อาแว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านอินทนิล 1094300159 อารีนา หะยีลาเตะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 กัสมี ปาลายา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 กรวิชญ์ ปล้องสีดา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 ฟาตีฮะห์ พงสตา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 มัซสูรี ดาโอะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ และแนบรูปของนักเรียน
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 ฮีดายะห์ ดอนิ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ และแนบรูปของนักเรียน
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 ปฏิญญา นิลพัน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 ไฮรีซะห์ สะมะแอ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 ฮานีฟา เจะมะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 นูรอัยนี โต๊ะฮีเล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ 1094300135 ฟาห์มี มะดีเยาะ แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ 1094300156 อาซียะห์ เจะเตะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ 1094300156 ฮัสเฟียณี โต๊ะอีแม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ 1094300156 นัซเราะ เจะมะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ 1094300156 ฟาดีละห์ มูฮิ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ 1094300156 นูรอามาลีน กาเฮะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ 1094300156 นุรณีย์ เตะแต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ 1094300156 ฟาติน บาโระสะนอ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ 1094300156 อับดุลบาริก สาแมง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 ภารตี แวหะยี แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 ซัลวา ดอนิ แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 ซัลวานี โต๊ะนุ๊ แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 รอฮีหม๊ะ เจ๊ะอูมา แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 ฟาดีละห์ ยูโซะ แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 รุซนี ซู แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 นูรอัยนี มาหะ แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 มูฮำหมัดกาดาฟี มามะ แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 มูฮัมหมัดอิรซาด ดือราแม แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
12 ปัตตานี บ้านสิเดะ 1094300144 มูฮัมหมัดอิรซาด ดือราแม แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 อรรถพล มิ่งมารถ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 อรัญชยา เหมือนเดช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 ชาลิสา หลาบยองศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 กิตติคุณ หนูแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 วนาพร เมฆสว่าง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 พิมผกา หินกล้า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 สุรศักดิ์ เตรียมสกุล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 นพคุณ ผลพูน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 อรญา จันทรเทพ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี 1011570013 ศรัญญา ม่วงเก่า แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 วรรณวิสา เกตุสิงห์ ขาดข้อมูลผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน 3 อ 2 ส) (สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 กุลธิดา บุญจง ขาดข้อมูลผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน 3 อ 2 ส) (สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ปภัสสร ไกรแก่ม เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน 3 อ 2 ส) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ปรายข้าว พวงดอกไม้ เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านป้องกัน ห่างไกล โควิด-19) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ภัคพร สิงหน เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านห่างไกล โรคอ้วน) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ณัฏฐณิชา พรมศร เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านห่างไกล โรคอ้วน) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ปองกานต์ อุปนันท์ เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านทันตสุขภาพ) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 ไพลิน สมคิด เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้านทันตสุขภาพ) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 นภัสวรรณ วงษ์ยาแดง เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน อย.น้อย) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
4 นครนายก วัดบางปรัง 1026170041 เกศร หงษ์เวียงจันทร์ เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลงานที่ระบุไว้ (ผู้นำด้าน อย.น้อย) (สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงาน)
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 วารินทร์ แก้วมะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 วรัญญา พัดโพ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 วิยะดา นามเกียรติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 กีรติกา ประพันธ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 สุภาพร โคตรวงษ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 อัจฉราภรณ์ ชนูนันท์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 กนกพร มหาเพชร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 พิชชานันท์ โสพันธ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 วริศรา มูลนันท์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 ณัฐพร คำภีระ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 วศิน บุราณเดช แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 อลงกร จำราญชื่น แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 สรวิชญ์ จำชาติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 วัชรพล บุตรโคตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 ณัฐพงษ์ แพนชัย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 วีระพงษ์ แสงจันทร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 สิทธา ชนูนันท์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 สุนนท์ตา กองทรัพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 พงศธร สารณา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 อังกูร ทนาพันธ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 สุกฤษณ์ ราชภักดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 อันดา ชมพู แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 กฤษฏา พันนาขา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านนาหนัง 1043660252 ณัฏฐกรณ์ ชนูนันท์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 1040050575 จิรัศยา พรมเชียงสา ให้เพิ่มความสามารถพิเศษ และผลงานเด่น
12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 ชัยมงคล มุสิโก ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
12 สตูล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1091560122 อนุภัทร หลงหัน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลังการเรียนรู้หลักสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และส่งภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพด้วจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 ศิรินภา ครูบา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 กัลยรัตน์ ทองคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 พิชฎา สุปินะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 ปราญชลี คำพันธ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 สุชาดา รุ่งเรือง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 พัชริดา เภตรานนท์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 กมลลักษณ์ หล้าคำมี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 อำนาจ ตรีอินทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 สุทธิเกียรติ โลกคำลือ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 1054390030 กฤตภัค ทองอินทร์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing ด้วยจ้า
6 ฉะเชิงเทรา พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 1024070120 ปิยมาศ บุญชู แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 1024070120 ธัญวีร์ ธีระบุตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 1024070120 ชลพรรษ เผือกโฉลง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 1024070120 วราภรณ์ ตะสอน แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 ณัฐธิดา ปิมาละ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 สิตานัน กุณา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 กานต์ธิดา กาบจันทร์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 นภัสสร แก้ววิเศษ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 นันทกานต์ ขันคำนันต๊ะ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 ณัฐศิริ สุขทรัพย์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 ณัฐณิชา พูลสวัสดิ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 ภานุเดช สิทธิ์พัฒนกุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 ชลิตา ธุระกิจ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านร่องฟอง 1054390035 ณัฐสิทธ์ รูบี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 เป็นหนึ่ง บุญประสิทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 ณภัทร์วธัญญ์ กิมเฮงหลี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 ชนิตา ป้องแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 ชนินาถ ป้องแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 บอย ทองดี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 นภัสสร รักญาติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 นงนภัส หอกระโทก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 ภาณุภัทร ถนอมสุข แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 ศักย์ศรณ์ ถนอมสุข แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 มงคล ทองสุข แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 อนิรุจ พงษ์สุชล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 ญานิศา วรรณมณี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 วีรวิชญ์ อ้อนประเสริฐ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 เสาวรส เพ็ญศรี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 วชิรวิทย์ วรรณพงศ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 ชีวัธนัย เอื้อไทสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 พัณณกร เจริญศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 ลีลาวดี พลน้ำเที่ยง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 ธีรพงค์ บุญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 ฝนทิพย์ พรามกูล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 ภัสสกร บุญตา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 ขวัญข้าว ธรรมมะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 ณัฐฐธิดา กำนาด ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
6 ฉะเชิงเทรา บ้านเนินไร่ 1024070278 สุกานต์ดา เชื้อมาก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 ชนิภรณ์ บุญต๊ะคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 นิธิวดี มุกดาเนตร ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 ปลายฟ้า ชองซัว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 นพกร เจริญคง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร 1054390067 ธนากร สีแดง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 กัลยรัตน์ ไชยวงค์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 ชนกกานต์ คำฝั้น ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 ศุภนัน อินต๊ะปัญญา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 สุปรียา มาตรบุรมย์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 วรรณธ์กานต์ แซ่เล้า ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 ชวัลลักษณ์ แตงทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 ภัทราพร ใจชำนาญ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 พิชชาภา กาศสนุก ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 สุริตา จันตาทิพย์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1054390158 ธนัญชนก มังคะละ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 นฤภรณ์ ชูรัตน์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 พิมพิกา คำหย่อน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 ณัฐวรา แก้วผัด ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 ชนากานต์ เทพวงศ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 มนัญชยา พูดตรง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 ณัฐภัทร เสงี่ยมสี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 ปาริฉัตร กมลงาม ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 ศิริลักษณ์ คนธรรพ์ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 ณัฐนรี ไชยมงคล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 อรวี ใจก๋อง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาใหม่ 1054390228 ณัฐวิภา เขียวคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังชิ้น 1054390249 ภัทรศยา ยาน้อย ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังชิ้น 1054390249 ธัญจิรา สมอินอ้อย ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 รัตนากร ทองมาก ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังชิ้น 1054390249 กรรณิกา ธูปทอง ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังชิ้น 1054390249 ภคพร บัวขาว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 พิสิฐพงศ์ ลากุล ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังชิ้น 1054390249 กัญญาณัฐ คำปา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังชิ้น 1054390249 ณัฐภัทร ทองกก ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังชิ้น 1054390249 ญาตาวี คำใส ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังชิ้น 1054390249 ภัทราพร ถาบู้ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านวังชิ้น 1054390249 ชาธิณี เพชรมุณี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1054390227 บุษราคัม ขันคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1054390227 ธนศุกานต์ ชาลี ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1054390227 สัญห์ฤทัย มาหล้า ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1054390227 ณิชากานต์ แก้วเขียว ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1054390227 วรากร เครือคำ ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1054390227 ชนิดาภา เหล่าเคน ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1054390227 ธนิตชล ทัพเกาะกริก ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1054390227 ศุภรา ใจบาล ช่วยเพิ่มภาพกิจกรรมอาสาด้านสุขภาพ ด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1054390227 พรชยา อินทร์ปรางค์ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 อนันดา จันทร์ใส ฮัลโหล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 อำนาจ แสนเมือง ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 นวภูมิ พิชัยช่วง ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 อัคคเดช จันทร์ใส ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 กิตติศักดิ์ ตาสุ่ย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 วรดา เต่าทอง ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 ณิชาภัทร ยากองโค ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 จุฑารัตน์ อ้วนเปี้ย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 วรนุช เต่าทอง ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 มิรินธด ปันเครือ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ประชารัฐวิทยาคาร 1054390213 ศิริลักษณ์ เพียรธัญญกร ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 จอมพล เมืองฤทธิ์ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 ปฏิภาณ จุลภักด์ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 สรวิชญ์ กาใจ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 ชนินทร์ แว่นแก้ว ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 ณัฐพร ส่างคำ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 ธิดารัตน์ บางทราย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 อัครเดช จาอาบาล ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1054390200 อภิษฎา ปัญญาปลิว ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 ปภาวดี ปันเชื้อ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 นภาภรณ์ อุ่นดอนไชย ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 จินต์จุฑา ก้อนเขื่อน ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 พรพิมล เพิ่มขุนทด ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 ฟ้ารุ่ง จันทบุรม ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 ปณิตา อุปาละ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 เพ็ญพิชญา การินตา ช่วยส่งผลผ่านการทดสอบ e learning หลัหสูตร ยุว อสม. เฉพาะทาง ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1rGRcjoTTP1YmtSuAORt9GI_LAWfbes1xkvWc4vnm_o4/edit?usp=sharing และเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 กฤติกานต์ เป๊กธนู ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 กรณ์ณรัฐ โรจน์จันทร์ทา ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ บ้านป่าสักปางไม้ 1054390232 กิตติกรณ์ ดวนใหญ่ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 ชัชพล ดวงจันทร์ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
1 แพร่ ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1054390073 กิตติธัช จักษา ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
6 ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1024070152 ภัทราวุธ มีสมบัติ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 แพร่ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1054390101 ณัฏฐณิชา เป่าทอง แนบผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
1 ลำปาง บ้านปันง้าว 1052500392 อรวรรณ โยปินตา ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านปันง้าว 1052500392 ชานนทร์ ไชยศร ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
1 ลำปาง บ้านปันง้าว 1052500392 วิรุฬห์ฉัตร ปะละน่าน ไม่มีไฟล์ภาพรางวัล ผลงานค่ะ ขาดข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ยังไม่มีข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีขึ้นไป และการอบรมหรือเข้าไปศึกษาบทเรียนสำหรับยุวอสม.ออนไลน์ของกองสุขศึกษานะคะ เพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดเสม็ดเหนือ 1024070050 โสภาศิริ โคเงิน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดเสม็ดเหนือ 1024070050 ยศพล นิจสินธุ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดเสม็ดเหนือ 1024070050 ศิริพร ทานอุดม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดเสม็ดเหนือ 1024070050 ธนดล เจียเฉียน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดเสม็ดเหนือ 1024070050 ณัฐพร บุญแก้ว แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดเสม็ดเหนือ 1024070050 อังศิมา พรมการ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดเสม็ดเหนือ 1024070050 มรรควรรณ พรมวงศ์ษา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดเสม็ดเหนือ 1024070050 เด็กหญิงกฤติยา รัตนชูวงศ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 เหย่น ลุงยะ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 สุทธิชัย ลุงคำ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 นุศรา ก่อแก้ว ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 วรรณี สมลี้ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 แสง ลุงวิ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 กิตติธัช ทองประดิษฐ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 พนิชา ดาสุรินทร์ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 ส้มทอง ลุงคำ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) 3051200801 อารีรักษ์ ยะคา ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านล้องเครือกวาว 1051510280 เหย่น ลุงคำ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านหนองเงือก 1051510081 ศุภาพิชญ์ ไชยลา ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
1 ลำพูน บ้านหนองเงือก 1051510081 ธนวัฒน์ จันทร์เพ็ญ ภาพผลงานไม่ตรงกับรางวัล
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 ศิญาภร หมวกสีปาน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 ปธานิน พรหมประสิทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 จันทราภา บุญสร้าง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 อนุชิต พัดทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 ฤทธิรงค์ ทองพันชั่ง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 ปนัดดา พัดทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 ปนัดดา ประเสริฐ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 ภัทรพงษ์ พุ่มเจริญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 อาทิวราห์ บุญรอด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน 1024070170 นิลพัฒน์ ทองเพ็ญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดศรีมงคล 1024070162 หฤษฎ์ วงษ์ศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 ธนดล ก้อนแก้ว ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 ธนโชติ กันทาสิท ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 จันทกานต์ ยังเปา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 สิริพิลาส สุวรรณพงษ์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเปียง 1050130649 ศิรวิชญ์ ก๋องแก้ว ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
6 ฉะเชิงเทรา วัดหินดาษ 1024070281 หทัยชนก คะเสนา แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมของโรงเรียนก็ได้
6 ฉะเชิงเทรา วัดหินดาษ 1024070281 ชนิกานต์ ทับทัน แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมของโรงเรียนก็ได้
6 ฉะเชิงเทรา วัดหินดาษ 1024070281 บัณฑิตา นพพวง แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมของโรงเรียนก็ได้
6 ฉะเชิงเทรา วัดหินดาษ 1024070281 กิตตินันท์ ดุลประเสริฐ แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมของโรงเรียนก็ได้
6 ฉะเชิงเทรา วัดหินดาษ 1024070281 อนุสรณ์ สุจิตร์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา วัดวชิราลงกรณวราราม 1030200767 สุภมาส มะโล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 รัตนาภรณ์ รอดมี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 สุวารี ยนสุวรรณ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 นภัสสร แม้นสี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 ปสุตา พรมปัญญา แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 สันต์หทัย โสกุล แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 สงกรานต์ คชสารทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 นรธีร์ คชเลิศ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 สุนิตรา คชสารทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 สุรดา นพฤทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ฉะเชิงเทรา วัดบางคา 1024070285 ธนวันต์ มันศิริ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 กิตติยาพร พรมไตร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย บ้านแบง 1043660468 ลลินตา เรือนใหม่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 1043660491 นภัสรา ชัยชนะ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 10430154 สุภัสสรา คำแพงน้อย แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองคาย อาโอยาม่า 2 10430154 จารุวัฒน์ อุปฮาด แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านโนนเพชรพิทยาคม 1030201218 บัณฑิตา ขอนสูงเนิน แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมของโรงเรียนก็ได้
5 ราชบุรี วัดหนองพันจันทร์ 1070480348 นวพร สังข์ตรีเศียร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1030201321 พิมพ์ชน ยางนอก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1030201321 ทินกร สมศรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1030201321 เบญจวรรณ สุมาลี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1030201321 สุดารัตน์ งิ้วชัยภูมิ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1030201321 อนุสรา แฝงวงษ์คำ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1030201321 กัญญารัตน์ แสงหิรัญ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1030201321 สิวพร คำเขื่อน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา 1030200590 ชุติมา รานอก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 ระยอง วัดมาบข่า 21010122 ภัควลัญชญ์ สุขจิต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 วรัชญาน์ พลจันทึก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 พชรมน มีสัจ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านวังไทร 1030200795 ธัญธรณ์ พลจันทึก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 โศรญา แซ่จึง
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 อวัศยา มนต์เจ๊ก
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ภัทราภรณ์ มนต์เจ๊ก
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ภัททิยา เกิดละมูล
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 พรพรรณ สีเมฆ
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 นลินนิภา อินทรา
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ธัญญรัตน์ แซ่จาง
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ดลชนก แสงทอง
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 สุริยน สินทบ
5 ราชบุรี บ้านหนองขาม 1070480334 ณัฐดนัย ต๊ะสาริกา
1 พะเยา บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1056320091 สุพรรณษา อินสะวาท แนบผลงานด้านจิตอาสา และผลคะแนนสอบ E-learning หรือ ผลการอบรมที่ได้รับจากโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1 พะเยา บ้านร่องห้า 1056320049 นฤมล แผ่นทอง แนบผลงานจิตอาสา และผลคะแนน E-learning หรือผลการผ่านการอบรมจากโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 ธนภัทร ภิรมพินธุ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 วันวิสา บุตรสอน แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ และแนบรูปนักเรียน
6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 เสฏฐวุฒิ ก้อนทรัพย์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 ธนวัฒน์ บุญสิทธิ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 วรรณวริน เสารางทอง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 เขมิกา บุญผสม แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 วริศรา พุ่งอุไร แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 วุฒิกร บุตรลักษณ์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน 1011570069 ธนดล พลสันต์ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 ธนกฤต แสนบุญมี ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 สุรทักษ์ เชาว์พลกรัง ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 พงศกร ล้อมขุนทด ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 พงศกร ล้อมขุนทด ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 พงศกร ล้อมขุนทด ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 ณัฐธิดา ลำพูน ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 ข้าวฟ่าง คุ้มปรุ ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 ทักษอร ออเจริญชัย ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 วิลาวรรณ ดอนตะโก ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 นภา เหลาเส็ง ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 นภา เหลาเส็ง ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 วรรณนิษา บุญประเสริฐ ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1030200936 วิวรรธน์ ใหญ่นำ้ ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 สุธาสินี คำจื่น ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 เนรัญชลา ใจมาพรหม ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 วานิษา ลุงหล้า ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 ชินกร คำแดง ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 วรวีร์ พาจรทิศ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 เกษรา แซ่อิ่น ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 ชลมาศ ทรายคำ อัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง 1050130548 จิตติภัทรา ไชยผล ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ผกากรอง ศรหยกภูษิต ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 รัชดาภรณ์ กรัณย์ปราณี ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ดารารัตน์ มิตรสาธิต ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 จันจิรา ไพศาลพนา ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 รัชนี ศรหยกภูษิต ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 อาภรณ์ บุญมา ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ปริยกร ระพีเจิดสวัสดิ์ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 จุฑาทิพย์ ตรัยหล้า ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ หรือ รางวัลและรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ไพจิตรา ไพรพนากุล ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 กัญชพร พยุงกรรณิกา ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านอรุโณทัย 1050130128 กรรณิการ์ แซ่เจ้า อัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านอรุโณทัย 1050130128 ศรัญญา แซ่หมี่ อัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านอรุโณทัย 1050130128 กรรณิกา แซ่จื้อ อัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
3 อุทัยธานี บ้านหนองมะสัง 1061700248 เสาวลักษณ์ ฉิมภู่ เป็นคุณครู
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ชลธิชา ศรีใบหนา ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ธัญทิพย์ ผลเชวง ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 จันทร์ฉาย อินทจักร์ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 ญาณิศา เขตจรัสแสง ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 สกาวเดือน ฟ้ากว้าง ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 เบญจรัตน์ พะแนะ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ บ้านยางเปา 1050130773 สกาวใจ นทีเชาว์ ให้อัพโหลดรูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 ศิริพร รุ่งเจริญ แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมความสามารถพิเศษ
9 นครราชสีมา บ้านดอนเปล้า 1030200592 อชิตพล พลขันธ์ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
5 นครปฐม บ้านประตูน้ำพระพิมล 1073180167 วิภารัตน์ ทองคำ แก้ไขข้อมูล 1.โรงเรียนมีการประเมินตนเองเข้าระบบ Health Gate อยู่ในระดับดีขึ้นไป 2.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 3.เพิ่มเติมหลักฐานไฟล์รูปภาพผลงานกิจกรรมการดำเนินงานของนักเรียนในช่อง"ไฟล์รูปภาพ" 4.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง "ไฟล์ PDF" 5.เพิ่มเติมความสามารถพิเศษ 6.เพิ่มเติมผลงานหรือรางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
5 นครปฐม บ้านประตูน้ำพระพิมล 1073180167 เพ็ญพิชชา กันเรืองชัย แก้ไขข้อมูล 1.โรงเรียนมีการประเมินตนเองเข้าระบบ Health Gate อยู่ในระดับดีขึ้นไป 2.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 3.เพิ่มเติมหลักฐานไฟล์รูปภาพผลงานกิจกรรมการดำเนินงานของนักเรียนในช่อง "ไฟล์รูปภาพ" 4.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง "ไฟล์ PDF" 5..เพิ่มเติมผลงานหรือรางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
5 นครปฐม บ้านประตูน้ำพระพิมล 1073180167 ดาลักษณ์ ประสงค์ แก้ไขข้อมูล 1.โรงเรียนมีการประเมินตนเองเข้าระบบ Health Gate อยู่ในระดับดีขึ้นไป 2.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 3.เพิ่มเติมหลักฐานไฟล์รูปภาพผลงานกิจกรรมการดำเนินงานของนักเรียนในช่อง "ไฟล์รูปภาพ" 4.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง "ไฟล์ PDF" 5..เพิ่มเติมผลงานหรือรางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
5 นครปฐม บ้านประตูน้ำพระพิมล 1073180167 ภัทรศยา พลพรมเมือง แก้ไขข้อมูล 1.โรงเรียนมีการประเมินตนเองเข้าระบบ Health Gate อยู่ในระดับดีขึ้นไป 2.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 3.เพิ่มเติมหลักฐานไฟล์รูปภาพผลงานกิจกรรมการดำเนินงานของนักเรียนในช่อง "ไฟล์รูปภาพ" 4.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานเป็นไฟล์ PDF แนบในช่อง "ไฟล์ PDF" 5..เพิ่มเติมผลงานหรือรางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 เกศรินทร์ ภูบรรทัด แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 กวีจันทร์ ใจเที่ยงแท้ แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 กิ่งแก้ว แสงสุรีย์ แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 วิโรจน์ แสงขัน แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 มิ้น แป้ง แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 เดือนคำ ไม่มีนามสกุล แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 นราภรณ์ อรัญโสตร แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
9 นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง 1030201308 กรองกาญจน์ ชายกลาง ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
9 นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง 1030201308 พีรดา ติยะศิริ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
9 นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง 1030201308 สุพรรณษา ตากงูเหลือม ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
9 นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง 1030201308 วริศา เปล่งงูเหลือม ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
9 นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง 1030201308 ชุติมา ผินงูเหลือม ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
9 นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง 1030201308 กานติมา เหล่าดี ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 ณัฐดาวัลย์ ทองไล แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
9 นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง 1030201308 จิรัชญา สองบุญ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
9 นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง 1030201308 กรรณิการ์ แจ่มใส ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
9 นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง 1030201308 ณัฐกฤต คงฤทธิ์ ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
5 นครปฐม บ้านดงเกตุ 1073180242 ชัยรัตน์ กิจพิทักษ์ แก้ไขข้อมูล 1.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (84 คะแนนขึ้นไป) 2.สรุปรายงานผลงานกิจกรรมการดำเนินงานแนบเป็นไฟล์ PDF ในช่อง"ไฟล์ PDF" 3.เพิ่มเติมข้อมูลความสามารถพิเศษ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ชาลิสา จะสอ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 วรรณี แอส่า ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ชานนท์ ลุงติ๊ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ณัฐณิชา คะโจ่ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ภรัณยู มหาวรรณ์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ธนพล มหาวรรณ์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 วรรณี แอส่า ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ศศิภา ปอหลุง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 ศศิภา ปอหลุง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านป่าแดง 1050130496 นันทวรรณ คะโจ่ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 จารวี นายหม่า ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าแดง 1050130905 พิษณุพงษ์ ยาชัย ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
9 นครราชสีมา บ้านหนองขนาก 1030201099 ณภชล แกล้มกระโทก
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ธนากร ประเทศ ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ภคมน ปักนอก
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ทิตยา ทองดี
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ชนม์นิภา ลาดขามป้อม
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 ปัณฑิตา แก้วดอนรี
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 อุรัสยา เจินกระโทก
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 รัตนโชติ แก้ววิเศษ
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 จารุวรรณ พุ่มมณี
9 นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก 1030201352 พรพิพัฒน์ รักพงษ์
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ภานุวัฒน์ ปาคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ทินิดา แซ่จู ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ศิริ ฟองเมฆ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
9 นครราชสีมา บ้านมะค่า 1030200900 กฤษณะ นานอก แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 มณีรัตน์ จองแลด ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 พัชรพร คมขำหนัก ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ปิยาดา พุทธสอน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 น้ำฝน จาอื่อ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ดนุพร ลุงลี่ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 วรวิช แซ่ว่าง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 กิตติภูมิ นคร ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ศิระเดช ลุงมู ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
1 เชียงใหม่ บ้านต้นโชค 1050130897 ภานุวัฒน์ ปาคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ และอัพโหลดรูปโปรไฟล์ด้วยค่ะ
10 ศรีสะเกษ บ้านเมืองจันทร์ 1033530795 สุกฤษฏิ์ อินกานอน แนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ หรือผลการอบรมของโรงเรียนก็ได้
9 นครราชสีมา บ้านโนนมะกอก 1030200496 ธนพล คงพลปาน
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 สุรัตน์ติกานต์ ปราบครบุรี
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 ธัญวรัตน์ พร่องครบุรี
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 จิราพัชร ฉากกิ่ง
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 กัญญาภัค ชาติเกษม
9 นครราชสีมา บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 1030201322 จุฬาลักษณ์ วงษ์ชาลี ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 กิตติยา เต็มเกษม
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 สุนิษา ฉิ่งสระน้อย
9 นครราชสีมา บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 1030201322 ธนวรรณ วารมนตรี ช่วยเพิ่มรูปกิจกรรมจิตอาสาด้านสุขภาพด้วยจ้า
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 ธัญลักษณ์ เนรมิตรครบุรี
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 นันทยา แผ่วครบุรี ขอรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 สุภัสสรา ชุนครบุรี แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา บ้านใหญ่ 1030200157 ขวัญชนก ทิศรัก
8 หนองบัวลำภู บ้านหนองทุ่ม 1039760298 ธัญลักษณ์ โชคบัณฑิต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
8 หนองบัวลำภู บ้านหนองทุ่ม 1039760298 ธัญลักษณ์ โชคบัณฑิต แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
7 ขอนแก่น บ้านหนองแสงน้อย 1040050994 ภัทรนัน ส่วยหาร เป็นครูที่ดูแล ยุวอาสา
4 สระบุรี วัดมะขามเรียง 1019600128 เทสระบบ เทสระบบ 1.ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้้นไป ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
8 เลย บ้านนาดอกคำ 1042520380 ชลธิดา แสนใจวุฒิ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ กรป.กลางอุปถัมภ์ 1050130958 สิริวรรณ หมื่นยอง แนบผลคะแนนที่ผ่านการอบรม E-Learning และผลงานด้านจิตอาสาที่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้คะ
3 อุทัยธานี บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1061700129 Janthima Khontha เป็นคุณครู
6 ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 1021470217 สุวรรณา มนไธสง แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ชลิดา อุดรประจักษ์
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 สุพัตรา เสยกระโทก
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ชุติสรา แก่นกระโทก
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 กมลชนก งาสำโรง
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ธนกาญจน์ สมมะนา
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ศตพร ศิลาลาย
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 กันยภรณ์ พลอยกระโทก
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 จิรัชญา คชสูงเนิน
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 วรรณสรร ชมรัมย์
9 นครราชสีมา ครบุรีวิทยา 1030200137 ธิดากานต์ แสดกระโทก
3 อุทัยธานี วัดทัพคล้าย 1061700124 ดรุณี มีรอด เป็นคุณครู
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 ภูเบศ บรรเทากุล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 ณิชกานต์ นันติ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 มลฑา กันนะ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 สุทธีกานต์ โสภา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 พงษธร เป็งยังคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 พรรษพรปรียา ภักดิ์พิบูลย์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 ภรภัทร ยางคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้ 1050130022 พรพรรณ สุจา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 กิติยา ลุงทอน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 สายน้ำผึ้ง จินโน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 สายธาร จินโน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 สายชล จินโน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 นฤมล หล้าคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 ธวัลรัตน์ หาวิธี ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 ชวัลวิทย์ ซาวคำ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 ธนกฤต เป๊กศรี ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านเหล่าป่าฝาง 1050130914 นัชธ์ชนันท์ กันทาเขียว ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งโป่ง 1040050964 ประภาพร ลุงทุน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งโป่ง 1040050964 เพชรา เปาสวัสดิ์ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 เอกราช ทรงอยู่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
6 จันทบุรี บ้านโป่งน้ำร้อน 1022060140 เอกราช ทรงอยู่ แนบผลงานจิตอาสาด้านสุขภาพ และแนบผลคะแนนที่เรียน e-learning เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมหรือไม่คะ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 กฤษดา ดุเจโต๊ะ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 ศศินา วิเวกดำรง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านทุ่งโป่ง 1040050964 โชติกา บรรพต ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 พีรไนย จ่อวาลู ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 เตวิช ชนาศัย ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 นพรัตน์ ทุเล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 ศรีกมล ครีบทอง ให้อัพรูปที่มีรูปของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 รจนา ใฝ่ความดี ให้อัพรูปที่มีรูปของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
1 เชียงใหม่ พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1050130929 อริศรา เจอพิมาน ให้อัพรูปที่มีรูปของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 ธนยศ จันทร์ทา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 อาจิ่ง หลิ่งอุ่น ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 ลอ ลุงจอ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 อาจิ่ง หลิ่งอุ่น ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 ลอ ลุงจอ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 จรัล ลุงติ๊ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 จุฑามาศ สายแผ่เยือง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 นภัสสร ลุงธี ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 สุภาวดี ลุงจิ่ง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 น้ำผึ้ง ลุงกั่นนะ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านร้องขี้เหล็ก 1050130158 พานทอง แซ่ลิ้ม ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ธาราทิพย์ อ่องปี ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 สกนธ์ ปินใจ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 สินี ธนยศวงค์กุล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ซายโพน - ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ญานิกา ใจมูล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 พรแสง ศิริ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 กานต์ธิดา แสงทะเล ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ณรงค์ชัย ลุงจอง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 ดวงฤดี นายนัน ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ วัดวังสิงห์คำ 1050130029 แดง ลุงต่า ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านแม่นะ 1050130086 รับพันธ์ กันทา ยุวอสม.เป็นนักเรียนชั้น ป.5-6 หรือ ม.2-3 (โรงเรียนขยายโอกาส)
1 เชียงใหม่ บ้านป่าติ้ว 1034710104 ณัฐธิดา สระเสริม ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านกาดฮาว 1050130460 อรวรรณ กันทะวงศ์ ให้อัพรูปที่มีรูปของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 พิลาวรรณ เรือนตุ่ม ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 ลีลาวดี เริงไม ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 ศิรภัสสร ห้วยลึก ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 อทิตยา เเซ่หยก ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 สรวิชญ์ คำสา ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านปง 1050130746 ศุภโชค แสนคำหล่อ ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองปลามัน 1050130454 ประดิษฐ์ บุญโย ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ
1 เชียงใหม่ บ้านหนองปลามัน 1050130454 สรวิชญ์ ไพสิฐสกุลธำรง ให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพรางวัล ให้สอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับ หรือความสามารถพิเศษ หรือรูปที่เห็นว่าเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ และอัพรูปโปรไฟล์ใหม่